متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بیمه

عنوان : مطالعه عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد استان گیلان

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

مطالعه عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد استان گیلان

 

استاد راهنما:

 دکتر محسن اکبری

نیمسال تحصیلی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

چکیده 1

1-1)مقدمه. 3

1-2) اظهار مساله. 3

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش.. 6

1-4) چارچوب نظری پژوهش و مدل مفهومی.. 7

1-5) اهداف پژوهش.. 11

1-6) فرضیه های پژوهش.. 12

1-7) تعاریف متغیرها 12

1-7-1) تعاریف مفهومی متغیرها 12

1-8-2) تعاریف عملیاتی متغیرها 13

1-9) قلمرو پژوهش.. 14

1-9-1) قلمرو موضوعی پژوهش.. 14

1-9-2) قلمرو مکانی پژوهش.. 14

1-9-3) قلمرو زمانی پژوهش.. 14

فصل دوم: ادبیات و سوابق پژوهش

2-1) مقدمه. 16

2-2) تبلیغات شفاهی.. 16

2-2-1) تعریف تبلیغات شفاهی.. 17

2-2-2) اهمیت تبلیغات شفاهی.. 21

2-2-3) عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی.. 21

2-2-4) مدل مبتنی بر احساس تبلیغات شفاهی.. 22

2-2-5) انتقال تبلیغات شفاهی.. 22

2-2-6) تبلیغات شفاهی در صنعت بیمه. 23

2-3) بازاریابی ارتباط مند. 23

2-3-1) تعاریف بازاریابی ارتباط مند. 25

2-3-2) مدل های بازاریابی ارتباط مند. 27

2-3-3) تاکتیک های بازاریابی ارتباط ای.. 27

2-3-4) مزایای بازاریابی ارتباط ای.. 28

2-3-5) استراتژی های بازاریابی ارتباط مند. 29

2-3-6) بازاریابی ارتباط مند در صنعت بیمه. 29

2-3-7) اجزاء و عوامل بازاریابی ارتباط مند. 30

2-4) کیفیت خدمات… 32

2-4-1) کیفیت خدمات در صنعت بیمه. 32

2-5) ارزش ادراک شده 33

2-5-1) مفهوم ادراکات مصرف کنندگان از ارزش… 35

2-5-2) دیدگاه های موجود پیرامون اجزاء تشکیل دهنده ارزش ادراک شده 36

2-5-3) ارزش ادراک شده در صنعت بیمه. 40

2-6) اعتماد. 40

2-6-1) اعتماد در صنعت بیمه. 43

2-7) تعریف رضایت مندی مشتری.. 43

2-7-1) مواجهه خدمتی یا لحظات واقعیت… 47

2-7-2) مدل های رضایت مندی مشتری.. 48

2-7-3) رضایت مشتری در صنعت بیمه. 50

2-8) تعریف وفاداری مشتری.. 50

2-8-1) مدل های وفاداری مشتری.. 52

2-8-1-1) مدل سه عنصری تعهد و وفاداری سازمانی.. 52

2-8-2) وفاداری مشتری در صنعت بیمه. 53

2-9) پیشینه پژوهش.. 54

2-9-1) پژوهش های داخلی.. 54

2-9-2) پژوهش های خارجی.. 58

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه. 62

3-2) فرایند اجرای پژوهش.. 62

3-3) روش پژوهش.. 63

3-4) جامعه و نمونه آماری.. 63

3-4-1) جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 63

3-4-2) حجم نمونه. 63

3-5) ابزار گردآوری داده ها 64

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه. 66

3-6-1) روایی.. 66

3-6-2) پایایی پرسشنامه. 66

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 68

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

4-1 )مقدمه. 77

4-2) آمارتوصیفی.. 77

4-2-1) تحلیل جمعیت شناختی نمونه. 77

4-2-1-1) جنسیت… 78

4-2-1-2) سن.. 79

4-2-1-3) تحصیلات… 80

4-2-1-4) شغل.. 81

4-2-1-5) نوع بیمه. 82

4-2-2) تحلیل توصیفی پرسشنامه. 83

4-2-2-1) بازاریابی ارتباط مند. 83

4-2-2-2) رضایت مشتری.. 84

4-2-2-3) وفاداری.. 85

4-2-2-4) کیفیت خدمات… 86

4-2-2-5) ارزش ادراک شده 87

4-2-2-6) اعتماد. 88

4-2-2-7) تبلیغات شفاهی.. 89

4-3) تحلیل استنباطی.. 90

4-3-1) آزمون مدل پژوهش.. 90

4-3-2) شاخص های برازش مدل. 93

4-4) مطالعه فرضیه های پژوهش.. 94

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 97

5-2) نتیجه گیری.. 97

5-2-1) نتایج آمار توصیفی.. 97

5-3) بحث و نتایج آمار استنباطی.. 99

5-4) پیشنهادات کاربردی بر مبنای یافته های پژوهش.. 101

5-5) محدودیت های پژوهش.. 102

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 103

 فهرست جداول

جدول 2-1) تعاریف بازاریابی ارتباط مند. 26

جدول 2-4) تاثیر افزایش 5% در نرخ حفظ مشتری در خالص ارزش حال. 29

جدول 3-1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه محیطی.. 64

جدول 3-2) ترکیب سوالات پرسشنامه. 65

جدول 3-3) جدول پایایی مربوط به سوال های پرسشنامه. 67

جدول 4-1) جدول فراوانی متغیر جنسیت… 78

جدول 4-2) جدول فراوانی متغیرسن.. 79

جدول 4-3) جدول فراوانی متغیرسطح تحصیلات… 80

جدول 4-4) جدول فراوانی متغیرشغل.. 81

جدول 4-5) جدول فراوانی متغیرنوع بیمه. 82

جدول 4-6) جدول فراوانی متغیر بازاریابی ارتباط مند. 83

جدول 4-7) جدول فراوانی متغیر رضایت مشتری.. 84

جدول 4-8) جدول فراوانی متغیر وفاداری.. 85

جدول 4-9) جدول فراوانی متغیر کیفیت خدمات… 86

جدول 4-10) جدول فراوانی ارزش ادراک شده 87

جدول 4-11) جدول فراوانی اعتماد. 88

جدول 4-12) جدول فراوانی تبلیغات شفاهی.. 89

جدول 4-13) شاخصهای برازش مدل. 93

 

فهرست اشکال

شکل 2-1) اجزای ارزش ادراک شده 39

شکل 2-2). مدل کانو. 49


فهرست نمودارها

نمودار 1-1) مدل مفهومی پژوهش.. 11

نمودار4-1) نمودار میله ای به تفکیک جنسیت… 78

نمودار 4-2) نمودار میله ای به تفکیک سن افراد. 79

نمودار 4-3) نمودار میله ای سطح تحصیلات… 80

نمودار 4-4) نمودار میله ای شغل.. 81

نمودار 4-5) نمودار میله ای نوع بیمه. 82

نمودار 4-6) نمودار هیستوگرام بازاریابی ارتباط مند. 83

نمودار 4-7) نمودار هیستوگرام رضایت مشتری.. 84

نمودار 4-8) نمودار هیستوگرام وفاداری.. 85

نمودار 4-9) نمودار هیستوگرام کیفیت خدمات… 86

نمودار 4-10) نمودار هیستوگرام ارزش ادراک شده 87

نمودار 4-11) نمودار هیستوگرام اعتماد. 88

نمودار 4-12) نمودار هیستوگرام تبلیغات شفاهی.. 89

نمودار 4-14) مدل استاندارد پژوهش.. 91

نمودار 4-15) مدل پژوهش در حالت معنی داری.. 92


چکیده

امروزه مصرف­کنندگان تبدیل به ابزار تبلیغاتی مناسبی برای شرکتها شده‌اند. یک مشتری راضی از کالا و خدمات یک بنگاه اقتصادی، می‌تواند در برابر تمامی رقبای آن بایستد و سبب جذب مشتریان موجود در بازار گردد. ­ازجمله مؤثرترین و کارآمدترین شیوه‌های تبلیغاتی، تبلیغات شفاهی می باشد­. تبلیغات شفاهی می­تواند تأثیر قابل ملاحظه­ای بر روی رفتار خرید مصرف‌کنندگان و رضایت آنها از محصولات و خدمات شرکت داشته باشد، زیرا اغلب مشتریان به ارتباطاتی که از سوی بازاریابان نباشد اطمینان و اعتماد بیشتری دارند­. از طرفی بازاریابی ارتباط مند با کشف نیازهای مشتریان، می‌تواند منجر به وفاداری آنها و کاهش هزینه های شرکت گردد. در این پژوهش قصد داریم به مطالعه عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در صنعت بیمه بپردازیم. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث اجرا، توصیفی (غیرآزمایشی) با تاکید بر مدل علّی می باشد. جامعه آماری، مشتریان و مراجعه­کنندگان به نمایندگی های بیمه پاسارگاد می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس بهره گیری می گردد. حجم نمونه 384 می باشد. جهت جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه استاندارد بهره گیری گردید. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از معادلات ساختاری و با بهره گیری از نرم افزار LISREL بهره گیری گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد بین بازاریابی ارتباط­مند و رضایت و وفاداری مشتری و همین­گونه بین اعتماد و تبلیغات شفاهی ارتباط مثبت و معناداری هست. در پایان نیز پیشنهاداتی ارائه شده می باشد.

کلیدواژه ها: بازاریابی ارتباط­ای، ارزش ادراک شده، کیفیت خدمات، اعتماد، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، تبلیغات شفاهی.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1) مقدمه

تبلیغات شفاهی ارتباطی درمورد محصولات و خدمات میان افرادی می باشد که مستقل از شرکت تامین کننده محصول یا خدمات تلقی می گردند. این ارتباطات می تواند به صورت مکالمه یا شهادتهای یک طرفه شکل گیرد. اما عنصر ضروری، وقوع آنها در میان افرادی می باشد که منافع مقرره تجاری اندکی را درترغیب شخصی دیگر برای کاربرد محصول دریافت کرده اند. و از این رو فاقد انگیزه ای خاص برای تغییردهی واقعیت به نفع محصول یا خدمت می باشند. تبلیغات شفاهی هزاران بار قدرتمندتر از بازاریابی متعارف می باشد؛ زیرا بازاریابی شفاهی اساسا از فن بازاریابی سنتی، برای گفتگوی مثبت درمورد خدمت بهره می گیرد. بازاریابی شفاهی معتبرتر از سایر فنون بازاریابی می باشد زیرا اغلب مردم عوام تایید خانواده، دوستان یا همکاران برای خدمات یا مصولات را باور می کنند زیرا می دانند آنها هیچگونه منفعت خاصی را در آن ندارند (غفاری آشتیانی و موسوی،1388، ص 27).

امروزه مصرف­کنندگان تبدیل به ابزار تبلیغاتی مناسبی برای شرکتها شده اند. یک مشتری راضی از کالا و خدمات یک بنگاه اقتصادی، می­تواند دربرابر تمامی رقبای آن بایستد و سبب جذب مشتریان موجود دربازار گردد Mazzarol et al. 2008,p1476)). ­مانند موثرترین و کار آمدترین شیوه های تبلیغاتی، تبلیغات شفاهی می باشد­. از این رو در این پژوهش عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی را مورد مطالعه قرار می دهیم و در این فصل آغاز به اظهار مساله و مشکل و اهمیت و ضرورت انجام پژوهش می پردازیم. و درادامه با اظهار چارچوب نظری و استخراج مدل مفهومی پژوهش به تدوین فرضیه های پژوهش، تعاریف مفهومی وعملیاتی، اهداف و قلمرو پژوهش می پردازیم.

1-2) اظهار مساله

تبلیغات شفاهی[1]می­تواند تاثیر قابل ملاحظه­ای بر روی رفتار خرید مصرف کنندگان و رضایت آنها از محصولات و خدمات شرکت داشته باشد، زیرا اغلب مشتریان به ارتباطاتی که از سوی بازاریابان نباشد اطمینان و اعتماد بیشتری دارند­(بحرینی زاده و ضیائی،1391، ص 103). در محیطی که اعتماد به سازمان ها و آگهی­های تبلیغاتی کاهش یافته می باشد، تبلیغات شفاهی راهی برای دست یابی به یک مزیت رقابتی می باشد. تبلیغات شفاهی نوعی ارتباطات غیررسمی در ارتباط با ویژگی های یک کسب و کار یا یک خدمت در یک جامعه می باشد. تأثیرگذاری بر عقاید سایر افراد برای سازمان های عرضه کننده کالاها و خدمات، منافع قابل توجهی را در پی دارد (.(Sweeny et al,2007,p344

تبلیغات شفاهی به فرد این امکان را می دهد که بر ارزیابی و نیات خرید مصرف کنندگان مشابه خود، از نظر اطلاعاتی و هنجاری تأثیر بگذارد (رنجبریان و همکاران،1390، ص 48).

بازاریابی ارتباط مند[2] با کشف نیازهای مشتریان، می تواند منجر به وفاداری آنها و کاهش هزینه های شرکت گردد. پژوهش­ها نشان داده می باشد که هزینه ارائه خدمات به یک مشتری وفادار بسیار کمتر از هزینه جذب و ارائه خدمات به یک مشتری جدید می باشد. (Ndubisi,2007 ,p99)

بازاریابی ارتباط­مند کوشش دارد تا ارتباط تنگاتنگی با مشتریان مستقر کند و با این کار با دقت و به قدر کفایت به نیازهای مشتریان پی برده و آن ها را برطرف سازد. بازاریابی ارتباط مند علاوه بر توانایی آن در درک نیازهای مشتریان،­به افزایش­سهم­بازار،­سودآوری­و­کاهش­هزینه­ها­کمک می­کند. (Beerli and Quintana,2011,p237)

وفاداری مصرف کنندگان به نام و نشان تجاری و تبلیغات شفاهی مثبت از آن، از مولفه هایی هستند که قدرت نام و نشان تجاری در بازار را نشان می دهند ( park et al, 2010, p2 ). وفاداری به نام و نشان تجاری مزایای فراوانی مانند ایجاد مانع ورود به بازار برای رقبای بالقوه، افزایش توانایی شرکت در پاسخگویی به تهدیدهای رقبا، افزایش فروش و سود و نیز حساسیت کمتر مصرف کنندگان به کوشش های بازاریابی رقبا را به دنبال دارد. در نتیجه منافع وفادری و فرآیند شکل گیری آن از دیر باز مورد توجه قرار گرفته می باشد. (بحرینی زاده و ضیایی،1391، ص 103). در نتیجه بازاریابان به دنبال روش هایی هستند که تبلیغات شفاهی مثبت در ارتباط بانام و نشان تجاری مورد نظرشان را برانگیزاند و تبلیغات شفاهی منفی را کاهش دهند تا از این طریق به قدرت آن نام و نشان تجاری بیفزایند ( krohmer et al,2011, p35 ).

در صنایع خدماتی که ارائه­ی خدمات مستلزم برقراری ارتباط و تعامل با مشتری می باشد، رضایت مشتریان[3] مبتنی بر چگونگی رویارویی و تجربه­ی آنان از سازمان می باشد. پس جای تعجب نیست که شرکت ها منابع قابل­توجهی­را­صرف­اندازه­گیری­و­مدیریت رضایت­مشتری می­کنند Fernandez- Gonzalez and Prado,2007,p500)). بنگاه های اقتصادی برای بهبود رضایت و وفاداری مشتری بایستی در خصوص عوامل مؤثر بر رضایت مشتری و مراجعه ی مجدّد او پژوهش کنند و از طریق تأمین رضایت مشتری به وفاداری آنان دست یابند آگاهی کامل از مشتری، نیازها و خواسته ی او مستلزم برقراری روابط نزدیک با مشتری می باشد.

کیفیت خدمات[4]،‌ ارزش مشتری و رضایت، به گونه یکسان بعضی از مهمترین عوامل رقابت تجاری بین تولید کنندگان و ارائه­کنندگان خدمات می­باشد. با رقابت فزاینده و شدید برای مشتری در صنعت خدمات امروزه، این عوامل دارای اولویت های مدیریتی بالا می باشند (Olorunniwo and Hsu, 2006,p100) .

اعتماد[5] همچنین به عنوان تمایل یک گروه به آسیب پذیر بودن به اعمال دیگر گروه ها مدنظر قرار می­گیرد و مبتنی می باشد بر انتظاراتی که امانتدار یک اقدام خاص و مهم را برای فرد متقابل اجرا می کند، صرفنظر از توانایی مطالعه یا کنترل گروه دیگر (chen & etal, 2012, p400). مطالعات قبلی نشان داده اند که اگر خریدار به فروشنده اعتماد داشته باشد. پیچیدگی­ و هزینه مبادله می­تواند به شکلی معنی­دار کاهش یابد­(Gefen, 2000,p201). اعتماد یک ساختار مرکزی برای تعیین توجه ها و رفتارهای مشتری می باشد­. ادراک مشتری از اعتماد بر رضایت مشتری همچنین ارزیابی مشتری از یک خرده فروش و درنهایت نیت خرید مجدد اثر می گذارد­(Zboja and Voorhees, 2006,p98).

ارزش درک شده مشتری[6] برای بهبود روابط در ارائه خدمات مهم می باشد (Kang et al. 2007,p108). ارزش درک شده دیدگاه یا ارزیابی مشتری از ویژگی­ها یا عملکرد محصول در فرایند خرید یا وضعیت کاری می­باشد.­ ارزش درک شده مشتری ارزیابی کلی وی از بهره گیری از یک محصول یا خدمت می باشد بر اساس درک آن چیز که دریافت شده می باشد و آن چیز که داده شده می باشد. صرفنظر از تعریف ارزش درک شده، تحقیقات اظهار می کنند که ارزش درک شده یک پیش بینی کننده قدرتمند تر نسبت به کیفیت خدمات درک شده در ارزیابی خدمات می­باشد (chen & etal, 2012, p402).

کیفیت خدمات[7] قدرتمندترین پیش بینی کننده رضایت مشتری می باشد (Santouridis et al.­2009,p134). تمایل به ارائه خدمات باکیفیت تأثیر مهمی درصنایع خدماتی نظیر بیمه ای اعمال می نماید زیرا که کیف یت خدمات برای بقا و سود آوری سازمان امری حیاتی به شمار می رود. موضوع کیفیت در زمینه های تولیدی و صنعتی به گونه گسترده ای مورد توجه واقع شده می باشد که این واسطه ویژگی ملموس بودن آن می باشد اما در بخش خدمات به واسطه ویژگی ناملموس آن کمتر به این موضوع پرداخته شده می باشد. اندازه آگاهی مراجعه کنندگان، از کیفیت خدمات سایر سازمان ها افزایش یافته و با افزایش تعداد رقبا، مراجعه کنندگان دیگر مانند گذشته پذیرای هر خدمتی نیستند. از این رو چنین وضع رقابتی، مناسب ترین راهبرد برای سازمان ها داشتن رویکرد بهبود کیفیت خدمات می باشد­ (krohmer et al,2011, p35).

مطالعه ها نشان می­دهند که یکی از اصلی ترین عوامل عدم توسعه ی صنعت بیمه در کشور، کافی نبودن آگاهی مردم و تبلیغات در مورد خدمات بیمه می باشد. از آنجا که خدمات بیمه عینی نیست و آشناسازی مردم با این خدمات نیازمند ارائه­ی اطلاعات گسترده­ای می باشد، فعالیت های تبلیغات حرفه­ای شرکت های بیمه برای گسترش آگاهی مردم، نمود بالایی پیدا می­کند. فرهنگ سازی بیمه نیز موضوعی می باشد که دست اندرکاران و مسئولان مربوطه بر آن تأکید دارند، اما تاکنون کار جدی برای ارتقای فرهنگ بیمه انجام نشده می باشد و کماکان مسئولان بیمه­ای کشورمان، از نبود فرهنگ بیمه ای در کشور گلایه دارند و آن را دلیل اصلی پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور می دانند. پس برای افزایش ارزش صنعت بیمه ی کشور، احتیاج مبرم به سیاست گذاری های اثربخش تبلیغاتی در این صنعت پویا و روبه رشد، از سوی نهادهای سیاست گذار در این صنعت، ازجمله بیمه­ی مرکزی و شرکتهای فعال بیمه هست (پیرایی و کاظمی،1383، ص 158). باتوجه به اینکه شرکت بیمه پاسارگاد جزء شرکتهای بیمه خصوصی بوده و تازه شروع به کار نموده می باشد، تبلیغات شفاهی یکی از ضروری ترین مسائلی می باشد که می تواند به بهبود و شناسایی فعالیت این شرکت به مشتریان جدید و حفظ مشتریانش کمک کند. زیرا که این شرکت بیشترین تلاشش را در پی کسب رضایت و وفاداری مشتریان نموده و توجه، سرمایه و وقت کمتری را صرف تبلیغات کرده می باشد. با توجه مطالب فوق الذکر این پژوهش درصدد آن می باشد دریابد عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت درنمایندگی های بیمه پاسارگاد استان گیلان کدامند؟

[1]  Word of mouth

[2]  Relationship Marketing

[3] Customer Satisfaction

[4]  Service Quality

[5] Trust

[6]  Customer perceived value

[7] Perceived service quality

تعداد صفحه : 97

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران