متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بیمه

عنوان : مطالعه عوامل مرتبط با کسورات بیمه خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی شهرستان اردبیل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری- گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

گرایش مدیریت بیمه

عنوان:

مطالعه عوامل مرتبط با کسورات بیمه خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی شهرستان اردبیل

استاد راهنما:

دکتر مهدی فدائی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده                                                                                                                               1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1)مقدمه                                                                                                                          3

1-2)اظهار مساله                                                                                                                     4

1-3)ضرورت و اهمیت پژوهش                                                                                                  5

1-4)اهداف پژوهش                                                                                                                7

1-5)فرضیه ی پژوهش                                                                                                             7

1-6)سئوال پژوهش                                                                                                                 7

1-7)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش                                                                             8

1-8)قلمرو پژوهش                                                                                                                 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1)بخش اول: ادبیات پژوهش                                                                                                   10   

2-1-1)مقدمه                                                                                                                        11

2-1-2)تقسیم بندی انواع بیمه ها                                                                                                12

2-1-3)اصول حاکم بر قراردادهای بیمه                                                                                        13

2-1-4)پوشش همگانی خدمات سلامتی                                                                                       15

2-1-5)بیمه پایه                                                                                                                    17

2-1-6)اصل 29 قانون اساسی کشور                                                                                            17

2-1-7)قانون بیمه همگانی خدمات درمانی                                                                                    18

2-1-8)خدمات سازمان تامین اجتماعی                                                                                         20

2-1-9)قانون همکاری با کمیته امداد امام خمینی                                                                             21

2-1-10)ماده 22 قانون بودجه سال 1388 کل کشور                                                                         21

2-1-11)طرح خودگردانی بیمارستان ها                                                                                       21

2-1-12)بیمارستان                                                                                                                 22

2-1-13)سیستم اطلاعات بیمارستانی                                                                                           23

2-1-14)وزارت رفاه و تامین اجنماعی                                                                                         25

2-1-15)بیمه ارتش و نیروهای مسلح                                                                                           26

2-1-16)تورم و بیمه                                                                                                               27

2-1-17)ناظرین بیمارستانی                                                                                                      28

2-1-18)واحد نظارت بر اسناد و پیگیری درآمدهای بیمارستان                                                            28

2-1-19)کسورات                                                                                                                  29

2-1-20)تخلفات پژشکی                                                                                                         30

2-1-21)ارزشیابی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی                                                       30

بخش دوم: پیشینه پژوهش                                                                                                         31

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1)مقدمه                                                                                                                         38

3-2)نوع  و روش پژوهش                                                                                                        38

3-3)جامعه و نمونه آماری                                                                                                      39

3-4)روش و ابزار گردآوری داده ها                                                                                          40

3-5)تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری اطلاعات                                                                40

3-6)روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                             41

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1)مقدمه                                                                                                                          43

4-2)آزمون واریانس به تفکیک در بیمارستان های مورد پژوهش                                                           47

4-4)آزمون تحلیل واریانس برای فرضیه های پژوهش                                                                        57

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)نتایج آزمون فرضیه                                                                                                           62

5-3)یافته های پژوهش                                                                                                              63

5-4)پیشنهادات پژوهش                                                                                                            64

5-5)محدودیت های پژوهش                                                                                                       67

منابع و مواخذ                                                                                                                   68

 

فهرست جداول و نمودارها                                                          صفحه

جداول

3-1)جامعه و نمونه مورد نظر                                                                                                          39

4-1) توزیع فراوانی کسورات به تفکیک و نوع خدمت                                                                             44

4-2)توزیع فراوانی کسورات متغیرها به تفکیک علت و بیمارستان                                                               45

4-3) کسورات اعمال شده در بیمارستان های مورد پژوهش                                                                        46

4-4) جدول آزمون واریانس برای تمام بیمارستان ها                                                                               47

4-5) آزمون دانکن برای تمام بیمارستان ها                                                                                          48

4-6) تحلیل واریانس بیمارستان امام خمینی                                                                                         49

4-7) آزمون دانکن بیمارستان امام خمینی                                                                                           50

4-8) تحلیل واریانس بیمارستان بوعلی                                                                                               51

4-9) آزمون دانکن بیمارستان بوعلی                                                                                                  52

4-10) تحلیل واریانس بیمارستان علوی                                                                                              53

4-11) آزمون دانکن بیمارستان علوی                                                                                                 54

4-12) تحلیل واریانس بیمارستان فاطمی                                                                                             55

4-13) آزمون دانکن بیمارستان فاطمی                                                                           56

4-14)جدول تحلیل واریانس متغیرهای پژوهش                                                             57

4-15)آزمون دانکن تک عامله متغیر دارو                                                                   58

4-16) آزمون دانکن تک عامله متغیر آزمایش                                                              58

4-17) آزمون دانکن تک عامله متغیر مشاوره                                                               59

4-18) آزمون دانکن تک عامله متغیر رادیولوژی                                                           59

4-19) آزمون دانکن تک عامله متغیرشرح اقدام                                                            60

4-20) آزمون دانکن تک عامله متغیر بیهوشی                                                              60

 چکیده

امروزه مراکز بهداشتی ودرمانی بالاخص بیمارستان ها بخش عمده ای ازمنابع تخصیص یافته به فصل بهداشت ودرمان را به خود اختصاص داده اند. پس کنترل این منابع به مقصود بهره گیری صحیح و کارآمد و جلوگیری از هدر رفتن آنها از وظایف مهم مدیریت به شمارمیرود. بیمارستان ها از مهمترین مراکز ارایه دهنده خدمات درمانی هستند . پس مطالعه چگونگی بهره گیری ازامکانات ومنابع موجود در این بخش ومیزان کارایی آنها دارای اهمیت بسزایی می باشد. پژوهش حاضر با هدف شناخت علل کسورات بیمه ای (بیمه خدمات درمانی) در پرونده ی بیماران بستری بیمارستان های دولتی اردبیل صورت گرفته می باشد . این پژوهش از نوع توصیفی  و از شاخه مطالعات میدانی می باشد . جامعه آماری پژوهش را پرونده های کسور خورده بیماران بستری در چهار بیمارستان دولتی شهرستان اردبیل (امام خمینی، علوی، فاطمی و بوعلی) که به تعداد 11889 پرونده را شامل شده، تشکیل می دهند. حجم نمونه به تعداد 400 پرونده در هر یک از چهار بیمارستان تعیین گردید. گردآوری داده ها با بهره گیری از یک چک لیست استاندارد انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از محاسبه آزمون تحلیل واریانس و آزمون دانکن و با بهره گیری از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. یافته ها نشان دادند تفاوت معناداری بین علل کسورات در بیمارستان ها هست. یافته ها همچنین نشان دادند که در بخش دارو، رادیولوژی و آزمایشگاه بیمارستان ها دارای بیشترین کسورات بوده می باشد.

کلمات کلیدی: کسورات بیمه ای، بیمارستان، اردبیل

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

1-1)مقدمه

امروزه حفظ و ارتقای سطح سلامت و تندرستی جامعه از امور مهم زیر بنایی، توسعه وپیشرفت جامعه در نظر گرفته شده و میل به توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به مفهوم ارتقای سطح زندگی از اولویت های هر جامعه و آمال هر ملتی به شمار رفته و جزء لاینفک گرایش های تکامل انسانی می باشد. در عصر حاضر که سلامت انسانها از هر زمان دیگری در معرض صدمه ها و حوادث گوناگون قراردارد تأثیر مهم بیمارستان ها و مراکز درمانی در باز گرداندن سلامت آحاد جامعه به عنوان مراکز علمی و تخصصی در فرآیند مراقبت های درمانی بیش از پیش نمایان می گردد.

در تمامی کشورها بیمارستان ها به عنوان منبعی اجتماعی حیاتی و ضروری تلقی می شوند که بایستی در راستای منافع جامعه اداره شوند. با عنایت به این ویژگی، مدیریت بیمارستان دارای یک مسئولیت اجتماعی برای تهیه و تدارک خدمات بهداشتی مورد نیاز در جامعه ، در سطح قابل قبولی از کیفیت و با کمترین قیمت و هزینه ی ممکن می باشد. بین 50 تا 80 درصد منافع بهداشتی بخش دولتی در کشورهای در حال توسعه، توسط بیمارستان ها مصرف می گردد. با درک بهتر و دقیقتر هزینه های مربوط به فعالیت های مختلف ، مدیران می توانند کارایی بخش ها و دپارتمان های بیمارستان و نیز خود بیمارستان را به عنوان یک کل و یک مجموعه اعتدال بخشند. همچنین راه های مربوط به هزینه ها می توانند به سیاست گذاران در تصمیم گیری درمورد ی بهترین مراقبت درمانی ارایه شده در بیمارستان ها و نیز موازنه و معارضه بین خدمات پیشگیری و خدمات درمانی اولیه و ثانویه کمک کنند(محمدی و همکاران، 1392).

در وضعیت کنونی که بسیاری از بیمارستان ها در تنگنای مالی قرار دارند، کسورات بالای بیمارستانی به هیچ وجه مورد پذیرش مدیران نیست. زیرا این مساله باعث پایین آمدن کیفیت خدمات و در نهایت نارضایتی بیماران از بیمارستان خواهد گردید(خرمی و همکاران، 1392).

با افزایش هزینه های بخش بهداشت و درمان، سیاست گذاران بخش سلامت بر پرهزینه ترین بخش خدمات یعنی خدمات بیمارستانی تمرکز می کنند. خدمات بیمارستانی تقریبا نیمی از هزینه های کل بخش بهداشت را به خود اختصاص می دهند. پس ارتقا کارایی این خدمات از طریق کاهش هزینه ها و بهره گیری از ظرفیت های بالقوه موسسات بهداشت و درمان ضروری گویا(فکاری و همکاران، 1389).

 

1-2) اظهار مساله

بین 50 تا 80 درصد منابع بهداشتی بخش دولتی در کشورهای درحال توسعه توسط بیمارستان ها مصرف می گردد. با درک معتبر و دقیق تر هزینه های مربوط به فعالیت های مختلف ، مدیران می توانند کارایی بخش ها و دپارتمان های بیمارستان و نیز خود بیمارستان را به عنوان یک کل و یک مجموعه اعتدال بخشند . همچنین داده- های مربوط به هزینه می تواند سیاستگذاران را در تصمیم گیری درمورد بهترین مراقب درمانی ارائه شده در بیمارستان ها و موازنه و معارضه ی بین خدمات پیشگیری و خدمات درمانی اولیه و ثانویه کمک کند(توکلی و همکاران، 1385).

از آنجایی که بیمه کردن افراد در دستور کار دولت قرار دارد ، روز به روز بر تعداد بیمه شدگان افزوده می گردد و افزایش درآمد نیز از طرفی متکی به موسسات طرف قرار داد می باشد . اما به علت های مختلف مانند درج خدمات اضافی و غیر ضروری توسط بیمارستان های دولتی که مورد قبول بیمه گر نیست ، در بازپرداخت بهای صورت حساب های بیمارستانی طرف قرار داد کسوراتی را اعمال و از این طریق ، بخشی از درآمد از طریق کسورات به هدر می رود که زمینه ساز نارضایتی بیمارستان های طرف قرار داد شده می باشد و تاخیر زیاد در بازپرداخت مطالبات آنها نارضایتی را تشدید می کند. از این رو ، مساله ی اندازه و علت کسورات مهم تلقی می گردد : به نحوی که هم موجب اطلاع و آگاهی دست اندرکاران مراکز درمانی، داروخانه ها و مدیریت مربوط می گردد و هم باعث بالا رفتن درآمد مراکز می گردد و نیز سبب می گردد یک اعتماد متقابل بین طرفین قرارداد ایجاد گردد.

مستندسازی پرونده ها به تعیین مقدار بازپرداختی که بیمارستان از سازمانهای بیمه دریافت می کند، کمک می نماید. پرونده ی بیمار در هنگام ترخیص بایستی به گونه کامل خدماتی را که به بیمار ارایه شده می باشد ، مستند کند و نشان دهد که این خدمات برای بیمار لازم و مناسب وضعیت وی بوده می باشد. نقص در این مستندات به گونه مستقیم بر روی باز پرداخت تاثیردارد(محمدی و همکاران، 1392).

هدف از این پژوهش نیز یافتن مشکلاتی می باشد که طرفین این ارتباط با یکدیگر دارند چراکه کنترل و حل معضلات بین  بیمارستان ها و سازمان های بیمه گر و وجود یک ارتباط کارا و موثر می تواند هم برای بیمارستان مفید باشد چراکه این معضلات می تواند باعث ضرر و زیان مالی برای بیمارستان گردد و همچنین برای سازمان های بیمه گر جهت دفاع از حقوق بیمه شده و جلوگیری از خسارات مالی و داشتن کارایی و بهره وری در منابع اش مفید باشد و هم به کنترل هزینه های نظام سلامت کمک کند و بعد از شناخت انواع معضلات ، ارایه مدلی کاربردی ، جهت مرتفع کردن آنهاست.

تعداد صفحه : 84

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد درباره:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران