متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :بالینی

عنوان : مطالعه مقایسه ای کیفیت زندگی وتن انگاره درمیان زنان با وضع حمل طبیعی وسزارین

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ایلام

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M. A)

گرایش: بالینی

عنوان:

مطالعه مقایسه ای کیفیت زندگی وتن انگاره درمیان زنان با وضع حمل طبیعی وسزارین

 

استاد راهنما:

دکتر شهرام مامی

 

استاد مشاور:

دکتر ستار کیخاونی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- اظهار مسأله 4

1-3- اهمیت  وضرورت انجام پژوهش. 6

1-4- اهداف پژوهش. 7

1-4-1- هدف کلی. 7

1-4-2- اهداف جزیی. 7

1-5- فرضیه‌‌های پژوهش. 7

1-5-1-فرضیه اصلی. 7

1-5-2- فرضیه‌‌های فرعی. 7

1-6- تعریف واژه هاومفاهیم. 8

فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش

2-1- مقدمه 10

2-2- مفاهیم مسأله زنان وزایمان. 10

2-2-1- اهمیت مطالعه مسائل زنان دردوره بعداززیمان. 10

2-2-2- تعریف انواع زایمان. 11

2-2-3- عوارض انواع زایمان. 11

2-2-3-1- عوارض زایمان سزارین. 11

2-2-3-2- زایمان طبیعی. 12

2-2-4- معضلات جنسی بعداززایمان. 12

2-2-5- مفاهیم کیفیت زندگی. 13

2-2-5-1- تعریف کیفیت زندگی. 13

2-2-5-2- تاریخچه طرح مفهوم کیفیت زندگی. 14

2-2-5-3- ویژگی‌های کیفیت زندگی. 16

2-2-5-3-1- چندبعدی بودن کیفیت زندگی. 16

2-2-5-3-2- ذهنی بودن کیفیت زندگی. 16

2-2-5-3-3- پویایی کیفیت زندگی. 17

2-2-5-4- عوامل مؤثربرکیفیت زندگی. 17

2-2-5-5- نظریه‌‌های کیفیت زندگی. 18

2-2-5-5-1- نظریه کیفیت زندگی جهانی. 18

2-2-5-5-2- نظریه ی فردگرایانه 19

2-2-5-5-3- نظریه‌‌های مبتنی برخانواده 20

2-2-5-5-4- نظریه‌‌های روانشناختی. 20

2-2-5-6- کاربرد‌های اندازگیری کیفیت زندگی. 21

2-2-6- کیفیت زندگی وسلامت روان زنان. 22

2-2-6-1- تعریف سلامت روان. 22

2-2-6-2- سلامت روان زنان. 22

2-2-7- مفاهیم تن انگاره 22

2-2-7-1- تعاریف تن انگاره 22

2-2-7-2- تاریخچه تن انگاره 23

2-2-7-3- انواع اختلالات تن انگاره 24

2-2-7-4- مبانی نظری تن انگاره 25

2-2-7-5- عوامل مؤثربرتن انگاره 26

2-2-7-5-1- پیامد‌های تصویربدنی منفی. 26

2-2-7-6- زنان وتن انگاره 27

2-2-7-6-1- نظریات درموردتن انگاره زنان. 27

2-2-7-6-2- بارداری وزایمان ونقش آن درتصویربدن زنان. 29

2-3- پیشینه مطالعات.. 30

2-3-1- مطالعات داخلی. 30

2-3-2- مطالعات خارجی. 35

فصل سوم:روش پژوهش

3-1- مقدمه 38

3-2- روش پژوهش… 39

3-3- جامعه آماری. 39

3-4- روش نمونه گیری وحجم نمونه 39

3-5- متغیر‌هاابزارواندازه گیری آنها 40

3-5-1- پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی (SF-36) 40

3-5-2- پرسشنامه چندبعدی توجه فرددرموردتصویربدن خود 41

3-6- قلمروپژوهش… 42

3-6-1- قلمرومکانی. 42

3-6-2- قلمروزمانی. 42

3-7- شیوه تجزیه وتحلیل. 42

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل آماری

4-1- مقدمه 44

4-2- فرضیه ی (1) 45

4-3- فرضیه (2) 46

4-4- فرضیه (3) 49

فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری

5-1- مقدمه 53

5-2- فرضیه 1. 53

5-3- فرضیه 2. 55

5-4- فرضیه3. 56

5-5- محدودیت‌‌های پژوهش… 59

5-6- پیشنهادات پژوهش… 59

منابع ومآخذ. 60

پیوستها 67

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول 4-1- مشخصات دموگرافی شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه 44

جدول 4-2- مقایسه نمره کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه 45

جدول4-3: مقایسه نمرات ابعادجسمانی وروانی کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه 45

جدول4-4- مقایسه نمرات کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه 46

جدول4-5: مقایسه نمره تصویربدنی دربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه 46

جدول4-6- مقایسه نمرات ابعادنگرش فرددرموردتصوربدنی خوددربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه 47

جدول4-7- فراوانی وضعیت توجه فرددرموردتصوربدنی خوددربین شرکت کنندگان درمطالعه 47

جدول4-8- فراوانی وضعیت توجه فرددرموردتصوربدنی خوددربین شرکت کنندگان درمطالعه به تفکیک گروه 48

جدول4-9- مقایسه نمرات کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه برحسب شاخص توجه درموردابعادجسمانی. 49

جدول4-10- مقایسه نمرات کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه برحسب شاخص رضایت ازبخش‌‌های مختلف بدن. 50

جدول4-11- مقایسه نمرات کیفیت زندگی براساس مقیاسSF-36دربین شرکت کنندگان درمطالعه برحسب شاخص توجه فرددرباره وزن بدن. 50

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

در سال‌های اخیرتوجه قابل ملاحظ‌های در اندازه گیری اندازه سلامتی افرادوقدرت تأثیر گذاری بیماری‌های روانشناختی برروی فعالیت‌های روزانه ورفتار‌های آنها به وجودآمده که این اندازه گیری‌ها بر یک توجه ورویکرد کلی نگر، درسلامتی ومراقبت‌‌های بهداشتی معطوف شده می باشد ودر این ارتباط رویکرد نوینی بنام کیفیت زندگی[1]، در تحقیقات پزشکی واجتماعی مطرح گردیده می باشد.

درخصوص معنی کیفیت زندگی تعاریف متعددی مطرح شده می باشد اما تعریفی کلی در تعریف آن وجود ندارد، پژوهشگران به سه ویژگی مهم آن شامل چند بعدی بودن، ذهنی بودن وپویا بودن اتفاق نظر دارند. کیفیت زندگی موضوعی چند بعدی می باشد ودارای ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی وروحی می باشد این ویژگی با تعریفی که ازسلامتی داریم منطبق می باشد، زیرا سلامتی را رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی ومعنوی می‌دانیم. عامل اصلی تعیین کننده کیفیت زندگی عبارت ازتفاوت درک شده بین آن چیز که هستوآنچه ازدیدگاه فردباید باشدواین همان ذهنی بودن کیفیت زندگی استوپویایی آن به این معناست که باگذشت زمان تغییر می کند وبه تغییرات فرد ومحیط بستگی دارد (سلامتی 1388).

سنجش کیفیت زندگی مبنی بر رویکردها و مؤلفه‌‌های متفاوتی می باشد. در مطالعات مختلف، مؤلفه‌‌های متنوعی از کیفیت زندگی رادر نظر گرفته اند همچون وضعیت سلامت عمومی، قابلیت کارکردی، کارکرد‌های عاطفی، اندازه احساس خوشبختی، رضایت از زندگی، شاد کامی، اندازه هشیاری، اندازه نشانگان فعالیت‌‌های اجتماعی، ارتقای مناسب عملکرد جنسی و… ، زنان نیمی ازجمعیت راتشکیل می‌دهند و سلامت آنها زیر‌بنای سلامت خانواده وجامعه می باشد، معضلات زنان بر سلامت جسمی وروانی آنهاو خانواده، جامعه وحتی نسل‌‌های بعدی تأثیر‌گذار می باشد (بیات و بیات1389).

یکی از مسائل مهم و تأثیر‌گذار در زندگی زنان که بیشتر زنان در زندگی خودباآن روبه رو هستند مسأله زایمان می باشد که اثرات جسمی وروانی انکار ناپذیر برآنان دارد. تن انگاره[2] (تصور از بدن) هم پدیده‌ی پیچید‌ه ای می باشد که دردهه‌‌های اخیرموردتوجه دانشمندان قرارگرفته می باشد، اماتعریف واحدی برای آن ارائه نشده می باشد.

توماس ف. کش[3]، تصور از بدن رابه احساسات شخص در ارتباط بابدن وظاهر فیزیکی مربوط می‌داند (کش1388). بحث در رابط با تصوراز بدن بیشتر به سمت نارضایتی از بدن پیش رفته می باشد. مطالعات نشان می‌دهدزنان دراین زمینه حساس‌ترندوتصویربدنی یکی ازدلمشغولی‌‌های آنان می باشد. نوع زایمان ازطریق اثراتی که برجسم مادردارد ممکن می باشد در کیفیت زندگی وهمچنین در تصویری که زنان از بدن خود دردوره‌ی بعداززایمان دارند،مؤثرباشد، چراکه جسم وروان بشر در ارتباط باهم قراردارند. ازاینرومطالعه وشناخت عوامل مؤثربرسلامت جسمی وروانی، زنان دردوره بعداززایمان وبه تبع آن مطالعه کیفیت زندگی زنان در این دوره ی خاص، مهم وحائز اهمیت می باشد. در این پایانامه کوشش می گردد یکی از مسائل مهم و تأثیر‌گذاربرسلامت وکیفیت زندگی زنان یعنی مسأله زایمان، نوع زایمان ومشکلات جسمی وروانی زنان بعد از زایمان، تصویر بدن زنان بعداز زایمان با در نظر داشتن نوع زایمان وارتباط رضایت یا نا‌رضایتی زنان از تن انگاره با کیفیت زندگی آنان مورد مطالعه قرار گیرد. دراین پژوهش هدف تعیین تأثیر نوع زایمان درکیفیت زندگی وتن انگاره زنان بعداز زایمانوتعیین ارتباط بین تن انگاره وکیفیت زندگی زنان در دوره بعداز زایمان می باشد. درایران مطالعات درموردکیفیت زندگی بخصوص درحوزه زنان ومسائل خاص آنان اندک می باشد. امیدواریم پژوهش حاضرگامی‌باشد در جهت تکمیل پژوهش‌‌های دیگران ونتایج آن در حوزه سلامت بخصوصسلامت مادران راهگشا باشد.

 

1-2- اظهار مسأله

قرن هاست که مردم بطور ذاتی بدنبال یک زندگی خوب بوده اند، ودراین راستا برای بهبود زندگی خودسعی می‌کردندتا ازاستعدادها وتوانمندی‌‌های خودحداکثر بهره برداری را بنماینداز این رو همواره مسأله اصلی این بوده که زندگی مطلوب وبا کیفیت چگونه زندگی می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود رایگان متن کامل پایان نامه:بررسی عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

کیفیت زندگی یکی ازمهم‌ترین مسائل پیش روی جهان امروز وازمباحث اساسی در تکوین سیاست گذاری اجتماعی به شمار می رود که موضوعاتی زیرا رفاه، ارتقای کیفیت زندگی سلامت محور، رفع نیاز‌های اساسی، زندگی رو به رشدورضایت بخش، نوع دوستی واز خود گذشتگی در میان جوامع را در بر می‌گیرد.

سازمان جهانی بهداشت، کیفیت زندگی رااحساس فرد از وضعیت کنونی خود بر پایه آرمان‌ها، انتظارات، استانداردهاوعلائق فرددر قالب نظام ارزشی وفرهنگی که درآن زندگی می کند، تعریف کرده می باشد (میرمولایی وهمکاران1390).

براساس این تعریف کیفیت زندگی ارتباط تنگاتنگی باوضعیت جسمی، روانی، اعتقادات شخصی وارتباطات اجتماعی و…داردوامروزه کیفیت زندگی یکی از بزرگ‌ترین اهداف بهداشتی برای بالابردن سلامت افراد می باشد (زحمتکشان وهمکاران1391). کیفیت زندگی بایداز زوایا وابعاد مختلف سنجیده گردد، این ابعاد چارچوب پنداشتی تحقیقات گیفیت زندگی راتشکیل می‌دهند، چهاربعد خوب بودن فیزیکی شامل توانایی عملکردی، قدرت، خستگی، خواب، اشتهاو… ، خوب بودن روانی شامل اضطراب، افسردگی، لذت وتفریح، درد، شادی، ترس، توجه وتمرکز. دغدغه‌‌های اجتمایی شامل تأثیر درخانواده وجامعه، ارتباط با اطرافیان، محبت، روابط جنسی، شکل ظاهری ودرنهایت خوب بودن روحی شامل رنج کشیدن، مذهب..رابرای کیفیت زندگی درنظر گرفته اند (نجات1387).

زنان بعنوان نیمی از جمعیت در راستان تأثیر همسری ومادری، معضلات وقایعی رادرزندگی خود تجربه می‌کنند، یکی از مهم‌ترین وقایعی که یک زن ممکن می باشد در زندگی خود تجربه کند وقوع بارداری وبدنبال آن زایمان می باشد. حاملگی وزایمان می‌تواندبراحساسات، رفتارهاوکیفیت زندگی زنان در دوره بعداززایمان تأثیر عمیقی بگذارد (اکبر‌زاده وهمکاران1391). بخصوص که امروزه باپیشرفت علم پزشکی وهمچنین تغییر توجه زنان نسبت به شیوه زایمان بیشتر زایمان‌هابا مداخلات پزشکی همراه استوزنان در بیشتر مواقع این امکان را دارند که شیوه زایمان خود را انتخاب کنند اما در اکثرموارد اگاهی دقیق ودرستی از پیامدهایی که انتخاب روش زایمانی خاص، می‌تواند برجسم، روان وبه تبع آن کیفیت زندگی آنها داشته باشد، ندارند. براساس نتایج مطالعات اندازه آگاهی نسبت به روش‌‌های زایمانی درحد ضعیف یا متوسط می باشد درحالی که زایمان طبیعی بهترین روش زایمانی می باشد (یارندی وهمکاران1381). تقاضا برای سزارین روبه افزایش می باشد (فلاحیان1386). فقدان آگاهی از عوارض سزارین، توجه منفی به زایمان طبیعی، نسبت دادن شایعات وعوارض نادرست به زایمان طبیعی وترویج سزارین ازعلل روآوردن به سزارین می باشد (فرامرزی و پاشا1380). نتایج مطالعه‌ای نشان دادزایمان طبیعی درمقایسه باسزارین پیامد‌های مطلوب‌تری به همراه داردوعوارض جسمی وروانی درسزارین 5-10 برابر زایمان طبیعی می باشد (بسکاآبادی، حمیدی و باقری1392). نتایج مطالعه تأثیرعوامل مامایی وروانشناختی، اجتماعی ومامایی برسلامت روانی مادران بعداززایمان نشان داد، مجموعه‌ی عوامل روانشناختی، ماماییواجتماعی برسلامت مادران بعداز زایمان مؤثراست (بهدانی وهمکاران1384). از طرفی دیگرشواهد نشان می‌دهد تغییرات ناشی ازجراحی ودرمان‌‌های کمکی بر تن انگاره زنان تأثیر منفی می‌گذارد، تن انگاره یا تصویر بدن به معنای بازنمایی درونی ظاهر بیرونی فرداست که ابعاد جسمانی وادراکی وهمچنین توجه نسبت به آنهارادر می‌گیرد (مرادی منش وهمکاران1391). در عصرحاضر، زندگی روزمره هر فرد به شدت تحت تأثیر تن انگاره قرار دارد. دربررسی‌‌های مختلف مشخص شده می باشد که نارضایتی ازتن انگاره برپیامد‌‌های روانی واجتماعی و کیفیت زندگی اثرات زیان بار دارد وموجب افسردگی، اضطراب، اختلالات جنسی و کاهش اعتماد به نفس می گردد (خشای وهمکاران1391). از اینرو اندازه گیری کیفیت زندگی ودر نظر گرفتن شرایط زندگی، عوامل محیطی واجتماعی، دیدگاه‌ها، علایق، اهداف افراد و ارزش‌‌های جامعه دربرنامه ریزی ارتقاء سلامت اهمیت بسزایی دارد (اکبر زاده وهمکاران1391). پس دراین پژوهش کوشش شده تا به این مسأله بپردازیم که آیا نوع زایمان، در کیفیت زندگی وتن انگاره‌ی زنان بعد از زایمان تأثیر دارد؟

 

1-3- اهمیت وضرورت انجام پژوهش

زایمان یکی از مسائلی می باشد که بیشترزنان در زندگی خودبا آن روبه رو هستند وتغییرات جسمی وروانی ناشی از آن سلامت زنان وبه تبع آن سلامت خانواده وجامعه را تحت تأثیرقرارمی‌دهد، در جامعه امروز پروسه زایمان وانتخاب نوع زایمان بدلیل تغییرات وپیامد‌های ناشی از آن برای زنان از اهمیت ویژه ای بر خوردار می باشد لذابارداری و عوامل مرتبط با آن هم در دوره حاملگی وهم بعد از آن قابل مطالعه می‌باشد. دردوره بعداز زایمان تغییرات جسمی وروحی واجتماعی در مادربوجود می آیدکه بر کیفیت زندگی مادران وخانواده‌هایشان تأثیرمی‌گذارد (میرمولایی و همکاران1390).

از طرفی دیگر یکی از جنبه‌‌های مهم شکل دهنده ی هویت وعزت نفس افراد، ظاهر جسمانی وتصویربدنی می باشد، افرادی که احساس خوبی نسبت به خوددارند، معمولاًاحساس خوبی نسبت به زندگی خواهند داشت، تصویر بدن یک پدیده چند بعدی می باشد، که شامل ابعاد شناختی (تفکرفرد در مورد بدن خود)، ادراکی (لمس وبینایی)وعاطفی (احساس فرد نسبت به خود)می باشد ویک تصویرذهنی می باشد که هر فرد از اندازه وشکل بدن خود داردونیز احساسی می باشد هر فردنسبت به تک تک وکل اعضای بدنش دارد (گروسی، نعمت الهی ورفسنجانی1392).

تصویر ذهنی که موردپذیرش فردنباشد، منجر به تغییراتی دراحساس ارزشمندی می گردد. عوامل متعددی مانندارزش‌های اجتماعی- فرهنگی، مقایسه‌‌های اجتماعی، تأکید جامعه بر جذابیت ظاهری وتجارب منفی در تعامل با همسالان این گونه نگرانی‌ها را تشدید کرده و بر تداوم آن کمک می افزاید (جومین و مارتین[4]2000). در پی احساس نارضایتی از تصویر بدن خودوایجاد خود پنداره منفی، فرد خواستار تغییردر تصویر بدنی خود خواهد شدتا بتواند تصویر بدن خودرا به تصویرایدآلش نزدیک کندوبرای اینکارازراه‌‌های متفاوت اقدام می نماید، که می‌توانداستفاده ازرژیم‌‌های غذایی سخت، انجام ورزش‌‌های سخت، بهره گیری ازداروهاوموادویااقدام به روش‌‌های تهاجمی نظیراستفاده ازجراحی باشد (استیس  و همکاران[5]2000).

نتایج یک مطالعه کیفی نشان دادکه نگرانی در موردپایدارماندن تغییرات نامطلوب در دوره بعداز زایمان ازمهم‌ترین نگرانی‌‌های زنان می باشد (دپیترو و همکاران[6]2003). لذابررسی مسأله تن انگاره زنان بعد از زایمان وعوامل مرتبط با آن مانند نوع زایمانونیز مطالعه ارتباط بین نوع زایمان، تن انگاره وکیفیت زندگی می‌توانددر انتخاب درست روش زایمان به زنان کمک کند. دربیشتر پژوهش‌هایی که درایران دراین مورد انجام شده، نتایج نشان می‌دهدکه بین نوع زایمان وکیفیت زندگی زنان بعداز زایمان ارتباط معنی‌داری هست.

درایران مطالعه‌‌های مربوط به تصویر بدن وعوامل مؤثر برآن اندک می باشد، واین مطالعات درجمعیت‌‌های خاص مانندزنان باردارنیزبسیاراندک می‌باشد (گروسی، نعمت الهی ورفسنجانی1392). باتوجه به اهمیت کیفیت زندگی ودوره بعداز زایمان وعوامل مؤثربرکیفیت زندگی بعداززایمان مانند نوع زایمان (طاهری وهمکاران1393). ارتباط تن انگاره منفی با کیفیت زندگی (کش1388). لذاضرورتبررسی تأثیر نوع زایمان بر کیفیت زندگی و تن انگاره بانوان وارتباط تن انگاره با کیفیت زندگی زنان بعداززایمان، مهم تعبیر می گردد. مطالعه این مسألهمی‌توانددر انتخاب صحیح نوع زایمان به زنان کمک کندو پیامد‌های آزاردهنده ناشی ازانتخاب غلط نوع زایمان را کاهش دهدو در ارتقاء سلامت مادر، کودک، خانواده وجامعه مؤثر باشد.

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

مطالعه مقایسه ای کیفیت زندگی وتن انگاره درمیان زنان باوضع حمل طبیعی وسزارین .

1-4-2- اهداف جزیی

  1. مقایسه ی کیفیت زندگی درمیان زنان باوضع حمل طبیعی وسزارین.
  2. مقایسه ی تن انگاره درمیان زنان با وضع حمل طبیعی وسزارین.
  3. مطالعه ارتباط بین تن انگاره وکیفیت زندگی زنان بعداز وضع حمل.

[1] Quality of  Life

[2]Body Image

[3]Tomas F Cash

[4]Jomeen

[5]Sticeet al

[6]Depitro

تعداد صفحه : 91

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***