متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : مطالعه نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ذهنی  بر اساس پرسشنامه چند محوری میلون در تبریز در سال 1394-1393

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی (M.A)

عنوان:

مطالعه نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ذهنی

بر اساس پرسشنامه چند محوری میلون در تبریز در سال 1394-1393

استاد راهنما:

دکتر فیروزه سپهریان آذر

 

استاد مشاور:

دکتر شاهرخ امیری

 

اساتید داور :

دکتر بهناز مهاجران       دکتر علیرضا قلعه ای

 

 

اسفند 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب     عنوان……………………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1- 1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………..1

2-1 اظهار مساله…………………………………………………………………………………………………….2

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………….4

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………..7

1-4-2- اهداف اختصاصی…………………………………………………………………………………………7

1-5- سوال های پژوهش……………………………………………………………………………………………7

1-6- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….7

1-7- تعاریف متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………….7

1-7-1- تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………..7

1-7-2- تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم  :ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….12

2-2- عقب ماندگی ذهنی………………………………………………………………………………………….12

2-2-1- ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای کم توانی ذهنی……………………………………..12

2-2-3- ویژگی های عقب ماندگی ذهنی……………………………………………………………………….12

2-2-4- عقب مانده ذهنی آموزش پذیر…………………………………………………………………………13

2-2-5- عقب مانده ذهنی تربیت پذیر…………………………………………………………………………14

2-3نیازهای والدین کودکان عقب مانده ذهنی………………………………………………………………..14

2-4- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر سلامت والدین……………………………………………………..15

2-5- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر روابط زناشویی والدین……………………………………………..18

2-6- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر روابط اعضای خانواده………………………………………………19

2-7- نیمرخ روانی و شخصیت……………………………………………………………………………………..20

2-7-1- نظریه مک کری و کوستا درمورد ابعاد شخصیت بهنجار……………………………………………21

2-8- اختلال شخصیت………………………………………………………………………………………………22

2-8-1-نظریه اختلال شخصیت میلون…………………………………………………………………………..23

2-8-2- نظریه میلون درمورد اختلالات شخصیت………………………………………………………………23

2-8-3- تقسیم بندی اختلالات شخصیت………………………………………………………………………25

2-8-3-1- خوشه A اختلالات شخصیت………………………………………………………………………26

2-8-3-2- خوشه B اختلالات شخصیت……………………………………………………………………….28

2-8-3-3- خوشه C اختلالات شخصیت………………………………………………………………………..31

2-9- مروری بر مطالعات پیشین………………………………………………………………………………….33

2-9-1- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………34

2-9-2- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………..38

فصل سوم :روش پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………44

3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….44

3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………..44

3-4- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………….44

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون سه  (MCMI-III)………………………………………………….. 45

 

فصل چهارم :تحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………51

4-2- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………51

4-3- سوال های پژوهش……………………………………………………………………………………………..54

4-4- جمع بندی یافته های پژوهش………………………………………………………………………………69

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………70

5-2- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………..71

5-3- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..75

5-4- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………..75

5-5- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………..76

5-6- پیشنهادهای پزوهشی………………………………………………………………………………………..76

 

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………79

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..86

 

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………………………………..صفحه

جدول3-1-  مقیاس ها ،علامت اختصاری و تعداد ماده ها MCMI-III…………………………………47

جدول 3-2- روش نمره گذاری MCMI-III……………………………………………………………….48

جدول 4-1-  فراوانی، درصد ویژگی های جمعیت شناختی………………………………………………..52

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار و نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف و توزیع کجی و کشیدگی اختلالات شخصیت……………………………………………………………………………………………………………………………53

جدول 4-3 – میانگین و انحراف معیار نمرات اختلالات شخصیت در والدین کودکان با و بدون کودک عقب مانده ذهنی………………………………………………………………………………………………………55

جدول 4-4- نتایج آزمون لون برای مطالعه فرض همگنی واریانس نمرات در دو گروه نرمال و عقب مانده ذهنی…………………………………………………………………………………………………………….56

جدول 4-5- نتایج تحلیل واریانس مانوا چندمتغیری برای مقایسه اختلالات شخصیت در دو گروه نرمال و عقب مانده ذهنی……………………………………………………………………………………………58

جدول 4-6– میانگین و انحراف معیار نمرات اختلالات شخصیت در والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی دختر با والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی پسر………………………………………………….60

جدول 4-7- نتایج آزمون لون برای مطالعه فرض همگنی واریانس نمرات در دو گروه والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی دختر با والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی پسر………………………….61

جدول 4-8- نتایج تحلیل واریانس مانوا چندمتغیری برای مقایسه اختلالات شخصیت در دو گروه والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی دختر با والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی پسر………..63

جدول 4-10- نتایج آزمون لون برای مطالعه فرض همگنی واریانس نمرات در در والدین پدر و مادر……………………………………………………………………………………………………………………..66

جدول 4-11- نتایج تحلیل واریانس مانوا چندمتغیری برای مقایسه اختلالات شخصیت در دو گروه نرمال و عقب مانده ذهنی……………………………………………………………………………………………68

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

1- 1 مقدمه

عقب ماندگی ذهنی اختلالی که از کودکی نمایان می گردد. با عملکرد عقلانی زیر متوسط (هوشبهر 70 یا کمتر) مشخص می گردد. عقب ماندگان ذهنی آموزش پذیر افرادی هستند که بهره هوشی آنان 70-50 می باشد و قادر به فراگیری حداقلی از اطلاعات عمومی و درس های رسمی کلاس از قبیل خواندن و نوشتن و حساب کردن و مهارت های مناسب شغلی بوده و می توانند در اداره زندگی خود از تحصیل خویش بهره مند شوند (اصانلو، 1390).

طبق نظریه های سیستمی خانواده، رفتار هر یک از اعضاء خانواده موجب تاثیر در رفتار سایر افراد خانواده قرار می گیرد پس وجود هر گونه اختلال روانپزشکی در کودکان و همچنین والدین، موجب تاثیرگذاری بر سایر افراد خانواده می گردد (سیگ[1]، دلبر[2]، استنفورد[3]، سوتولو[4]، مک دونوریان[5] و همکاران، 2007). از طرفی نباید این مساله را صرف نظر کرد که تشابه ژنتیکی والدین با فرزندان می تواند استعداد ابتلا به اختلال روانی را در هر دو مورد به صورت نسبتاً زیادی متناسب گرداند. به طوری که فرزندان دارای اختلالات روانپزشکی، دارای والدینی هستند که از اختلالات روانپزشکی زیادی رنج می برند (گوتسمن[6]، لارسن[7]، برتلسن[8] و مورتنسن[9]، 2010).

با در نظر گرفتن این که شخصیت، نمای کلی از وضعیت روانی هر فرد ارائه می دهد پس در گام اول شناخت شخصیت به درک بهتر و پیش بینی رفتار آتی فرد کمک می کند (انجمن روانپزشکان امریکا، 1391). بر این اساس مطالعه نیمرخ اختلالات شخصیت والدین دارای کودکان عقب مانده ذهنی به درک ارتباط بین معضلات روانپزشکی والدین و کودکان کمک خواهد نمود.

اساساً خانواده یک سازمان اجتماعی کوچک می باشد که روابط اعضای آن، بخصوص روابط والدین با فرزندان، مهم ترین عنصر شکل دهنده این سازمان می باشد. رشد مطلوب و سالم فرزندان در تمام ابعاد مرهون ارتباط موثر و مطلوب والدین با فرزندان می باشد. تحلیل های نظری و تجربی بسیاری به ارتباط موثر والدین با فرزندان اختصاص یافته می باشد و برای آن اهمیت و ارزش خاصی قایل شده اند. از سوی دیگر، مطالعات و تحقیقات فراوانی به اثر فرزند بر هریک از والدین و دیگر اعضای خانواده و یا بر کل خانواده به عنوان یک ارتباط دو جانبه و تاثیرمتقابل توجه داشته اند، اما مطالعه مبانی روان شناختی ارتباط موثر و مطلوب والدین بر فرزندان از مهم ترین مسائل در حریم خانواده و سلامت روانی آن تلقی می گردد (میرزابیگی، 1388).

خانواده یک نطام اجتماعی می باشد که اختلال در هریک از اجزاء و اعضاء آن کل نظام را مختل می کند و این نظام مختل شده  به نوبه خود اختلالات مربوط به اعضاء را تشدید و معضلات جدیدی را ایجاد می نماید. با این توجه، معلولیت یکی از فرزندان ،بر تمامی خانواده و کارکردهای مختلف آن و بر یکا یک اعضاء تاثیر غالبا منفی می گذارد. این تاثیرات بر خلاف معلولیتی که عارض شده می باشد اجتناب ناپذیر نیستند و یا لااقل به اندازه زیادی قابل جبران و تخفیف می باشند. حضور فرزند استثنایی در خانواده موجب خدشه دار شدن ارتباط های درون گروهی و برون گروهی خانوادگی می گردد و همین مخدوش شدن ارتباط ها موجب بروز مشکلاتی آسیب زا در فضای خانواده می گردد (اشکان، 1393).

با پذیرش این اصل که بشر ذاتاً موجودی می باشد اجتماعی و نیازمند ارتباط، حضور فرزندی با مشخصات استثنایی در بسیاری موردها موجب برهم خوردن ارتباط های برون گروهی و اثر گزاری آن بر ارتباط های درون خانوادگی می گردد. اساساً بروز عقب ماندگی ذهنی در فرزند، معضلات هیجانی عدیده ای بر جو خانواده وارد می نماید که این معضلات از سوئی موجب اختلال در بهداشت روانی افراد خانواده شده و از سوی دیگر محیط سالم و آرام خانواده را که کودک عقب مانده ذهنی جهت رشد و باروری نسبی ذهنی به آن نیاز دارد مخدوش می سازد. پس داشتن یک کودک با ناتوانی تکاملی ممکن می باشد برای نظام خانواده بحران ایجاد کند. هر چه معلولیت ذهنی بیشتر باشد تاثیرات آن در خانواده بیشتر و عینی تر می باشد (نظری و همکاران، 1377). محمدی و دادخواه (1381) نشان داده اند که 76.7% از مادران کودکان عقب مانده ذهنی از معضلات روانی شدید و 61.7% از معضلات اجتماعی شدید برخوردار بودند در حالی که پدران به ترتیب 55% و 38.3% از معضلات روانی متوسط و معضلات اجتماعی خفیف برخوردار بودند. مجومدار، سیلواپریرا و فرناندز[10] (2005) نشان داده اند که والدین کودکان عقب مانده ذهنی نسبت به والدین کودکان کنترل بهنجار از اضطراب و استرس بیشتری برخوردار هستند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:بررسی ابعاد رسانه ای فضای وایبر و اینترنت واثرات آن بر دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب

بنظر می رسد فشار روانی حاصل از معضلات داشتن کودک کم توان ذهنی باعث شدت معضلات خانوادگی می گردد و افراد خانواده را برای سازگاری با مشکل جدید، الگوهای رفتاری تازه ای را انتخاب می کنند. با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید عقب ماندگی ذهنی می تواند برای خانواده و والدین تاثیر زیادی داشته باشد و موجب افزایش علایم اختلالات شخصیتی گردد. بر این اساس در این پژوهش به تأثیر عقب ماندگی ذهنی کودکان در معضلات شخصیتی والدین پرداخته شده می باشد.

 

 

2-1 اظهار مساله

خانواده یک نظام اجتماعی می باشد که اختلال در هر یک از اعضا و اجزای آن می تواند کل نظام خانواد را مختل می کند و موجب تشدید معضلات جاری و پیدایش معضلات جدید می گردد. گویا عقب ماندگی ذهنی نیز به عنوان یکی از اخلالات رشدی از این قاعده مستثنی نباشد. وجود کودک عقب مانده  ذهنی  و معضلات گوناگون در مراقبت و تربیت او، فشارهای بسیاری بر والدین و خانواده به عنوان واحد کل وارد می کند که این فشار ها به نوبه ی خود می تواند سلامت روانی والدین را به مخاطره  اندازد و موجب بر هم خوردن تعادل و اعضای آن و نا کارآمدی آنها در بجای آوردن وظایف خانوادگی گردد (گنجی، 1392).

آن دسته از والدینی که انتظار دارند فرزندان آنها هدف هایی را که خود در زندگی نتوانستند به آنها برسند بر آورده سازند با ورود کودک عقب مانده ذهنی به زندگی، یاس و ناامیدی را تجربه می کنند پس بطور مضاعف ضربه می خورند (آقابابایی، استکی آزاد و عابدی، 1392).

با حضور کودک عقب مانده ذهنی، معضلات مراقبتی برای خانواده و به ویژه تجربیات استرس زا برای والدین ایجاد می گردد. چنین وضعیتی مانع از آن می گردد که خانواده بتواند کارکردهایی متعارف خود نظیر تربیت فرزندان، روابط اجتماعی، اشتغال، اوقات فراغت، روابط زناشویی را به نحو مطلوبی انجام دهد. از طرفی استرس مداوم در والدین زمینه بروز معضلات روانی متعددی برای آنها را به وجودمی آورد. چنان که پژوهش های قبلی نشان داده اند که والدین کودکان عقب مانده ذهنی در ابعاد مختلف سلامت روانی دچار معضلات متعددی هستند.

در تکامل شناخت دقیق تر نیمرخ روانی افراد، می توان از رویکرد شخصیتی و بویژه نیمرخ الگوهای بالینی شخصیت بهره گیری نمود. شخصیت، تاحدودی منحصر به فرد بشر در تطابق با محیط می باشد که با شیوه ی سایر بشر ها تا حدودی متفاوت می باشد. خزانه رفتاری هر فرد او را از دیگران متفاوت کرده و شیوه ای مقابله وی را در برخورد با دیگران تعیین می کند. با این تعریف اختلال شخصیت یک بیماری نیست (شریفی، 1386) از این رو میلون بجای واژه اختلال از اصطلاح “الگوهای بالینی شخصیت” بهره گیری می کند و هم چنین ذکر می کند که ویژگی عمده ی افراد در اختلال شخصیت شیوه مقابله نا کافی آنهاست. مطالبق با راهنمای آماری و تشخیصی اختلال روانی اختلالات شخصیت الگویی پایدار از رفتار و تجربه درونی می باشد که با انتظارات فرهنگی، به اندازه قابل توجهی مغایرت دارد، فراگیر و نافذ می باشد، و در دوران نوجوانی یا اوایل بزرگسالی آغاز می گردد، در طی زمان پایدار می باشد و به پریشانی یا اختلال منجر می گردد (انجمن روانپزشکی امریکا، 1391). بدین ترتیب شخصیت الگوی بسیار پیچیده و عمیقی می باشد ویژگی های روان شناختی می باشد که خود را در تمامی جنبه های عملکرد فرد آشنا می سازد. این ویژگی های فراگیر بوده و ماتریس پیچیده ای از پیش آمادگی های زیستی و یادگیری ها، الگوهای احساس، ادراک، تفکر و شیوه های مقابله فرد را تشکیل می دهند (شریفی، 1386).

هر چند که گزارش های قبلی بر وجود معضلات روانی در والدین کودکان تاکید کرده اند اما معضلات شخصیتی والدین کودکان عقب مانده ذهنی مطالعه جامعی انجام نشده می باشد. اما با در نظر داشتن نتایج مطالعات قبلی بنظر می رسد که وجود استرس مداوم ناشی از ابتلا فرزند به عقب ماندگی ذهنی، احتمال بروز علایم و حتی اختلالات شخصیتی در والدین کودکان عقب مانده ذهنی را افزایش می دهد. چنانچه مجومدار[11]، سیلواپریرا[12] و فرناندز[13] (2005) کوهسالی و همکاران (1387) گزارش کرده اند که والدین کودکان عقب مانده ذهنی نسبت به والدین کودکان کنترل بهنجار از اضطراب و استرس بیشتری برخوردار هستند. همچنین مطالعه بن تابت[14] و همکاران (2013) حاکی از آن می باشد که معضلات خلقی و اضطرابی در والدین کودکان دارای معضلات ناتوانی بیشتر می باشد و از کیفیت زندگی پایین تری برخوردارند. پژوهش بحرینیان و همکاران (1391) حاکی از آن می باشد که مادران کودکان عادی افردی خویشتن دارتر در حالی که مادران دانش آموزان عقب مانده ذهنی افرادی مهربان، محتاط، کمرو، منزوی، مضطرب، هیجانی تر، دلمشغول، تنیده و دارای تنش عصبی بیشتری هستند. همچنین گزارش شده می باشد که مادران دارای دختر عقب مانده ذهنی نسبت به مادران دختران عادی سازگاری اجتماعی کمتری (کوهسالی و همکاران (1386، 1387) و نشخوار ذهنی بیشتر برخوردار هستند (آقابابایی، استکی آزاد و عابدی، 1392).

با در نظر داشتن شیوع بالای عقب ماندگی ذهنی در کودکان و اهمیت ایجاد بستر خانوادگی و همچنین آموزشی مناسب برای کودکان عقب مانده ذهنی، در کنار ایجاد زندگی توام با آرامش برای والدین و خانواده ها اهمیت دارد که حصول چنین هدفی به شناخت دقیق نیمرخ شخصیتی والدین نیازمند می باشد. در حالی که مطالعات اندکی درمورد شدع علایم و اختلالات شخصیتی والدین کودکان عقب مانده ذهنی هست. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف مقایسه نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ی ذهنی براساس پرسشنامه چند محوری میلون صورت گرفته می باشد.

 

 

[1]- Singh

[2]- DelBello

[3]- Stanford

[4]- Soutullo

[5]-McDonough-Ryan

[6] – Gottesman

[7] – Laursen

[8] – Bertelsen

[9]- Mortensen

[10] -Majumdar, Da Silva Pereira & Fernandes

[11] – Majumdar

[12] – Da Silva Pereira

[13] – Fernandes

[14] -Ben Thabet

تعداد صفحه : 112

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***