متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : مالی

عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته گروه  مدیریت بازرگانی گرایش مالی

 

عنوان:

تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

(مطالعه موردی:بانک مهر اقتصاد استان گیلان)

                                                          

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر احمد جعفرنژاد

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سیدرضا حسنی

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول (کلیات پژوهش)

1.1مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 3

2.1بیان مساله………………………………………………………………………………………………. 4

3.1 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………. 5

4.1 سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………….. 6

5.1 مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………… 7

6.1 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………. 10

7.1 جامعه و نمونه ی آماری…………………………………………………………………………… 10

8.1روش گرداوری وتجزیه و تحلیل  داده ها/اطلاعات…………………………………………. 10

9.1 قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………… 11

10.1 تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و متغیر ها………………………………………. 12

11.1 جمع بندی…………………………………………………………………………………………. 16

فصل دوم(ادبیات وپیشینه پژوهش)

1.2مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 18

2.2 برنامه ریزی استراتژی……………………………………………………………………………… 19

3.2مدل های برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………… 20

1.3.2.ماتریس گروه مشاوران بوستون……………………………………………………………….. 20

2.3.2. ماتریس GE…………………………………………………………………………………….. 21

3.3.2 مدل پورتر…………………………………………………………………………………………. 22

4.3.2 مدل کارت امتیاز متوازن(BSC)…………………………………………………………….. 23

5.3.2گسترش فعالیت های کیفی (QFD)………………………………………………………… 25

6.3.2مدل هفت s مک کنزی………………………………………………………………………….. 27

7.3.2مدل SWOT…………………………………………………………………………………….. 30

1.7.3.2تاریخچه مدل SWOT……………………………………………………………………… 30

2.7.3.2 تعریف مدل SWOT………………………………………………………………………. 31

4.2 ارتباط بین ماتریس SWOT و مدل BSC ………………………………………………… 34

5.2 حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن،FMEA…………………………………….. 34

6.2حالات موفقیت و تجزیه و تحلیل اثرات آن،SMEA………………………………………. 36

7.2تحقیقات مرتبط………………………………………………………………………………………. 37

1.7.2 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………. 37

2.7.2 تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………….. 42

7.2 جمع بندی……………………………………………………………………………………………. 49

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

1.3 مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 51

2.3 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………. 51

3.3 جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………. 52

4.3 ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………… 53

5.3 پرسشنامه……………………………………………………………………………………………… 54

1.5.3روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………… 55

6.3 معرفی ساختار و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………… 56

1.6.3 روش تجزیه و تحلیل SWOT…………………………………………………………….. 57

2.6.3 حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن (FMEA)………………………………. 57

3.6.3 حالات موفقیت و تجزیه و تحلیل اثرات آن) (SMEA………………………………. 58

7.3 مراحل انجام پژوهش………………………………………………………………………………. 59

8.3 اختصار………………………………………………………………………………………………… 60

فصل چهارم(روش تجزیه وتحلیل داده ها)

1.4مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 62

2.4تجزیه و تحلیل با بهره گیری از آمار توصیفی……………………………………………………… 62

1.2.4جنسیت…………………………………………………………………………………………….. 63

2.2.4 سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………. 64

3.2.4 سن…………………………………………………………………………………………………. 65

4.2.4 سمت شغلی …………………………………………………………………………………….. 66

5.2.4 منظر مالی…………………………………………………………………………………………. 67

6.2.4 منظر فرایندهای داخلی کسب و کار………………………………………………………… 68

7.2.4 منظر رشد و یادگیری ………………………………………………………………………….. 69

8.2.4 منظر مشتری ………………………………………………………… 70

3.4 تعیین و اولویت بندی نقاط قوت و اشکال شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان…… 71

1.3.4 اولویت بندی فاکتورها بر اساس اهمیت…………………………………… 71

2.3.4 اولویت بندی فاکتورهای منتخب بر اساس عملکرد……………………… 73

3.3.4 اولویت بندی نقاط قوت و اشکال بر اساس اختلاف ستون اول و دوم…………… 75

4.4 معرفی و اولویت بندی نقاط قوت وضعف شعب بانک مهر اقتصاد……………. 76

4.4 تعیین و اولویت بندی نقاط فرصت و تهدید محیط بیرونی برای …………………. 77

1.4.4معرفی اولویت های نقاط فرصت و تهدید محیط بیرونی برای شعب بانک مهر اقتصاد         80

5.4  جمع بندی…………………………………………………………………………………………… 84

فصل پنجم (نتیجه گیری وپیشنهادها)

1.5  مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 86

2.5نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………… 86

1.2.5اطلاعات توصیفی………………………………………………………………………………… 86

2.2.5 منظر مالی…………………………………………………………………………………………. 87

3.2.5منظر فرایند داخلی کسب و کار……………………………………………………………….. 87

4.2.5 منظر رشد و یادگیری…………………………………………………………………………… 87

5.2.5 منظر مشتری………………………………………………………………………………………. 87

3.5 مطالعه و تحلیل نتایج ماتریس SWOT……………………………………………………… 88

4.5 نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی بر مبنای یافته های پژوهش…………………………………. 97

5.5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………….. 100

6.5 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………… 100

منابع و مواخذ…………………………………………………………………………………………….. 101

پیوست

پیوست 1 پرسشنامه…………………………………………………………………………………………. 106

پیوست 2 نتایج آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………. 110

پیوست  3 آمار توصیفی تحلیل SPSS ………………………………………………………………. 112

پیوست  4 بخشی از تحلیل Exel جهت تدوین ماتریس SWOT……………………………. 115

 

فهرست جداول

جدول 1.2 ماتریس SWOT…………………………………………………………………………. 33

جدول2.2 گام های روش FMEA…………………………………………………………………. 35

جدول3.2 اختصار ای از تحقیقات صورت گرفته در حوزه صنایع مختلف با مدل SWOT 48

جدول1.3 تعداد کل جامعه آماری به تفکیک پست سازمانی……………………………………. 52

جدول2.3 نام و تعدا شعب موجود در سطح استان گیلان……………………………………….. 53

جدول 3.3 ضریب پایایی متغیرها…………………………………………………………………….. 56

جدول4.3 گام های روش………………………………………………………………………………. 57

جدول 5.3 جمع بندی نهایی…………………………………………………………………………… 60

جدول1.4 جدول توزیع فراوانی جنسیت…………………………………………………………… 63

جدول 2.4 جدول توزیع فراوانی تحصیلات……………………………………………………….. 64

جدول 3.4 جدول توزیع فراوانی سن……………………………………………………………….. 65

جدول 4.4 جدول توزیع فراوانی سمت شغلی…………………………………………………….. 66

جدول 5.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظر مالی………………………………………………….. 67

جدول 6.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظرفرآیندهای داخلیکسب و کار……………………. 68

جدول 7.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظررشد و یادگیری…………………………………….. 69

جدول 8.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظرمشتری……………………………………………….. 70

جدول 9.4اولویت بندی فاکتورهای درونی بر اساس اندازه اهمیت……………………………. 72

جدول 10.4اولویت بندی فاکتورهای درونی بر اساس اندازه عملکرد………………………… 74

جدول 11.4 اولویت بندی نقاط قوت و اشکال بر اساس اختلاف ستون اول و دوم……… 75

جدول 12.4 امتیاز و اولویت نقاط فرصت و تهدید را از دیدگاه مدیران، ………………….. 78

جدول 13.4 جدول SWOT بانک مهر اقتصاد استان گیلان در سال 1393……………… 82

 

فهرست نمودار

نمودار1.4 جدول توزیع فراوانی جنسیت……………………………………………………………… 63

نمودار 2.4 جدول توزیع فراوانی تحصیلات…………………………………………………………. 64

نمودار 3.4 جدول توزیع فراوانی سن………………………………………………………………….. 65

نمودار 4.4 جدول توزیع فراوانی سمت شغلی………………………………………………………. 66

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

نمودار 5.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظر مالی……………………………………………………. 67

نمودار 6.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظرفرآیندهای داخلیکسب و کار………………………. 68

نمودار 7.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظررشد و یادگیری………………………………………. 69

نمودار 8.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظرمشتری………………………………………………….. 70

 

فهرست اشکال

شکل 1.1 فرایند پژوهش …………………………………………………………………………………. 9

شکل1.2 ماتریس گروه مشاوران بوستون………………………………………………………………………… 20

شکل 2.2 شبکه نه خانه ای برنامه ریزی GE……………………………………………………… 21

شکل 3.2 نیروهای رقابتی پورتر………………………………………………………………………… ……….. 23

شکل 4.2 زنجیره علت ومعلولی در میان مناظر کارت امتیاز متوازن…………………………… 24

شکل 5.2 فرایند مدیریت در BSC…………………………………………………………………… 25

شکل 6.2 نمونه ای از خانه کیفیت……………………………………………………………………. 27

شکل 7.2 مدل هفت عنصر مک کنزی……………………………………………………………….. 29

شکل 8.2 مدل SWOT……………………………………………………………………………….. 31

شکل 3.1 مراحل انجام پژوهش……………………………………………………………………….. 59

 

چکیده:

بانک ها، تأثیر مهمی در شکل گیری اهداف کلان اقتصادی و کمک به اجرای پروژه های استراتژیک کشور دارند، از طرفی هدف اساسی هر مؤسسه مالی به ویژه بانک‌ها جذب مشتری و به تبع آن جذب منابع در سطح جامعه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌باشد.با در نظر داشتن اهمیت منابع انسانی و مالی در بانک ها و نیز بهره گیری بهینه از این منابع پیش روی فرصت ها و تهدیدات پیش رو، بایستی به برنامه‌‌ریزی استراتژیک در این بخش روی آورده گردد. که در این پژوهش با تدوین ماتریس SWOT [1]به  ارزیابی محیط خارجی و داخلی شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان  پرداختیم. جامعه آماری پژوهش را مدیران  و کارشناسان عالی رتبه ی کل شعب در سطح استان گیلان که در مجموع 50 نفر می باشند، تشکیل دادند، و زیرا تعداد افراد جامعه محدود می باشد،پس نمونه گیری انجام نشد و همه افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند.جهت جمع آوری اطلاعات برای ارزیابی محیط داخلی شعب از پرسشنامه اول که در چهارچوب مدل BSC [2] تدوین گردیده بود بهره گیری گردید و جهت ارزیابی محیط خارجی از پرسشنامه دوم با روش FMEA[3] برای شناسایی تهدید، و از مدل SMEA [4] ، برای شناسایی فرصت های بیرونی بهره گیری گردید، پس از تایید روایی پرسشنامه ها از طریق روش محتوایی و همچنین تایید پایایی آنها از طریق روش آلفای کرونباخ(86/0 α= برای پرسشنامه اول) و (84/0 α= برای پرسشنامه دوم) اطلاعات بدست آمده جهت تدوین ماتریس SWOT ، با روش های مذکور توسط نرم افزار Exel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج نشان داد بیشترین نقاط قوت در فاکتورهای مشتری و بیشترین نقاط اشکال شعب در منظر رشد و یادگیری و فرایند داخلی می باشد.استراتژی های تلفیقی پیشنهاد شده جهت بهره گیری از فرصت های محیطی و تعدیل تهدیدات با در نظر داشتن نقاط قوت و اشکال شعب در حوزه SO (6 استراتژی ) ، در حوزه wo (5 استراتژی) ، در حوزه ST (4 استراتژی)، و در حوزه WT (4 استراتژی ) می باشد،  با در نظر داشتن جایگاه استراتژیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کشور وحمایت آن از بانک مهر اقتصاد به عنوان یک فرصت ارزنده، محوریت استراتژی های تلفیقی جهت نفوذ  هر چه بیشتر در بازار رقابتی بانک ها و حفظ جایگاه فعلی،توانمندسازی منابع انسانی با آموزش های به روز در حوزه بانکداری و  ارتقا نظام پیشنهادات می باشد  و جهت قوت بخشیدن به منظرهای فرایند داخلی ارائه خدمات متنوع و جدید بانکی و اتصال به شبکه شتاب جهت ارائه خدمات پربارتر با در نظر داشتن پتانسیل های اقتصادی و فرهنگی استان پیشنهاد گردید.

کلید واژه: برنامه ریزی استراتژیک، ماتریس SWOT ، FMEA ، SMEA ، بانک مهر اقتصاد استان گیلان

 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

معرفی مدیریت عملکرد و کاربرد آن تأثیر با اهمیتی در سیستم بانکداری دارد،از این رو شناخت روش های جدید تدوین استراتژی بسیار موثر می باشد(زهنر، علی،2009)[5] در این راستا فرموله کردن استراتژیک  و اجرای آن ، مسئولیت کلیدی مدیران اجرایی در هر سازمان تجاری می باشد. توسعه استراتژی شامل واکاوی وضعیت موجود و وضعیت آرمانی می باشد و سپس تصمیم­گیری در خصوص تعیین اثربخش ترین راه برای نائل آمدن به­اهداف.نسبی.می باشد.(کواتال،.2011)[6]باوجود­اهمیت­برنامه­ریزی­استراتژیک­هنوز­در­بسیاری ازسازمانهاتأثیرحیاتی آن دررسیدن به اهداف سازمان به خوبی درک نشده وحتی دربعضی از مواقع مدیران آن را یک کار تجملی وپرهزینه می­دانند.(انصاری وهمکاران،1388)یکی­ازروش­های موثر تدوین استراتژی سازمان­ها فرایند ارزیابی محیط داخلی وخارجی سازمان می­باشد، فرایند ارزیابی محیط داخلی وخارجی سازمان،تحلیل درونی و بیرونی  نامیده می­گردد،که نوعی مقیاس واقعبینانه و قابل اعتماد برای ارزیابی سازمان فراهم می آورد،زیرا شامل شناسایی زمینه­های اشکال، قوت،تهدید ، و فرصت می­باشد. (رولی دجی و اتال، 1997)[7]پس در این پژوهش قصد براین می باشد که به تدوین استراتژی SWOT برای شعب بانک­مهر­اقتصاد استان گیلان برآییم.دراین فصل ضمن ارائه­ی اظهار­مسأله،موضوعات مربوط به اهداف پژوهش،چهارچوب نظری پژوهش،سوالهای پژوهش،روش شناسی پژوهش،قلمروتحقیق و تعاریف اصطلاحات و واژگان به کار رفته در پژوهش نیز تبیین داده می گردد.

[1] Strengths, Weaknesses, Opportunities , Threats

[2] Balanced Score Card

[3] Failure Mode and Effects Analysis:  حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن

[4] Success Mode and Effects Analysis:  حالات موفقیت و تجزیه و تحلیل اثرات آن

[5](Zhanr&li,2009)

[6](Koo etal,2011)

[7](Rowley DJ,etal ,1997)

تعداد صفحه : 132

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: رشته مدیریت