متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دانشکده علوم اجتماعی

گروه روانشناسی

 

پاپان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

عنوان:

تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان

 

رشته :روانشناسی

گرایش: عمومی

 

استاد راهنما:

دکتر عبدالجواد احمدی

 

استاد مشاور:

دکتر سید علی محمد موسوی

 

بهمن ماه1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چکیده. ‌ج

فصل اول: کلیات… 1

1-2- اظهار مسأله. 4

1-3- اهمیّت و ضرورت پژوهش…. 7

1-4- اهداف پژوهش…. 9

1-5- متغیّر پژوهشی.. 9

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش. 13

2-1- سازگاری.. 15

2-2- سازگاری و بهداشت روانی.. 18

2-3- خصوصیّات فرد سازگار. 20

2-4- سازگاری اجتماعی.. 21

2-5- سازگاری تحصیلی.. 23

2-5-1- عوامل مؤثّر در سازگاری تحصیلی.. 25

2-5-2- انتقال به دانشگاه. 29

2-5-3- تغییرات اساسی در زندگی دانشجویان جدیدالورود. 31

2-5-4- سازگاری با زندگی خوابگاهی.. 33

2-6- تعریف آزمون.. 34

2-6-1- ویژگیهای اصلی یک آزمون  خوب… 36

2-6-2- ویژگیهای فرعی یک آزمون خوب… 38

2-6-3- نظریه کلاسیک نمره واقعی.. 39

2-6-4- نظریه خصیصه مکنون.. 40

2-6-5- عناصر مورد نظر در تهیّه و استاندارد کردن آزمون‌ها 40

2-7- مفهوم هنجار. 42

2-7-1- آزمون‌های هنجاری.. 44

2-7-2- خصوصیات یک گروه هنجاری.. 45

2-7-3- انواع نرم یا هنجار. 45

2-8- پیشینه‌ی پژوهش…. 47

فهرست مطالب

فصل سوم: روش پژوهش… Error! Bookmark not defined.

3-1- جامعه آماری.. 60

3-2- نمونه  و روش نمونه‌گیری.. 60

3-3- سؤال­های پژوهش…. 60

3-4- ابزار پژوهش..60

5- 4- روش تجزیه و تحلیل داده ها 64

فصل چهارم: یافته های پژوهشی.. Error! Bookmark not defined.

4-1-تحلیل نتیجه مقدماتی.. 67

4-2- تحلیل نتیجه نهایی.. 120

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 131

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 133

5-2- محدودیتها و پیشنهادها 139

فهرست منابع. 141

پیوست… 147

نسخه آزمایشی پرسشنامه. 156

نسخه نهایی پرسشنامه. 162

کلید پرسشنامه. 167

فهرست جدول ها

جدول شماره 3-1. توزیع دانشجویان در دانشگاههای مختلف به تفکیک جنس…. 58

جدول شماره 3-2. توزیع نمونه های انتخاب شده ازدانشگاه های مختلف به تفکیک جنس…. 59

جدول شماره 3-3. توزیع نمونه بر حسب جنس آزمودنیها 59

جدول شماره 3- 4. توزیع نمونه های انتخاب  شده ازدانشگاه های مختلف به تفکیک مقطع. 59

جدول شماره 3- 5. توزیع گروه نمونه برحسب مدرک تحصیلی.. 60

جدول شماره 4- 1. ضریب  آلفای  کرنباخ   عامل  سازگاری با محیط دانشگاه و دانشکده (عامل 1). 67

جدول شماره 4- 2. ضریب  آلفای  کرنباخ   عامل  سازگاری با دوره و رشته تحصیلی(عامل 2). 66

جدول شماره 4- 3. ضریب  آلفای  کرنباخ   عامل  سازگاری اجتماعی و بین فردی(عامل 3). 67

جدول شماره 4- 4. ضریب  آلفای  کرنباخ   عامل  سازگاری عاطفی(4). 68

جدول شماره 4- 5. ضریب  آلفای  کرنباخ   عامل  سازگاری خودیابی و هدفمندی(عامل6). 69

جدول شماره 4- 6 . ضریب آلفای کرونباخ  برای عامل سازگاری با مهارتهای تحصیلی و آموزشی.. 70

جدول شماره4 – 7. ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون.. 71

جدول شماره 4- 8. میانگین و انحراف استاندارد. 80

جدول شماره 4- 9. تقسیم نمرات پرسشنامه براساس میانگین به سازگاری ضعیف، متوسط، قوی.. 81

جدول شماره 4- 10. ماتریس همبستگی بین سؤالات و عامل ها و دسته بندی هرعامل.. 81

جدول شماره 4- 11. آزمون KMO  و بارتلت  برای مطالعه قابلیت آزمون  در  تقلیل به عوامل 6 گانه. 88

جدول شماره 4- 12. ماتریس همبستگی  بین سؤالات و عامل ها بعد از چرخش…. 88

جدول شماره 4- 13. اشتراکات عوامل یا شناخت سهم مجموعه عامل ها در تبیین واریانس هر عامل………… 98

جدول شماره 4- 14. ماتریس تبدیل عامل ها 106

جدول شماره 4- 15. ماتریس همبستگی بین گویه‌ها 108

جدول شماره 4- 16. ضریب آلفای کرونباخ عامل سازگاری با دانشگاه و دانشکده عامل (1). 118

جدول شماره 4- 17. ضریب آلفای کرونباخ سازگاری با دوره و رشته تحصیلی عامل(2). 119

جدول شماره 4- 18. آلفای کرونباخ سازگاری اجتماعی و بین فردی(عامل 3). 120

جدول شماره 4- 19. ضریب آلفای کرونباخ سازگاری عاطفی(4). 121

جدول شماره 4- 20. ضریب آلفای کرونباخ خودیابی و هدفمندی(عامل 5). 122

جدول شماره 4- 21. ضریب آلفای کرونباخ سازگاری با مهارتهای تحصیلی و آموزشی(6). 123

جدول شماره 4- 22. ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون.. 124

جدول شماره 4- 23. میانگین و انحراف استاندارد. 127

جدول شماره 4- 24. نقاط برش پرسشنامه سازگاری تحصیلی.. 127

فهرست جدول ها

جدول شماره پ- 1. کل واریانس تبیین شده. 148

جدول شماره پ-2. کواریانس ماتریس همبستگی.. 155

جدول شماره پ-3. سؤالات مربوط به هر خرده مقیاس… 172

فهرست نمودارها

نمودار  شماره 1-4. ماتریس عامل چرخش یافته. 109


چکیده

پژوهش حاضر  به مقصود ساخت و هنجاریابی  آزمون سازگاری تحصیلی انجام گرفته می باشد. برای ساخت  این آزمون تمام آزمون­های مربوط به سازگاری مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفتند و بعد از انجام مصاحبه با تعدادی از دانشجویان  و حذف و تغییر تعدادی از سؤال­ها و تأیید روایی محتوایی و روایی صوری توسط استادان روان­شناسی ،پرسشنامه­ای در 6 خرده مقیاس (سازگاری با دانشگاه و دانشکده،سازگاری با دوره و رشته تحصیلی،سازگاری اجتماعی و بین فردی،سازگاری عاطفی،خودیابی و هدفمندی،سازگاری با مهارت­های تحصیلی و آموزشی) با 152سؤال تهیه گردید.این پرسشنامه روی گروه نمونه اجرا گردید.جامعه پژوهش حاضر را تمام دانشجویان شهر قزوین تشکیل می­دهند.ازمیان چهار دانشگاه بزرگ قزوین و دو مؤسسه ی غیر دولتی تعداد 411 نفر به عنوان نمونه به صورت خوشه­ای انتخاب شدند.سؤالات با روش  تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تحلیل شده و با بهره گیری از روش کرونباخ اندازه پایایی آزمون به دست آمد و نقاط برش آزمون نیز تعیین گردید و سؤالاتی را که همبستگی کم یا منفی با خرده مقیاس مربوطه داشتند از پرسشنامه حذف شدند و نسخه نهایی با 138 سؤال تنظیم گردید.نتایج نشان داد که با در نظر داشتن آلفای کرونباخ به دست آمده برای کل آزمون(94/0=α) پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : ارائه یک مدل شکل­گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه­ای نیروی انسانی

کلید واژه ها:سازگاری تحصیلی،هنجاریابی

فصل اول

کلیات

در این فصل، آغاز مقدمه ای در مورد سازگاری و اهمیت آن برای دانشجویان اظهار شده می باشد .در بخش اظهار مسأله، بعد از تعریف سازگاری و سازگاری تحصیلی، ابعاد مختلف سازگاری تحصیلی تبیین داده شده می باشد.نبود ابزاری جامع و به روز برای سنجش سازگاری تحصیلی به طوری که بیشتر مؤلفه ها را در بر بگیرد ضرورت پژوهش حاضر را نشان می دهد.این پژوهش دو هدف اصلی را دنبال می کند که عبارتند از 1.مطالعه شرایط فعلی و ابزارهایی که برای اندازه گیری سازگاری تحصیلی به کار برده می شوند.2.تهیه پرسشنامه ایی که بتواند سازگاری تحصیلی را اندازه گیری کند و از پایایی و روایی بالایی برخوردار باشد.در انتها، روشی را که برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش مناسب می باشد معرفی می گردد.

 مقدمه

تحصیل در دانشگاه برای تعداد زیادی از دانشجویان اعم از دختران و پسران همراه با نگرانی و فشار می باشد.محیط آموزشی و قوانین جدید، انتظارات متفاوت از دوران پیشین،آغاز زندگی مستقل و ورود به دنیای بزرگسالی و شکل گیری روابط انسانی و صمیمانه، شرایط نوینی می باشد که نیازمند اتخاذ راهبردهای جدید می باشد.سازگاری[1] فرایندی می باشد پویا که طی آن فرد کوشش می­کند تا بین آن چیز که که انجام می­دهد و یا می­خواهد انجام دهد و همچنین با آن چیز که که محیط و جامعه تقاضا  می­کند توازن مستقر کند.درروان شناسی، سازگاری فرایندی کم و بیش آگاهانه فرض می­گردد که بر پایه­ی آن فرد با محیط اجتماعی، طبیعی یا فرهنگی انطباق[2] می­یابد.این انطباق مستلزم آن می باشد که فرد خود را تغییر داده یا اینکه فعّالانه تغییراتی در محیط ایجاد نماید و در نتیجه هماهنگی لازم بین فرد و محیط ایجاد می­گردد. زندگی دانشجویی برای  آن­هایی که به دانشگاه وارد می­شوند شرایط تازه­ای می باشد و درعین حال تنیدگی­های خاص­ خود­ را دارد.بسیاری از دانشجویان بدون آشنایی با فرهنگ دانشگاه وارد آن­­جا می­شوند و نمی­دانند استادان از آن­ها چه می­خواهند، هدف­از بجای آوردن تکلیف چیست و روش نمره­­گذاری چگونه می باشد.بعضی از دانشجویان احساس می­کنند که نمی­توانند با استادان وشرایط جدید خود را سازگار کنند در نتیجه ناسازگاری به وجود می­آید.دانشجویان تازه وارد بایستی خود را با موقعیّت تحصیلی، اجتماعی، روابط بین فردی و گاه شرایط جغرافیایی تازه و همچنین             مسئولیّت پذیری بیشترنسبت به گذشته سازگار کنند. از سوی دیگر، دانشجویانی که در شهرهایی غیر از مکان خانواده خود، به تحصیل می­پردازند با مسائلی زیرا جدایی از خانواده و شرایط تازه زندگی به گونه دیگر روبه­رو هستند.مطالعات نشان داده که تنیدگی­هایی از این نوع، عملکرد و بازدهی افراد را متأثرمی­سازد.ورود به دانشگاه مستلزم یادگیری مهارتهایی می باشد که توانمندی و سازگاری دانشجویان را در برخورد با مسایل خاص بالاتر می­برد. سازگاری با محیط و شرایط جدید به ویژه برای دانشجویان غیربومی و ساکن خوابگاه، مسایلی زیرا زندگی با هم اتاقی­ها، زندگی مستقل از والدین، مدیریت امور شخصی، مدیریت امورمالی و… را به دنبال دارد. در این بین مسایل ارتباطی، مسایل تحصیلی و انگیزشی از دیگر مسایل مشترک در بین دانشجویان تازه وارد می باشد.

سازگاری­تحصیلی[3] شامل مؤلفه­هایی مانند: ماندن­ در دانشگاه، لذّت­بردن ­از تحصیل، داشتن بهزیستی روانشناختی، ارتباط­های اجتماعی و صمیمانه دوسویه و عملکرد تحصیلی مناسب می باشد.سازگاری تحصیلی و ابعاد مختلف آن از موضوعات بنیادی و بسیار گسترده در روانشناسی، محسوب می­گردد.به همین جهت شناسایی عوامل مرتبط با آن ضمن افزایش حیطه دانش، می­تواند کاربردهای زیادی در کاهش معضلات فردی و       بین فردی داشته باشد.

با وجود اهمیّت بسیار زیاد این موضوع، ابزار مناسبی برای اندازه­ گیری سازگاری تحصیلی،که تمام مؤلفه­ها را در بر بگیرد و مطابق با فرهنگ ایران باشد، وجود ندارد.پژوهش حاضر با هدف تهیه پرسشنامه سازگاری تحصیلی و هنجاریابی[4] آن طراحی و اجرا شده می باشد.نمره­های آزمون­های روانی معمولاًبر مبنای هنجارها که معرّف کارکرد نمونه­های هنجاریابی در آزمون می باشد تفسیر می­شوند.پس برای هنجاریابی به شیوه تجربی بایستی کارکرد گروهی را که معرّف جامعه­ی مورد نظر می باشد عملاً در آزمون تعیین نمود، سپس نمره­ خام هر فرد در ارتباط با توزیع نمره­های به دست آمده از نمونه هنجاریابی مطالعه  می­گردد تا جایگاه[5] او در این توزیع معلوم گردد.

تعداد صفحه : 186

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***