متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : ارتباط بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم تحقیقات گیلان

رشته ی روانشناسی- عمومی

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

ارتباط بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر

 

استاد راهنما:

شهره قربان شیرودی

بهمن 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

«فهرست مطالب»

فصل اول: کلیّات پژوهش———- 1

1-1-مقدمه ———- 2

 • اظهار مسئله—– 3
 • اهمیّت و ضرورت پژوهش——— 5
 • اهداف پژوهش- 6
 • سوالات پژوهش- 7
 • فرضیّات پژوهش—————- 7
 • تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های پژوهشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 8
 • قلمرو پژوهش- 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش- 10

2-1-پیش درآمد——- 11

بخشاول: رفتارپرخطر—- 12

2-2- رفتار پرخطر—– 13

2-3- انواع رفتارهای پرخطر————– 15

2-4- رفتار های پر خطر و نوجوانی——— 16

2-5- نظریه تغییر رفتار– 17

2-6- گرایش به اعتیاد به عنوان رفتار پرخطر در نوجوانانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 18

بخش دوم: باورهای غیر منطقی——- 23

2-7- تعاریف باور—– 24

2 -8- منابع باورها—– 24

2-9- مفاهیم مرتبط با  باور————— 25

2-11- باورهای ارزشی و غیرارزشی——— 32

2-12- انواع باورها—– 32

2-13- ویژگی های باورها(تفکر) منطقی—— 32

2-14- ویژگی باورهای(تفکر) غیر منطقی—– 33

2-15- طبقه بندی باورهای غیر منطقی——- 33

2-16- نظریه منطقی-هیجانی الیس———- 35

2-17- فرآیند درمان—- 37

بخش سوم: افکار خود آیند منفی—— 39

 • افکار خودآیند منفی ————– 40

2-19-سلسلهمراتبتفکر— 43

2-20- روش های فراخوانی افکار خودآیند(خودکار) منفیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 44

2-21-مراحل تشخیص افکار خودآیند(اتو ماتیک) منفیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 46

بخش چهارم: پیشینه پژوهش———- 47

2-22-تحقیقات انجام شده در داخل——— 48

2-23- تحقیقات انجام شده در خارج—- 51

فصل سوم: روش شناسی پژوهش—– 54

3-1-پیش درآمد——- 55

3-2- روش پژوهش — 56

3-3- جامعه و نمونه آماری؛ و روش نمونه گیری و برآورد حجم آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 57

3-4- روش و ابزار گرد آوری داده ها——– 57

3-5- مراحل طراحی ابزار گرد آوری داده ها— 57

3-6- تعیین روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 59

3-6-1- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار گرد آوری داده هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 59

3-6-2- روایی (اعتبار) ابزار گرد آوری داده ها- 60

3-7- روش های تجزیه و تحلیل داده ها—— 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها— 61

4-1-پیش درآمد——- 62

5-2-مطالعه توصیفی داده ها————– 63

5-3-مطالعه فرضیه های پژوهش———– 64

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری——- 70

5-1 مقدمه———– 71

5-2-بحث و نتیجه گیری- 72

5-3 – محـدودیت‌های پژوهش————- 75

5-4 – پیشنهـادات—– 75

5-4-1- پیشنهـادات پژوهشی————- 75

5-4-2- پیشنهادات کاربردی————– 76

فهرست منابع و پیوستها———— 78

 

«فهرست جداول»

جدول 3-1: مقادیرآلفای متغیرها———— 60

جدول 4-1: شاخص های توصیفی باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر———- 63

جدول 4-2 : همبستگی های متقابل برایبین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر 63

جدول 4-3 : اختصار تحلیل رگرسیون گام به گام ارتباط باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر————— 65

جدول 4 -4 :آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل گام به گامرابطه باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 66

جدول 4-5 – اختصار نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی ارتباط باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر—- 67

جدول( 4-6) : همبستگیبین باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر– 68

جدول( 4-7) : همبستگیبین افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر– 69

«فهرست نمودارها»

نمودار4-1- ارتباط بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر                                                                                                          64

نمودار4-2- باقی مانده یا مقادیر تبیین نشده ارتباط بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر————— 66

 

چکیده

رفتار پرخطر رفتاری می باشد که فرد را در معرض عواقب بد یا ناخوشایند قرار می دهد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین و سنجش ارتباط بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش،تحقیقی توصیفی[1] از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دخترمقاطع دبیرستان دوره دوم شهر رشت می باشد. نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده می باشد. و تعداد 234 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش از روش میدانی، پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS20 انجام شده می باشد. برای تحلیل داده ها آزمون فرض‌های تحقیقجهت تعیین ارتباط متغییرهای پیش بین (باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی) با متغیر ملاک (گرایش به رفتارهای پرخطر) از تحلیل رگرسیون چند متغیری به کار رفته می باشد. بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دخترازنظر آماری معنی دار می باشد(01/0>p).  بین باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر، همبستگی مثبت به اندازه (30/0 =r) هست که از نظر آماری معنی دار می باشد(01/0>P). بین افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر، همبستگی مثبت به اندازه (44/0 =r) هست که از نظر آماری معنی دار می باشد(01/0>P). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در ظهور رفتارهای پرخطر نوجوانان، هر دو بعد باورهای غیر منطقی و افکارخودآیند منفی تأثیر مثبت داشته می باشد. به مقصود طرح مداخلات پیشگیرانه در زمینه کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان، باورهای غیر منطقی و افکارخودآیند منفی بایستی در نوجوانان در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه دکتری : مدل سازی کاهش نابرابری های آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی

واژگان کلیدی: رفتار پرخطر، باورهای غیر منطقی، افکارخودآیند منفی.

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 • مقدمه

رفتارهایپرخطرمهمترینعاملبهخطرافتادنسلامت جامعهاند.امروزهشیوعرفتارهایپرخطربه خصوصدرنوجوانان وجوانانبهیکیازمهمترینوگستردهتریندلنگرانی های جوامعبشریتبدیلشدهوعلیرغمفعالیت هایسهدههگذشته رفتارهایمخاطرهآمیزدرسطحجهاندارایرشدتصاعدی بودهاست. علترشدشایداینباشدکههنوزجهانوکشورهایدر حالتوسعهبهایننتیجهنرسیدهاندکهبایدانرژیبیپایانوجاهطلبیجوانانرادرکنمایند. وبهخلقفرصت هایواقعی برایجوانانبپردازند(امینیپور وعامری، 1376).درایرانحدود13 درصددانشآموزانپایههایسوم راهنماییتاسومدبیرستانکشوردرمعرضخطرموادمخدر قراردارندوبراساسیپژوهشیکهرویدانشاموراناینپایه هادرسراسرکشورتوسطدفترپیشگیریازآسیب هایاجتماعی وزارتآموزشوپرورشانجامشده،5درصددانشآموزاناینپایهحداقلیکبارموادمخدرمصرفکردهاند.3/13 درصد آنها در معرضخطرمصرفموادمخدرو35درصد تجربهحداقلیکبارسیگارکشیدنرادارند71/8 درصد آنهادرمعرضخطرویادرآستانهکشیدنسیگارهستند (کریمی و همکاران، 1383). بنابرینضروریاستکهیکهماهنگیبینبرنامههای بهداشتمدارسبه صورتخطمشیحمایتیجامعهوآموزش رفتارهایسالمبرایتاثیربردانشآموزانبه وجودآید. پس تغییررفتارهایبهداشتیمردممستلزماطلاعوآگاهیآنهاست دراینراستامربیانبهداشتمدارسبیشترباافرادکمسن وسالوخانوادههاسروکاردارندومیتوانندسهمبسیارمهمی درارتقاءآگاهیسایرینداشتهباشند.مربیانبهداشت مسئولیتآموزشدانشآموزانواولیاءآنها،کارکنانمدارسو همکاریبامراکزبهداشتیودرمانیدرجهتکنترلو پیشگیریازبیماری هارابه عهدهدارند.بنابراینافزایشمیزان آگاهیوآموزشمستمرآنهاحائزاهمیتاست. پس؛ از آنجایی که اندازه خطر پذیری نوجوانان و جوانان نسبت به دیگر دوره های سنی بالاتر می باشد، گرایش بیشتری به این نوع رفتارها دیده می گردد.

 

 • اظهار مساله

یکیازاهدافمهمبرنامههایتوسعههرکشور،کاهشآسیبهایاجتماعیاستکهتحققودستیابیبهاینهدف،نیازمندشناختعواملمؤثرایجادآندرجامعهمیباشد. امروزهمحققینسرمایهاجتماعیرایکیازعواملزمینهسازومؤثردرسلامتاجتماعیوکاهشخطرپذیریدرجامعهمیدانند(کارن[2]، 2007). سوث،1995جوانانبهدلیلبحرانهویت،بحرانهایروانیناشیازمشکلاتاجتماعی،ماجراجویی،لذتجویی،وتنوعطلبیبیشازسایرگروههایاجتماعیدرمعرضاستفادهازموادمخدرقرارمی گیرند.نوجواناندردورهایازتحولبهسرمیبرندکهتغییراتسریعدرقلمروزیستی،رفتاری،شناختیوعاطفیازویژگیهایبارزآنهابهشمارمیرود. اینتغییراترشدیناخواسته،فشارهاییرابرنوجوانانتحمیلمیکند. بخشیازاینفشارها،ناشیازتغییراتجسمانی(مانندهورمونی،تغییرناگهانیاعضایبدنوظاهرجسمی) وبرخیدیگرناشیازعواملاجتماعی/ فرهنگی (ازجملهفشاردوستانبرایمصرفسیگار،نقلوانتقالهایخانوادگی،تغییرمدرسه،اختلافوکشمکشبینوالدینویافشارخانوادهبرایپیشرفتتحصیلیدرمدرسهودلبستگیبهگروههایخارجازخانواده ) ،باعثمیشودپرخاشگریوبزهکاریدرآنانرواجیافتهواستفادهازموادشروعبهافزایشکند (زرگرو همکاران،1391). خطرپذیریبهرفتارهاییهمچونسیگارکشیدن،مصرفموادمخدر،الکل،رانندگیخطرناکوفعالیتجنسیزودهنگامگفتهمیشودکهاحتمالپیامدهایمنفیومخربجسمی،روانشناختیواجتماعیرادرفردافزایشدهد. خطرپذیریعلاوهبراینکهانجامرفتارهایپرخطررادربرمیگیرد،بهآسیبپذیریودرمعرضخطربودنازسویمحیطونزدیکانونیزگرایشها،تمایلاتوباورهاینادرستوتهدیدکنندهفرددرموردرفتارهایپرخطراشارهدارد (محمدی زادهواحمدآبادی،1387). رفتارهایپرخطرازحیثصدماتوخسارتهایجبرانناپذیرتحصیلی،روانی،دارویی،اجتماعی،قانونی،بهداشتیواقتصادیمثلترکتحصیل،عدمموفقیتتحصیلیوشغلیجسور 1992رکودعلمی،انتشاربیشترمصرفمواد (رحیمیموقروهمکاران،1384)،خطربرقراریرفتارهاینامعمولوپرخطرجنسیوافزایشاحتمالابتلابهبیماریهایمقاربتیبهخصوصایدز( بوید،مککابودآرسی[3]،2003،مارکوییزوگالبان[4]، 2004) وهزینههایزمانیومالیاقداماتتغییررفتار( سلیمانینیا،و همکاران، 1384) قابلتوجهاست. نظریهپردازانروانشناسی،جامعهشناسیوبهداشت،عواملمتعددیرابرایخطرپذیریجوانانونوجوانانمطرحنمودهاند. گروهیویژگیهایشخصیتی(هاوکینزوویز[5]، 1985)،گروهییادگیریمشاهدهای( بندور[6]ا، 1986) وگروهیدیگرشناختهاوباورهارابهعنوانعواملمستعدکنندهوآشکارسازخطرپذیریدرآنهامطرحنمودهاند ( شپرد و همکاران[7]،2004).

جورجکلی[8]  (1955) معتقداستباورها،قوانینیاستکهبهوسیلهآنهافردتجربیاتخودراتعبیروتفسیرمیکندبهنظردالوس[9] (1991). باورهامشتملبرحقایقیاستکهماراهدایتمیکندتابهشکلخاصیبهزندگیواکنشنشاندهیم. هرفردمجموعهایازتفکراتعمومیداردکهعقایدمرکزییاباورهایبنیادیخواندهمیشوند. معمولااینباورهانیمهآگاههستندوآشکارمیکنندکههرفردچگونهنسبتبهزندگیواکنشنشانمیدهد. زمانیکهیکواقعهرشتهافکاررافعالمیکندآنچهکهشخصآگاهانهفکرمیکند،بستگیبهباورهایبنیادیایداردکهبهصورتنیمهآگاهدرموردآنواقعهبهکارمیافتد. اینکهحقایقخاصیبرایافراددارایمفهوماست،بهباورهایفردبستگیدارد (بهنقلازفرگات[10]، 2002). ارزیابی افراد در موقعیت های رویارویی زندگی مانند استرس با سیستم شناختی فرد و تناسب آن با رفتارهای منطقی آنان به هم وابسته اند. برهمین اساس بسیار از معضلات را میتوان زاده باورهای غیر منطقی و خیالات بی معنای بشر دانست(من دیک و همکاران[11]،2010). اما باورهای منطقی در دراز مدت و با آگاهی بیشتر باعث احساس بهتر خواهد گردید و اهداف مشخص تری را در زندگی به فرد نشان می دهد(فیروز بخت،1392). باورهای غیر منطقی هم چنین تآثیر زیادی در سبب شناسی آسیبها مانند افسردگی دارند(من دیک و همکاران،2010). تا زمانی که تفکر غیر منطقی جریان دارد اختلالات عاطفی نیز به قوت خود باقی خواهد بود. فردی که خود را اسیر و گرفتار افکار غیر منطقی خود می کند احتمالا خود را حالت احساس خشم، مقاومت، خصومت، دفاع، گناه، اضطراب، سستی و رخوت مفرط، عدم کنترل و ناچاری قرار می دهد(تقی پور ،1377). طبقنظرالیسعلتاصلیناراحتی‌هایاحساسی،ناشیازطرزتفسیریاستکهازجهانداریم. نقطه‌نظرهایغیرمنطقی،منجربهافکارمنفیواتوماتیکعلیهخودمی‌شوند. ودرنتیجهرویرفتاراثرنامطلوبگذاشته،تواناییمارادرکنارآمدنبامسئلهدشوارمی‌سازد (بنسونواستوارت،ترجمهقراچه‌داغی، 1392). افکارخودکارمنفی،کیفیتیذهنیهستندکهبرتواناییشخصدربرخوردباتجربههایزندگیاثرگذاشتهوهماهنگیرابیجهتمخدوشمیسازدوواکنشهایبیتناسبودردناکتولیدمیکند.  افکارخودکارمنفی،بخشیاززندگیوجزییازآنشدهاستبههمینعلتآنراافکاراتوماتیکیاافکارخودکارمنفینامیدهاند،زیرابدونارادهفرد،خودبهخودوبدوناینکهخواستهشونددرذهنفردجاریمیشودوفردکمترینشکبهحقانیتووجودخارجیدانستنآنهاندارد (عبدیزرینوهمکاران،1387). پژوهش هانقشافکار،شناختوباورافرادرادررفتارپرخطرتاییدمیکنند،امااینتحقیقاتبسیارمحدودبودهوکمترمتغیرهاییمانندافکارخودکاروباورهایغیرمنطقیدراینرفتارهاموردبررسیقرارگرفتهاست. ازطرفیامروزهنقشواهمیتشناخت،افکاروباورهادرشکلگیریرفتاروپاسخبهشرایطومشکلاتمحیطیموردتوجهقرارگرفتهاست. پس؛پژوهشحاضرباهدفتعیینرابطهبینباورهایغیرمنطقیوافکارخودآیندمنفیباگرایشبهرفتارهایپرخطردرنوجوانانطراحیگردیدهاست.

 

 • اهمیت و ضرورت پژوهش

نوجوانانسرمایههایمعنویجامعهمیباشندوسلامتیروحوجسمآنهاتضمینکنندهیسلامتجامعهدرآیندهاست. بنابراینمسایلآنهاازجملهمسایلیاستکهبایدتوجهیویژهبهآنمبذولداشت. رفتارپرخطروبزهکاری،ازتجلیاترفتارضداجتماعیوسازشنایافتههستندوبهعنوانیکیازمقولاتمهمدرحوزهمسایلنوجوانانوجوانانبهشمارمیرود. درجوامعامروزی،رفتارپرخطرمسئلهایاستکهاثراتنامطلوبیرادرحیاتفردیوخانوادگیافرادبرجایگذاشتهوموجبنابسامانیهایاجتماعیفراوانیاست. بهمنظورشناختعواملمرتبطبهگرایشبهاینرفتاروپیشگیریازبروزآنها،انجامپژوهشهایکاربردیدراینزمینهضروریمینماید. هرچند که هیچ یک از بخش های جامعه از عواقب ناگوار رفتارهای پرخطر تهدید کننده در امان نیستند، اما بعضی از گروه های اجتماعی مانند نو جوانان در معرض خطر بیشتری قرار دارند، به طوری که بسیاری از قربانیان رفتارهای پرخطر در آینده از میان نوجوانان امروزی خواهند بود. بسیاری از نوجوانان در مقابله با دشواری ها و بحران دوره ی نوجوانی، دست به رفتارهایی میزنند که سلامت حال و آینده آنان را مورد تهدید قرار می دهد. مصرف مواد، خشونت و رفتارهای جنسی نا ایمن، عامل بسیاری از موردها مرگ و میر در سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی را تشکیل میدهند (لیندبرگ[12]،2000، 1). بایستی توجه داشت که نوجوانی، دوره ای می باشد که در آن جنبه های مختلف سلامت روان فرد دستخوش تغییر می گردد و یکی از علل عمده روی کار آمدن اغلب نوجوانان به رفتارهای پرخطر، مقابله با احساس افسردگی، اضطراب، ناکارآمدی، افت اعتماد به نفس، رضایت از زندگی، ناتوانی در پذیرش خود و مشکلاتی از این قبیل می باشد(سلیمانی و همکاران، 1384). با در نظر داشتن این که 40 درصد جامعه ما در گروه سنی زیر 20 سال هستند، ضرورت انجام این مطالعه برای تدوین راهبردها و مداخله های علمی در این گروه سنی که آینده سازان جامعه به شمار میروند ضروری گویا.

 

 • اهدافتحقیق

اهدافپژوهش؛دراین تحقیقبهشرحزیردنبالشدهاست:

هدفاصلی:

تعیینرابطهبینباورهایغیرمنطقیوافکارخودآیندمنفیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختر

اهداففرعی

– تعیینرابطهبینباورهایغیرمنطقیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختر.

– تعیینرابطهبینافکارخودآیندمنفیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختر.

 • سوالات پژوهش

براساسمسئلهتبیینشدهسوالاتدرتحقیقحاضربهشرحزیراست:

سوالاصلی

 • آیابینباورهایغیرمنطقیوافکارخودآیندمنفیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختررابطهوجوددارد؟

سوالاتفرعی

– آیابینباورهایغیرمنطقیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختررابطهوجوددارد؟

– آیابینافکارخودآیندمنفیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختررابطهوجوددارد؟

 

 • فرضیه های پژوهش

هرفرضیّه،یکحدسواحتمالزیرکانهمبتنیبردانشیاتجربهدرموردحلیکمسالهیاپاسخیکسوالاستوآنرامیتوانبهعنوانیکرابطهفرضیبیندومتغیردانستکهبهصورتگزارههایقابلآزمونارائهمیشود (خاکی،1390). درتحقیقحاضرفرضیههایپژوهشبهشرحزیراست:

فرضیه ی اصلی:

 • بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختررابطه هست.

فرضیه های فرعی:

 • بین باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختررابطه هست.

بین افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختررابطه هست.

[1].Descriptive

[2]. Karen

[3]. Boyd, Mac Cobb and Darcy

[4].Marquez, M. P., & Galban, N.

[5]. Hawkins and Weis

[6].Bandura

[7].Sheppard, B. H., Hartwick, J., & Warshaw, P.R.

[8].Georgecelly

[9]. Dallos

[10]. Ferrgat

[11]. Man dick et al.,

[12]. Lindbergh

تعداد صفحه : 108

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***