متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :تربیتی

عنوان : ارتباط بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان)

Science and Research Branch (Hormozgan), Islamic Azad University

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

عنوان پایان نامه

ارتباط بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

 

استاد راهنما:

دکتر سید عبدالوهاب سماوی                                           

استاد مشاور:

دکتر موسی جاودان

دی ماه1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

                                                               فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

چکیده :……………………………………………………………………………………………………………………………….1

                                                        فصل اول: موضوع پژوهش

1-1مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2 اظهار مسأله :……………………………………………………………………………………………………………………4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :……………………………………………………………………………………..6

1-4  اهداف پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-1 هدف کلی :……………………………………………………………………………………………………7

  • اهداف جزئی :……………………………………………………………………………………………..7

1-5 فرضیه های پژوهش :…………………………………………………………………………………………………….. 8

  • فرضیه های اصلی :……………………………………………………………………………………..8

1-6 سوالات پژوهش:……………………………………………………………………………………………………………..8

1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات :…………………………………………………………………………………………..9

1-7-1  تعاریف مفهومی :………………………………………………………………………………………….9

1-6-2 تعاریف عملیاتی :………………………………………………………………………………………….9

                                                          فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه :……………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2 بخش اول :………………………………………………………………………………………………………………………12

2- 2-1  عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………………………………….12

2-2-1- 2 عوامل موثر در عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………..14

2-2-1-3 ویژگی های شخصیتی و تأثیر آن در عملکرد تحصیلی :…………………………………16

2-2-1-4 خانواده و تأثیر آن در عملکرد تحصیلی :………………………………………………………18

2-2- 2 درگیری والدین در امور تحصیلی :…………………………………………………………………..19

2-2-2-1 دگیری خانواده در امور تحصیلی :…………………………………………………………………19

2-2-2-2 الگوی روابط والد و فرزند :…………………………………………………………………………..20

2-2-2-3 سبک های والدین :…………………………………………………………………………………….20

2-2-2-4 تحصیلات والدین :………………………………………………………………………………………21

2-2-3  عوامل مربوط به محیط آموزشی :…………………………………………………………………..22

2-2-3-1 کیفیت در آموزش :…………………………………………………………………………………….22

2-2-4 شیوه فرزندپروری و تعاریف آن :…………………………………………………………………….25

2-2-4-1  تاریخچه شیوه های فرزندپروری :………………………………………………………………26     

2-2-4-2 طبقه بندی انواع شیوه های فرزندپروری :…………………………………………………..27

2-2-4-3 مقایسه والدین افراطی و والدین مسامحه کار :……………………………………………36

2-2-4-3-1 توقع داشتن :……………………………………………………………………………………….36

2-2-4-3-2 پذیرندگی :…………………………………………………………………………………………37

2-2-4-4 ابعاد شیوه های فرزندپروری :…………………………………………………………………..38

2-2-4-4-1 بعد گرم بودن والدین :………………………………………………………………………….39

2-2-4-4-2بعد کنترل:……………………………………………………………………………………………40  

2-2-4-5 مهارت های فرزندپروری :………………………………………………………………………… 40            

2-2-4-6 تأثیر شیوه های فرزندپروری :………………………………………………………………….. 42     

2-2-4-7 عوامل مؤثر بر شیوه های فرزندپروری :……………………………………………………. 43

2-2-4-8 پیامدهای شیوه های فرزندپروری :…………………………………………………………….43    

2-2-4-9 ارتباط سبک فرزندپروری و عملکرد تحصیلی :…………………………………………….45           

2-3 بخش دوم :…………………………………………………………………………………………………………………….46

2-3-1 پیشینه پژوهش:……………………………………………………………………………………………..46

                                                          فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه :………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-2 روش پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………………51

3-3 جامعه آماری :…………………………………………………………………………………………………………………51

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری :………………………………………………………………………………………52

      3-4-1 روش نمونه گیری :…………………………………………………………………………………………………52

       3-4-2 نمونه گیری چند مرحله ای :………………………………………………………………………………….52

       3-4-3 حجم نمونه :………………………………………………………………………………………………………..53

3-5 ابزارها و مقیاس های پژوهش :…………………………………………………………………………………………54

     3-5-1 پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند…………………………………………………….54

     3-5-1-1 معرفی آزمون :…………………………………………………………………………………………………..54

 3-5-1-2 شیوه نمره گذاری :……………………………………………………………………………………………….54

3-5-1-3 پایایی :………………………………………………………………………………………………………………..54

3-5-2 پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی :…………………………………………………………….55

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها :……………………………………………………………………………………….55

                                                       فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………58

4-2 یافته های توصیفی پژوهش :………………………………………………………………………………………… 58

4-2-1 جنسیت :………………………………………………………………………………………………………58

4-2-2 نوع مدرسه :…………………………………………………………………………………………………59

4-2-3 پایه تحصیلی :………………………………………………………………………………………………60

4-2-4 تحصیلات والدین :………………………………………………………………………………………….61

4-2-5 شغل والدین :…………………………………………………………………………………………………62

4-3 فرضیه های پژوهش :………………………………………………………………………………………………………64

4-3-1 فرضیه اول :…………………………………………………………………………………………………64

4-3-2 فرضیه دوم :………………………………………………………………………………………………..65

4-3-3 فرضیه سوم :………………………………………………………………………………………………66

4-3-4 فرضیه چهارم :…………………………………………………………………………………………….66

4-3-5 فرضیه پنجم :………………………………………………………………………………………………67

                                                     فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه :………………………………………………………………………………...…………………………………………71

5-2 بحث و تفسیر نتایج :…………………………………………………………………..……………………………………71

     5-2-1 فرضیه اول :…………………………………………………………………………………………………………….71

     5-2-2 فرضیه دوم :……………………………………………………………………………………………………………72

     5-2-3 فرضیه سوم :………………………………………………………………………………………………………….73

     5-2-4 فرضیه چهارم :……………………………………………………………………………………………………….74

     5-2-5 فرضیه پنجم :…………………………………………………………………………………………………………74

5-3 محدودیت های پژوهش :……………………………………………………..……………………………………………74

5-4 پیشنهادهای پژوهشی :…………………………………………………………..……………………………………….75

5-5 پیشنهادهای کاربردی :…………………………………………………………………………………………………….75

5-6 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی :………………………………………………………………………………76

          فهرست منابع ……………………………………………………………………….………………………………………..78

   منابع فارسی…………………………………………………………………………..……………………………………….78

   منابع لاتین  …………………………………………………………………………...…………………………………….. 84

پیوست ها………………………………………………………………………………………...………………………………………94

      پیوست شماره1 ………………………………………………………………………………….………………………………..95

      پیوست شماره2…………………………………………………………………………………….………………………………100

چکیده لاتین…………………………………………………………………………………...…………………………………………102


                                                                          فهرست جداول

جدول 2-1. الگوهای جدید فرزندپروری بامریند…………………………………………………………………………… 31

جدول 2-2. مطالعه سبک والدین، توسط مک کوبی و ماریتن………………………………………………………..38

جدول3-1. دانش آموزان به تفکیک نواحی…………………………………………………………………………………..52

جدول4-1. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر برحسب

جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………… 58

جدول4-2. جدول توافقی فراوانی و درصد نوع مدارس در پژوهش حاضر………………………………………59

جدول4-3. جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش به تفکیک پایه تحصیلی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60

جدول4-4. جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی تحصیلات پدر دانشآموزان شرکت کننده در پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

جدول4-5: جدول فراوانی، درصد و درصد شغل پدر دانشآموزان شرکت کننده در پژوهش………….62

جدول4-6. ضرایب همبستگی ساده بین شیوه های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

جدول4-7. ضرایب همبستگی ساده بین شیوه های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….65

جدول4-8. ضرایب همبستگی ساده بین درگیری والدین در امور تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر…………………………………………………………………………………………………………………………………………66

جدول 4-9.  ضرایب همبستگی ساده بین درگیری والدین در امور تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر………………………………………………………………………………………………………………………………………66

جدول4-10. جدول اختصار مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان براساس شیوه های فرزندپروری…………………………………………………………………………………………………………….67

جدول4-11.  جدول اختصار نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای پیش بینی متغیر سبک حل تعارض زناشویی «یکپارچه سازی» بر اساس ابعاد دلبستگی……………………………………………………………………………….68

جدول4-12. جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، متغیر ابعاد دلبستگی………………………………….68                                                                                  

                                                                                      

                                                            فهرست شکل ها و نمودارها

نمودار4-1. نمودار توزیع درصد شرکت کنندگان در پژوهش حاضر بر حسب جنسیت……………………….58

نمودار4-2. نمودار ستونی توزیع درصد مدارس در پژوهش حاضر…………………………………………………….59

نمودار4-3. نمودار ستونی توزیع پایه تحصیلی دانشآموزان در پژوهش حاضر………………………………….60

نمودار4-4. نمودار ستونی توزیع تحصیلات پدر دانشآموزان در پژوهش حاضر………………………………….62

نمودار4-5. نمودار ستونی توزیع شغل پدر دانشآموزان در پژوهش حاضر…………………………………………63

 

موضوع        پژوهش

 

1-1 .مقدمه :

خانواده سالم‌ترین و بهترین راه جهت برآوردن نیازهایآدمی می‌باشد، یکی از مهم‌ترین تأثیر‌های خانواده بقای نسل، تربیت فرزندان سالم و کارآمد و مفید برای جامعه می باشد و هرگونه موفقیت و فراز و نشیبی که در خانواده به وجود می آید و یا هر نقصان و کاستی که بر خانواده تحمیل می گردد در وهله اول اثرات مستقیمی بر فرزندان خواهد گذاشت (شمس، 1377).

مطالعه روابط والدین و کودک، یکی از بحث‌های علم روانشناسی را تشکیل می‌دهد، روابط بین کودکان و سایر اعضای خانواده را می‌توان به عنوان نظام یا شبکه ای از بخش‎هایی دانست که در ارتباط متقابل با یکدیگرند. والدین ممکن می باشد هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم این که آن ها را طرد کنند، و یا این که در عین دوست داشتن آن ها، در انضباط نیز سخت گیری نمایند. پاسخ کودک نیز صرفاً به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت آن ها ارتباط پیدا نمی کند، بلکه تحت تأثیر ترکیبی از عوامل مختلف می باشد (اسفندیاری ،1379).

اسمارت[1] (2001)، در پژوهشی دریافته می باشد که چگونگی تعامل والد- کودک اغلب به عنوان پیش بینی کننده‎ای برای معضلات رفتاری کودکان می‎تواند مورد بهره گیری قرار گیرد. تعامل‌هایی که معمولاً همراه با خصومت متقابل، بدبینی، کنترل بیش از حد و خشونت هستند در بسیاری از آسیب شناسی‎‌های دوران کودکی دخالت دارند(هالنستین، 2001).

پژوهش‎های متمرکز بر عوامل والدین عموماً فرزندپروری را هم، در پرتو سبک‌های فرزندپروری جهانی (برای مثال، مقتدر، مستبد، سهل گیر )، و هم رفتارهای خاص والدینی (مانند شیوه های برقرارینظم )، مفهوم سازی نموده اند. و هم چنین دارلینگ[2] و استین برگ[3] (1993)، مدل نظری ارائه داده اند که در آن، سبک فرزندپروری از طریق تعدیل ارتباط بین رفتارهای والدینی و پیامدهای رفتاری، تأثیر غیرمستقیم روی این پیامد ها داشت (سامروف[4]، 2004).

پیشرفت تحصیلی[5] دانش‎آموزان و مطالعه عوامل تأثیر‎گذار بر آن، موضوع مهمی می باشد که بخش عمده‎ای از پژوهش‎های علوم تربیتی و روانشناسی را به خود اختصاص داده می باشد. به طوری که موفقیت در تحصیل، تأثیر مهمی در کسب فرصت‌های شغلی و ساختن زندگی آینده‌ی دانش‌آموزان دارد. در واقع آموزش مؤثر، بین گذشته، حال و آینده ارتباط ایجاد می­کند (بریتزمن[6]، 2003). محققان توافق دارند که علاوه بر آموزش بسیاری دیگر از عوامل مانند، محیط، مدرسه، خانواده و محیط اجتماعی که کودک در آن زندگی می‎کند و هم‎چنین مشخصه‌های فردی مانند هوش، شخصیت، سن، همسالان و انگیزه در عملکرد تحصیلی او تأثیر مهمی را اعمال می‎کنند. کاموراجا[7]، کارو[8] و اشمک[9] (2009) و بوساتو[10] و همکاران ، 2000، پرموزیک[11] و همکاران، 2003) دریافتند که پیشرفت تحصیلی تنها پیامد هوش و امکانات آموزشی موجود در محیط نیست بلکه جنبه‎های روان شناختی، همانند ابعاد شخصیتی و سبک‎های یادگیری تأثیر مهمتری را دارند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی: امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان

برای مثال ، اینفانته[12] و همکاران، 2001،  عنوان می‌کنند در گستره‎ی موفقبت تحصیلی، تأثیر شخصیت فراتر از هوش می باشد. سیستم‎های موفق آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیلی، در کنار سنجش‎های گوناگون، بخشی را نیز به سنجش ابعاد روانی و شخصیتی دانش‎آموزان اختصاص می‎دهند تا به وسیله نتایج حاصل از آن و انجام اقدامات مورد نیاز به پیشرفت تحصیلی آنان کمک نمایند. اصولاً تدوین برنامه‌های آموزشی بایستی طوری باشد که آموزندگان را در شرایط سازگاری روانی، به سوی به کار بستن همه توانایی‎هایشان هدایت کنند( دهقان، 1385).

1-2. اظهار مسأله:

خانواده[13] از نهادهای مهم وبنیادی جامعه می باشد که تأثیر اساسی در زندگی فرد وجامعه دارد.اهمیت خانواده بعنوان یک نهاد اجتماعی مساله ای غیر قابل تردید می باشد. اگر چه فرزند از جامعه و همسا لان تاثیر می گیرد اما بیشتر تحت تاثیر خانواده می باشد.تاثیر خانواده در کودک ونقش های مهم آن در جنبه های سازندگی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی وغیره بسیار مهم وعظیم می باشد(قائمی، 1375).

تاثیر خانواده در رشد همه جانبه کودک ار لحظه تولد آغاز شده وبا قدرت وفراگیری خاصی عیان می گردد ودر سراسر زندگی باقی می ماند.روابط صحیح ومتعادل والدین وفرزندان یکی از عوامل موثر در سلامت وبهداشت روانی آنان می باشد. تحقیقات نشان می دهند که در بین عوامل مختلفی که در پرورش وشخصیت سالم در کودکان و نوجوانان موثرندتاثیر متقابل کودک ووالدین و چگونگی برخورد وارتباط والدین وکودک از مهمترین وبنیادی ترین عوامل به شمار می رود. (نوابی نژاد،1370)

از طرف دیگر پیشرفت تحصیلی [14]موضوعی می باشد که بخصوص در حال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان می باشد وهر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان ونوجوانان می گردد .(قاجاریه،1372).ارقام یونسکو نشان می دهد که مجموع هزینه های دولت ها برای آموزش وپرورش در کشورهای در حال توسعه از 8میلیارد در سال 1965به بیش از 92 میلیارد دلار در سال 1980 افزایش یافته می باشد.(برومند،1378).زیرا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از مهمترین وعینی ترین معیارها برای مطالعه وارزیابی کارایی واثر بخشی نظامهای آموزش وپرورش می باشد (مهر افروز،1378).وتمام کوششها وتلاش های این نظام در واقع جامه اقدام پوشیدن بدین امر تلقی می گردد .(شلویری ،1377).

همچنین پایگاه اجتماعی خاستگاه بسیاری از متغیرهای به هم وابسته ژنتیکی واکتسابی می باشد. از ویژگی های مشخص پایگاه اجتماعی می توان از تعلیم وتربیت وشغل والدین، هوش بهر ورفتار کلامی آنها، در آمد خانواده ،وضع بهداشتی ،تجارب تربیتی، همسایگان وشرایط زندگی، توجه های گوناگون در باب آموزش وپرورش، پیشرفت وامکان کنترل بر مقدرات ومانند اینها نام برد مطالعه اثرات متنوع عوامل اجتماعی، اقتصادی در پبشرفت تحصیلی اهمیت فراوان دارداز مدتها قبل معلوم شده می باشد که طریقه هوش بهر وموفقیت بچه ها با وضع اجتماعی خانواده هایشان تغییر می کند بسیاری از محققان دریافته اند که نمرات کودکان در آزمون های هوشی موجود به گونه اساسی به شغل پدر، تعلیم وتربیت والدین ودرآمد خانواده مرتبط ووابسته می باشد (مهدی پور ،1386).

نخستین تحقیقات منظم وجدی در مورد ارتباط شخصیت کودک با فضای روانی –تربیتی خانواده و چگونگی رفتار والدین توسط پزوهشگرانی مانند (کازانین ،سیج ونایت) [15]آغاز گردید.(شاملو،1375).

خانواده یک نظام طبیعی و اجتماعی می باشد که افراد خواسته یا ناخواسته به آن وابسته اند و اولین کانونی می باشد که فرد در آن احساس امنیت می کند و مورد پذیرش و طرفداری قرار می گیرد. مطمئناً ساخت و فضای خانواده ، تأثیر مهمی در عملکرد و رفتار فرد اعمال می کند. کیفیت تعامل والدین و فرزندان، وضعیت اقتصادی –اجتماعی خانواده و تحصیلات والدین همواره به عنوان تعیین‌کننده‌های مهم عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان شناخته شده می باشد(هانوشک[16] ،1986؛ نقل از آکسوی[17] ، لینک[18]؛ 2000).

مانند متغیرهایی که در ارتباط با شیوه های فرزند پروری مورد توجه و مطالعه محققان و پژوهشگران روانشناسی و متخصصین تربیتی قرا رگرفته می باشد  می توان به رشد اجتماعی (مهرابی، 1376)، سازگاری اجتماعی،  عزت نفس و خود کنترلی (برک،به نقل از مارسل، 1997)نیز (حسینیان آقا ملکی، 1376)، بلوغ شخصیتی (لامبورن و همکاران [19]1991،به نقل از لیل آبادی، 1375)، انگیزش (پیزو، 1993، گلیسون و دیگران [20]به نقل از شارون و همکاران 1997) خود تنظیمی ( ملک مکان، 1378)و مکان کنترل، رشد اخلاقی، اضطراب و هوش(برندت،1997 به نقل از مهر افروز 1378) تصریح نموددر همین ارتباط نتایج تحقیقات دوبینس[21] (2006)،  برومند نسب (1373)  مهر افروز (1378) و پور عبدلی و همکاران (1387)نشان می دهد والدینی که انتظارات درونی بیشتری از فرزند خود داشته و از نظر سطح پاسخگو بودن (گرمی، پذیرش و تعهد) و درخواست کنندگی(کنترل و نظارت)  در سطح بالایی باشند و به شیوه اقتدار منطقی با فرزندان خود رفتار نمایند، فرزندانشان دارای کنترل درونی می شوند.

سوال اصلی این پژوهش این می باشد که بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس چه ارتباط ای هست.

1-3. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

خانواده به دلیل تأثیر تربیتی وفرهنگی خود در پرروش بشر های متفکر، آگاه وبالنده تأثیر بسیار موثری می تواند اعمال کند.اگر ابعاد این نهاد تربیتی به درستی تحلیل گردد معلوم می گردد که سلامت وپویایی جامعه به سلامت وپویایی خانواده ارتباط دارد.(ملکی،1385).انجام این پژوهش می تواند اطلاعات ارزنده ای در اختیار مسئولین و برنامه ریزان آموزش و پرورش قرار دهد و با در نظر داشتن اینکه چنین تحقیقی در استان هرمزگان انجام نشده می باشد اهمیت آنرا دو چندان می کند

نتایج این پژوهش می تواند مسئولان و برنامه ریزان را یاری دهد تا بتوانند زمینه لازم جهت درگیری بیشتر والدین در امور تحصیلی فرزندانشان را فراهم نمایند و همچنین روش صحیح تربیت فرزندان را به والدین آموزش دهند.

پیشرفت تحصیلی و سلامت روانی یکی از مهمترین و عینی‎ترین معیارها برای مطالعه و ارزیابی کارایی نظام‌های تربیتی می باشد. از طرفی دانش‎آموزان بزرگترین سرمایه‌های انسانی در هر جامعه به حساب می‎آیند؛ زیرا می‎توانند با هم در آمیختن نیروی جوانی و علم و مهارت آموخته شده چرخ های پیشرفت و توسعه را به حرکت در آورند.

مسأله پیشرفت تحصیلی یکی از مسائل مهم آموزش و پرورش در تمام نقاط دنیا می باشد. چنانچه بخواهیم مدارس، دانش‎آموزان موفق و کار‎آمدی پرورش دهند ضروری می باشد عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی را بشناسیم و برنامه‎ریزی دقیق در همین راستا به اقدام آید. در هر جامعه‎ای دانش‎آموزان سازنده‌ی فردای آن جامعه و کسانی هستند که بایستی پذیرای مسئولیت های آن جامعه باشند. به همین دلیل می باشد که امروزه آموزش و پرورش جایگاه ویژه‎ای دارد و مردم در سراسر دنیا در پی یافتن راه هایی برای بهبود آموزش و پرورش آینده سازان کار آمدتر هستند (الیاس، 2002).

هر سال آموزش و پرورش و خانواده ها سرمایه و هزینه‎های زیادی را جهت سلامت و تحصیل موفق دانش‎آموزان صرف می‎کنند. پرورش درست دانش‎آموزان از نظر روانی و تحصیلی باعث می‎گردد که فارغ‎التحصیلانی کارآمد تحویل جامعه داده شوند که دارای بنیه‎ی علمی و توان عملی لازم هستند و سرمایه و هزینه به کار رفته به شکل بهینه‎ای بازدهی خواهد گردید.

1-4. اهداف پژوهش

1-4-1. هدف کلی:

  • مطالعه ارتباط بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

[1]-Esmart.E,S

[2]-Darling .D,S

[3]-Astinbergh. A,E

[4]– Samerof.S,G

[5]-Academic Achievement

[6] -Britzman, D. P.

[7] -Komarraju, M

[8] -Karau, S. J

[9]-Schmeck, R.R

[10] -Busato, V. V.

[11] -Permuzic, T.

[12]-Ienfante, E

family-[13]

Educational achivement-[14]

Kassanin&night and sage-[15]

[16] . Hanushek

[17] . Aksoy

[18] . Link

Lamborn andet al-[19]

Pizoo,gleason-[20]

dobbines-[21]

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***