دانلود متن کامل پایان نامه ارتباط کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

گروه مشاوره

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی

گرایش مشاوره و راهنمایی

 

 

عنوان:

ارتباط کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی

 

 

استاد راهنما:

دکتر محسن گل محمدیان

 

دیماه1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                             شماره صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل یکم: کلیات پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
اظهار مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
تعریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
فصل دوم: پیشینه پژوهش  
1) پیشینه نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
بخش اول:  گستره نظری مربوط به کمال‌گرایی ……………………………………………………………………………………………………… 14
کمال‌گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
دیدگاه های مختلف در زمینه کمال‌گرایی …………………………………………………………………………………………………………….. 16

دیدگاه آدلر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

16

دیدگاه الیس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

16

دیدگاه هورنای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17

دیدگاه هاماچک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

17

دیدگاه بورنز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19

دیدگاه پاچت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

20

دیدگاه هالگین و لیهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………

20

سبب شناسی کمال‌گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………

21

ویژگی‌های افراد کمال‌گرا ……………………………………………………………………………………………………………………………………

22

ابعاد کمال‌گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

24

انواع کمال ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

25

کوشش سالم یا کمال‌گرایی بهنجار…………………………………………………………………………………………………………………………..

28

ویژگی‌های دانش‌آموزان کمال‌گرا…………………………………………………………………………………………………………………………..

29

چگونگی غلبه بر تفکر کمال‌گرا………………………………………………………………………………………………………………………………….

29

سیکل معیوب در طریقه کمال‌گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………

31

کوشش سالم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

32

گام‌های تغییر توجه‌های کمال‌گرایانه …………………………………………………………………………………………………………………..

33

شرایط رشد کمال‌گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………

34
بخش دوم:  گستره نظری مربوط به حرمت به خود ………………………………………………………………………………………………… 36
تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 36
تاریخچه مطالعه در زمینه حرمت به خود……………………………………………………………………………………………………………….. 37
نظریه های مرتبط با حرمت به خود………………………………………………………………………………………………………………………. 39
نظر آلبرت الیس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
نظر ویلیام جیمز………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
نظر جرج مید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
اجزاء حرمت به خود ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
اهمیت حرمت به خود…………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 41
شکل‌گیری حرمت به خود …………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
حرمت به خود – خودپنداره – اعتماد به نفس ………………………………………………………………………………………………………. 45
حیطه‌های پنج‌گانه حرمت به خود ………………………………………………………………………………………………………………………… 46
تاثیر حرمت به خود بر زندگی……………………………………………………………………………………………………………………………… 48
رشد حرمت به خود……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48
راه‌های افزایش حرمت به خود……………………………………………………………………………………………………………………………… 52
بخش سوم: گستره نظری مربوط به پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………………………………………..…. 56
تعریف پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………………… 59
1) مدرسه و نظام آموزش و پرورش……………………………………………………………………………………………………………………… 60
2) عوامل مربوط به خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
3) وضعیت اجتماعی- اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
ارتباط متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66
2) پیشینه مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
الف) تحقیقات انجام شده داخل کشور………………………………………………………………………………………………………………….. 67
ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………………………………………………. 71
جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
فصل سوم: روش‌ پژوهش
روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
جامعه  پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77
نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 77
متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
الف)‌ مقیاس کمال‌گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
ب) پرسشنامه حرمت خود کوپر اسمیت ……………………………………………………………………………………………………………… 81
ج)مقیاس سنجش پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………………. 82
روش گرد آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 82
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
فصل چهارم:  یافته های پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85
الف) بخش اول: اطلاعات توصیفی نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 85
ب) بخش دوم: یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………… 86
الف. فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
ب. فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 89
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 101
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 107
محدودیت‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109
الف. پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109
ب. پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
ب)  منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116
پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

 

 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط کمال گرایی و حرمت به خود با پیشرفت تحصیلی  بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان بود که در سال تحصیلی 1392-1393 شهر اروندکنار در حال تحصیل بودند. حجم نمونه 160 نفر (80 نفر دختر و 80 نفر پسر) بود، که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از 2 پرسش نامه مقیاس کمال‌گرایی، عزت نفس کوپر اسمیت و معدل پایان ترم به عنوان ابزار سنجش پیشرفت تحصیلی بهره گیری گردید. روش های به کار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل یافته ها عبارت بودند از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه. یافته های پژوهش نشان داد که بین کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان ارتباط معناداری هست. همچنین یافته ها نشان داد که متغیرهای کمال گرایی و حرمت خود، باهم 28 درصد از واریانس متغیر ملاک یعنی پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می‌کنند. دیگر نتایج نشان داد که متغیرهای کمال گرایی و حرمت خود پیش بینی معناداری از پیشرفت تحصیلی دارند. با در نظر داشتن یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که پیشرفت تحصیلی به وسیله متغیرهای کمال گرایی و حرمت به خود  قابل  پیش بینی می باشد.

کلید واژه ها: کمال گرایی، حرمت خود، پیشرفت تحصیلی و دانش آموزان.

 

تعداد صفحه :136

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***