عنوان : شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرﮊی الکتریکی توسط تبدیل موجک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.SC”

مهندسی برق قدرت

عنوان:

شناسایی فرورزونانس در شبکههای توزیع انرﮊی الکتریکی

توسط تبدیل موجک

استاد راهنما:

دکتر محمودرضا حقیفام

استاد مشاور:

دکتر حمید لسانی

پاییز ١٣٨۵

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
 

فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ١
فصل دوم: مروری یر کارهای انجام شده…………………………………………………………………………. ۴
٢‐١‐ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
٢‐٢‐ مروری بر روشهای شناسایی اغتشاشات کیفیت توان …………………………………………………………. ۵
٢‐٣‐ مروری بر روشهای شناسایی خطای امپدانس بالا………………………………………………………………. ٩
فصل سوم: پدیده فرورزونانس………………………………………………………………………………………. ١۵
٣‐١‐ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ١۶
٣‐٢‐ تاریخچه فرورزونانس……………………………………………………………………………………………………. ١٧
٣‐٣‐ موردها وقوع فرورزونانس در سیستم های قدرت ………………………………………………………………. ۷۱
٣‐۴ ‐ شروع فرورزونانس………………………………………………………………………………………………………. ١٨
٣‐۴‐١‐ شرایط ادامه یافتن فرورزونانس …………………………………………………………………………….. ١٨
٣‐۵‐ اثرات نامطلوب فرورزونانس ………………………………………………………………………………………….. ١٩
٣‐۶‐ مبانی پدیده فرورزونانس ………………………………………………………………………………………………. ٢٠
٣‐٧‐فرورزونانس در ترانسفورماتورهای توزیع …………………………………………………………………………. ٢٢
٣‐٧‐١‐ فرورزونانس پایدار ……………………………………………………………………………………………….. ٢٣
٣‐٧‐٢‐ فرورزونانس ناپایدار……………………………………………………………………………………………… ٢٣
٣‐٨‐ تاثیر نوع سیم بندی ترانسفورماتورها……………………………………………………………………………….. ٢۴
٣‐٩‐ تاثیر بار بر اضافه ولتاﮊهای فرورزونانس…………………………………………………………………………… ٢۴
٣‐١٠‐ طبقه بندی مدلهای فرورزونانس …………………………………………………………………………………… ٢۵
٣‐١١‐ شناسایی فرورزونانس………………………………………………………………………………………………….. ٢۵

 
فصل چهارم: مبانی علمی روشهای پیشنهادی…………………………………………………………………….٢٧
۴‐١‐ از تبدیل فوریه تا تبدیل موجک………………………………………………………………………………………. ٢٨
 
۴‐٢‐ سه نوع تبدیل موجک……………………………………………………………………………………………………. ٣٣
 

۴‐٢‐١‐تبدیل موجک پیوسته……………………………………………………………………………………………… ٣٣
۴‐٢‐٢‐ تبدیل موجک نیمه گسسته…………………………………………………………………………………….. ٣۵
۴‐٣‐ انتخاب نوع تبدیل موجک…………………………………………………………………………………………… ۷۳
۴‐۴‐ واکاوی مالتی رزولوشن و الگریتم DWT سریع ………………………………………………………………… ۷۳
۴‐۴‐١‐ واکاوی مالتی رزولوشن …………………………………………………………………………………………. ٣٧
۴‐۵‐ زبان پردازش سیگنالی ………………………………………………………………………………………………… ۴٠
۴‐۶‐ شبکه عصبی ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
۴‐۶‐١‐ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۴‐۶‐٢‐ یادگیری رقابتی………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
۴‐۶‐٢‐١‐روش یادگیری کوهنن ……………………………………………………………………………………. ۴٧
۴‐۶‐٢‐٢‐ روش یادگیری بایاس …………………………………………………………………………………….. ۴٨
۴‐٧‐ نگاشت های خود سازمانده ……………………………………………………………………………………….. ۵٠
۴‐٨‐ شبکه یادگیری کوانتیزه کننده برداری ………………………………………………………………………….. ۵٢
۴‐٨‐١‐ روش یادگیری ………………………………………………………………………………………  LVQ1 ۵٣
۴‐٨‐٢‐ روش یادگیری تکمیلی……………………………………………………………………………………….. ۵۵
۴‐٩‐ مقایسه شبکه های رقابتی ………………………………………………………………………………………….. ۵۵

 
فصل پنجم: جمعآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………… ۵٧
 
۵‐١‐ چگونگی بدست آوردن سیگنالها…………………………………………………………………………………………… ۵٨
 
۵ ‐١‐١‐ بدست آوردن سیگنالهای فرورزونانس……………………………………………………………………… ۵٨
 
۵‐١‐٢‐ انواع کلیدزنیها و انواع سیم بندی در ترانسفورماتورها……………………………………………………. ۵٩
 
۵ ‐١‐٣‐ اثر بار بر فرورزونانس ……………………………………………………………………………………………. ۶۴
 
۵ ‐١‐۴‐ اثر طول خط…………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
 
۵‐١‐۵‐ بدست آوردن سیگنالهای سایر حالات گذرا………………………………………………………………….. ۶۶
 
فصل ششم: پیاده سازی الگوریتم و نتایج شبیه سازی …………………………………………………….. ٧۴
 
۶‐١‐ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….  ٧۵
 

۶‐٢‐ تعیین کلاسها و تعداد الگوهای هر کلاس …………………………………………………………………….. ٧۵
۶‐٣‐ اعمال تبدیل موجک و استخراج ویژگیها ……………………………………………………………………… ٧۵
۶‐۴‐ پیاده سازی الگوریتم با بهره گیری از شبکه عصبی ……………………………………………………….LVQ ٨١
۶‐۵‐ پیاده سازی الگوریتم با بهره گیری از شبکه عصبی رقابتی…………………………………………………….. ٨٨
فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………. ٩۵
٧‐١‐ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….. ٩۶
٧‐٢‐ پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………… ٩٨
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………… ١٠٠

 

فهرست جدولها  
عنوان صفحه
جدول ۵‐۲. اطلاعات بارها …………………………………………………………………………………… …………………… ۹۵
جدول۵‐۳.مشخصات ترانسفورماتورها …………………………………………………………………………………………. ۹۵
جدول۶‐۱ در صد تشخیص شبکه LVQ با موجک …………………………………………………………………. Db ۴۸
جدول ۶‐۲ در صد تشخیص شبکه LVQ با موجک …………………………………………………………….. dmey ۴۸
جدول ۶‐۳ در صد تشخیص شبکه LVQ با موجک ……………………………………………………………..  haar ۵۸
جدول۶‐۴ در صد تشخیص شبکه رقابتی با موجک …………………………………………………………………. Db ۱۹
جدول ۶‐۵ در صد تشخیص شبکه رقابتی با موجک ……………………………………………………………  dmey ۱۹
جدول ۶‐۶ در صد تشخیص شبکه رقابتی با موجک …………………………………………………………….. haar ۲۹

 

فهرست شکلها  
عنوان صفحه
۱‐۳. مدار معادل پدیده فرورزونانس……………………………………………………………………………………………… ۰۲
۲‐۳ حل ترسیمی مدار LC غیر خطی……………………………………………………………………………………………. ۱۲
۴‐۱ نمایش پهن و باریک پنجرهای طرح زمان‐ فرکانس………………………………………………………………….. ۹۲
۴‐۲‐ چند خانواده مختلف ازتبدیل موجک. …………………………………………………………………………………… ۱۳
۴‐۳‐ دو اقدام اساسی موجک‐ مقیاس و انتقال ‐ برای پر کردن سطح نمودار مقیاس زمان………………….. ۳۳
۴‐۴‐ تشریح CWT طبق معادله۴ …………………………………………………………………………………………………. ۴۳
۴‐۵ مثالی از آنالیزموجک پیوسته. در بالا سیگنال مورد نظر نمایش داده شده می باشد. …………………………. ۵۳
۴‐۶ طرح الگوریتم کد کردن زیر باند …………………………………………………………………………………………… ۱۴
۴‐۷ نمایش تجزیه توسط موجک………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۴‐۸ مثالیاز تجزیه .DWT سیگنال اصلی، سیگنال تقریب (AP) وسیگنالهای جزئیات CD1) تا  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. (CD6 ۴۴
۴‐۹ معماری شبکه رقابتی……………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۴‐ ۰۱نمایش همسایگی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۴‐۱۱ معماری شبکه ………………………………………………………………………………………………………….  LVQ ۲۵
۵‐۱. فیدر ………………………………………………………………………………………………………………………… 20kV ۸۵
۵‐۲ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی تکفاز……………………………………………………………………………… ۹۵
۵‐۳ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی دوفاز……………………………………………………………………………… ۹۵
۵‐۴ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی تکفاز……………………………………………………………………………… ۰۶
۵‐۵ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی دوفاز……………………………………………………………………………… ۰۶
۵‐۶ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی تکفاز……………………………………………………………………………… ۰۶
۵‐۷ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی دوفاز……………………………………………………………………………… ۰۶
۵‐۸ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی تکفاز……………………………………………………………………………… ۱۶
۵‐۹ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی دوفاز……………………………………………………………………………… ۱۶
۵‐۰۱ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی تکفاز……………………………………………………………………………. ۱۶
۵‐۱۱ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی دوفاز……………………………………………………………………………. ۱۶
۵‐۲۱ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی تکفاز……………………………………………………………………………. ۲۶
۵‐۳۱ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی دوفاز……………………………………………………………………………. ۲۶
۵‐۴۱ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی تکفاز……………………………………………………………………………. ۲۶
۵‐۵۱ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی دوفاز  ……………………………………………………………………….. ۲۶
۵‐۶۱ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی تکفاز……………………………………………………………………………. ۳۶
۵‐۷۱ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی دوفاز……………………………………………………………………………. ۳۶
۵‐۸۱ ولتاﮊ ثانویه فاز a در اثر افزایش بار…………………………………………………………………………………… …۴۶

 

۵‐۹۱ ولتاﮊ ثانویه فاز a در اثر قطع تعدادی از بارها ………………………….. ……………………………………………۶۴
۵‐۰۲ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس با کاهش طول خط…………………………..   ………………………………………………۶۵
۵‐۱۲.ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس با افزایش طول خط…………………………..   ……………………………………………..۵۶
۵‐۲۲.پیکربندی فازها و اطلاعات مکانیکی……………………………………………………….   ……………………………۷۶
۵‐٢٣مدل فرکانسی بار CIGRE در ………………………………………………………. EMTP   ………………………….۷۶
۵‐٢۴یک نمونه از منحنی مغناطیس شوندگی ترانسفورماتورها………………………….. ………………………………٧٠  
۵‐۵۲ . سه نمونه از سیگنالهای کلیدزنی خازنی……………………………………………………….   ………………………۰۷
۵‐۶۲. سه نمونه از سیگنالهای کلیدزنی بار ……………………………………………………….   …………………………….۱۷
۵‐۷۲. سه نمونه از سیگنالهای کلیدزنی ترانسفورماتور ………………………….. ………………………………………..۱۷  
۶ ‐۸ یک الگوی فرورزونانس، سیگنال تقریب((AP و       سیگنالهایجزئیات(CD1 تا (CD6 با  
بهره گیری از تبدیل موجک ………………………………………………………. Daubechies   ………………………………۸۷
۶‐۹. یک الگوی کلیدزنی خازنی، سیگنال تقریب((AP و سیگنالهای جزئیات(CD1تا (CD6  
با بهره گیری از تبدیل موجک ………………………………………………………. Daubechies   ……………………………۸۷
۶‐۰۱ یک الگوی کلیدزنی بار، سیگنال تقریب((AP و       سیگنالهایجزئیات(CD1تا (CD6 با بهره گیری  
از تبدیل موجک ……………………………………………………….Daubechies   ………………………………………….۸۷
۶‐۱۱یک الگوی کلیدزنی ترانسفورماتور، سیگنال تقریب((AP و سیگنالهای جزئیات(CD1تا  
(CD6 با بهره گیری از تبدیل موجک ………………………………………………………. Daubechies   …………………۸۷
۶‐۲۱یک الگوی فرورزونانس، سیگنال تقریب((AP و      سیگنالهایجزئیات(CD1تا (CD6 با بهره گیری  
از تبدیل موجک …………………………………………………………………………………… Haar   ………………………..۹۷
۶‐۳۱. یک الگوی کلیدزنی خازنی، سیگنال تقریب((AP و سیگنالهای جزئیات(CD1تا (CD6 با  
بهره گیری از تبدیل موجک ………………………………………………………. Haar   ………………………………………….۹۷
۶‐۴۱ یک الگوی کلیدزنی بار، سیگنال تقریب((AP و سیگنالهای جزئیات(CD1تا (CD6 با بهره گیری از  
تبدیل موجک …………………………………………………………………………………… Haar   ……………………………۹۷
۶‐۵۱یک الگوی کلیدزنی ترانسفورماتور، سیگنال تقریب((AP و سیگنالهای جزئیات(CD1تا (CD6  
با بهره گیری از تبدیل موجک ………………………………………………………. Haar   ………………………………………۹۷
۶‐۶۱یک الگوی فرورزونانس، سیگنال تقریب((AP و       سیگنالهایجزئیات(CD1تا (CD6 با بهره گیری  
از تبدیل موجک ……………………………………………………………………………………DMeyer   ……………………۰۸
۶‐۷۱یک الگوی کلیدزنی خازنی، سیگنال تقریب((AP و سیگنالهای جزئیات(CD1تا (CD6 با  
بهره گیری از تبدیل موجک ………………………………………………………. DMeyer   …………………………………….۰۸
۶‐۸۱ یک الگوی کلیدزنی بار، سیگنال تقریب((AP و       سیگنالهایجزئیات(CD1تا (CD6 با بهره گیری  
از تبدیل موجک ……………………………………………………………………………………DMeyer   ……………………۰۸
۶‐۹۱یک الگوی کلیدزنی ترانسفورماتور، سیگنال تقریب((AP و سیگنالهای جزئیات(CD1تا (CD6  
با بهره گیری از تبدیل موجک ………………………………………………………. DMeyer   ………………………………….۰۸
۶‐۰۲ الگوریتم ارائه شده ……………………………………………………………………………………   ……………………….۱۸
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: طراحی و پیاده سازی یک ریزپردازنده قابل پیکربندی مجدد

 
۶‐۱۲‐ انرﮊی لحظه ای یک نمونه از جریان فاز دوم سیگنالها…………………………………………………………….۶۸
 
۶‐۲۲‐ انرﮊی لحظه ای یک نمونه از ولتاﮊ فاز سوم سیگنالها………………………………………………………………۶۸
 
۶‐۳۲ مقایسه میانگین مولفه های متناظر بردارهای ویژگی استخراج شده توسط تبدیل موجک
 
Daubechies1 بر روی جریان فاز دوم چهار سیگنال بصورت نرمالیزه شده…………………………………….۷۸
 
۶‐۴۲‐ مقایسه میانگین مولفه های متناظر بردارهای ویژگی استخراج شده توسط تبدیل موجک
 
Daubechies2بر روی ولتاﮊ فازسوم چهار سیگنال بصورت نرمالیزه شده……………………………………….۷۸
 
۶‐۵۲‐ مقایسه میانگین مولفه های متناظر بردارهای ویژگی استخراج شده توسط تبدیل موجک 1
 
Daubechies بر روی جریان فاز دوم چهار سیگنال بصورت نرمالیزه شده. ……………………………………..۲۹
 
۶‐۶۲‐ مقایسه میانگین مولفه های متناظر بردارهای ویژگی استخراج شده توسط تبدیل موجک
 
Daubechies2 بر روی ولتاﮊ فازسوم چهار سیگنال بصورت نرمالیزه شده ……………………………………..۳۹
 
۶‐۷۲‐ انرﮊی لحظه ای یک نمونه از ولتاﮊ فاز سوم سیگنالها …………………………………………………………….۳۹
 
۶‐۸۲‐ انرﮊی لحظه ای یک نمونه از جریان فازدوم سیگنالها …………………………………………………………….۴۹
 
چکیده
 
 
یکــی از عوامــل ســوختن و خرابــی ترانــسفورماتورها در سیــستم هــای قــدرت، وقــوع پدیــده
 
 
فرورزونانس می باشد. با در نظر داشتن اثرات مخرب این پدیده، تشخیص آن از سایر پدیده هـای گـذرا از
 
 
اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که در این پایان نامه کارکرد دو شـبکه عـصبی یـادگیری کـوانتیزه
 
کننده برداری((LVQ١ و شبکه عصبی رقابتی در دسته بندی دو دسته سیگنال کـه دسـته اول شـامل
 
انواع فرورزونانس و دسته دوم شامل انواع کلیدزنی خازنی، کلیدزنی بار، کلیـدزنی ترانـسفورماتور
 
می باشد، با بهره گیری از ویژگیهای استخراج شده توسط تبدیل موجک٢ خانواده Daubechies تا شش
 
سطح مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. تأثیر شبکه های عصبی مذکور بعنـوان طبقـه بنـدی کننـده،
 
 
جدا سازی پدیده فرورزونانس از سایر پدیده های گذرا می باشد. سیگنالهای مذکور بـا شـبیه سـازی
 
توسط نرم افزار EMTP بر روی یک فیدر توزیع واقعی بدست آمده اند. بـرای اسـتخراج ویژگیهـا،
 
 
کلیه موجکهای موجود در جعبه ابزار Wavelet نرم افزار MATLAB مطالعه شده اسـت کـه تبـدیل
 
موجک خانواده Daubechies بعنوان مناسبترین موجک تشخیص داده گردید. به منظـور اسـتخراج هـر
 
چه بهتر ویژگیها سیگنالها، الگوها نرمالیزه (مقیاسبنـدی) شـدهانـد سـپس انـرﮊی شـش سـیگنال
 
جزئیات حاصل از اعمال تبدیل موجک به عنوان ویژگیهای استخراج شده از الگوها، برای آموزش
 
 
و امتحان دو شبکه عصبی مذکور بکار رفتهاست. به کمک این الگوریتم تفسیر برخـی از رخـدادها
 
 
که احتمال بروز پدیده فرورزونانس در آنها هست قابل انجام بوده، همچنین میتوان نسبت بـه
 
 
ساخت رله هایی برای مقابله با پدیده فرورزونانس کمک نماید. عناوین روشهای ارایه شده در این
 
 
پایان نامه به تبیین زیر میباشند:
 
١)  شناسایی فرورزونانس با بهره گیری از تبدیل موجک و شبکه عصبی LVQ
 
٢)  شناسایی فرورزونانس با بهره گیری از تبدیل موجک و شبکه عصبی رقابتی
 
نتایج حاصل از این روشها بیانگر موفقیت بسیار هر دو روش در شناسـایی فرورزونـانس از سـایر
 
پدیده های گذرا می باشد.
 
کلید واﮊه: شبکه عصبی LVQ، شبکه عصبی رقابتی، تبدیل موجک، پدیده فرورزونانس, نـرم
 
 
افزار EMTP ، نرم افزار MATLAB
 
مقدمه
 
 
امروزه انرﮊی الکتریکی تأثیر عمدهای در زمینههای مختلف جوامـع بـشری ایفـا مـیکنـد و جـزﺀ
 
 
لاینفک زندگی می باشد. بدیهی می باشد که مانند سایر خـدمات اندیـسها و معیارهـایی جهـت ارزیـابی
 
کیفیت برق تولید شده مورد توجه قرار گیرد. اما ارزیابی اندازه کیفیت برق از دید افراد مختلـف و
 
 
در سطوح مختلف سیستم قدرت بکلی متفاوت می باشد. به عنوان مثال شرکتهای توزیع، کیفیت بـرق
 
 
مناسب را به قابلیت اطمینان سیستم برقرسانی نسبت میدهنـد و بـا ارائـه آمـار و ارقـام قابلیـت
 
اطمینان یک فیدر را مثلاﹰ ٩٩% ارزیابی میکنند سازندگان تجهیـزات الکتریکـی بـرق بـا کیفیـت را
 
 
ولتاﮊی میدانند که در آن تجهیزات الکتریکی به درسـتی و بـا رانـدمان مطلـوب کـار مـیکننـد و
 
پس از دید سازندگان آن تجهیزات، مشخصات مطلوب ولتاﮊ شبکه بکلی متفاوت خواهد بـود.
 
اما آن چیز که که مسلم می باشد آنست که موضوع کیفیت برق، نهایتـاﹰ بـه مـشترکین و مـصرف کننـدگان
 
مربوط میشود و پس، تعریف مصرفکنندگان اهمیت بیشتری دارد.
 
بروز هر گونه اشکال یا اغتشاش در ولتاﮊ، جریان یا فرکانس سیستم قدرت کـه باعـث خرابـی یـا
 
 
عدم عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی مشترکین گردد به عنوان یک مشکل در کیفیت برق، تلقی
 
میگردد.
 
واضح می باشد که این تعریف نیز از دید مشترکین مختلـف، معـانی متفـاوتی خواهـد داشـت. بـرای
 
مشترکی که از برق برای گرم کردن بخاری بهره گیری می ‌کند، وجود هارمونیکها در ولتاﮊ یا انحراف
 
 
فرکانس از مقدار نامی هیچ اهمیتی ندارد، در حـالی کـه تغییـر انـدکی در فرکـانس شـبکه، بـرای
 
مشترکی که فرکانس برق شهر را به عنوان مبنای زمانبندی تجهیزات کنترلی یک سیـستم بـه کـار
 
 
گرفته می باشد،میتواند به گونه کلی مخرب باشد.
 
یکی از مورد هایی که بعنوان یک مشکل در کیفیت برق تلقی می گردد، پدیده فرورزونانس می باشد. در
 
 
اثر وقوع این پدیده و اضافه ولتاﮊ و جریان ناشی از آن، موجب داغ شدن و خرابی
 
ترانسفورماتورهای اندازه گیری و ترانسفورماتور های قدرت می گردد که میتوانند بر حسب
 
شرایط اولیه، ولتاﮊ و فرکانس تحریک و مقادیر مختلف پارامترهای مدار (کاپاسیتانس وشکل
 
منحنی مغناطیسی)، مقادیر متفاوتی پیدا کنند، پس بایستی محدودیت هایی بر پارامترهای
 
سیستم اعمال نمود تا از وقوع چنین پدیده ناخواسته جلوگیری نمود.
 
با در نظر داشتن اهمیت شناسایی پدیده فرورزونانس از سایر حالتهای گذرا دراین پایان نامه کوشش گردید
 
تا سیستمی هوشمند جهت تشخیص این پدیده از سایر حالتهای گذرای کلیدزنی ارائه گردد. در
 
طراحی این سیستم هوشمند اولاﹰ از جدیدترین روش های تجزیه و تحلیل و پردازش سیگنالهای
 
الکتریکی برای پردازش دادهها بهره گیری گردید. ثانیاﹰ از طبقهبندی کنندههای پیشرفته با توانایی بالا
 
 
در دستهبندی دادهها بهره گرفته گردید.  به مقصود مقایسه نتایج حاصل از فرورزونانس با سایر
 
سیگنالهای گذرای شبکه توزیع، تعدادی از حالتهای گذرا نظیر کلیدزنی بار، کلیدزنی خازنی و
 
کلید زنی ترانسفورماتور توسط نرم افزار EMTP بر روی یک فیدر توزیع واقعی شبیه سازی گردید.
 
 
در فصل دوم به مروری بر کارهای انجام شده در زمینه پـردازش سـیگنال در سیـستمهای قـدرت
 
 
پرداخته، در فصل سوم به معرفی پدیده فرورزونانس خـواهیم پرداخـت. در فـصل چهـارم مبـانی
 
 
علمی روشهای پیشنهادی، در فصل پنجم چگونگی جمع آوری اطلاعات و سیگنالها مطالعه مـی شـود
 
 
و درفصل ششم چگونگی پیاده سازی روشهای پیشنهادی مطالعه مـی شـود و نهایتـا نتیجـه گیـری و
 
پیشنهادات پایان بخش مطالب خواهند بود.
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
تعداد صفحه : 176
قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: مهندسی برق