متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :خانواده درمانی

عنوان : مقایسه طرفداری اجتماعی، راهبردهای مقابله ای، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه(استان کردستان)

گروه کارشناسی  ارشد روانشناسی- خانواده درمانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A »

عنوان:

مقایسه طرفداری اجتماعی، راهبردهای مقابله ای، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه(استان کردستان)

 

استاد راهنما: دکترعلیرضا مهدویان

استاد مشاور:دکترپرویز دباغی

استادان داور: دکتر سلیمانی و دکتر خدابخشی

زمستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

هدف: در نظر داشتن طرفداری اجتماعی و سلامت روانی و مهارتهای مقابله ای معتادان در حین ترک اعتیاد موضوعی مهم و با ارزش برای توفیق در ترک اعتیاد به شمار می رود. هدف کلی این پژوهشتعیین طرفداری اجتماعی، راهبردهای مقابله ای، و سلامت روانی معتادان گمنام و معتادان تحت درمان با متادون در شهرستان قروه(استان کردستان)می باشد.

روش وابزار: جامعه آماری شامل کلیه افرادی هستند که در مراکز ترک اعتیاد (رازی) در شهرستان قروه جهت درمان از طریق درمانیمراجعه کرده اندو نیز معتادان شرکت کننده در جلسات معتادان گمنام که دوره 3 ماهه از شروع درمان گذشته می باشد  می باشد. نمونه گیری به روش هدفمند  و از میان دو گروه فوق بوده و تعداد 100 نفر از هر گروه انتخاب گردیدند. در این پژوهش از 3 ابزار پژوهشی پرسشنامه سلامت عمومی ([1]GHQ)  ،آزمون طرفداری اجتماعی و آزمون راهبردهای مقابله ای[2] برای ارزیابی متغیرهای مورد مطالعه، بهره گیری گردید.

یافته ها:نتایج پژوهش نشان داد که اندازه طرفداری اجتماعی در معتادان گمنام بالاتر از معتادان تحت درمان متادون می باشد.همچنین راهبردهای مقابله ای به کار گرفته شده معتادان گمنام بیشتر و موثرتر از معتادان تحت درمان با متادون می باشد. و نیز سلامت روانیکلی معتادان گمنام بیشتر از افراد تحت درمان با متادون می باشد .

بحث و نتیجه گیری:مطابق نتایج به دست آمده بنظر میرسد از بین روشهای درمانی بکارگرفته شده برای ترک اعتیاد به مواد مخدر اگر در کناردار ودرمانی مشاوره و درمانهای گروهی به صورت نظامند ومنظم بهره گیری گردد امکان موفقیت در درمان بیشتر و امکان لغزش و بازگشت به مصرف دوبار ه در افراد درحال ترک مواد مخدر کاهش می یابد.

پیشنهاد می گردد درحین درمان ترک اعتیاد به مسئله سلامت روان افراد معتاد  بیشتر توجه گردد و صرفا به موضع دارودرمانی پرداخته نشود.در عین حال روشهای مقابله ای موثر به معتادان در حال ترک آموزش داده شودتا تاثیر بیشتری در زمینه ترک نظاره گردد.همچنین با کمک خانواده های معتادان در حال ترک میتوان به مسئله طرفداری اجتماعی وحمایت روانی آنها توجه بیشتری نمود تا اثربخشی ترک اعتیاددر این افرادافزایش یابد.

کلید واژه: سلامت روان ، مهارتهای مقابله ای، طرفداری اجتماعی ، معتادان گمنام ،شهرستان قروه

 

 

فهرست مطالب                                                                                                               شماره صفحه

فصل اول :کلیات پژوهش

  • مقدمه 1

2-1- اظهار مسئله 1

3-1- اهمیت و ضرورت  پژوهش4

4-1- اهداف پژوهش 7

5-1- سوالهای پژوهش 7

6-1- فرضیه های  پژوهش8

7-1- متغییر های پژوهش و تعریف عملیاتی آنها9

فصل دوم  :مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بخش اول : مبانی نظری

1-2-مقدمه     13

2-2-تاریخچه اعتیاد در جهان                                                                                   15

3-2-تاریخچه مواد مخدر  در ایران  17

4-2-ماهیت مواد مخدر  20

5-2- مفهوم اعتیاد 22

6-2-تعریف مواد مخدر  24

7-2- راههای مصرف مواد مخدر 25

8-2- طبقه بندی مواد مخدر 26

9-2- خطرات مصرف مواد مخدر                                                                                 27

10-2-دیدگاههای نظری و تئوریک اعتیاد  28

11-2-پیامدها و عوارض ناشی از مصرف مواد 30

12-2- پیشگیری از اعتیاد به مواد و انواع آن  31

13-2-مراکز درمانی تخصصی سوء مصرف مواد مخدر32

14-2-شیوه های درمان 34

15-2-اقدامات درمانی  36

16-2-برنامه نگهدارنده متادون36

17-2-بهره گیری ازروش درمانی گروهی 39

18-2-خصوصیات افراد شرکت کننده در گروه درمانی 40

19-2-روشهای کمک به معتادان از طریق گروه درمانی41

20-2-اهداف گروه درمانی 43

21-2-تعریف گروه معتادان گمنام45

22-2-برنامه معتادان گمنام 46

23-2-سلامت روان49

24-2-نظریه های سلامت روان 50

25-2-طرفداری اجتماعی 53

26-2-  منابع طرفداری اجتماعی 57

27-2-ابعاد طرفداری اجتماعی                                                                                    58

28-2- سیستم های طرفداری اجتماعی                                                                         59

29-2-طبقه بندی طرفداری اجتماعی و انواع آن                                                               61

30-2-مهارتهای مقابله ای                                                                                        64

31-2-ارزیابی سبک های مقابله ای                                                                             74

32-2-تفاوتهای فردی در سبکهای مقابله ای74

بخش دوم :

33-2- پژوهشهای انجام شده در ایران                                                                           76

34-2- پژوهشهای انجام شده در خارج از ایران82

فصل سوم  : روش شناسی

1-3-روش پژوهش                                                                                                 88

2-3- جامعه آماری.گروه نمونه و روش نمونه گیری                                                            88

3-3- ابزار گرد آوری اطلاعات89

4-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری91

فصل چهارم  :نتایج پژوهش

1-4- یافته های پژوهش                                                                                         93

2-4-آزمون فرضیه های پژوهش                                                                               105

فصل پنجم  : بحث و نتیجه گیری

1-5- تبیین و تفسیر داده ها113

2-5- پیشنهادها و راهکارها 114

3-5-پیشنهادها برای تحقیقات آتی116

4-5- معضلات و محدودیتهای پژوهش117

منابع و ماخذ                                                                                                                  118

ضمایم و پیوست 129

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

-1-1مقدمه :

بی شک بیماری اعتیاد، یک معضل بزرگ و رویدادی در حال رشد و فزاینده می باشد. در جوامع امروزی کمتر کشور پیدا می گردد که با مسئله اعتیاد دست و پنجه نرم نکند. امروزه مساله اعتیاد دیگر مشکلی فردی تلقی نمی گردد.شخص معتاد علاوه برزیانهای جسمی و روانی که بر پیکرهء وجودی خود وارد می سازد در سطحی وسیعتر بهداشت روانی و اجتماعی افراد مرتبط با وی یعنی اعضای خانواده اش,دوستان و همسالان و همکارانش و در نهایت کل افراد یک جامعه انسانی را نیز به مخاطره می اندازد.

علاوه بر آن مصرف مواد مخدر زیانها و خسارتهایی را از بعد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به کشورها وارد می کند.

استعمال مواد مخدر به عنوان مسئله مهم مورد پژوهش و مطالعه بهداشت عمومی در سراسر جهان می باشد؛کهدر معنای لغویش به عنوان نوعی وابستگی جسمی و روانی تعریف میشود اما در معنای پویشی و روانشناختی نوعی اختلال و بیماری به حساب می آید. اگرچه از بارزترین آسیب های روانی و اجتماعی می باشد که پویایی انسانی را به مخاطره انداخته می باشد و امکانات مادی و معنوی یک جامعه را تباه می سازد. بیماری اعتیاد بیماری وسوسه آمیزی می باشد که افراد درگیر با آن به تنهایی برای رهایی از آن و رسیدن به نقطه نسبی از سلامت جسم و روان موفق نخواهند بود.

2-1-اظهار مسئله:

پدیده سوء مصرف مواد مخدر به عنوان یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی بخصوص درمیان نسل جوان توجه بسیاری از متخصصان و مسئولین سیاسی ,فرهنگی,تربیتی و آموزشی در اکثر کشورها را به خود معطوف ساخته می باشد.

در کشور ایران  به دلیل وجود بافت جوان جمعیتی این موضوع پیچیدگی خاص خود را یافته می باشد. پس شناسایی و تبیین درست آن برای یافتن ‌راه‌حلهای مناسب ضروری به نظر می‌رسد.بر طبق آمار رسمی در ایران نیز شمار مصرف کنندگان مواد مخدر نزدیک به 1/8 تا 3/3 میلیون نفر برآورد شده می باشد که مواد افیونی بیشترین مواد مصرفی را تشکیل می دهند.(مکری.2002)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش تربیتی: بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

مطالعه ها همچنین نشان می دهند 20/0 تا 90/0 معتادانی که تحت درمان قرار می گیرند دچار عود یا بازگشت به مصرف مجدد مواد می گردند . مروم مطالعات گذشته نشان میدهد تاثیر درمانهای نگهدارندهء دارویی بدون مداخله های روانی_اجتماعی  به علت اطاعت دارویی پایین و اندازه بالای ریزش ضعیف می باشد.(بوالهری.1387)

بشر برای مداوای بیماری ها، تسکین درد و کاهش رنج روان خود هزاران سال می باشد که از مواد مخدر بهره گیری می کند اما سود مصرف مواد امروزه پا را از مرزهای بهداشتی درمانی فرانهاده و به عنوان یک معضل روانی- اجتماعی تبدیل شده می باشد. افزایش مصرف مواد مخدر طی سدۀ گذشته نگرانی‌های روزافزونی را برای کلیۀ جوامع در پی داشته می باشد. کشور ایرانبه دلیل اینکه در سر راه یکی از مسیرهای اصلی حمل و نقل مواد افیونی قرار دارد و نیز بهدلایل تاریخی-اجتماعی، یکی از قربانیان مواد مخدر در جهان به شمار می‌رود . (حیدریوهمکاران، 1382).

گزارش سازمان ملل در سال 2005  حاکی می باشد ایران بالاترین آمار به دست آمده معتادان به هروئین و تریاک را در جهان دارد. براساس این گزارش در ایران از هر هفده نفر، یک نفر معتاد به مواد مخدر می باشد.این رقم حدود 20/0 جامعۀ ایران می باشد (سپهرمنش، احمدوند،  و موسوی، 1387 و نوری مقدم 1388).

آمارهای منتشره از سوی سازمانهای بین المللی، به خصوص سازمان بهداشت جهانی و یا کمیته کنترل مواد مخدر یونسکو، حکایت از افزایش فزاینده این مواد در سطح دنیا دارد؛ تنها تفاوت موجود بین کشورها و در رده های سنی مختلف، الگوی مصرف آنهاست. گسترش این طریقه باعث نابودی تمامی بنیاد های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه شده و آنرا از درون دچار تباهی و فساد کرده و نهایتا به انحطاط خواهد کشانید.(سازمان بهزیستی.1387)

اعتیاد  به انواع مواد مخدر از معضلات  مهم در جامعه ایران به شمار می‌رود که مسئولان و خانواده ها  را نگران نموده و لازم می باشد که برای رفع آن تدابیر و اندیشه‌های مختلفی داشته و به مرحله اجرا گذاشته گردد.  آمارهای منتشره از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که بیش از 2 میلیون معتاد در کشورمان وجود دارند. این موضوع سبب شده می باشد که کشورمان به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین تعداد معتاد به مواد مخدر را دارد مطرح گردد. به همین دلیل مدیران در برنامه ریزیهای اجتماعی خود اهمیت زیادی را برای مقوله ترک اعتیاد و درمان مناسب آن قایل هستند.درسالهای اخیر  موضوع ترک اعتیاد به عنوان یک موضوع تخصصی و بین رشته ای مطرح می باشد که با در نظر داشتن نگرانی هایی که در زمینه گرایش جوانان به اعتیاد در سالهای اخیر مطرح شده می باشد لازم می باشد تا روشهای موفق و اثر بخش در زمینه اعتیاد شناسایی گردد. روشهای مختلفی تاکنون در مورد ترک اعتیاد مطرح گردیده می باشد و هر ساله تعداد زیادی از معتادان کوشش می کنند تا به روشهای متعدد اعتیاد خود را ترک نمایند. درمان از طریق متادون به عنوان یک روش درمانی  نگهدارنده در سالهای اخیر از سوی پزشکان به معتادان پیشنهاد گردیده می باشد و نتایج مطلوبی را به همراه داشته می باشد. معمولا افرادی که برای ترک اعتیاد خود مراجعه می نمایند اگر از حمایتهای اجتماعی بالاتری برخوردار باشند اندازه موفقیت بیشتری را در چرخه ترک اعتیاد تجربه می کنند. به اعتقاد  دیویدسون (2010) طرفداری اجتماعی می تواند زمینه و شرایط مناسب را برای ترک افراد فراهم آورد. معتادان در صورتی که از شبکه اجتماعی حمایتگر مناسبی برخوردار باشند می توانند دشواری مراحل ترک را آسان تر طی نمایند.استانتون (1989)اظهار می کند که مناسبترین شیوه برخورد با معتادان برای درمان این می باشد که علاوه برفرد معتاد در پرداختن به مسائل اوبه طریقه اعتیاد و خانواده او نیز توجه گردد و غلاوه براین لازم می باشد که بر الگوهای رفتاری خانواده وی نیز دقت  کافی گردد.

از طرف دیگر مفهوم قابل مطالعه بعدی روش مقابله ای[3]  اشخاص با یک مشکل یا رویداد می باشد.راهبرد مقابله ای یا شیوه مقابله افراد با شرایط و و موقعیت های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. به نظر لازاروس و فولکمن(1984) مقابله یکسری تغییرات با دوام و تلاشهای رفتاری و شناختی ایجاد شده توسط شخص می باشد که به مقصود کنترل و اداره خواسته های بیرونی و دورنی ویژه ایست که بر منابع و توانایی های فرد برتری یافته اند و به وی فشار طاقت فرسایی وارد می سازند. به نظرلازاروس (2004) مقابله دوکارکرد مهم دارد:1-تنظیم هیجانهای ناگوار و درمانده کننده و 2-در پیش گرفتن کنشی برای بهبود و تغییر مسئله ای که باعث ناراحتی شده می باشد.

بر این اساس ما دو نوع مقابله داریم:مقابله معطوف به حل مسئله[4] و مقابله هیجان مدار[5].

راهبرد مقابله مسئله محور روشهای فعالی می باشد که به صورت اقدام کردن یا اندیشیدن در جهت برطرف کردن مشکل ایجاد شده بکار گرفته می گردد.

راهبرد مقابله عاطفه محور شیوه هایی می باشد که از طریق آنها افراد به سطح بهینه از تنظیم هیجانی و توانایی برخورد با احساسات شدید و بحرانی دست می یابند.(سارنی2010)

افراد معتاد در طریقه زندگی، زمانی که با رویدادهای مسئله ساز که نیاز به مطالعه و حل کردن اساسی دارند به چه طریقی اقدام می کنند. چه تفاوتی هایی در افراد مختلف در چگونگی روبرو شدن و مقابله با معضلات هست.(ابراهیمی.1385)

به دلیل اهمیت خاص پدیده اعتیاد ونیز باتوجه به عوامل متعددی که می توانند هم به عنوان پیش درآمد ظهور چنین معضلی مطرح شوند وهم  به دلیل کاستی هایی تلقی گردند که باعث تداوم در مصرف مواد مخدر یا لغزش وبازگشت دوباره به مصرف گردند در این رساله به مطالعه  و مقایسه  اندازه طرفداری اجتماعی، راهبرد مقابله ای و سلامت روانی در معتادان گمنام بامعتادان تحت درمان با متادون پرداخته شده می باشد.

1- General Health Question (GHQ(

2- coping strategies

1-Coping strategies

1-Problem solving

2-Emotional bass

تعداد صفحه : 196

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***