متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

 

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: عمومی

             

عنوان:

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار

 

 

استادراهنما:

دکتر مهدی عتیق

 

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

نظریه‏‏های صفات………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

رابرت مک کراء و پل کاستا: الگوی پنج عاملی ……………………………………………………………………………………….18

الگوی نظری برای پنج عامل …………………………………………………………………………………………………………………….19

کاربرد الگوی پنج عاملی…………………………………………………………………………………………………………………………….20

مؤلفه های ویژگی های شخصیت………………………………………………………………………………………………………………21

برون گرایی – درون گرایی………………………………………………………………………………………………………………………….21

جنبه های توصیفی شخصیت   ………………………………………………………………………………………………………………..21

توصیف چهار مزاج………………………………………………………………………………………………………………………………………22

نظریه ی بازداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….24

اندازه گیری اندازه بازداری در افراد برون گرا و درونگرا ………………………………………………………………………….24

نظریه ی برانگیختگی ………………………………………………………………………………………………………………………………..25

تحول شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

اجتماعی شدن  …………………………………………………………………………………………………………………………………………27

روان پریشی گرایی (سایکوتیک)  ……………………………………………………………………………………………………………..28

افسردگی روانپریش …………………………………… ……………………………………………………………………………………………32

روان نژندی گرایی …………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..32

جرم جویی……………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….32

بزه، بزهکار، بزهکاری………………….. …………………………………………………………………………………………………………….34

خاستگاه جرم……………………….. ………………………………….. ……………………………………………………………………………35

الف) محیط اجتماعی…………………………… ………………………………………………………………………………………………….35

ب) عوامل محیطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………36

شهرنشینی و مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها………………………………………………………………………36

ج) حاشیه نشینی ………………………………………………………………………………………………………………………………………37

د ) فقر و بیکاری…………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..38

جرم از دیدگاه جرم شناسی……………………………………… …………………………………………………………………………….39

الف – عوامل درون فردی ……………………. ………………………………………………………………………………………………..40

ب – عوامل برون فردی……………………………………………………………………………………………………………………………..40

اعتیاد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42

بیماری روانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

بیماری جسمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………44

ماهیت اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

 معتادان مزمن……………………………………………………………………………………………………………………………………………44

چرخه اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………45

دانش اعتیاد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….45

انواع اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45

تفاوت میان عادت و اعتیاد…………………………………………………………………………………………………………………………47

بیماری روانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

اثرات مواد مخدر بر ساختار مغز………………. ………………………………………………………………………………………………48

معتاد مزمن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….49

علائم روانی بیماری اعتیاد…….. …………………………………………………………………………………………………………………49

بیماری جسمی……………………… ………………………………………………………………………………………………………………….58

ماهیت اعتیاد………………… …………………………………………………………………………………………………………………………..61

ویژگی های اعتیاد ……….. ………………………………………….. …………………………………………………………………………….62

علائم اعتیاد………………… …………………………………………………………………………………………………………………………….66

مواد مخدر و مغز……….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..68

اعتیاد و سلامت بشر………………. ……………………………………………………………………………………………………………..70

تأثیر متقابل مواد مخدر و ناهنجاری های روانی…….. ……………………………………………………………………………….70

بزهکاری…………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………..70

دیدگاهها……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………..70

رویکرد واقع گرایی انتقادی ……….. ……………………………………………………………………………………………………………70

دیدگاه اثبات گرایان ………………………………………………………………………………………………………………………………….71

نظریه های یادگیری اجتماعی……….. ………………………………………………………………………………………………………..72

ساترلند و پیوند افتراقی ……………… …………………………………………………………………………………………………………..72

نظریه انتقال فرهنگی کج روی ساترلند………. ………………………………………………………………………………………….73

نظریه های کنترل اجتماعی…………. ………………………………………………………………………………………………………….74

شهرنشینی………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………..82

ابن خلدون………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….83

امیل دورکیم………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….84

ارزیابی نظریه مرتون……………… ………………………………………………………………………………………………………………….84

خرده فرهنگ جوان بزهکار…………………… …………………………………………………………………………………………………85

مکتب کلاسیک………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

بزهکاران و زندان………………………………………………………………………………………………………………………………………..86

خودکشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87

پیش گیری از اقدام به خودکشی ….. ………………………………………………………………………………………………………88

عدم طبقه بندی و تفکیک صحیح زندانیان (انتقال تجارب به یکدیگر)  ……………………………………………….89

عدم خود اشتغالی زندانیان در داخل بندها ……………………………………………………………………………………………..91

خود اشتغالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

زندان و رفتارهای پر خطر(لواط، ارتباط جنسی یا همجنس خواهی…)   ……………………………………………….92

خشونت و پرخاشگری در زندان ……………………… ………………………………………………………………………………………94

تحقیقات انجام شده…………. ……………………………………………………………………………………………………………………….96

داخل کشور…………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………..96

خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

فصل سوم: روش پژوهش

نوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………109

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………109

نمونه آماری  و روش نمونه گیری: ………………………………………………………………………………………………………….109

پرسشنامه شخصیتی آیزنگ(EPQ-R)………………………………………………………………………………………………….114

روش نمره گذاری……………………………………………………………………………………………………………………………………115

روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………………………..117

روش های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….117

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته‌های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………..119

یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………….125

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….131

تبیین یافته­های مربوط به فرضیه­ پژوهش…………………………………………………………………………………………….132

محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….136

پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………136

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….139

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………147

 

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………150

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….157

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 1-2- پنج عامل شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………..19

جدول 1-3- جامعه آماری پژوهش بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………110

جدول 2-3- تعداد و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت………………………………………………………………….110

جدول 3-3- جامعه آماری به تفکیک سن……………………………………………………………………………………………..111

جدول 4-3- نمونه آماری به تفکیک سن……………………………………………………………………………………………….111

جدول 5-3- توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات در جامعه آماری………………………………………………112

جدول شماره 6-3:توزیع فراوانی مربوط به سظح تحصیلات در نمونه  آماری ……………………………………..113

جدول 1-4: میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………….. 119

جدول 2-4: میانگین و انحراف معیار آزمودنی های بزهکار بر اساس جنسیت………………………………….. 121

جدول 3-4: میانگین و انحراف معیار ویژگی های شخصیتی(روان نژندی و جرم جویی)آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس اندازه سن……………………………………………………………………………………………… 122

جدول 4-4: میانگین و انحراف معیار ویژگی های شخصیتی(روان نژندی و جرم جویی)آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس اندازه سن……………………………………………………………………………………………… 123

جدول 5-4: میانگین و انحراف معیار مؤلفه اعتیاد آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس اندازه
سن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 124

جدول6-4: نتایج تحلیل واریانس دو طرفه روی با  گروه بزهکار و غیر بزهکار……………………………………. 125

جدول 7-4 : نتایج تحلیل واریانس دو طرفه بزهکاران و غیر بزهکاران با در نظر داشتن جنسیت…………….. 126

جدول 8-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه ویژگی های شخصیتی بر اساس سطح تحصیلات در بزهکار و غیر بزهکار……………………………………………………………………………………………………………………………….. 127

جدول 4-9 :  نتایج آزمون تعقیبی دانکن جهت مطالعه ویژگی های شخصیتی بزهکاران بر اساس سطح تحصیلات آنها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 128

جدول10-4 : نتایج تحلیل واریانس دو طرفه ویژگی های شخصیتی با اندازه سن…………………………… 129

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار شماره 1: در صد نمونه آماری برحسب جنسیت………………………………………………………………………. 110

نمودار شماره 2: درصد نمونه آماری به تفکیک سن……………………………………………………………………………. 112

نمودار شماره 3:درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات در نمونه آماری………………………………………… 113

 

چکیده:

این پژوهش با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار در شهر ماهشهر به مرحله اجرا در آمد.

روش : این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی علی- مقایسه ای بود.جامعه آماری این پژوهش شامل گروهی از افراد بزهکار و غیر بزهکار شهرستان ماهشهر بودند که تعداد آنها در حدود 420 نفر گزارش گردید. از این تعداد به عنوان نمونه 220 نفر با بهره گیری از جدول گرجسی و مورگان با نمونه گیری در دسترس  انتخاب شدند.

ابزار پژوهش : ابزار پژوهش شامل  پرسشنامه شخصیتی آیزنگ(EPQ-R) بود که دارای روایی و پایایی مناسب می باشد.یافته های این پژوهش نشان داد که افراد بزهکار در مقیاس برونگرایی دارای نمره بالاتر و افراد غیر بزهکار  در سایر مؤلفه ها(روان پریش گرایی، روان نژند گرایی، جرم جویی، اعتیاد) نمره کمتری کسب کردند. همچنین بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معنی داری هست.

واژگان کلیدی: ویژگی های شخصیتی ،بزهکار، غیر بزهکار، ماهشهر.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه:

نیروی انسانی هر جامعه سرمایه های بنیادی آن جامعه هستند  و بقایای هر جامعه و وضع آن بیش از هر چیز بر نیروی انسانی آن پایدار می باشد و اندازه علاقه ی مسئولان امور هر کشور را نسبت به جامعه (حال و آینده)، نشان از اندازه توجه و پرداخت آنها به نیروی انسانی (جوانان) و کوشش به بهره مند ساختن آنها از یک زندگی سالم و مطلوب به راحتی می توان دریافت (شعاری نژاد، 1374).

تقریباً می توان گفت که هیچ جامعه ای از بزهکار خالی نیست و تعداد آنها و نوع بزهکاری در جوامع مختلف متفاوت می باشد.در نتیجه اجتماع برای مشخص کردن آنهااسم و عبارتی  را برایشان رقم زده و کم کم به صورت «داغ ننگ» درآمده می باشد. آن چیز که این نوجوانان در ارتکاب آن با یکدیگر شباهت دارند در سرپیچی از سنن و قوانین و مقرراتی می باشد که دنیای بزرگسالان آنها را معیار پذیرفته و به آنها اقدام می‌کنند (کواراس، ویلیام سی[1] ، 1992).

بزهکاری پدیده ای اجتماعی جهانی می باشد که معمولاً برای جرائم نوجوانان زیر 18 سال به کار برده می گردد. گر چه جوامع گوناگون بر حسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوت آن روبرو هستند. در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکاری در مورد افرادی به کار برده می گردد که اعمال خلاف قانون یا مذهبی در آن جامعه انجام می دهند. با در نظر داشتن این که احکام در جامعه های گوناگون متفاوت می باشد؛ فرد متخلف در یک جامعه ممکن می باشد در جامعه ای دیگر از تخلف مبری باشد(ستوده ، 1378: 126). در کشورها بزهکاری به مجموعه کل جرایمی گفته می گردد که در صورت ارتکاب، مجازات هایی از قبیل قصاص، دیات، حدود و تعزیرات را در پی دارد. هر روز در کنار ما جرایم متعددی به وقوع می پیوندد و با ورق روزنامه ها در صفحه حوادث با انواع بزهکاری آشنا می شویم: چاقو کشی، شرب و جرح، دزدی، تجاوز و… وقتی از خیابان عبور می کنیم سازمانهایی نظیر: کانون اصلاح و تربیت، نیروی انتظامی و دادگاه‌هایی را می بینیم که برای مجازات این گونه افراد به وجود آمده اند. اما تا حالا فکر کرده ایم چه عواملی در به وجودآمدن بزهکاری مؤثر می باشد؟ پیچیدگی عوامل مؤثر در پدیده بزهکاری سبب شده می باشد که هر گروه از محققان آن را از دیدگاهی خاص مطالعه کنند. روان شناسان و روان پزشکان از دیدگاه روان شناختی،حقوق دانان از دیدگاه جرم شناسی و مسائل کیفری ،پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل زیستی و بالأخره جامعه شناسان از دید آسیب شناسی اجتماعی (انتشار اولین گزارش راجع به دادگاهی ویژه نوجوان، 1899).

 

اظهار مسئله:

شخصیت حوزه بسیار گسترده ای می باشد، زیرا  شخصیت خود موضوعی می باشد پیچیده و دارای ابعاد و جنبه های گوناگونی می باشد. برای شناخت شخصیت بشر، از دیرباز کوشش های فراوانی به اقدام آمده که بعضی از آنها غیر عملی، بعضی خرافاتی، و معدودی دیگر علمی و معتبر می باشد.

عوامل گوناگونی برروی شخصیت فرد تأثیر می گذارد که تأثیر آن ها برهم تابع عوامل دیگری نیز می باشد مانند:شغل،تربیت،مسکن ،بیماری ها و…اما شخصیت تنها عامل منحصر به فرد در ارتباط با ارتکاب جرم نمی باشد و تنها بسته و زمینه ساز تلقی می گردد.چه بسا بشر های کاملاً نرمال هم در شرایطی که محیط و عوامل بیرونی بر آن ها سنگینی می کند دست به ارتکاب جرم بزنند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی

بقراط در طبقه بندی خود صفراوی مزاجان را مستعد اقدام جنایی می داند. صفرایی مزاج یا آتشی مزاج باریک اندام و پوست بدنش معمولاً زیتونی رنگ و گرم و خشک که در نتیجه غلبه صفرای زرد می باشد؛ تنفسی تند و حرکاتی مقطع دارد؛ خوابش کم و پرکابوس می باشد؛ از نظر اخلاق  تندخو، زودخشم، جاه طلب، برتری جو، حسود و ثابت قدم می باشد و چنین می پنداشتند که آتشی مزاج بیش از دیگران آمادگی ارتکاب جنایت را  دارد(کاویانی،1386).

نظریه های مختلفی درخصوص شخصیت مجرمان در طول تاریخ به ویژه در دوران معاصر ارائه شده می باشد. یکی از نظریات دوران معاصر، نظریه ژان پنیاتل می باشد. وی عقیده دارد ماهیت مجرمان با دیگران تفاوتی ندارد و تمامی افراد دارای هسته مرکزی شخصیت مجرمانه هستند که دارای چهار جنبه خودمحوری، بی‌ثباتی، پرخاشگری و بی تفاوتی می باشند که در مجرمان، بی تفاوتی در برابر سرزنش و ملامت، بی‌توجهی نسبت به قطعی بودن اعمال مجازات، عدم در نظر داشتن درد و رنج قربانی و زشتی ارتکاب جرم را می توان دید (کسن[2]، 1385 ).

یکی از مهمترین حوزه های مطالعاتی در حوزه علم، مطالعه در زمینه انحرافات اجتماعی جرم “بزه” می‌باشد.همزمان با پیشرفت هایی که بشر در علوم مختلف به دست آورده و نیز با در نظر داشتن تغییرات و دگرگونی عظیم جوامع به ویژه توسعه صنعتی شدن ،تغییر در سبک های زندگی ،تحول در ساخت نهادهای اجتماعی و وظایف و کارکرد های این نهاد ها ، همگی باعث شدند که معضلات اجتماعی بروز و زمینه را برای انجام تحقیقات مختلف مهیا نماید (کلدی ،1387).در زمینه انحرافات اجتماعی به خصوص در زمینه جرم ،دیدگاه ها و نظریه های زیادی مطرح شده می باشد که عبارتند از :زیستی ،روان شناختی و جامعه شناختی.

تئوری های زیستی منشأهای انحرافی در افراد و دیگر موضوعات پیرامون اساس رفتار انحرافی را مورد مطالعه قرار می دهد.نظریه پردازان این حوزه عقیده دارند که عامل رفتار انحرافی جنبه زیستی می باشد، سزار لمبروزو[3] معتقد بود که براساس مشاهدات ویژگی های بدن بشر می توان در مراحل زودتر توسعه انسانی ،انحرافات را تشخیص داد.

در شکل خیلی بهتر و امروزی تر تحقیقات در ارتباط با سنخ زیستی بشر با انحرافات و ارتکاب به جرم می توان به موردها افرادی که دارای یک کرموزوم Yاضافی هستند(سندرم xxy) و موجبات رفتارهای ضد اجتماعی یا به تعبیری اندازه شیوع جرم در این افراد می باشد،تصریح نمود. در نظریه روان شناسان این مسئله به چشم می خورد که می توان به نظریه فروید پرداخت که معتقد بود رفتار انحرافی یا به تعبیری اندازه شیوع جرم در افرادی اتفاق می افتد که بین نهاد “من”و”فرامن” عدم توازن مستقر باشد (کلدی ،1387).

مطالعه موج نگاری الکتریکی مبادرت ورزیده اند.ی بزهکارانه ترتیب داده اند،پرواضح می باشد که این گروه از پژوهشگران به جستجوی مبانی زیستی عصبی ت در بزهکاران یکی از راهبردهایی می باشد که در چند دهه اخیر مورد نظر بوده می باشد. نابهنجاری های الگوی فعالیت الکتریکی مغز در این افراد به دو صورت نظاره شده می باشد: یکی وجود امواح آهسته مغزی می باشد که نشانگر امواج مغزی آنها شبیه امواج مغزی کودکان و بیانگر رشد نایافتگی مغزی می باشد. دومین نابهنجاری ،وجود خیزک هایی در امواج مغزی بزهکاران می باشد.وجود این خیزک ها با رفتار پرخاشگری و زود انگیخته ارتباط دارد به نحوی که در اغلب افرادی که مرتکب اعمال پرخاشگرانه می­شوند ،این خیزک ها مشهود بوده و این افراد درمورد اعمال خود اظهار گناه یا نگرانی نمی‌کنند (روزنهن و سلیگمن،1989).

در نظر داشتن این یافته ها این احتمال را مطرح می سازد که قشر مغز در افراد بزهکار از رشد یافتگی مطلوبی برخوردار نیست ،پس انتظار می رود با تحول یافتگی قشر مغز ،رفتارهمطرح می سازد که قشر مغز در افراد بزهکار از رشد افتگی مطلوبی برخوردار نیست ،پس انتظار می رود با تحول یافتگی قای ضد اجتماعی آنان کاهش یابد.

اگر چه نتایج بعضی پژوهش ها از بهبود نسبی در افراد بزهکار بین سنین 30 تا 40 سالگی نشان داد که نمی توان الگوی رشد یافتگی مغزی را در تعداد زیادی از بزهکاران نظاره نمود،اما از سوی دیگر وجود خیزک ها در الگوهای موج نمای الکتریکی مغز نشان دهنده نارساکنش وری دستگاه کناری مغز(دستگاهی که مسئول مهار هیجان و انگیزش) می باشد.گویا که ناتوانی فرد بزهکار در اجتناب از بعضی رفتارها توجه نکردن از لذت ها ،شبیه ناتوانی حیواناتی می باشد که در مطالعات آزمایش از ناحیه جداری مغز آسیب دیده اند(نیومن و گرنشاین،1980).

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﺒﺐ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر، اﻟﻜﻞ، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎ اﻳﻤﻦ ﺑهﺸﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. از دﻳﺪﮔﺎه روان شناختی اﻓﺮاد ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ دارﻧﺪ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ﻗﺒﻞ از اﻋﺘﻴﺎد دارای ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎی رواﻧﻲ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻋﺪﻳﺪه ای ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺮب ﺗﺮی ﻇﺎﻫﺮ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ در اﺻﻞ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ او و اﻋﺘﻴﺎد ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش اﻋﺘﻴﺎد ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ (کرمی نیا،1384).

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻈﺮﯾه ﺧﺎص ﻗﺎﺑﻞ آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮاد ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﻠﻮﻧﯿﻨﺠﺮ ﻣﻄﺮح ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻧﯿﻤـﺮخﻫـﺎی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ، دو ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﮑﻠﯿﺴﻢ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ. ﻧﻈﺮﯾــه اﺻــﻠﯽ وی ﺑﯿــﺎن ﻣـﯽﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺳــﻪ ﻧﻈــﺎم ﻣﺴــﺘﻘﻞ ژﻧﺘﯿﮑــﯽ، ﻋﺼــﺒﯽ و زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰی (ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻓﻌـﺎلﺳـﺎزی رﻓﺘـﺎری، ﺑـﺎزداری رﻓﺘﺎری و ﻧﮕﻬﺪاری رﻓﺘﺎری)، زﻣﯿﻨه اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑه ﻔﺮد ﭘﺎﺳـﺦ رﻓﺘـﺎری ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧـﻮ، ﭘﺎداش و ﺗﻨﺒﯿﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦ، ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺑﻬﻨﺠـﺎر و ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن اﻧﺪازه اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و رﻓﺘﺎری، از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﮑﻠﯿﺴﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻫـﺎی ﻣـﻮاد ﻣﯽﺷﻮد(آداﻣﺰ و ﻫﻤﮑﺎران[4]، 2003).

مطالعه اختلالات شخصیت و وابستگی به مواد به عنوان پیش بینی کننده جنایتکاری نشان داده می باشد که اشخاص وابسته به مواد افیونی بیشتر مرتکب جرایم می شوند (کارلوس و همکاران به نقل از تی هونن، ایسوهانی، راساتن، تویرانن و مورینگ، 1997). همین گزارشها نشان داده اند که وابستگی به الکل و مواد رابط بین اختلالات روانی و جرم را تسهیل می کنند .

رﻓﺘﺎری ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺣﺘـﯽ در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐـﻪ ﺗﻘﻮﯾـﺖ اداﻣـﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد در ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﺪاوم رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺗﻘﻮﯾﺖ وﺟﻮد دارد و «ﭘﺎداش واﺑﺴﺘﮕﯽ» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ.

ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻨﺸـﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺳﺮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐـﺎر وﻋﺎدت ها اﺧﺘﺼﺎص دارد، ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮدی در ﺧﺼﻮص ﺧﻮداﻧﮕﺎره ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﺪاف و ارزش ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮداﻧﮕـﺎره ﻫـﺎﯾﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش و ﻣﻌﻨـﺎی ﻫﺮآﻧﭽـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ واﮐﻨﺶﻫـﺎی ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ را ﺗﻐﯿﯿـﺮ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻪ ﺑُﻌﺪ ﻣﻨﺶ، ﻫﻢ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮدی و ﻏﯿﺮ ﻓـﺮدی  را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد (ﮐﻠﻮﻧﯿﻨﺠﺮ، 1991 به نقل از کاویانی ،1386).ها با رفتار پرخاشگری و زود انگیخته ارتباط دارد به نحوی که

ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاشت، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻬﻢ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻧﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﺧﻴﻞ هستند. اﻋﺘﻴﺎد ﻧﻮﻋﻲ آﺳﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ و ﻃﺮد ﺷﺪﮔﻲ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﺎص در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی زﻳﺎدی را ﺑـﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨــﺪ. دﻻﻳـــﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑـــﺮای  ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وﺟﻮد دارد. ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮاد ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دیگر ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮد را رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ.

در این پژوهش از بین عواملی که به گونه مستقیم و غیر مستقیم  می توانند در بزهکاری تأثیر مستقیم و غیر مستقیم داشته باشند، ویژگی های شخصیتی را انتخاب کردیم. هدف از انتخاب این متغیر این بود که نوجوانان با در نظر داشتن شناسایی ویژگی های شخصیتی خود و همچنین تفکیک این ویژگی ها خصوصیات خود را بهتر بشناسند و از همه مهمتر اینکه تفاوت های شخصیتی بین خود و افراد بزهکاررا بهتر شناسایی کنند.با در نظر داشتن مطالب ارائه شده در این پژوهش ما به دنبال پاسخگویی به این سؤالات می باشیم که آیا بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت هست؟ و اینکه تأثیر کدام یک از مؤلفه های ویژگی های شخصیتی در بزهکاران و غیر بزهکاران مؤثرتر می باشد؟ به علاوه تأثیر ویژگی های دموگرافیک تحصیلات و جنسیت در هر یک  از سه متغیر ذکر گردیده چگونه می باشد؟

[1] :Qovaras and Vilyam

[2] :Kesen

[3] :Cesare Lombroso

[4] :Adamze et all

تعداد صفحه : 174

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***