متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :بالینی

عنوان : مقایسه ی ابعاد کمال گرایی،سیستم های مغزی رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: روانشناسی بالینی

 

موضوع :

مقایسه ی ابعاد کمال گرایی،سیستم های مغزی رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی

 

استاد راهنما:

دکتر  مینا مجتبایی

استاد مشاور :

دکتر خدیجه ابوالمعالی

سال تحصیلی 1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 2

2-1 اظهار مسأله و سوالات پژوهش.. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش.. 6

1-4 اهداف پژوهش.. 6

1-5 فرضیه های پژوهش.. 6

1-6 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 7

1-6-1 ابعاد کمال گرایی.. 7

تعریف عملیاتی.. 8

1-6-2 سیستم های فعال ساز ی / بازداری رفتاری.. 8

سیستم بازداری رفتاری (BIS). 8

تعریف عملیاتی.. 9

سیستم فعال سازی رفتاری (BAS). 9

تعریف نظری.. 9

تعریف عملیاتی.. 10

سیستم جنگ / گریز / بهت (FFFS). 10

تعریف نظری.. 10

تعریف عملیاتی.. 11

1-6-3 تاب آوری.. 12

تعریف نظری.. 12

تعریف عملیاتی.. 12

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 بیماری عروق کرونر. 16

2-1-1 همه گیر شناسی بیماری قلبی_ عروقی.. 16

2-1-2 عوامل خطر بیماری کرونری قلب.. 17

2-1-2-1 عوامل خطر فیزیولوژیکی: 17

2-1-2-2 عوامل خطر روانشناختی.. 18

2-1-3 الگوی رفتاری تیپ A.. 26

2-1-4 تفاوت های فردی در پاسخدهی به استرس.. 27

2-1-5 تأثیر خلق و خو در پاسخدهی به استرس.. 29

2-1-6 تجربیات هیجانی استرس.. 30

2-1-6 استرس و بیماریهای کرونری قلب.. 31

2-2 نظریه های کمال گرایی.. 32

2-2-1 تعریف کمال گرایی : 32

2-2-2 ابعاد کمال گرایی و رویکردهای مختلف درکمال گرایی.. 34

2-2-3 رشد و تحول کمال گرایی.. 37

2-2-4 کمال گرایی و جنبه های آسیب شناختی.. 39

2-3 سیستم های مغزی / رفتاری.. 43

2-3-1 تعریف سیستم های مغزی / رفتاری.. 43

2-3-1-1 سیستم بازداری رفتاری (BIS). 43

2-2-3-2 سیستم جنگ / گریز / بهت (FFFS). 45

2-3-3-3 سیستم فعال سازی رفتاری (BAS). 47

2-3-2 جنبه های هیجانی سیستم مغزی/ رفتاری و اختلالات مربوط به آن: 48

2-3-3 سیستم مغزی / رفتاری و پاسخ فیزیولوژیک… 50

2-4  تاب آوری.. 52

2-4-1 تعریف تاب آوری.. 52

2-4-2 نظریه ها و رویکرد های مختلف درمورد تاب آوری.. 53

2-4-3 ارتباط تاب آوری با عروق کرونر. 55

فصل سوم : روش پژوهش

3-1 روش پژوهش.. 59

3-2 جامعه پژوهش.. 59

3-3 محیط پژوهش.. 59

3-4 نمونه پژوهش.. 59

3-5 روش نمونه گیری.. 59

3-6 حجم نمونه و روش محاسبه آن. 60

3-7 مشخصات واحد پژوهش و معیارهای ورود و خروج مطالعه. 60

3-8 تبیین ابزار گرد آوری اطلاعات و روایی و پایایی ابزار. 60

3-9 روش گرد آوری اطلاعات.. 62

3-10 روش تجزیه و تحلیل دادها 63

3-11 محدودیت های پژوهشی.. 63

3-12 ملاحضات اخلاقی.. 63

فصل چهارم : نتایج

1-4 مقدمه. 65

2-4)توصیف داده ها 65

3-4) تحلیل داده ها 69

آزمون U مان- ویتنی.. 69

فرضیه اول. 69

فرضیه دوم. 70

فرضیه سوم. 70

فرضیه چهارم. 74

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری.. 85

پیشنهادات.. 87

منابع فارسی : 88

منابع انگلیسی : 90

 

فهرست جداول

جدول 4-1 : فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک جنسی……………………………………………. 65

جدول 4-2 : فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک تحصیلات………………………………………………….. 66

جدول 4-3 : فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب سن………………………………………………………………. 66

جدول 4-4 : شاخص های توصیفی نمره های افراد بیمار در آزمون های کمال گرایی…………………………. 67

جدول 4-5 : شاخص های توصیفی نمره های افراد سالم در آزمون های کمال گرایی…………………………. 68

جدول 4-6: اختصار نتایج آزمون U مان- ویتنی ( فرضیه اول )……………………………………………………… 69

جدول 4-7: اختصار نتایج آزمون U مان- ویتنی ( فرضیه دوم )…………………………………………………….. 70

جدول 4-8: عوامل بین آزمودنی ها………………………………………………………………………………………. 70

جدول 4-9 : اختصار آزمون برابری ماتریس کوواریانس باکس…………………………………………………….. 71

جدول 4-10 : جدول طبقه بندی………………………………………………………………………………………….. 71

جدول 4-11 : اختصار مدل………………………………………………………………………………………………… 71

جدول 4-12 : اختصار نتایج آزمون هاسمر و لمیشاو………………………………………………………………….. 72

جدول 4-13 : جدول طبقه بندی………………………………………………………………………………………….. 72

جدول 4-14 : متغیرهای وارد شده در معادله……………………………………………………………………………. 73

جدول 4-15: عوامل بین آزمودنی ها…………………………………………………………………………………….. 74

جدول 4-16 : اختصار آزمون برابری ماتریس کوواریانس باکس…………………………………………………… 74

جدول 4-17 : جدول طبقه بندی………………………………………………………………………………………….. 74

جدول 4-18: اختصار مدل…………………………………………………………………………………………………. 75

جدول 4-19 : اختصار نتایج آزمون هاسمر و لمیشاو………………………………………………………………….. 75

جدول 4-20 : جدول طبقه بندی………………………………………………………………………………………….. 75

جدول 4-21 : متغیرهای وارد شده در معادله……………………………………………………………………………. 76

 

فهرست اشکال

 

شکل 2-1 ارتباط های درون داد – برون داد BIS …………………………………………………….. 44

شکل 2-2 ،ارتباط های درون داد-برون داد FFFS……………………………………………………. 46

شکل 2-3 سیستم فعال ساز رفتاری BAS……………………………………………………………… 47

 

چکیده :

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ابعاد کمال گرایی ، سیستم مغزی / رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی می باشد .برای این مقصود 150 نفر افراد کرونری قلب و 150 نفر افراد سالم با میانگین سنی 44 سال به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند .از بین بیمارستان های تهران 3 بیمارستان به تصادف انتخاب گردید و از افراد حایز شرایط پرسشنامه های کمال گرایی فراست ، BIS/BAS کارور وایت و تاب آوری کانر دیویدسون گرفته گردید .به مقصود آزمون فرضیه های پژوهش با در نظر داشتن مفروضه های آزمون حسب مورد ارزشهای آماری تحلیل رگرسیون لوجستیک دوجمله ای و یومان ویتنی بهره گیری گردید .نتایج نشان داد که ابعاد کمال گرایی و سیستم فعال سازی /بازداری رفتاری در بیماران کرونر قلب با افراد عادی تفاوت دارد .اما تاب آوری در این دو گروه تفاوت نشان نداد..همچنین در ابعاد کمال گرایی متغیرهای تردید نسبت به اعمال ، انتظارات والدین و نظم و ترتیب با کرونر قلب ارتباط مثبت و معنادار دارد .در سیستم مغزی / رفتاری ، بازداری رفتاری و تفریح طلبی فعال سازی  با متغیر ملاک ارتباط منفی و معنادار دارد و جنگ و گریزبا متغیر ملاک ارتباط مثبت و معنادار دارد .با در نظر داشتن یافته های پژوهش کمال گرایی و سیستم مغزی / رفتاری در بیماران کرونر قلب با افراد عادی تفاوت دارد.

کلید واژه ها :  بیماری عروق کرونر ؛ ابعاد کمال گرایی ؛ سیستم بازداری رفتاری ؛ سیستم فعال سازی رفتاری ؛ تاب آوری ؛

1-1 مقدمه

مدل زیستی – روانی – اجتماعی در دو دیدگاه زیستی – طبی و روانی – اجتماعی را برای تبیین بیماری و سلامتی ادغام کرده می باشد .بر طبق این مدل عوامل زیست شناختی می توانند آمادگی ژنتیکی ، سبک غذایی و عدم تعادل بیوشیمیایی باشند و عوامل روان شناختی هم رفتارها ، شخصیت افراد و بالاخره عوامل اجتماعی شامل اعضای خانواده ، محیط خانه و وقایع باشند

.پس می توان پذیرفت که این بیماری از لحاظ علت شناسی و درمان چند عاملی می باشد .علت های و عوامل موثر در بروز بیماری قلبی – عروقی در پژوهش های متعدد پزشکی و حتی روانشناسی مطالعه شده اند .

هر چند در اغلب پژوهش های پزشکی ، تأکید بر جنبه های فیزیولوژیک از قبیل ویژگیهای شیمیایی خون ( مانند چربی خون )، افزایش فشارخون ، سابقه بیماریهای قبلی ( مانند دیابت و تیروئید، شاخص توده بدن و فربهی ، و رفتارهای سلامتی ( مصرف سیگار و الکل ، رژیم غذایی ، اندازه ورزش و تحرک ) بوده می باشد .

با این وصف روان شناسان در کوشش اند تا سهم مؤلفه های روان شناختی مانند تنیدگی ، رویدادهای تنش زا ، اضطراب ، افسردگی ، امید ، الگوی رفتاری نوع آ ،خصومت ، خشم و مانند آنها را برجسته سازند .

این در حالی می باشد که امروزه در جوامع مختلف با طریقه صعودی بیماریهای قلبی – عروقی مواجه هستیم . با وجود آنکه سارافینو (2001) براساس پژوهش های همه گیر شناسی ،  بیماری عروق کرونر قلب را بیماری جوامع پیشرفته دانسته زیرا که در این جوامع از یک طرف افراد سالمند بیشتر وجود دارند و از طرف دیگر عوامل مخاطره مانند فربهی ، کم تحرکی و تنیدگی بیشتری در آنها نظاره می شوند .

اما چنین نتایجی را کم و بیش در کشور های در حال توسعه نیز می توان پیدا نمود ، به گونه ای که در ایران نیز بیماریهای قلبی – عروقی مانند عمده ترین عوامل مرگ و میر جمعیت به شمار می رود .

نقوی (1382) اظهار داشته می باشد که از میان عوامل عمده مرگ و میر مانند عوامل مادرزادی ، خشونت ، بیماریهای واگیر ، بیماری سرطان ، حوادث و خودکشی ، عامل بیماری قلبی – عروقی با 8/34 درصد ( در مردان 1/33 و در زنان 5/37 درصد ) عمده ترین عامل مرگ ومیر در ایران به شمار می رود و پس از آنکه ، با فاصله نسبتا زیادی ، حوادث با 12 درصد و سرطان با 7/10 درصد قرار دارد .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان

1-2 اظهار مسأله و سوالات پژوهش

بیماری های قلب و عروق یکی از اختلالات روان تنی به شمار می رود این بیماری عامل یک سوم مرگ ها بوده و سالانه 15 میلیون نفر از 50 میلیون مرگ در دنیا به علت این بیماری اتفاق می افتد مطالعات نشان داده اند در راستای ارتباط بین تنش و بیماری قلبی ، پژوهش های مختلفی نشان داده اند که تنش رفتاری باعث افزایش فشارخون شریانی و کاهش گردش خون کلیوی می شودحتی یک تحریک خفیف یا عصبانیت و ترس ناگهانی ، بطور ثابت و موقت می تواند برای اعمال سیستم قلبی – عروقی تاثیر بگذارد ( ولمن ، 1375)

شریان های کرونری قلب که شاخه هایی از شریان اصلی آئورت هستند باعث رساندن خون غنی از اکسیژن به عضلات قلب می شونددر بیماری عروق کرونر یک یا چند تا از شریان های کرونری تنگ و باریک میشوند.(میل،مامولوت،ترجمه نوحی1374)

فریدمن و روزنمن در مورد تاثیر شخصیت در بیماریهای قلبی کوشش های گسترده ای را آغاز کردند .که در نهایت به کشف تیپ شخصیتی آ منجر گردید .

این دو بر این اعتقاد بودند که عامل مهم ابتلا به بیماری قلبی تیپ شخصیتی آ می باشد .این تیپ ویژگیهایی از قبیل رقابت جویی ، اضطرار وقت ، تقلا برای پیشرفت و مشغله فکری با هدف شتابزدگی اضطراب دارد .

طبق نظر آنها اینگونه رفتار به تدریج منجر به  ابتلا این افراد به بیماری قلبی می گردد. بیماری قلبی با سطوح بالای این واکنش ها و خصومت مزمن همبستگی دارد .

یکی از موضوعات و مفاهیم روان شناختی که کارکرد فرد در قلمرو اجتماعی ، روانشناختی و جسمانی یا فیزیولوژیک را دچار اختلال می کند استرس می باشد .

استرس معمولا برای توصیف واکنش ها و احساسات منفی که با موقعیت های چالش انگیز یا تهدید کننده همراه می شوند به کار می طریقه .گاه نیز همان موقعیت های تهدید کتتده را استرس می نامند .

از دیدگاه سلیه «استرس حالتی می باشد بیانگر یک نشانگان معین که با همه تغییرات نامعینی که بریک نظام زیست شناختی اثر می کنند ، مطابقت دارد .»

همین گونه تحقیقات نشان داده می باشد که استرس حاد باعث افزایش فعالیت ایمنی و استرس مزمن باعث مهار فعالیت ایمنی بدن می شوند .

بطور کلی استرس چهار تاثیر منفی روی دستگاه ایمنی بدن دارد که همه این تاثیرات نتایج مهمی برای سلامت به دنبال دارند :

1) استرس باعث تضعیف تولید سایتوکاین و همچنین تضعیف عملکرد ایمنی بدن می گردد .

2) استرس باعث تجدید فعالیت ویروس های پنهان می گردد .

3) استرس باعث آسیب پذیری در برابر عفونت های ویروسی می گردد .

4) استرس بر التیام زخم ها تاثیر منفی می گذارد و فرآیند التیام را طولانی تر می کند .

پاسخ ایمنی به استرس هم به نوع و هم به عوامل روان شناختی و فیزیولوژیک بستگی دارد .

عوامل روانی – اجتماعی که بیشترین توجه را به خود جلب کرده می باشد ، عبارتند از استرس و رفتارهای هیجانی مانند عصبانیت و خصومت .

شواهدی هست که یک سنخ شخصیتی روانی خاص مستعد بیماری قلبی و ابتلا به فشارخون می باشد اما احتمالا افراد از لحاظ ژنتیک مستعد هستند که پاسخ های قلبی – عروقی فراوان تری داشته باشند .

محرک های مضر روانشناختی ، استرس ، اضطراب حاد ، تنفر و عصبانیت می تواند باعث افزایش ترشح سدیم در کلیه و در نتیجه بدکارکردی قلبی – عروقی بشوند .

استرس باعث افزایش ترشح کاته کولامین و کورتیکواسترویید از غدد درون ریز می گردد و اندازه بالای این هورمونها در دراز مدت ، ممکن می باشد موجب آسیب دیدن شریان ها و قلب شریان ها و قلب گردد . با این تفاصیل ، علیرغم ، تعاریف متعدد ارائه شده ، بیشتر پژوهشگران عقیده دارند که کمال گرایی نشان دهنده متغیری شخصیتی همراه با ویژگی های شناختی ، رفتاری وشکلی از آسیب شناسی روانی  تعریف شده بوسیله معیارها ی شخصی بالا مثل خود انتقادی شدید می باشد ( منصوری ، عدالت زاده ، بخشی پور رودسری ، 1388 )

کمال گرایی با اختلال های جسمانی و روانی زیادی ارتباط دارد مثل ( عروق کرونر ، پر فشاری خون ، افسردگی ، اختلال های شخصیت ) (وو وکرتسی[1]، 2009 ).

کوشش های اخیر در پی شناسایی ارتباط بین کمال گرایی و سایر عوامل شناختی همچون بازداری رفتاری رویکرد

سیستم ها ، روی یک الگوی عصب شناختی تنظیم هدف تاکید می کنندمتمرکز شده اند(رندل[2] و همکاران،2010) .

گری (2000) در نظریه خود سه سیستم مغزی – رفتاری را معرفی می ‌کند این سیستم ها عبارتند از: سیستم بازداری رفتاری[3] ،سیستم فعال سازی رفتاری[4] ،سیستم جنگ و گریز[5].

از سویی غلبه هر یک از سیستم ها درفرد به حالت های هیجانی متفاوتی زیرا اضطراب ، و زود انگیختگی و ترس منجر می گردد و واکنش های متفاوتی را برمی انگیزد.

.گری[6] و مک ناتان[7] عقیده دارند حساسیت سیستم بازداری رفتاری پیشگویی کننده استرس های هیجانی منفی شخص در موقعیت های پر استرس بدون در نظر داشتن طبیعت استرس زاها باشد و بازداری رفتاری گویا پیشگویی کننده شخص در کنار آمدن نافعال و ضعیف باشد .

مطالعات متعدد ارتباط این سیستم را با عواطف منفی نشان داده اند . نتایج مطالعات گری ، مک ناتان ، شارون و چوبدار ، فعالیت سیستم بازداری رفتاری را با بیماری قلبی مرتیط دانسته و این ارتباط را ناشی از تولید هیجانهای منفی و فعالیت سیستم سمپاتیکی می دانند.

فرا تحلیل انجام شده توسط Mathews در سال 1988 نشان داد که هیجان های منفی ، اضطراب و خصومت با افزایش بیماری های قلبی و عروقی مرتبط هست و می توان استنباط نمود که فعال شدن این سیستم می تواند عاملی در بروز بیماری های قلبی باشد .

متغیر مورد مطالعه تاب آوری (Resilienece )  به فرآیند پویای انطباق مثبت با تجربه های تلخ و ناگوار اطلاق می گردد.

تاب اوری که  مقاومت در برابر استرس (  stress resistance) یا رشد پس ضربه ای نیز نامیده شده می باشد ، در امتداد یک پیوستار با درجات متفاوت از مقاومت در برابر آسیب های روانشناختی قرار می گیرد .

تاب آوری ، برحسب این تعریف ، فراتر از جان سالم بدر بردن از استرس ها و ناملایمات زندگی می باشد (بونانو[8]،2004).

باوجود اهمیت عوامل روانشناختی در بروز بیماری قلبی ، متاسفانه در ایران تحقیقات اندکی بر ارتباط کمال گرایی ،سیستم های مغزی – رفتاری و تاب آوری را با این بیماری مطالعه کرده اند . در حالی که احتمال دارد این متغیرهابه تنهایی تاثیری در وقوع بیماری قلبی نداشته باشند ، اما چنانچه در کنار هم قرار گیرند تاثیر همدیگر را تشدید می نمایند .به مقصود رفع این کمبود ، و با در نظر داشتن یافته های متنوع و گاه متضاد درمورد ارتباط این فاکتورهای شخصیتی با ابتلا به عروق کرونر ، پژوهش حاضر ارتباط متغیرهای مذکور را با بیماری قلبی مورد مطالعه قرار می دهد .چراکه با آشکارشدن ارتباط بین بیماری عروق کرونر با متغیرهای فوق می توان با افزایش آگاهی و اطلاع رسانی درست به افراد مستعد و انجام اقدامات مداخله گرایانه بالینی آموزش مهارت های مقابله با استرس و هیجان های منفی و نیز کاهش رفتارهای پرخطر و ترغیب مردم به تغییر سبک زندگی ، تا حد زیادی در کاهش احتمال ابتلا به بیماری قلبی تأثیر موثری اعمال نمود .

به گونه اختصار با در نظر داشتن توضیحات فوق در این پژوهش کوشش بر این بوده می باشد که مقایسه ابعاد کمال گرایی ، سیستم فعال سازی .بازداری رفتاری و تاب آوری در بیماران  عروق کرونر با افراد سالم مورد مطالعه قرار گیرد و به یک سوال زیر پاسخ داده گردد .

  • آیا ابعاد کمال گرایی ، سیستم فعال سازی / بازداری رفتاری و تاب آوری در بیماران مرد و زن عروق کرونر و افراد عادی تفاوت دارد؟

1.Wu ,K.D,&Cortesi ,G.T.

2.Randles ,D.

3.Behavioral  inhibition  system

4.Behavioral  activation  system

  1. Fight /Flight system

 

 

[5]

  1. 1. Gray, J.A
  2. 2. McNaughton

3.Bonanno,G,A.

 

 

 

تعداد صفحه : 107

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***