متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

عنوان : تاثیر آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M. A.”

 

رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی

 

عنوان:

تاثیر آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران

استاد راهنما:

دکتر مهدی ناظم زاده

تابستان93

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- اظهار مسئله. 4

1-3- اهمیت وضرورت مسئله. 7

1-4- اهداف پژوهش.. 8

1-4-1- اهداف کلی.. 8

1-4-2- اهداف جزئی.. 8

1-5- فرضیه های پژوهش 8

1-6- متغییر های پژوهش.. 8

1-7- تعاریف نظری وعملیاتی متغییرهای پژوهش 9

1-7-1- تعاریف نظری 9

1-7-2- تعاریف عملیاتی متغییرها 10

فصل دوم : ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 12

2-2- مروری بر سیر تاریخی تشکیل آموزش خانواده و انجمن اولیا و مربیان در جهان و ایران 13

2-2-1- تاریخچه تشکیل آموزش خانواده 13

2-2-2- تاریخچه انجمن ملی اولیاء ومربیان.. 14

2-3- اهداف انجمن اولیاء ومربیان.. 15

2-4- سازمان مرکزی انجمن اولیاء ومربیان 16

2-4-1- اساس نامه انجمن مرکزی اولیاءومربیان جمهوری اسلامی ایران.. 16

2-4-2- اهداف انجمن مرکزی اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران 17

2-5- تعاریف خانواده 17

2-5-1- منشاء خانواده وتحولات تاریخی آن 18

2-5-2- کار نمود های خانواده 19

2-5-3- کارکرد های اصلی خانواده در حوزه تعلیم وتربیت 19

2-5-4- اشکال مختلف خانواده و خصوصیات آنها 20

2-5-5- الگوهای تعاملی خانواده 20

2-5-6- دیدگاه های اساسی خانواده 22

2-5-6-1- دیدگاه فردی.. 22

2-5-6-2- دیدگاه اجتماعی 22

2-5-6-3- دیدگاه تاریخی.. 23

2-5-6-4- تأثیر ها و وظایف خانواده 24

2-5-6-5- اهمیت آموزش 24

2-5-7- ضرورت و اهمیت آموزش خانواده 25

2-5-8- مبانی روانشناختی آموزش خانواده 26

2-5-9- عوامل اثر گذار برخانواده 28

2-5-10- اهداف آموزش خانواده 29

2-5-11- محتوا وعناوین آموزشی دوره های آموزش خانواده 29

2-5-12- شیوه های اجرای برنامه آموزش خانواده 31

2-5-13- روش ها 32

2-6- بخش دوم: طیف دیدگاه های تربیتی.. 38

2-6-1- دیدگاه رفتاری 39

2-6-2- دیدگاه شناختی 40

2-6-3- دیدگاه اجتماعی 42

2-6-4- دیدگاه فرایند شناختی.. 42

2-6-5- دیدگاه بشر گرایانه. 43

2-6-6- دیدگاه ماورای فردی یا کل گرایانه. 44

2-6-7- دیدگاه های متفکرین تربیتی.. 45

2-6-7-1- دیدگاه اسلام. 45

2-6-7-2- دیدگاه فارابی.. 46

2-6-7-3- دیدگاه امام خمینی (ره) 47

2-6-8- دیدگاه متفکرین غرب درزمینه تعلیم وتربیت 48

2-6-8-1- دیدگاه ارسطو. 48

2-6-8-2- دیدگاه کمنیوس 48

2-6-8-3- دیدگاه کانت 48

2-6-8-4- دیدگاه برتراند راسل 49

2-7- عوامل آموزشی و اجتماعی در معضلات تحصیلی دانش آموزان 49

2-8- عدم ارتباط میان خانه ومدرسه 51

2-9- پیشینه مطالعاتی.. 51

2-9-1- تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور 51

2-9-2- تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور 55

فصل سوم : روش پژوهش

3-1-  مقدمه. 58

3-2- روش پژوهش…. 58

3-3- طرح پژوهش و منطق بهره گیری از آن.. 59

3-4- جامعه و نمونه آماری: 59

3-5- روش نمونه گیری.. 60

3-7- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات… 60

3-8- روایی و پایایی ابزار 62

3-9- روش تجزیه وتحلیل داده ها 62

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- یافته های توصیفی.. 65

4-1-1 یافته های توصیفی پس آزمون فرضیه اول (معرفتی –شناختی) 65

4-1-2 یافته های توصیفی پس آزمون فرضیه دوم (حجاب و پوشش) 65

4-1-3 یافته های توصیفی پس آزمون فرضیه سوم (گفتار مادران) 66

4-1-4 یافته های توصیفی پس آزمون فرضیه چهارم (رفتار شناختی) 66

42 یافته ها در چهارچوب فرضیات پژوهش…. 67

4-2-11 فرضیه اول.. 67

4-2-2-1 فرضیه دوم. 68

4-2-3-1 فرضیه سوم. 69

4-2-4-1 فرضیه چهارم. 70

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث ونتیجه گیری.. 72

5-2 محدودیت های پژوهش.. 79

5-3 پیشنهادات پژوهش.. 80

5-3-1 پیشنهادات کاربردی.. 80

5-3-2 پیشنهادات پژوهشی.. 81

منابع 82

منابع فارسی.. 82

منابع خارجی.. 87

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

جدول 3-1: شیوه نمره گذاری سوالات پرسشنامه. 62

جدول 3-2: پایایی ابزار 62

جدول 4-1 نتایج حاصل از میانگین، میانه ، مد ، انحراف معیار ، خطای استاندارد ضریب چولگی.. 65

جدول 4-2 نتایج حاصل از میانگین، میانه ، مد ، انحراف معیار ، خطای استاندارد ضریب چولگی.. 65

جدول 4-3 نتایج حاصل از میانگین، میانه ، مد ، انحراف معیار ، خطای استاندارد ضریب چولگی.. 66

جدول 4-4 نتایج حاصل از میانگین، میانه ، مد ، انحراف معیار ، خطای استاندارد ضریب چولگی.. 66

جدول 4-5 مقایسه میا نگین های گروه گواه وآزمایشی در فرضیه اول.. 67

جدول4-6 برونداد نتایج آزمون t گروه آزمایش وگروه گواه در فرضیه اول.. 68

جدول 4-7 مقایسه میا نگین های گروه گواه و آزمایشی در فرضیه اول.. 68

جدول 48 برونداد نتایج آزمون t گروه آزمایش وگواه در فرضیه دوم. 69

جدول 4-9 مقایسه میا نگین های گروه گواه وآزمایشی در فرضیه اول.. 69

جدول4-10 برونداد نتایج آزمون t گروه آزمایش وگواه در فرضیه سوم. 69

جدول 4-11 مقایسه میا نگین های گروه گواه و آزمایشی در فرضیه اول.. 70

جدول 4-12 برونداد نتایج آزمون t گروه آزمایش وگواه در فرضیه چهارم. 70

 

چکیده

هدف کلی از انجام این پژوهش مطالعه تأثیر کلاس های آموزش خانواده برروی دیدگاه های تربیتی مادران می باشد . روش پژوهش در این پژوهش پیمایشی از نوع آزمایشی می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مادران شرکت کننده در کلاس های اموزش خانواده که از طرف انجمن اولیاء ومربیان برگزار می گردید ، بود که از طریق نمونه گیری 32نفر انتخاب شدند .ابزار مورد بهره گیری شامل پرسشنامه محقق ساخته در 20گویه در قالب چهار فرضیه ی معرفتی شناختی ،پوشش وظاهر ،نوع گفتارواصلاح رفتار اجتماعی ؛در مقیاس لیکرت می باشد که پس از محاسبه ضریب روایی که مورد تأیید متخصصان ومدرسان بودبا ضریب پایای993% بین افراد نمونه توزیع گردید وسپس باروش های آماری توصیفی میانگین وانحراف استاندارد وروش استنباطی آزمون tبا بهره گیری از بسته نرم افزاری spss16مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در فرضیه اول یعنی تأثیر کلاس های آموزش خانواده در دیدگاه معرفتی شناختی مادران در سطح معناداری 95% اطمینان و5% خطا میانگین گروه آزمایشی (13.40) در مقایسه با میانگین گروه گواه(12.79) و همچنین اندازه آزمون t ( 930/6) در مقایسه با مقدار آن در جدول افزایش قابل توجهی داشته می باشد .همچنین در فرضیه دوم با عنوان تاثیر آموزش خانواده بر ظاهر وپوشش مادران . نتایج نشان داد که میانگین گروه آزمایشی (13.75) در مقایسه با میانگین گروه گواه(10.71) و همچنین اندازه آزمون t (565/2) در مقایسه با مقدار آن در جدول افزایش قابل توجهی داشته می باشد .در فرضیه سوم با عنوان تاثیر آموزش خانواده بر نوع گفتار مادران . نتایج نشان داد که میانگین گروه آزمایشی (13.26) در مقایسه با میانگین گروه گواه(9.47) و همچنین اندازه آزمون t(281/3) در مقایسه با مقدار آن در جدول افزایش قابل توجهی داشته می باشد ودرفرضیه چهارم با عنوان اثربخشی آموزش خانواده بر اصلاح رفتار اجتماعی مادران نتایج نشان داد که میانگین گروه آزمایشی (12.19) در مقایسه با میانگین گروه گواه(8.66) و همچنین اندازه آزمون t(695/3) در مقایسه با مقدار آن در جدول افزایش قابل توجهی داشته می باشد. پس می توان نتیجه گرفت که برگزاری کلاسهای آموزش خانواده بر دیدگاه های تربیتی مادران مؤثر بوده می باشد .

کلید واژه ها: آموزش خانواده،دیدگاه ها ی تربیتی، معرفتی شناختی ،حجاب،نوع گفتار ورفتار اجتماعی

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1- مقدمه:

خانواده[1] که سالیان دراز بعنوان یکی از نهاد های بنیادی و سازنده اجتماعات بشری بوده وهست ودر باره تأثیر ارزنده آن در تربیت افراد جامعه و توسعه و تقویت ارزشهای والای الهی وانسانی و فردی واجتماعی آن شک وتردیدی نمی توان داشت ؛در جوامع صنعتی شده و در جوامعی که در حال صنعتی شدن هستند دچار دگر گونی ها وتحولات عمیق و بنیادی شده می باشد .این دگرگونی ها و تحولات نه تنها شکل خانواده را در جوامع توسعه یافته و صنعتی شده و در حال توسعه و صنعتی شدن تغییر داده بلکه در ماهیت روابط ووظایف افراد خانواده ها وثمرات مطلوب و نامطلوب این روابط خانوادگی تحولات عمیقی را نیز سبب شده می باشد (پروند،1385). خانواده یکی از حوزه های ارتباطی[2] مهم در دانش آموزان جهت رسیدن به اهداف آموزشی ، حوزه ارتباطی می باشد . خانواده از دو جهت اهمیت دارد . یکی از آن جهت که هر دانش آموزی هم اکنون عضوی از یک خانواده می باشد و بایستی بتواند تأثیر درست و مؤثر خود را به عنوان یک عضو به خوبی اعمال کند . دیگری از آن جهت که هر دانش آموزی در آینده ای نچندان دور خانواده تشکیل می دهد و همراه با همسرش مسئولیت یک خانواده را برعهده می گیرد . تربیت دانش آموزان برای ورود به موقع وموفق به زندگی خانوادگی و ازدواج از مسئولیت های مهم والدین و هم چنین نظام تربیتی در هر جامعه می باشد (اعتصامی ،1390).در واقع خانواده کوچکترین واساسی ترین واحد اجتماعی می باشد که هر یک از افراد جامعه در آن متولد می شوند و تربیت و پرورش می یابند. در این بین تأثیر پدر و مادر در تربیت فرزند بسیار مهم و تعیین کننده می باشد،زیرا که والدین اولین شکل دهندگان و معماران شخصیت فرزند خود هستند. پس آموزش دادن به والدین در زمینه مسائل تربیتی موجب می گردد که آنان محیط مناسب تری برای رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه فرزندان خود فراهم کنند. این امر نیز پیشرفت و بالندگی افراد خانواده ها و جامعه را در پی خواهد داشت(ثابتی،1376).محیط خانواده همواره بایستی پاسخگوی نیازهای اعضای تشکیل دهنده آن باشد تا استحکام خانواده امکان پذیر گردد. در این راستا،آموزش خانواده وایجاد فرصت های مناسب برای ارائه آن می تواند در انسجام جامعه،ایجاد روابط سالم بین افراد سهم بسزایی داشته باشد. پژوهش ها نشان می دهد که اندازه اثر گذاری و فراگیری آموزش خانواده به مراتب بیش از تنظیم و تصویب قوانین اثرات پایدار واساسی در ایجاد توجه مثبت و تغییررفتار دارد. کلاس های آموزش خانواده تغییرات برنامه ریزی شده ای می باشد که هدف آن نزدیک کردن روشهای تربیتی وآموزش والدین و مربیان و در نهایت تغییر در رفتار آنان می باشد(اسدی،1384).یافته ها نشان می دهند که حتی والدین فرهنگی (پدر ومادر)از خصوصیات کودکان دردوره های مختلف رشد اطلاعات اندکی دارند. یافته ها حاکی از این می باشد که %50 از مادران و%66 از پدران اطلاعات اندکی در باره ویژگی های کودکان در دوران مختلف رشد دارند. از این رو آموزش خانواده،می تواند پاسخی منا سب برای نیاز های آموزشی ، تربیتی و فرهنگی خانواده باشد(حیدری ، باقری و همکاران ، 1385) .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

 

1-2- اظهار مسئله:

بی شک نهاد خانواده مهم ترین و اصلی ترین پرورشگاه فرد به شمار می رود و یکی از نهاد های آموزشی و پرورشی عمده ی جامعه می باشد (به پژوه، 1389) رفتار والدین سهمی مهم از تأثیرات تربیتی محیط خانواده بر فرزندان را به خود اختصاص می دهد و لزوم آگاهی یافتن از ملاک ها و ضوابط رفتار صحیح از اهم ضروریات در انجام وظایف تربیتی والدین بالاخص مادران می باشد (نادری مهکی ،1389).تحقیقات ترک لادانی ، ملک پور وگلپرور نشان می دهد آموزش مهارتهای زندگی به مادران معضلات رفتاری دانش آموزان را کاهش می دهد . همچنین واگن سلر[3] (1994) به نقل از ملک پور(1387)، معتقد می باشد اکثر معضلات کودکان در خانه و مدرسه را از طریق والدین که درک خوبی از چگونگی بر قرار ارتباط مؤثر و صحیح دارند ، می توان اصلاح نمود . یکی از اقدامات آموزش خانواده مبتنی بر نیازهای اعتقادی ، فرهنگی و اجتماعی اجرای برنامه هایی به مقصود تحکیم نظام خانواده می باشد آموزش شیوه های تربیتی به مادران و پدران از اقداماتی می باشد که توجه آنها را نسبت به فرزندان تغییر می دهد . مسائل و مشکلاتی که خانواده و فرزندان با آن روبه رو هستند را کاهش می دهد و از پدید آمدن مسائل جدید پیشگیری می کند . همچنین این اقدام باعث می گردد که والدین محیط مناسب تری برای رشد وشکوفایی استعداد های بالقوه فرزندان خود فراهم کنند که پیشرفت افراد خانواده و جامعه را به دنبال خواهد داشت (نیک نژاد و همکاران (1386). برای موفقیت در امر تربیت بایستی والدین به مهارتهایی مانند مهارت فنی (دانش کافی به روز ) ، مهارت انسانی (توانایی برقراری ارتباط با آنان ) ، مهارت ادراکی (درک درست از مسائل ومشکلات ) مسلط باشند . برگزاری کلاسهای آموزشی والدین ، تغییر برنامه ریزی شده ای می باشد که با هدف نزدیک کردن روشهای تربیتی آموزشی والدین و مربیان و در نهایت تغییر در رفتار آنان می باشد . تحقیقات نشان داده می باشد که فرزندان والدینی که در این جلسات شرکت می کنند ، معضلات رفتاری کمتری و پیشرفت درسی و فرهنگی بیشتری پیدا می کنند (هورنبای[4] ،2000) . نتایج مطالعه مزاروس[5] و همکاران (2002) نشان داده که جنب های مختلف آموزش خانواده مهم هستند و در زمینه ترس و اضطراب بچه ها ، آموزش والدین به کاستن آنها و در نتیجه پیشرفت تحصیلی آنها کمک می کند . پژوهش اسدی (1379) تحت عنوان مطالعه اندازه تأثیر آموزش خانواده بر تغییر رفتار والدین نسبت به فرزندان خود در دوره راهنمایی و متوسطه » نشان می دهد که ارتباط معنا داری بین آموزش خانواده وارتقای آگاهی ها ودانسته های تربیتی والدین ، بهبود راهنمایی تحصیلی ، هدایت دینی و اخلاقی فرزندان و شیوه های مناسب روابط خانوادگی وجوددارد . پس بایستی پذیرفت که مادر یا پدر آگاه و مسئول بودن مشکل می باشد و احتیاج به آگاهی و کسب معرفت لازم دارند.دهرتی[6] (2006) اظهار می کند : تحقیقات اخیر نشان داده می باشد که کنش متقابل والدین و فرزندان دو جانبه می باشد . به بیانی دیگر نه تنها تعلیم و تربیت نادرست موجب افزایش رفتارهای نا بهنجار فرزندان می گردد ، بلکه گستاخی و لجبازی کودکان نیز موجب بروز خشونت والدین و دیگر رفتارهای منفی می گردد و این عامل در کاهش تعلیم و تربیت صحیح مؤثر می باشد . بنابر این برای استحکام ارتباط صمیمی بین والدین و فرزندان و به منظورجلوگیری از رفتارهای ضد اجتماعی لازم می باشد برنامه هایی در این زمینه اجرا گردد. همچنین به نظر گالاس[7] (1987) ، اصلاح آموزش و پرورش والدین به معنای هدایت آنان در جهت هرگونه مداخله ای می باشد که فرزندانشان را تحت تأثیر قرار می دهند.به نظر آدل[8](1974) می توان از آموزش رفتاری والدین به گونه موفقیت آمیزی برای اصلاح رفتارهای ضد اجتماعی[9] بهره گیری نمود.نخستین کوشش ها جهت آموزش خانواده از مدارس آغاز شده می باشد. در حال حاضر در کشور ما کلاس های آموزش خانواده به همت انجمن اولیاء ومربیان ووزارت آموزش و پرورش در اکثر شهرها و روستاها برگزار می گردد. با در نظر داشتن اهمیت این گونه کلاس ها در بهبود سطح عملکرد ، دانش ونگرش والدین در زمینه تربیت دینی ، اخلاقی ، اجتماعی و جنسی فرزندان وکمک به آنها در برخورد ورفتار صحیح با فرزندان شان وآگاه ساختن آنها با استعدادها و معضلات تحصیلی آنها و…، بایستی ارزیابی کامل وکافی نسبت به جلسات آموزش خانواده به اقدام آید(تبریزی،1382).گذشته از اهمیت بنیادی وکارکرد تربیتی آموزش خانواده که دربسیاری پژوهش ها تأیید شده می باشد، مشکلاتی نیز در سر راه این فرایند هست. وجود معضلات اجرایی در سطح کلاس های آموزش و پرورش وهمچنین در سطوح خرد در مدارس از عوامل مؤثر در برگزاری و کیفیت کلاس های آموزش خانواده به شمار می رود(حیدری ، باقری وهمکاران،1385). پس،درپژوهش حاضر مسئله مورد نظر شامل”اندازه تاثیر آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران نسبت به فرزندان می باشد.

تعداد صفحه : 99

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***