متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان : تاثیر رواندرمانی راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

عنوان  :

تاثیر رواندرمانی راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین

 

استاد راهنما :

دکتر کامران یزدانبخش

استاد مشاور :

دکتر کیوان کاکابرایی

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

چکیده پژوهش ………………………………………………………………………………………………………1

فصل یکم : مقدمه پژوهش

1-1 اظهار مسأله …………………………………………………………………………………………………………

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………

1-3 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………

1-4 فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………….

1-5 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها……… ……………………………………………………………………

 

فصل دوم : پیشینه پژوهش

2-1 مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………….

2-2-1 رضایت زناشویی……………………………………………………………………………………………..

2-2-2 رواندرمانی راه حل محور …………………………………………………………………………………………..

2-2-3 ارتباط بین متغیرها …………………………………………………………………………………………….

2-3 پیشینه ی پژوهش …………………………………………………………………………………………………

2-3-1پژوهش های داخل کشور …………………………………………………………………………………..

2-3-2 پژوهش های خارج از کشور………………………………………………………………………………….

2-3-3 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………..

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….

3-2 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………….

3-3 نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………..

3-4  ابزار جمع آوری داده ها  ……………………………………………………………………………………..

3-5  متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………

3-6 روش اجرای پژوهش ………………………………………………………………………………………….

3-7 روش های تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………..

 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

4-1 یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………….

4-2 یافته های استنباطی ……………………………………………………………………………………………

 

فصل پنجم : بحث و تفسیر نتایج

5-1 بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………..

5-2 محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………..

5-3 پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………………….

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………….

5-3-2 پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………….

 

منابع

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………….

منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………..

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 …………………………………………………………………………………………………………….

نمودار 4-2 ……………………………………………………………………………………………………………

نمودار 4-3 …………………………………………………………………………………………………………..

 

فهرست جداول

جداول توصیفی پژوهش……………………………………………………………………………………………

جدول 4-1 ………………………………………………………………………………………………………….

جدول 4-2 ………………………………………………………………………………………………………….

جدول 4-3 ………………………………………………………………………………………………………….

جدول 4-4 …………………………………………………………………………………………………………..

جداول استنباطی پژوهش ………………………………………………………………………………………….

جدول 4-5 ………………………………………………………………………………………………………….

جدول 4-6 …………………………………………………………………………………………………………..

جدول 4-7 …………………………………………………………………………………………………………..

جدول 4-8 …………………………………………………………………………………………………………..

جدول 4-9 ……………………………………………………………………………………………………………

جدول 4-10 ………………………………………………………………………………………………………….

جدول 4- 11 ………………………………………………………………………………………………………..

 

فصل یکم

مقدمه

 

 

1-1 اظهار مسئله

در دهه های گذشته معضلات اقتصادی و تغییر در انتظارات خانواده ها از زندگی  ،  در آمد بیشتر را برای بقای خانواده ضروری ساخته می باشد . امروزه در اغلب کشور ها سبک زندگی از خانواده های با یک نان آور به سمت خانواده های با دو نفر شاغل تغییر کرده و به گونه ای که زوج های هر دو شاغل ، تعداد زیادی از زوج ها را تشکیل می دهند .

در این زوج ها علی رغم این که همسر شاغل نسبت به همسر غیر شاغل شوهرش را بهتر طرفداری می کند  و از نظر اقتصادی وضعبت بهتری دارند و اضطراب کم تری را در مسایل مادی تجربه می کنند  ،  اما  در زندگی آنها انواعی  از تعارضات خانوادگی و کاری هست که تنیده گی های شغلی ، فشار کاری زیاد ، تعارض تأثیر ، معضلات مربوط به مراقبت از کودک ، نگهداری از بزرگسالان و  مسایل مربوط به تعادل شغل  ، خانواده و نیاز های شخصی مانند آنها می باشد  اگر موردها فوق الذکر حل نشود مشکلاتی در روابط زناشویی و در نتیجه آن ،  مشکلاتی در رشد و تکامل خانواده به وجود خواهد امد که رفع این مهم مستلزم آن می باشد که هر یک از زوجین در هویت شخصی منحصر به فرد خود جدا باقی بماند و در عین حال توان این را داشته باشد که این هویت را در لحظاتی برای سلامت و بهبود ی ارتباط ، که در ازدواج امری جدا نشدنی می باشد ، کنار بگذارد .

بایستی در نظر داشت که در  بسیاری از موردها زوجین هر دو شاغل نمی توانند  به هویت جدای یکدیگر تکریم گذاشته  و ارتباط ای توام با درکی را ایجاد کنند که خود باعث می گردد که زوجین نتوانند از استعداد ها و ظرفیت های بالقوه خود جهت ارائه راه حل مشکلاتشان بهره گیری کنند در این مورد رویکردهای درمان خانواده می توا نند به زوج در مسیر رشد و تکامل یاری رسانند . رویکرد درمان کوتاه مدت را ه حل محور از رویکرد های مهم در عرصه خانواده درمانی می باشد که توسط استیودشیرز و اینسو کیم برگ شکل گرفته می باشد  . درمان گر راه حل محور به خانواده کمک می کند تا از طریق صحبت راه حلی ( solution – talk)  باور کنند که واقعیت در ذهن آنها می باشد ، تا بتوانند راه حل های منطبق بر ادراک خود را خلق کنند . راه حل های قابل کاربرد از همکاری اعضای خانواده منتج می شوند و در اثر آن ، خانواده ادراکات جدید و  نیرو بخشی درمورد خود به دست می آورد . اگر مراجعان بتوانند با موفقیت به یک تغییر شناختی و احساسی برسند توانایی آنها برای حل و منترل مشکل نشان داده می گردد .

دیدگاه راه حل محور یک دیدگاهی غیر بیماری شناختی نسبت به مراجع دارد  و  به مراجعین کمک می کند تا  برای معضلات کنونی خودراه حل بیابند .این دیدگاه بر این جا واکنون و هم چنین آینده تاکید دارد .بر اساس دیدگاه درمان راه حل محور ، تغییر و دگرگونی امری اجتناب ناپذیر بوده و مخصوصا تغییرات سازنده امکان پذیر می باشد .

پس در این نوع درمان ،تمرکز بر روی مسایلی می باشد که احتمال تغییر درآنها و نه به زمینه های سخت و غیر قابل تغییر هست. به همین علت ، درمان و مشاوره راه حل محور به مشاوره امید واری شهرت یافته می باشد  (7). تحقیقات نشان می دهد که این رویکرد می تواند به نتایج مطلوب بیانجامد و  حتی در موردها اورژانسی خوب اقدام می کند ..

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

این دیدگاه به دلیل محدودیت جلسات درمانی از طرف مراجعین نیز مورد استقبال قرار گرفته می باشد و برای خانواده ها روش درمانی با ارزشی می باشد . امروزه خانواده درمانی کوتاه مدت راه حل محور مقبولیت فزاینده ای پیدا کرده می باشد . اما علی رغم این مقبولیت تحقیقات بر روی آن کم صورت گرفته می باشد .

مطالعه هایی که در مرکز خانواده درمانی کوتاه مدت در میلواکی صورت گرفته ، دامنه موفقیت از  72%  تا 80%  را در درمان معضلات مراجعان گزارش می کند .

ارتباط زوج داوطلبانه می باشد و هر دو می دانند که ناگزیر به ازدواج نیستند . این حقیقت که ازدواج یک انتخاب می باشد می تواند زوج ها را وادار تا آن را سر زنده نگه دارند . به همین ترتیب ماهیت اختیاری بودن ازدواج ، خروج از آن را آسان می کند .

ارتباط زوج مستلزم آن می باشد که هر شخص در هویت و فردیت  شخصی منحصر به فرد خود جدا باقی بماند و در عین حال توانایی آن را داشته باشد که این هویت را در لحظاتی برای سلامت و بهبود ارتباط کنار بگذارد . همچنین یکی از عواملی که زوج را در کنار یکدیگر نگه می دارد احترامی می باشد که هر فرد برای هویت جدای دیگر قائل می باشد .

خانواده های دو شغلی بزرگترین گروه خانواده های غیر سنتی هستند . در این نوع خانواده ها ، زن و شوهر هر دو کار می کنند و از در آمد مشترکشان زندگی خانوادگی را اداره می کنند . این الگو با خانواده های سنتی  که در آن شوهر مسئولیت نان آوری خانه را بر عهده دارد و  زن صرفا به خانه داری می پردازد ، کاملا مغایر می باشد . مسائل هویتی برای زنان شاغل می تواند برجسته و شاخص باشد  . این مسائل بیشتر برای زوج هایی مطرح می باشد که آنها در خانواده هایی که زن و  مرد شاغل هستند بزرگ شده اند . تأثیر های جنسیتی  و ارزش هایی که در اوایل زندگی درونی شده اند ، ممکن می باشد با تأثیر های غیر سنتی زن و شوهر در تعارض باشد و ابهام در تأثیر و هویت را به وجود آور .جای تعجب بسیار می باشد که از نظر روابط جنسی نیز زوج های شاغل کمتر از ازدواج های سنتی مشکل دارند  (  اوری – کلارک  ، 1986). بر اساس بعضی یافته ها  (توماس ، آلبرت و وایت ، 1984؛ یوگیو  ،1983)  ، در روابط زوج های هر دو شاغل معضلات زوجی مهمی  (  بین فردی  و درون فردی  )  هست که به تقسیم اندازه مراقبت از فرزند و کار در خانه وابسته می باشد .

در مقایسه با میانگین طلاق ، طلاق در این زوج ها بیشتر می باشد (کارلسون و دیگران   به نقل از نوابی نژاد ، 1378). در زندگی زوج های هر دو شاغل تعارض هایی هست که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد و به دیگر جنبه های زندگینیز سرایت می کند ( بولگر  ، 1989).

تعارض تأثیر برای زنان شاغل به دو مقوله تقسیم می گردد : مقوله تعارض حرفه ای-  والدینی   و تعارض حرفه ای – زن و شوهری  (بارلی  ، 1996) . تعارض وقتی نمایان می گردد که وقایع قبلی و غیر منتظره بروز می کند . برای نمونه ، وقتی فرزندی بیمار می گردد  تعارض حرفه ای  –  والدینی بروز می کند  . به گونه مشابه ای تأثیر حرفه ای و  تأثیر همسری زمانی که وظایف  ، مسئولیت ها و

«  عملکرد های خانوادگی » با وظایف شغلی همزمان می شوند با هم تعارض می یابند .

تعارض تأثیر زمانی که فرد بایستی درمورد ی صرف زمان ، انرژی و منابع تصمیم بگیرد به ارتباط ضربه می زند . آیا من می توانم سه روز آخر هفته را برای سالگرد جشن ازدواج اختصاص دهم یا بایستی آن را برای سال آینده به تعویق بیا ندازم  ؟

رضایت شغلی و رضایت زناشویی زنان شاغل با هم همبستگی دارند ( کلین  ، 1998) . به بیانی دیگر ، شادمانی در کار وخانه همراه هم هستند . این یک حقیقت می باشد که ناراحتی در کار می تواند به خانه منتقل گردد . سرریزی کار – خانه به تمایل به آوردن معضلات کار به درون خانه در انتهای روز اطلاق می گردد . جابه جایی ناکامی و خشم  بر اعضایخانواده متداول می باشد .

با در نظر داشتن موردها بالا پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر این نوع درمان بر رضایت بعضی از ابعاد مختلف زناشویی پرداخته می باشد

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 126

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***