متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با در نظر داشتن مدلp7

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین‌الملل قشم

پایان نامه برای در پیدا نمود در جه کار شناسی ارشد “MA

رشته: مدیریت بازرگانی  

گرایش: بازاریابی

 

عنوان:

ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با در نظر داشتن مدل p7

 

استاد راهنما:

دکتر سید یعقوب زراعت کیش

 

  

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

 

چکیده……………………………………. 1

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 12

1-2- اظهار مسأله. 12

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش. 14

1-4- اهداف پژوهش. 17

1-5- سوال‌های پژوهش. 18

1-6- فرضیه‌های پژوهش. 18

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش. 19

1-7-1- تعاریف نظری. 19

1-7-2- تعاریف عملیاتی. 21

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه. 23

2-2- بازاریابی. 23

2-2-1- تعریف بازار. 23

2-2-2- تعریف بازاریابی. 23

2-3- گردشگری. 24

2-4- بازاریابی گردشگری. 31

2-5- عوامل موثر بر گردشگری و بازاریابی گردشگری. 41

2-6- تنگناهای صنعت گردشگری در ایران (موانع، فرصت‌ها، اشکال‌ها)  42

2-7- پیشینه پژوهش. 44

2-7-1- مطالعات خارجی. 45

2-7-2- مطالعات داخلی. 48

 

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه. 53

3-2- فرآیند پژوهش. 53

3-3- روش پژوهش. 54

3-4- جامعه آماری. 55

3-5- روش گردآوری داده‌ها (اطلاعات). 55

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها(اطلاعات). 61

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 63

4-2- آمار توصیفی. 63

4-2-1- تجزیه و تحلیل داده‌های جمعیت شناختی. 63

4-2-2- آمار توصیفی از ابعاد پرسشنامه. 66

4-2-3- نرمال بودن توزیع داده‌ها. 71

4-2-3-1- چولگی و کشیدگی. 71

4-2-3-2- آزمون کولموگروف- اسمیرنف (K-S). 73

4-3- آمار استنباطی. 74

4-3-1- آزمون تی تک نمونه ای برای مقایسه میانگین نظری و تجربی  74

4-3-2- اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری. 75

4-3-3- تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری  77

4-3-4- آزمون رگرسیون برای مطالعه فرضیه‌های پژوهش. 80

4-4- جمع بندی:. 82

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 84

5-2- تفسیر یافته‌های پژوهش. 84

5-3- محدودیت‌های پژوهش. 89

5-3-1- محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهش. 89

5-3-2- محدودیتهای در اختیار پژوهشگر. 90

5-4- پیشنهادهای برگرفته از یافته‌های پژوهش. 90

5-5- پیشنهاد‌های برای پژوهش‌های بعدی. 91

ضمایم. 92

ضمیمه ۱: پرسشنامه پژوهش. 92

ضمیمه 2: خروجی‌های نرم افزار‌های تحلیل آماری در پژوهش  96

منابع. 108

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                               صفحه

 

جدول 2-1: مولفه‌های آمیخته بازاریابی از دیدگاه نویسندگان مختلف (قدیریمعصوم و همکاران، 1392). 34

جدول 3-1. دو مفهوم اصلی پژوهش به همراه تعداد سوالات و ابعاد هر یک از آنها. 57

جدول 3-2: مطالعه روایی همگرا. 59

جدول 3-3. مطالعه روایی واگرا. 59

جدول 3-4: مطالعه پایایی. 60

جدول 4-1. آمار توصیفی ابعاد پرسشنامه. 66

جدول 4-2. چولگی و کشیدگی ابعاد. 72

جدول 4-3. نتایج آزمون K-S برای ابعاد پژوهش. 73

جدول 4-5: نتایج آزمون تی تک نمونه ای ابعاد موثر بر بازاریابی گردشگری. 75

جدول 4-6) اولویت ابعاد موثر بر بازاریابی گردشگری. 76

جدول 4-7: نتایج آزمون فریدمن در مورد ابعاد موثر بر بازاریابی گردشگری. 76

جدول 4-8.  نتایج آزمون رگرسیون. 81

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر

عنوان                                               صفحه

شکل 2-1: الگوی تعاملی صنعت توریسم (سیدعلیپور و اقبالی، 1390)  27

شکل 2-2: سه عنصر اساسی در صنعت گردشگری (ساعی و همکاران، 1389)  28

شکل 2-3: الگوهای رفتاری گردشگران در سه مرحله (یاری، 1390)  29

شکل 3-1: مدل مفهومی پژوهش. 51

شکل 4-1: اجرای مدل در حالت معناداری. 79

شکل 4-2: اجرای مدل در حالت معناداری. 80

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                               صفحه

 

نمودار 4-1: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت. 64

نمودار 4-2: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن. 64

نمودار 4-3: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس اندازه تحصیلات  65

نمودار 4-4: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سابقه خدمت. 65

نمودار 4-5: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس رشته تحصیلی. 66

نمودار 4-6: توزیع مربوط به بعد محصول / خدمت. 67

نمودار 4-7: توزیع مربوط به بعد قیمت. 68

نمودار 4-8: توزیع مربوط به بعد تبلیغات. 68

نمودار 4-9: توزیع مربوط به بعد مکان. 69

نمودار 4-10: توزیع مربوط به بعد افراد. 69

نمودار 4-10: توزیع مربوط به بعد فروش. 70

نمودار 4-10: توزیع مربوط به بعد شواهد و امکانات فیزیکی  70

 

 

 

 

 

 


چکیده

 

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری در شهر شیراز در سال 1393 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان درگیر در مسئله بازاریابی گردشگری بود که از این میان با بهره گیری از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی­طبقه­ای نسبی 150 نفر به­عنوان حجم­نمونه درنظر گرفته گردید. روش جمع­آوری  داده­ها بر اساس پرسش­نامه محقق ساخته 40 سوالی انجام گرفت. پایایی پرسش­نامه با بهره گیری از روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی محاسبه گردید که مقدار آن در هر دو روش برای همه متغیرها بالای 7/0 به­دست آمد. همین­گونه از روایی سازه و محتوا به­مقصود آزمون روایی پرسش­نامه بهره گیری گردید، که در روایی محتوا پرسش­نامه به تأیید متخصصین مربوطه رسید و در روایی سازه یافته ها دال بر روا بودن پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به­دست آمده از اجرای پرسش­نامه­ها از طریق نرم­افزار SPSS و Smart Pls2 در دو بخش توصیفی  و استنباطی (مدل­سازی معادلات ساختاری)، انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل هفت گانه مدل 7p (محصول، قیمت، تبلیغات، مکان، افراد، فرآیند فروش محصول و یا ارائه خدمت و شواهد و امکانات فیزیکی بود) تأثیر معناداری بر بازاریابی گردشگری در شهر شیراز داشت.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 

واژه­های کلیدی: بازاریابی گردشگری، محصول، قیمت، تبلیغات، امکانات فیزیکی.

 

 

 

فصل اول

‌کلیات پژوهش

 

 

1-1- مقدمه

بازاریابی گردشگری یکی از مهمترین مولفه‌های مدیریت بازاریابی در عصر حاضر می باشد که شامل پیش‌بینی نیازها و جلب رضایت گردشگران فعلی و آتی می باشد، به طوری که فعالان این حوزه را در رقابت جدی با یکدیگر قرار داده می باشد. اهمیت این مفهوم تا به آن جاست که کشورهای پیشرفته فعالیت‌های مهمی برای تقویت آن انجام داده­اند از قبیل: همکاری نزدیک با تمام کشورهای همسایه، توسعه بخش‌های بازار گردشگری، تشویق ورود گردشگران در تمام مواقع سال و در نهایت، هدایت منابع بازاریابی به بخش‌هایی از بازار که گرایش به خرج کردن بیشتر دارند. تمامی این اقدام ها حاکی از تأثیر مهم بازاریابی گردشگری در تعیین سیاست‌های کشورها دارد. از این جهت، مطالعه و مطالعه این موضوع مهم و ضروری می باشد و یکی از انگیزه‌های پژوهش حاضر نیز افزایش آگاهی و در نظر داشتن این مقوله­ی مهم در کشورمان می باشد.

در این فصل به مطالعه کلیات پژوهش پرداخته خواهد گردید. به همین مقصود آغاز مسأله پژوهش اظهار می گردد و سپس به تشریح و اظهار اهمیت موضوع پژوهش پرداخته خواهد گردید. در ادامه نیز فرضیات و اهداف پژوهش اظهار می­گردد و متغیرها و مؤلفه­های پژوهش بصورت مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف می­گردد.

 

1-2- اظهار ­مسأله

امروزه گردشگری در کشورهای مختلف، نیروی کلیدی پیشبرد و رشد اقتصادی کشور محسوب می­گردد (کیم و همکاران، 2006؛ لی و براهماسرین، 2013)[1] و با فراهم آوردن فرصت­های استراتژیک، علاوه بر رونق محلی، موجب اشتغال­زایی و ایجاد درآمد و کاهش فقر نیز می­گردد (لاچر و اوه[2]، 2012). به خاطر اهمیت گردشگری و نقشی که برای آن در جهت پیشرفت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قائل شده­اند، مدیران و مسئولین منطقه­ای و ملی در هرکجای دنیا برای گسترش این صنعت، برنامه­ریزی و کوشش می­نمایند (ژو[3]، 2013).

صنعت گردشگری در حال حاضر جایگاه دومین صنعت بزرگ دنیا را به خود اختصاص داده می باشد. با در نظر گرفتن جایگاه قابل توجه صنعت گردشگری، این صنعت می­بایست از یک نظام بازاریابی قوی و متجانس با محیط بازار برخوردار باشد. هر چقدر سیستم مدیریت بازاریابی آن­ها قوی­تر و مناسب­تر باشد، به همان اندازه نیز موفقیت بیشتری خواهند داشت. بازاریابی گردشگری، فرآیندی تعاملی می باشد میان عرضه­کنندگان و مصرف­کنندگان (گردشگران) که طی آن کالاها و خدمات گردشگری در محیطی که خاص این صنعت می باشد، مبادله می­گردد (قدیری معصوم و همکاران، 1392 به نقل از حیدری­، 1379). به بیانی دیگر، بازاریابی گردشگری مقوله­ای جدید می باشد که تصریح به شناسایی و پیش­بینی نیازهای گردشگران و فراهم آوردن امکانات برای تامین نیازها و مطلع ساختن آنان و ایجاد انگیزه بازدید در آن­ها دارد (براون[4]، 2009).

در این بین، یکی از جنبه­هایی که می­تواند منشا بسیاری از تحولات برای توسعه پایدار صنعت گردشگری باشد، شناسایی دقیق وضع موجود از طریق بازاریابی گردشگری می باشد. ناملموس بودن، ناپایداری، ناهمگونی، تفکیک­ناپذیری و غیرتملکی بودن که از ویژگی­های مهم این صنعت خدماتی محسوب می­گردد، لزوم بهره گیری از یک مدل ترکیبی بازاریابی را برای گردشگری عیان می­سازد (حیدری، 1387). مدل 7 پی[5] آمیخته بازاریابی، یک از موضوعات مورد توجه در بازاریابی گردشگری می باشد که می­تواند در صنعت گردشگری برای شناسایی وضع موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب، مورد بهره گیری قرار گیرد (قدیری معصوم و همکاران، 1392).

در سال­های اخیر در ارتباط با بازاریابی، مطالعات زیاد و متنوعی صورت گرفته شده می باشد اما، پژوهش‌های منسجمی در خصوص بازاریابی گردشگری، صورت گرفته نشده می باشد. به همین دلیل به منظوردستیابی به سهم بیشتری از بازار جهانی در این صنعت، بایستی به دنبال راهکارهای منطقی و علمی مناسب بود که تنها از راه پژوهش و شناسایی عوامل موثر در زمینه گردشگری قابل حصول می­باشند. درک پیچیدگی و تعدد عوامل مختلف در حوزه بازاریابی گردشگری و  کوشش برای شناخت جنبه های گوناگون این عوامل از اهداف پژوهش حاضر می باشد. عواملی همچون مولفه­های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مانند مهمترین عواملی هستند که می­توانند صنعت گردشگری را تحت تاثیر قرار دهند. ارائه الگویی مناسب و کارآمد جهت ارتقاء گردشگری در یک منطقه، می­تواند در برنامه­ریزی‌های خرد و کلان در این حوزه کمک شایانی بنماید. از اینرو با در نظر داشتن اینکه شهر شیراز یکی از نقاط اصلی کشور در حوزه گردشگری می­باشد و دارای جاذبه­های گردشگری طبیعی و تاریخی فراوان می باشد و جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی ظرفیت­های مطلوبی در اختیار دارد، در پژوهش حاضر این شهر انتخاب گردیده و به دنبال پاسخگویی به این سوال بودیم که: عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری شهر شیراز کدامند؟

[1] Kim et al., 2006; Lee & Brahmasrene, 2013

[2] Lacher & Oh

[3] Xu

[4] Brown

[5] مکان، تبلیغات، شواهد و امکانات فیزیکی، مدیریت و برنامه­ریزی، کارکنان و مردم، محصول، قیمت

تعداد صفحه : 120

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***