متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :منابع انسانی

عنوان : ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران93

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندر انزلی

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

 

گرایش: منابع انسانی

 

موضوع:

ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی

کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حمیدرضا رضایی کلیدبری

 

مشاور:

 

سال تحصیلی 92-93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست عناوین

عنوان                                              صفحه

چکیده:. 1

فصل اول: کلیات پژوهش. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2. اظهار مسئله. 4

1-3. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. 6

1-4. سؤالات پژوهش. 8

1-5. هدف از انجام پژوهش. 9

1-6. چارچوب نظری پژوهش. 9

1-7. فرضیه‌های پژوهش. 11

1-8. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش. 12

1-9. قلمرو پژوهش. 14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش. 15

1-1- مقدمه. 16

2-1- مروری بر تاریخچه رهبری معنوی. 16

2-2. اهمیت و ضرورت رهبری معنوی. 19

2-3. تعاریف و اصطلاحات. 20

2-3-1. مفاهیم و تعاریف معنویت در رهبری معنوی. 20

2-3-2. معنویت در سازمان‌ها و محیط‌های کاری. 23

2-3-3. ارتباط میان رهبری معنوی و معنویت. 25

2-3-4. رهبری معنوی. 26

2-3-5. علت های روی آوردن به رهبری معنوی. 32

2-3-6. مفهوم سازی رهبری معنوی در محیط کاری. 33

2-3-7. مدل رهبری معنوی. 35

2-3-8. پیامدهای رهبری معنوی. 39

2-3-9. عوامل موثر بر رهبری معنوی. 40

2-4. رضایت شغلی. 41

2-4-1. مروری تاریخی بر مفهوم رضایت شغلی. 41

2-4-2. مفهوم رضایت شغلی. 44

2-4-3. مدل‌های رضایت شغلی. 46

2-4-4. سطوح ماکرو و میکرو رضایت شغلی. 50

2-4-5. عوامل مؤثر بر رضایت شغلی. 51

2-4-6. اندازه‌گیری و مقیاس‌های رضایت شغلی. 53

2-5  ارتباط میان رهبری معنوی و رضایت شغلی. 55

2-6. پیشینه پژوهش. 56

2-7. مدل‌ مفهومی پژوهش. 60

2-8. جمع‌بندی فصل. 61

فصل سوم: روش پژوهش. 62

3-1. مقدمه. 63

3-2. روش پژوهش. 64

3-3. جامعه و نمونه آماری. 64

3-4. نمونه‌گیری. 65

3-5. ابزارهای گردآوری داده ها. 66

3-5-1. پرسشنامه رهبری معنوی. 67

3-5-2. پرسشنامه رضایت شغلی. 68

3-6. روایی و پایایی ابزارهای پژوهش. 68

3-6-1. روایی ابزار پژوهش. 69

3-6-2. پایایی ابزار پژوهش. 70

3-7. روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها. 71

3-8. اختصار فصل. 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها. 73

4-1. مقدمه. 74

4-2. اطلاعات جمعیت‌شناختی. 74

4-2-1. اطلاعات جمعیت‌شناختی (وضعیت تاهل). 74

4-2-2. اطلاعات جمعیت‌شناختی (جنسیت). 75

4-2-3. اطلاعات جمعیت‌شناختی (سطح تحصیلات). 76

4-2-4. اطلاعات جمعیت‌شناختی (سابقه کاری). 76

4-3. آمار توصیفی. 77

4-3-1. اطلاعات توصیفی مرتبط با متغیرهای پژوهش. 78

4-4. آمار استنباطی. 79

4-4-1. آزمون فرضیات و پاسخ به سوالات پژوهش. 79

4-5. جمع‌بندی فصل. 88

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 89

5-1. اختصار‌ی پژوهش. 90

5-2. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها. 91

5-2-1. نتایج آمار توصیفی. 91

5-2-2. نتایج آمار استنباطی. 93

5-3. پیشنهادهای کاربردی پژوهش. 97

5-4. محدودیت‌های پژوهش. 103

5-5. پیشنهادهای پژوهشی. 104

5-6. جمع‌بندی فصل. 104

منابع و مآخذ. 105

پیوست‌ها. 113

Abstract. 120

 

فهرست جداول

 

جدول 2- 1. انواع ابزارهای معمول سنجش رضایت شغلی (براون، 2009)  55

جدول 3-1. طیف لیکرت. 67

جدول 3- 2. عوامل رهبری معنوی و تعداد سوالات مختص به آنها. 68

جدول 3- 1. مؤلفه‌های رضایت شغلی و تعداد سوالات مختص آنها در پرسشنامه مینه سوتا. 68

جدول 3- 3. ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه‌های پژوهش  71

جدول 4- 1. سطح تحصیلات کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران  76

جدول 4- 2. آزمون کلوگروف – اسمیرونوف. 7787

جدول 4- 3. مطالعه ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون همبستگی اسپیرمن). 80

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام

جدول 1-4- 3. مطالعه ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه 1). 82

جدول 4-4- 3. مطالعه ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه 2). 83

جدول 4-4- 3. مطالعه ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه 3). 83

جدول 4-4- 3. مطالعه ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه 4). 84

جدول 5-4- 3. مطالعه ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه 5). 85

جدول 6-4- 3. مطالعه ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه 6). 85

جدول 7-4- 3. مطالعه ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه 7). 86

جدول 4-4. اختصار مدل رگرسیون چندگانه (آماره دوربین واتسون)  80

جدول 4-5. جدول تحلیل واریانس. 81

جدول1- 4-6. ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه 1). 82

جدول 2-4-6. ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه 2). 83

جدول 3-4-6. ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه 3). 84

جدول 4-4-6. ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه 4). 84

جدول5 -4-6. ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه 5). 85

جدول 6-4-6. ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه 6). 86

جدول 7-4-6. ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه 7). 86

 

 

 

فهرست نمودار

 

نمودار 2-1. مدل مفهومی پژوهش (Ziaei et al ‌،2008; Asadi‌، 2008 )  60

نمودار 4- 1. وضعیت تاهل کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران  75

نمودار 4-2. نمودار جنسیت کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران  75

نمودار 4-4. سابقه کاری کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران  76

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

 

شکل شماره 1: مفهوم سازی رهبری معنوی در محیط کار. 34

 


چکیده:

این پژوهش با هدف مطالعه و تحلیل ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران انجام شده می باشد. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران بوده اند. این پژوهش از لحاظ نوع، توصیفی بوده و از لحاظ هدف نیز کاربردی می باشد. علاوه بر آن، برای گرداوری داده های مورد نیاز در این پژوهش، از پرسشنامه های استاندارد بهره گیری شده می باشد. برای سنجش ابعاد رهبری معنوی از پرسشنامه استاندارد فرای (2003)، و برای سنجش رضایت شغلی کارکنان از پرسشنامه استاندارد مینه سوتا (2009)، بهره گیری شده می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده می باشد. برای آزمون فرضیات و سوالات پژوهش، از آزمون های همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون چندگانه بهره گیری شده می باشد.

بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات پژوهش، طبق آزمون همبستگی اسپیرمن، میان ابعاد رهبری معنوی که شامل چشم انداز، عشق به همنوعان، امید و ایمان، عضو بودن، معناداری و هویت، تعهد سازمانی، بازخورد عملکرد و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران ارتباط مثبت و معناداری هست. همچنین بر اساس آزمون رگرسیون چندگانه، ابعاد رهبری معنوی، تاثیر مثبت و معناداری بر روی رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران داشته اند. بر اساس نتایج آزمون رگرسیون چندگانه، ترتیب مولفه ها بر اساس شدت تاثیرگذاری شان عبارتند از: عشق به همنوعان، عضویت، معناداری و هویت، امید و ایمان، چشم انداز، بازخورد عملکرد، تعهد سازمانی. در پایان نیز بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیات و در راستای اهداف پژوهش، راهکارهایی ارائه شده می باشد.

 

واژگان کلیدی: معنویت، رهبری معنوی، رضایت شغلی

تعداد صفحه : 127

قیمت : 14700تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***