متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

عنوان : امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی

عنوان : امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

استاد راهنما :

دکتر ابراهیم صالحی عمران

استاد مشاور :

دکتر صمد ایزدی

دی 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

هدف این پژوهش ، امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در کشور بود .که به دنبال پاسخگویی به سه سوال ، شناسایی فرصت ها ، تهدیدها ، قوت ها و اشکال های آموزش های مهارتی محصول محور وبررسی مهم ترین نیازها و الزامات الگوی آموزش ، تولید ، بازاریابی و فروش از دیدگاه مدیران اجرایی انجام گردید . پژوهش حاضر به روش توصیفی – پیماشی انجام شده می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مدیران اجرایی پروژه آموزش های مهارتی محصول محور در کشور به تعداد 635 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 239 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه به شیوه ی کیفی و  پرسشنامه به شیوه ی کمی بود . جهت تحلیل داده ها از تکنیک swot برای تشریح نقاط اشکال ، قوت ، تهدید و فرصت  بهره گیری گردیده می باشد  . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های گرایش مرکزی و همینطور به مقصود رتبه بندی مولفه ها از آزمون فرید من بهره گیری گردید . یافته های پژوهش نشان داد که شاخص های موثر بر فرصت ها شاخص های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی می باشند ، و شاخص مراکز علمی موثرترین شاخص در تهدیدات می باشند. از طرفی  شاخص موثر بر قوت ، نیروی انسانی و شاخص موثر بر اشکال ، اشکال اقتصادی می باشند . علاوه بر آن ، مهمترین نیازها و اشکال ها در بخش تولید و فروش هست. در مجموع با در نظر داشتن امر آموزش و بازاریابی مناسبی که انجام می شود با عنایت به اینکه کاستی هایی در تعداد محدودی از مولفه ها در فرایند  تولید و فروش هست ، امکان پذیری این طرح در استان های کشور به صورت کلی هست. هم چنین در صورت اجرایی شدن صحیح این طرح  پیش بینی می گردد : متقاضیان اشتغال سازماندهی شوند و فرصت های شغلی با مشارکت بخش خصوصی و با طرفداری و هدایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای موجب کاهش بیکاری پنهان در جامعه گردد و همچنین با در نظر داشتن ارائه آموزش مبتنی بر محیط کار و افزایش اعتماد به نفس کارآموزان به دلیل مواجه شدن با محیط واقعی کار موجب افزایش اثربخشی آموزشی و توانمند سازی کارآموزان در جامعه گردد.

واژگان کلیدی : امکان سنجی ، آموزش های مهارتی، آموزش های محصول محور ، فنی و حرفه ای ، آموزش ، تولید ، بازاریابی ، فروش

 

فهرست مطالب

فصل 1:طرح پژوهش   1

1-1-مقدمه. 2

1-2-اظهار مساله. 3

1-3-اهداف پژوهش….. 9

1-4-سوالات پژوهش….. 9

1-5-تعریف واژه هاو اصطلاحات9

فصل 2:ادبیات پژوهش     13

2-1-مقدمه. 14

2-2-آموزش…. 15

2-3-سهم آموزش در رشد اقتصادی17

2-4-رسالت‌های آموزش ‌در ایران.. 19

2-5-آموزش و تأثیر آن برمدیریت کیفیت تولید.. 20

2-6-پیشینه آموزش همراه با تولید.. 22

2-7-آموزش و تأثیر آن بر بازاریابی23

2-8-تأثیر تبلیغات تکنیکی در بازاریابی فروش…. 24

2-9-موازنه تبلیغات و رشد اقتصادی26

2-10-امکان سنجی بازار و موانع آن در ایران.. 26

2-11-تنگناها و موانع ساختاری بازار. 28

2-12-معرفی آموزش فنی وحرفه ای30

2-13-فنی وحرفه ای و اهمیت و ضرورت آن در ایران.. 33

2-14-ارتباط میان آموزشهای فنی وحرفه ای و ایجاد اشتغال در بازار کار. 34

2-15-بازار کار و کارآفرینی35

2-16-نظام فنی وحرفه ای و مهارت آموزی36

2-17-آموزشهای مهارتی37

2-18-ضرورت در نظر داشتن آموزشهای مهارتی39

2-19-آموزش ،مهارت و اشتغال.. 40

2-20-آموزشهای مهارتی محصولمحور. 42

2-21-تشریح مدل آموزش محصول محور. 43

2-22-بازار کار و آموزش فنی وحرفه ای51

2-23-امکان سنجی54

2-24-علت های انجام امکان سنجی و کاربرد آن.. 56

2-25-معرفی ابزا رکار. 57

2-26-عواملSWOT.. 58

2-27-پژوهشهای داخلی62

2-28-پژوهشهای خارجی65

2-29-چارچوب نظری67

فصل 3:روش شناسی   74

3-1-مقدمه. 75

3-2-روش شناسی76

3-3-روش پژوهش77

3-4-جامعه آماری79

3-5-نمونه آماری79

3-6-روشهای جمع آوری اطلاعات80

3-7-ابزار گردآوری اطلاعات81

3-8-روایی و پایایی پژوهش83

3-9-روشهای تجزیه وتحلیل اطلاعات85

فصل 4:تحلیل داده ها 87

4-1-مقدمه. 88

4-2-توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت…. 88

4-3-توزیع پاسخگویان بر حسب سن89

4-4-توزیع پاسخگویان بر اساس سنوات خدمت…. 90

4-5-توزیع پاسخگویان برحسب استانهای محل کار. 90

4-6-تجزیه و تحلیل فرضیه ها 92

4-7- مطالعه فرصت ها  ……………………………………………………………………………………………………..92

4-8- مطالعه تهدیدها ………………………………………………………………………………………………………100

4-9- مطالعه قوت ها ……………………………………………………………………………………………………….108

4-10- مطالعه اشکال ها ………………………………………………………………………………………………….116

 

فصل 5:نتیجه گیری و پیشنهادات   123

5-1-مرور مختصر بر مساله، هدف و چگونگی اجرای پژوهش124

5-2-یافته ها 131

5-3-بحث و نتیجه گیری136

5-4-پیشنهادات پژوهش138

5-5-محدودیتهای پژوهش….. 147

5-6-ضمائم و پیوستها 148

5-7-منابع و مواخذ.. 166

 

 

فهرست اشکال

شکل (2-1)متغیرهای تولید،بازاریابی،فروش…. 70

شکل (2-2) نمایی از محیط درون و بیرون.. 73

 

 

فهرست جداول

جدول (3-1) تناظرسوالات پژوهش و شاخصها و مولفه های مورد پژوهش در پرسشنامه. 82

جدول (3-2) جدول آلفای سنجش پایایی ابزار گردآوری اطلاعات84

جدول (4-1) توزیع پاسخگویان بر حسب متغیرجنسیت…. 88

جدول (4-2) توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی89

جدول (4-3) توزیع پاسخگویان بر حسب سنوات خدمت…. 90

جدول (4-4) توزیع پاسخگویان برحسب استان محل کار. 91

 

جدول)45(فراوانی وشاخصهای مرکزی و پراکندگی شاخصهای فرصتها به تفکیک امتیاز وضعیت موجودواهمیت گویه ها 93

جدول(46(گروهبندی شاخص اقتصادی از زیر مجموعه فرصتها 96

جدول)47)گروهبندی شاخص سیاسی از زیر مجموعه فرصتها 97

جدول (4-8) گروهبندی شاخص اجتماعی از زیر مجموعه فرصتها 98

جدول (4-9) توصیف وآزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل سه گانه فرصتها 99

جدول)410)فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های تهدیدها به تفکیک امتیاز وضعیت موجود و اهمیت گویه ها 101

جدول)411(گروه بندی عامل اقتصادی از زیر مجموعه تهدیدها 102

جدول)412(جدول گروه بندی عامل اجتماعی از زیر مجموعه تهدیدها 103

جدول)413(گروه بندی عامل سیاسی از زیر مجموعه تهدیدها 104

جدول)414(گروه بندی عامل مراکز علمی از زیر مجموعه تهدیدها 105

جدول (4-15) توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل چهارگانه ذیل تهدیدها 106

جدول (4-16) فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های قوت‌ها به تفکیک امتیاز وضعیت موجود و اهمیت گویه ها 108

جدول)417(گروه بندی عامل نیروی انسانی از زیر مجموعه قوتها 110

جدول)418(گروه بندی عامل مدیریت دانش از زیر مجموعه قوتها 111

جدول)419(گروه بندی عامل فناوری از زیر مجموعه قوتها 112

جدول)420(گروه بندی عامل سیستم از زیر مجموعه قوتها 113

جدول (4-21) توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل چهارگانه ذیل قوت‌ها 114

جدول)422(فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های اشکال‌ها به تفکیک امتیاز وضعیت موجود و اهمیت گویه ها 116

جدول)423(گروه بندی عامل سیستمی از زیر مجموعه ضعفها 118

جدول)424(گروه بندی عامل مراکز علمی از زیر مجموعه ضعفها 119

جدول)425(گروه بندی عامل اقتصادی از زیر مجموعه ضعفها 119

جدول (4-26) توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل سه گانه ذیل اشکال‌ها 121

جدول (5-1) چگونگی امتیاز دهی سوالات در اثبات یارد گویه ها 130

 

 

  • طرح پژوهش

 

  • مقدمه

آموزش ابزاری برای تربیت نیروی انسانی ماهر و تامین نیازهای جامعه می باشد. یادگیری مهارت ها مخصوصا در آموزش فنی و حرفه ای انجام می گیرد و ارائه آموزشی مناسب که هم توان نظری کارآموزان را ارتقا دهد و هم مهارت های عملی را به آنان بیاموزد ، مسئله مهمی می باشد که مراکز فنی و حرفه ای با آن مواجه هستند ( نجاتی ، 1392 ).

تأثیر آموزش فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال مولد و تولید ثروت برهیچ صاحب نظری پوشیده نیست، و دغدغه همه دست اندرکاران آموزش مهارت های فنی و حرفه ای تدوین و توسعه روشهای آموزشی جدید در این زمینه می باشد ، به گونه ای که کارآموزان در یک محیط آموزشی پویا به کسب مهارت بپردازند(لطفی نژاد ، یزد خواستی ، 1392) .

امروزه در مقایسه با گذشته دانش و مهارتهای مورد نیاز جهت تولید فرآورده های مختلف ، با سرعت بیشتری تغییر می کند. در خصوص آموزشهای فنی و حرفه ای نیز چنین امری صادق می باشد زیرا که به گونه مداوم فناوری های مختلفی ظهور می کند و دانش فنی تولید محصولات مختلف و همچنین شیوه ارائه خدمات به مشتریان تغییر می یابد . از سوی دیگر ، بعضی از کارهای ساده به تدریج پیچیده تر می گردد و لزوم یادگیری مهارتهای متعدد را سبب می گردد. این پیچیدگی فزاینده گرچه برای کاربران سطح بالاتری از رفاه را فراهم می آورد و با ایجاد فناوریهای جدید ، به نحوی زندگی بشر را تسهیل می کند، با این حال الزاماتی را به همراه داشته می باشد که تربیت تکنسینها و متخصصان ماهر و زبده از آن جمله می باشد . متخصصانی که بتوانند از عهده کارهای پیچیده برآیند و با مهارت هرچه تمام تر نیازهای مختلف جامعه را برآورده سازند(رضوی ،1392 ).

 

  • اظهار مساله

تربیت  نیروی انسانی  مورد نیاز جوامع در قالب آموزش  های فنی و حرفه ای از اواخر قرن 19 و اوایل  قرن 20 مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان  قرار گرفت. در پی پیشرفت های علمی و صنعتی پس از جنگ جهانی دوم این آموزش  ها به گونه بی سابقه ای گسترش پیدا نمود. تا انجا که یونسکو  یکی از شاخص های توسعه را  وجود آموزش های  فنی و حرفه ای در کشور ذکر نمود و بالتبع توسعه برنامه های آموزش فنی و حرفه ای، از اهداف، بیشتر کشورها قرار گرفت .به بیانی دیگر توسعه بخش های صنعت ، کشاورزی و خدمات در هر کشوری منوط به تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد در زمینه های فنی  و حرفه ای می باشد. به همین دلیل آموزش های فنی و حرفه ای اهمیت فزاینده ای یافته می باشد و طبیعتا جهت گیری نظام ها ی آموزشی خواهان توسعه به سمت  این آموزش ها معطوف می باشد ( نویدی ، 1382) .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

عمومیت و گسترش مراکز آموزشی علی الخصوص توسعه ی مراکز آموزش های فنی و حرفه ای  مانند ویژگی های برجسته ی دنیای مدرن می باشد  و به تعبیری یکی از ویژگی های جهانی شدن.. آموزش های فنی  وحرفه ای نیاز اصلی عصر ماست و بدون پرداختن به جنبه های مختلف آن، رشد و شکوفایی اقتصادی و صنعتی دور از دسترس خواهد بود. امروزه آموزش فنی وحرفه ای در جهان به صورت یک آموزش مادا م العمر و پیوسته مطرح می باشد (صالحی ،1383) .

اهمیت و ضرورت توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای به عنوان یکی از شاخه های توسعه و ابزارهای شکل گیری برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور بر کسی پوشیده نیست. مطالعه ها نشان می دهد که در حال حاضر درصد بالایی از جمعیت دنیا در این مراکز در حال آموزش هستند و هم چنین تقاضا و سطح پوشش این آموزش ها مخصوصا در ایران نیز چشمگیر می باشد.

تاملی در فرایند و وضعیت رشد و گسترش دوره های آموزش فنی و حرفه ای در ایران، خصوصا بعد از انقلاب اسلامی ایران (1357)، حاکی از اهمیت و ضرورت آن برای نظام اقتصادی و اجتماعی ایران دارد (ودادهیر، 1383) .

آموزشهای فنی و حرفه ای به عنوان یکی از راهکارها و ابزارهای مهم در توانمندسازی ((سرمایه های انسانی)) ، یکی از اولویتهای راهبردی برای سرآمدی کشورمان  می باشد .

طبق نظریه های اقتصادی ، سرمایه انسانی تأثیر مهمی در رشد اقتصادی دارد.سرمایه انسانی و برنامه های آموزشی توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و اجتماعی  هر کشور به شمار می طریقه ( صالحی عمران ، 1385) .

آن چه در نهایت خصوصیت و طریقه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور راتعیین می کند منابع انسانی آن کشور می باشد و نه سرمایه و منابع مادی آن . برای مثال پروفسور هاربیسون معتقد می باشد که منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد . به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها  و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو موثری بهره بردای کند قادر نخواهد بود هیچ چیز دیگری را توسعه دهد  ( امیری ،1384) .

ایده اصلی نظریه سرمایه انسانی مبتنی بر این نکته می باشد که سرمایه گذاری در منابع انسانی سبب افزایش توان تولید افراد و در نهایت، بهبود رشد اقتصاد می گردد (آقایی ، رضا قلی زاده ، باقری1392) .

اقتصاد دانانی زیرا شولتز و بکر که مفهوم سرمایه انسانی را تکوین و تکامل بخشیدند و آن را تحلیل کردند ، آموزش و پرورش و حرفه آموزی را نوعی سرمایه گذاری تلقی نمودند که در آینده سودمندیهایی را به صورت در آمد اضافه تر برای افراد تحصیل کرده و برای جامعه فراهم می آورد(وودهال،به نقل از امین  فر1380).

از سویی ،  نیروی انسانی در اثر(( آموزش ))، می تواند دانش و مهارت لازم را به دست آورده و به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی  تأثیر چشمگیری در توسعه داشته باشد. با در نظر داشتن اینکه آموزش از یک طرف بهره وری نیروی کار و توان نوآوری آن را افزایش می دهد و از طرف دیگر،  انتشار دانش را تسهیل می کند، به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی سرمایه انسانی به شمار می رود ( شهبازی ، حسنی1391 ) .

آموزش، بشر را به سرمایه انسانی تبدیل می ‌کند که در برگیرنده مهارت مورد نیاز برای بخش سنتی و بخش مدرن اقتصاد می باشد و قدرت تولیدی اشخاص را بیشتر می کند. آموزش فنی وعمومی هر دو از طریق ایجاد توانایی درافزایش قدرت تولیدی جمعیت و به  ویژه نیروی کار باعث افزایش در آمد می گردد .همچنین مطالعات نشان داده آموزش ، سطح بهره وری و قدرت تولید کنندگی نیروی کار را بالا برده و افزایش بهره وری نیز در رشد و توسعه اقتصادی تاثیر دارد. (پارک،2006 ).  در سطح خرد سرمایه گذاری در بشر بازدهی و توان تولید  وی را بالا می برد و این امر دستمزد و در آمد وی را افزایش می دهد . در سطح کلان نیز افزایش بهره وری در نتیجه ی آموزش، به رشد اقتصادی کمک کرده و فرایند  توسعه را تسهیل می کند ( فرجادی ،1383) .

آدام اسمیت ” اقتصاددان معروف کلاسیک، معتقد می باشد : آموزش افراد در واقع نوعی  سرمایه گذاری در آنهاست . با آموزش، افراد تواناتر خواهند گردید و رشد قابلیت های آنان سبب می گردد که نه تنها خود به درآمد بیشتری نایل گردند، بلکه جامعه نیز از سرمایه گذاری در آنها منتفع گردد(عمادزاده1374 ) . بنا به اندیشه آدام اسمیت بشر ها با آموزش به سرمایه و ثروتی برای خود و جامعه تبدیل می شوند  (معدن دارآرانی ،سرکار آرانی 1388) .

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، که متولی نظام آموزش غیر رسمی در کشوراست  ارائه این آموزش ها را جزء محورهای اصلی کار خود قرارداده می باشد ( کیائی،حقانی، نیرو1391). و متولی آموزش های مهارتی و کاربردی  جهت ایجاد زمینه های اشتغال مولد، اشاعه فرهنگ کار در جامعه ،توسعه و بهبود توانمندی منابع انسانی  و تربیت تکنسین و کارگران ماهر مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و تولیدی را بعهده دارد .

با این حال آموزش فنی و حرفه ای بدون انجام هزینه ممکن نمی باشد و دولت ها و خانواده ها به صورت متقابل مدواما به صرف این هزینه ها می پردازند .

امروزه دولتها، خانواده ها و افراد به گونه روزافزونی در آموزش های فنی و حرفه ای سرمایه گذاری می کنند؛ زیرا که این باور عمومیت یافته که آموزش از یک طرف ، کالا و خدمت مفیدی می باشد که اشخاص و جامعه از داشتن آن بهره می جویند و لذت می برند و از طرف دیگر،افرادی که از تحصیلات بیشتری برخوردارند ، در شرایط متعارف ، درآمد بیشتری کسب می کنند. زیرا که آموزش بیشتر موجب افزایش  قابلیت تولیدی آنان می گردد و بر قدرت کسب درآمد آنان می افزاید(صالحی عمران،1383) .

اما هزینه مستقیم تنها یک بخش از هزینه ها می باشد ، بخش دیگر آن هزینه فرصت از دست رفته می باشد .یکی از مهم ترین  مفاهیم در نظریه ها  ، نظریه هزینه فرصت از دست رفته می باشد  . هزینه فرصت یک فعالیت ، عبارت می باشد از ارزش هر فعالیت دیگری که به خاطر فعالیت اول از انجام آن منصرف  شده ایم،  اگر به خاطر بجای آوردن یک فعالیت خاص فرصت های مختلفی را از دست داده ایم، ارزش بهترین فرصت از دست رفته مان هزینه فرصت می باشد ( کارلو ، واگ ، به نقل از ارباب 1374 ) .

هزینه فرصت مانند مفاهیمی می باشد که در پروژه های اقتصادی مطرح می گردد و هدف اصلی از طرح آن نیز مطالعه تخصیص بهینه منابع  موجود می باشد . پس  می توان گفت هزینه فرصت یکی از مفاهیم کلیدی می باشد که در نظریه پردازی  درمورد سرمایه گذاری تأثیر محوری دارد.  زیرا که معمولا بخش عظیمی از هزینه های آموزش هزینه فرصت از دست رفته می باشد

از آن جا که یکی از عوامل عمده رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ، تربیت نیروی انسانی کارآمد می باشد و سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز یکی از موسسات تربیت کننده نیروی انسانی متخصص می باشد ، سطح معلومات و تجربیات فراگیران بایستی به گونه ای باشد که به راحتی بتوانند متناسب با رشته مهارتی خود جذب بازار کار گردند تا مشکل بیکاری وجود نداشته باشد . از سوی چنان چه نظام آموزش های فنی و حرفه  ای ، هنرجویان دوره  دیده ای داشته  باشد که جایگاه روشن و مشخصی  در بازار کار و نظام اشتغال نداشته باشند ، بخش عمده ای از سرمایه گذاری های شخصی و دولتی به بازدهی مطلوب منجر نمی گردد و به  نوعی به اتلاف سرمایه تبدیل  می گردد (امین بیدختی،1383) .

در این راستا سازمان فنی و حرفه ای یکی از مدل های آموزشی مهارتی را بر اساس مدل زیر ارائه داده می باشد .

آموزش           تولید            بازاریابی             فروش

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با قابلیتها و جایگاه قانونی خود اجرای آموزش مبتنی بر آموزش، تولید، بازاریابی و فروش را که باعث ارتقای بهره وری فرآیند آموزش مهارتی و ایجاد و توسعه اشتغال پایدار گردد را در دستور کار خود قرار داده می باشد.

سازمان فنی و حرفه ای به مقصود یادگیری کاراموزان از چگونگی تولید ، بازاریابی ، و فروش محصولات ، کارگاه های آموزشی را راه اندازی کرده که این کارگاهها علاوه بر کسب مهارت در هریک از رشته های صنعتی ، خدماتی و کشاورزی  با کمک سازمان آموزش فنی و حرفه ای زمینه اشتغال مولد و پایدار را فراهم می کند.

مانند رشته های اجرایی در این مدل می توان از رشته های تولید ورمی کمپوست، پرورش دام و طیور، پرورش زنبور عسل، پرورش کرم ابریشم، تولید نهال، تولید انواع قارچ، صنایع دستی و تولید اسانس های گیاه و …… را  نام برد( خبرنامه سازمان فنی و حرفه ای ،1391)  .

در این فرآیند آموزشی جدید، آموزش به گونه ای انجام می شود که کارآموزان همزمان با آموزش و بعد از آن اقدام به تولید محصولاتی در قالب کارگا ههای متمرکز و یا غیرمتمرکزمی نمایند که قابلیت فروش داشته باشد.

این آموزش به صورت تخصصی و بین رشته ای نه تنها مراحل اولیه، بلکه کل فرآیند از آغاز تا زمان فروش محصول را در برمی گیرد. آموزش در این مدل از ابتدای خرید مواد اولیه از بازار تا عرضه محصولات تولید شده، توسط کارآموزان در بازار مصرف ادامه می یابد.

در واقع سازمان فنی و حرفه ای تعریفی مهارتی از نوآوری را با عنوان ، تبدیل یک ایده به محصول را ارائه نمود، که با ارائه این الگو تا حدود زیادی هزینه های در آمد از دست رفته کاهش پیدا کرده و بازده اقتصادی آموزش نیز افزایش می یابد.

پس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور کوشش دارد تا با ارائه این  الگو تا حدود زیادی به این اهداف نزدیک گردد اما هنوز هیچ گونه پژوهش وپژوهش  در این باره انجام نشده و مزایا و معایب و فرصت ها و تهدیدها ی آن مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد.

این پژوهش ، بالتبع می باشد که این مدلی که از سوی سازمان فنی و حرفه ای ارائه شده را  مطالعه کرده و به شناسایی مزایا و معایب و فرصت ها و تهدیدها ی آن بپردازد .

تعداد صفحه :  193

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***