عنوان : باغ موزه ی هنرهای بومی با محوریت باز آفرینی باغ ایرانی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت در جه کار شناسی ارشد رشته معماری گرایش معماری

عنوان:

باغ موزه ی هنرهای بومی با محوریت باز آفرینی باغ ایرانی

(مطالعه موردی:شهر اصفهان)

استاد راهنما:

دکتر مریم قاسمی سیچانی

استاد مشاور:

دکتر آرمین بهرامیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1:مقدمه……………………………………………………………………………………………….4

1-2:اظهار مسأله…………………………………………………………………………………………4

1-3:اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………..5

1-4:اهداف مشخص پژوهش…………………………………………………………………………….6

1-5:سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………….7

1-6:فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………….7

1-7:تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………………8

فصل دوم:مبانی نظری

2-1:مقدمه……………………………………………………………………………………………..11

2-2:باغ ایرانی……………………………………………………………………………………….11

2-3:موزه………………………………………………………………………………………………69

2-4:نتیجه گیری………………………………………………………………………………………87

فصل سوم:روش شناسی پژوهش و معرفی سایت

3-1:مقدمه……………………………………………………………………………………………90

3-2:روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………..90

3-3:معرفی اصفهان……………………………………………………………………………….93

3-4:چگونگی انتخاب سایت………………………………………………………………………121

3-5:معرفی و واکاوی سایت………………………………………………………………………..126

3-6:نتیجه گیری……………………………………………………………………………….130

فصل چهارم:ارائه برنامه فیزیکی و دیاگرام ارتباطی

4-1:مقدمه…………………………………………………………………………………………132

4-2:برنامه فیزیکی…………………………………………………………………………..132

4-3:دیاگرام ارتباطی عرصه ها……………………………………………………………….137

4-4:نتیجه گیری………………………………………………………………………………….138

فصل پنجم:نتیجه گیری و ارائه طرح

5-1:نتیجه گیری……………………………………………………………………………………140

5-2:ارائه طرح……………………………………………………………………………………….141

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………..166

فهرست منابع غیر فارسی و اینترنتی…………………………………………………………169

فهرست نامها……………………………………………………………………………………170

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………….172

چکیده:

مفهوم فرهنگ و طبیعت که جدای از یکدیگرتفسیر می شوند به گونه ای مکمل یکدیگر و در ارتباط با هم اقدام می‌کنند.هویت فرهنگی افراد تحت تأثیر محیط پیرامون آنها شکل می‌گیرد و خیلی اوقات آثار و آفریده‌های زیبای دست ساز بشر موجب دلپذیر شدن محیط می‌شودو از این طریق طبیعت تحت تاثیر فرهنگ قرار می‌گیرد.یکی از شاخه های مهم رشد فرهنگی هر  سرزمینی رشد و اعتلای معماری آن سرزمین و نمایش و معرفی هنرهای بومی آنجا به دیگر سرزمین ها  می باشد.در نظر داشتن حفظ آثاربومی و مطالعه آنان نه تنها نیازی فرهنگی می باشد بلکه پاسخگوی نیازها و راه حلی در جهت تداوم آن آثاراست.استان اصفهان تا کنون  به علت های متعدد رویکرد بومی خود را حفظ کرده می باشد و به تبع آن از تغییرات اساسی مصون مانده و هنوز تداوم آنها در استان از بین نرفته می باشد.

هدف از پژوهش حاضرآن می باشد تا با مطالعه و شناسایی ساختار باغ ها، و باز آفرینی آنها و همچنین ایجاد تعامل فرهنگی و اجتماعی در فضایی زیرا موزه به نوعی بتواند راهی برای برقراری ارتباط از دست رفته بین بشر، هنرهای بومی، طبیعت و فرهنگ در شهر اصفهان پیشنهاد دهد تا در این شهر بشر ها بتوانندآرامش از دست رفته را بازیابند.بر این اساس، هدف نخستین طرح حاضر را بایستی باز خوانی  باغ های ایران برای رسیدن به الگوهایی به شمار آورد تا با بهره گیری از آن به دیگر هدف پژوهش که اعمال نیازهای حاضر بر این الگوهاست دست پیدا نمود تا شاید بتوان راهی برای تعامل فرهنگ و طبیعت و تداوم و حفظ آثار بومی برای جهت دهی به ایجاد مکان های اصیل ایرانی در سایر نقاط جهان پیدا نمود.و علاوه بر آن، آنها را از حالت فراموش شده ی زمان حال نجات داد.

در همین راستایافته های پژوهش مبین آن می باشد که می توان بایادگیری ازتجارب ارزنده گذشتگان درگره گشایی ازمشکلات وحل بحران ها بهره گرفت حائزاهمیت می باشد، بازخوانی مصادیق والگوهای معماری گذشته و مفاهیم وراهکارهای سنتی راهی می باشد که می توان ازآن ها جهت پیشرفت علمی وفنی، خلق معماری بافرهنگ و هویت ایرانی دردوره معاصر بهره مند شداز سویی دیگربایستی تمامی نیازهاوفعالیتها موردنظرقرارگرفته و برای تمامی آنها برنامه ریزی صورت پذیرد.در واقع می توان گفت باغ ایرانی وموزه ی هنرهای بومی هر دو می توانند پدید آورنده ی فضایی باشند برای رسیدن به آرامش و لمس رویاها و امنیت و پرورش استعدادها و احساس بشر ها.

پژوهش حاضرازجمله تحقیقات کاربردی می باشد، که بامطالعه توصیفی«تطبیقی_تحلیلی»به موضوع می پردازد.شایان ذکراست، متغیرهاازنوع کیفی وروش گردآوری داده ها میدانی وکتابخانه ای می باشد.

مقدمه:

پژوهش حاضر در پنج فصل، یک چکیده، یک مقدمه ویک نتیجه گیری مطابق با نیاز پژوهش تنظیم شده می باشد.هر فصل با مقدمه ای شروع شده که در آن به اهداف و بخش های فصل پرداخته و به نتیجه ای ختم می گردد که برگرفته از مطالعات در آن فصل می باشد.

موضوع فصل اول کلیات پروژه می باشد.دراین فصل پس ازبیان مقدمه ای کوتاه، به اظهار مسئله پروژه می پردازد سپس به اهمیت وضرورت انجام پژوهش واهداف مشخص پژوهش، تصریح می گردد.سوالات وفرضیه های اصلی که ذهن پژوهشگررادرگیر کرده اظهار می شودودرپایان به تعریف چندواژه واصطلاح به کار رفته در پژوهش پرداخته می گردد.

موضوع فصل دوم مبانی نظری می باشد.در این فصل آغاز مقدمه ای کوتاه اظهار می شودسپس در بخش اول که پیرامون موضوعات باغ ایرانی می باشد، پس از معرفی پیشینه، مفهوم باغ و جلوه آن در فرهنگ ایران و اصول طراحی باغ ایرانی و تقسیم بندی باغ مورد مطالعه قرار می گیرد.عناصر و ساختار باغ ایرانی مانند موضوعات بعدی می باشد که به آن تصریح می گردد.در ادامه به ویژگی های مشترک باغ های ایرانی، بازنمایش باغ ایرانی در هنرهای تاریخی و باغ ایرانی در معماری معاصر با ذکر یک نمونه ی موردی پرداخته می گردد.در بخش بعدی همین فصل که به مطالعات موزه اختصاص داده شده می باشد، پس از تعریف و تاریخچه ی کلی موزه، به مقایسه ی وضعیت موزه های ایران با کشورهای توسعه یافته پرداخته می گردد، طبقه بندی موزه ها، اهداف و عملکرد و ساختار موزه ها با ذکر دو نمونه ی موردی ازموضوعات مطرح شده بعدی می باشد.درنهایت، فصل بایک نتیجه گیری کلی به پایان می رسد.

فصل سوم روش شناسی پژوهش و معرفی سایت می باشد.این فصل با مقدمه ای کوتاه آغاز می گردد در ادامه پس از روش شناسی پژوهش، به معرفی کامل اصفهان، تحلیل و ارزیابی باغ های آن، موزه و هنرهای بومی این شهر پرداخته می گردد.در پایان پس از چگونگی ی انتخاب و واکاوی سایت نتیجه ی به دست آمده از مطالعات فصل اظهار می گردد.

موضوع فصل چهارم ارائه برنامه فیزیکی می باشد.که پس از مقدمه ای کوتاه برنامه فیزیکی با در نظر داشتن عرصه و سرانه در جدول ارائه می گردد و در نهایت یک نتیجه گیری کلی از آن اظهار می گردد. موضوع فصل پنجم که نتیجه گیری و ارائه طرح می باشد پس از اظهار یافته ها و نتیجه ی گرفته شده از پژوهش به تأثیر آنها در طراحی پرداخته می گردد و طرح انجام شده از آغاز تاانتها مرحله به مرحله با ذکر تبیین و نقشه ها ارائه می گردد.

امید می باشد تا این پژوهش برای تمامی دوستداران علم و هنر و معماری ایران زمین مفید واقع گردد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1- کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

دردهه‌های اخیرتداوم حیات بافت شهرها، به دلیل تحولات ودگرگونی‌های ناخواسته بسیاری دچارتغییرهویتی و کالبدی شده می باشد اگردرچنین مرحله‌ای نتوان پیوندی علمی ومنطقی بین گذشته وحال ونیازهای آتی برقرارنمود، بدون شک گسیختگی آن به بهای ازدست رفتن نشانه‌هاوارزش‌هایی می‌انجامدکه هرکدام برگی از شناسنامه فرهنگی و هویت ماست.در همین راستا هدف بر آن می باشد تا با اظهار مسأله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف پژوهش، به سوالات و فرضیاتی دست یابیم که با پاسخ گویی و اثبات هر یک بتوان این پیوند را به وجود آورد.بایستی خاطر نشان نمود که تعریف واژه ها و اصطلاحات ضروری نیز بی تأثیر نخواهد بود.

2-1- اظهار مسأله

یکی از شاخه های مهم رشد فرهنگی هر  سرزمینی رشد و اعتلای معماری آن سرزمین و نمایش و معرفی هنرهای بومی آنجا به دیگر سرزمین ها  می باشد.معماری بیانگر احساس و فرهنگ و تمدن غنی هر قوم از گذشته تا به امروز می باشد.از طرفی طبیعت و فضای سبز همچون موسیقی راهی می باشد برای دور شدن از دنیای پر هیاهوی کنونی و به دست آوردن آرامش و خیالی آرام می باشد، با در نظر داشتن این موضوع، طراحی مجموعه‌ای با این کیفیت از الزامات کشورهای  شرقی، و سنت‌گراست تا علاوه بر مبحث توریست از نظر فرهنگی هم تأثیر مهمی را در حفظ و بقاء آن اعمال کنند.

این مجموعه  در نظر دارد تا علاوه بر ایجاد بستری مناسب بمنظور به نمایش گذاشتن آثار، خود مجموعه نیزاز نقطه نظر فضایی تأثیر موثری در جذب مخاطب و تاثیر بر او اعمال نماید به همین مقصود از بکارگیری لفظ مدرن موزه به تنهایی پرهیز می کند، در واقع این مجموعه کوشش می نماید تا از مفهوم مدرن امروزی موزه که همچون جعبه‌ای تکنولوژی بمنظور نمایش آثار می باشد به فضایی دست یابد که با ایجاد پیوستگی فضایی درون و برون و با بهره‌مندی از نور طبیعی،آب وگیاهان خود تأثیر مهمی در تاثیر بر مخاطب اعمال نماید.

با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید هدف این پژوهش طراحی باغ موزه ای در مقیاس معماری(شهری) می باشد تا به نوعی بتواند راهی برای برقراری ارتباط از دست رفته بین بشر، هنرهای بومی و طبیعت در شهر بزرگی زیرا اصفهان پیشنهاد دهد تا در این کلان شهر بشر ها بتوانند با بازیابی روان خود آرامش از دست رفته را بازیابند.در همین راستا پژوهش حاضر در پی آن می باشد تا با معرفی و شناخت جزئیات مفاهیم ومتغیرهایی زیرا باز آفرینی، باغ ایرانی و باغ های اصفهان، فقدان مورد نظر را از بین برده و الگوهایی برای باغهای اصفهان در آورد سپس با بهره گیری از آنها و نیازهای حاضر  به طراحی یک نمونه باغ موزه در اصفهان بپردازد.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

بروز بحران در ارتباط بشر با طبیعت به همراه تراکم جمعیتی و ازدحام اطلاعاتی در عصر کنونی، منجر به ایجاد محیط های پرتنش در زندگی شده می باشد.از سوی دیگر یافته های اخیر در پژوهش های علم روانشناسی محیط در دو شاخه، علوم رفتار محیطی و علوم ادراک و شناخت محیط، نشان می دهد، پاسخگویی به نیازهای بشر مانند نیاز به خلوت، کسب آرامش، تامل، خودارزیابی وخود شکوفایی بر تنش زدایی و افزایش اندازه بهداشت روان به صورت فردی و جمعی موثر می باشد و حضور مناسب طبیعت در محیط زندگی اندازه بسیاری از بیماریهای روانی ، جسمی و اجتماعی در جوامع را کاهش می دهد.(شاهچراغی. 72.1388)

اما آن چیز که که در این مجموعه مهم می باشد مطالعه و طراحی باغ موزه ای برای نمایش هنرهای بومی می باشد تا بتوان با بهره گیری از آن علاوه بر کاهش بحران و تنش زدایی به محیطی خلوت برای کسب آرامش دست پیدا نمود.

علاوه بر آن چیز که گفته شدمروری بر نظریات محققان در بخش باز خوانی و باز اندیشی باغ ایرانی نشان می دهد اغلب پژوهشگران و باغ شناسان، علاوه بر معرفی ویژگی های ساختاری باغ ایرانی همواره بر نظام های معنایی و تاثیرات روانی محیط باغ بر بشر تأکید کرده اند و به تأثیر محیط باغ در ایجاد حس آرامش در بشر و نیز دعوت به تأمل و اندیشه، به عنوان یک علت مهم و اصلی ساخت باغ ایرانی تصریح کرده اند اما تا کنون الگویی از این باغها پیاده نشده که بر اساس آن یک چنین فضایی با ویژگیهای گفته شده طراحی و اجرا گردد.(همان)هم چنین با یک مطالعه می توان دید که در ارجاع به نظام معماری باغ ایرانی در طریقه شکل گیری معماری معاصر ایران، نوعی جزئی نگری یا کلی نگری از آن صورت گرفته می باشد و می توان گفت باغ ایرانی در دوره ی معاصر با در نظر داشتن فرآیند ادراکی آن توسط بشر، باز آفرینی نشده و یا این موضوع به گونه کامل رخ نداده می باشد.نگاهی به دیگر تجربه های باز آفرینی باغ ها در دیگر کلان شهرهای جهان نیز، یاد آور آن می باشد که همگی در ابتدای مسیر باز آفرینی باغ ها قرار گرفته اند.شاید توجهی بیشتر از قبل لازم می باشد  که بتوانیم آرامشی دوباره را به محیط زندگی و به تبع آن به روان خود ببخشاییم.(شاهچراغی. 1389. 268)

در نتیجه از مزایای این پژوهش می توان به موردها زیر تصریح نمود:

1_وارد کردن باغ ایرانی به شهر معاصر ایرانی

2_استفاده از الگوهای پایه و ارزشمند و باز گرداندن مفاهیم فراموش شده به شهر

3_بهبود شرایط اکولوژیکی و زیست محیطی شهرها

4_واردکردن باغ و فضای سبز به شکلی جدید به زندگی روزمره مردم و کاهش استرس و نا آرامی های محیط شهری

5_ایجاد محیط سایه و دلپذیر برای بهره گیری کننده و ایجاد آسایش اقلیمی و بصری(وحید زادگان. 1390)

در همین راستا در این پژوهش کوشش شده تا برای یافتن چنین فضایی از نظریه ها ونقشه های  مختلف بطور روشمند بهره گیری گردد تا بتواند به معماران، شهرسازان و طراحان علاقمند به باز آفرینی باغ محصور ایرانی در محیط شهرها و کلان شهرهای معاصر، راهکارهایی را معرفی نماید در این راستا باز آفرینی به عنوان یکی از نظام های پیوند دهنده گذشته به حال باغ ایرانی مطالعه گردیده می باشد.

4-1- اهداف مشخص پژوهش

دغدغه ایجاد کیفیت مطلوب در فضای معماری به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف معماران و پژوهشگران این عرصه، توجه آنان را به مفاهیم و شیوه هایی جلب کرده که اصل آنها با اتکا بر تجربیات بشری و تسلسل هویتی دستاوردهای بشر با نسل های پیشین و پیش دانسته های بشر بنیان نهاده شده می باشد.از این منظر، تأثیر و کارکردهای باز آفرینی و دیگر مفاهیم مرتبط در حوزه ی اندیشه و اقدام معماری قابل مطالعه می باشد.در این راستا باغ ایرانی به عنوان یک فضای معماری ایرانی انتخاب گردید در نتیجه تقویت همزمان باغ های ایرانی، موزه، هنرهای بومی و باز آفرینی هدف اصلی پژوهش می باشد تا در این بین بتوان به طراحی باغ موزه هنرهای بومی در انطباق با ساختار زیست محیطی و منبعث از یک نظام،  ساختار و قاعده پرداخت.بر این اساس، هدف نخستین طرح حاضر را بایستی باز خوانی  باغ های ایران برای رسیدن به الگوهایی به شمار آورد تا با بهره گیری از آن به دیگر هدف پژوهش که مطابقت این الگوها با نیازهای زمان حال می باشد یا خیر وطراحی و ایجاد باغ موزه ای بر اساس این موردها و اعمال نیازهای حاضردست پیدا نمود تا شاید بتوان راهی برای کمک و جهت دهی به ایجاد مکان های اصیل ایرانی در سایر نقاط جهان پیدا نمود.و علاوه بر آن، آنها را از حالت فراموش شده ی زمان حال نجات داد.اما از دیگر اهداف مشخص پژوهش می توان موردها زیر را ذکر نمود:

1_شناساندن ارزش های معماری باغ ایرانی

2_گسترش صنعت توریسم

3_افزایش رشد اقتصادی و اشتغال زایی

4_تعامل فرهنگی_اجتماعی

5_نقش و تأثیر نمایش هنرهای بومی و باغ ایرانی بر یکدیگر

بر این اساس شهر اصفهان و باغهای آن انتخاب گردید زیرا در اقلیم گرم و خشک سرزمین ایران که اصفهان هم جزئی از آن می باشد وجود باغ های سرسبز و خرم همیشه به عنوان مکانی خنک و آرام جهت آسایش، لذت و تفریح مورد توجه بوده می باشد.وجود آب، زمین و منظر مناسب امکان ایجاد باغ را مهیا می سازد.اما علاوه بر اینها علت های ایجاد باغ های ایرانی چند عامل اساسی و مهم بوده که بعضی عوامل مانند علل اقتصادی و علاقه به کشت و زرع وزیبا سازی محیط عوامل مشترک درشکل گیری باغ هاوبرخی دیگرازمواردویژه واصلی شمرده می شوندکه اهم آنهاعلت های مذهبی، سیاسی، حکومتی وتفریحی میباشند، این مجموعه عوامل باتوجه به شرایط اقلیمی، سرزمینی وموقعیت شهرها، باغ هایی رادرون وبیرون شهرهای کویرمرکزی ایران به وجودآورده می باشد که ازآن جمله شهراصفهان قابل تأمل وبررسی می باشد.شایان ذکراست که عوامل گفته شده درشرایط و زمان حال نیز دیده می شوند. (متدین. 1389.53)

تعداد صفحه : 197

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد درباره بحران هویت در جوانی

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: معماری و شهرسازی