متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان

عنوان : مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش:

مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان93

عنوان:

مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان

استاد راهنما :

دکتر مهدی حقیقی کفاش

 

استاد مشاور:

دکتر عبداله نظری

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش   2

مقدمه   3

1-1  اظهار مسئله   4

1-2  اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش   6

1-3 اهداف پژوهش 6

1-4 پرسش‌های پژوهش : 7

1-5 چارچوب نظری پژوهش   7

1-6 فرضیه‌های پژوهش: 9

1-7 روش شناسی پژوهش:   9

1-8 جامعه پژوهش و نمونه آماری:   9

1-9 قلمرو پژوهش:   10

1-10 روشهای تحلیل داده ها:   10

1-11 تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش:   10

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش   12

مقدمه   13

2-1 مفهوم  فرهنگ:   14

2-1-1 ویژگیهای فرهنگ:   15

2-1-2 فرهنگ سازمانی:   16

2-1-3  اهمیت و ضرورت فرهنگ سازمانی   18

2-1-4  تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد   18

2-1-5 ویژگیهای فرهنگ سازمانی:   19

2-1-6 منشأ و شکل گیری فرهنگ سازمانی:   19

2-1-7 انواع فرهنگ سازمانی   20

2-1-8 طبقه بندی فرهنگ سازمانی:   22

2-1-9 گونه شناسی فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان:   23

2-2 تعهد سازمانی   28

مقدمه   28

2-2-1 مفهوم تعهد   29

2-2-2 انواع تعهد   29

2-2-3 تعهد سازمانی   30

2-2-4 تعاریف تعهد سازمانی   31

2-2-5 ابعاد تعهد سازمانی   33

2-2-6 عوامل مؤثر در تعهد سازمانی   38

2-2-7 اثربخشی تعهد سازمانی   39

2-3 مروری بر تحقیقات انجام شده:   40

2-3-1 تحقیقات انجام شده در جهان:   40

2-3-2 تحقیقات انجام شده در ایران:   41

2-4  مدل مفهومی پژوهش   43

فصل سوم: روش پژوهش   45

مقدمه   46

3-1 روش پژوهش   46

3-2 متغیرهای پژوهش   47

3-3 جامعه ی آماری   47

3-6 ابزار گرد آوری داده‌ها   49

3-6-1 پرسشنامه:   49

3-7 ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری   51

3-7-1 روایی   51

3-7- 2 پایایی   51

3-8 روشهای تحلیل داده ها:   53

3-9 مراحل اجرای پژوهش   53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها   54

مقدمه   55

4-1 تحلیل توصیفی داده‌ها   55

4-1-1 مطالعه وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ سن   55

4-1-2 مطالعه وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ وضعیت تأهل   56

4-1-3 مطالعه وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت   57

4-1-4 مطالعه وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ اندازه تحصیلات   58

4-2 تحلیل استنباطی داده‌ها   59

4-2-1 آزمون نرمال بودن داده‌ها   59

4-2-1  مطالعه فرضیات پژوهش   60

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   67

مقدمه   68

5-1  نتیجه‌گیری   68

5-2 پیشنهادات پژوهش   69

5-2-1 مبتنی بر یافته‌ها   69

5-2-2 پیشنهادها برای پژوهشگران آتی   70

5-3 محدودیت‌های پژوهش   70

منابع   71

الف) منابع فارسی   71

ب) منابع انگلیسی   76

پرسشنامه   79

 

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی بر  تعهد سازمانی کارکنان به  اجرا درآمد. در پژوهش حاضر جامعه ی آماری کارمندان و مدیران پژوهشکده بیمه انتخاب گردیدند که تعداد آنان 110  نفر بود. برای تعیین حجم نمونه که بوسیله فرمول کوکران برآورد گردید، با خطای 2.5 %  برابر با  103 نفر می باشد. این پژوهش از نظر چگونگی گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی و مشخصاً «پیمایشی» می باشد و محقق برای جمع‌آوری داده‌های مربوطه به سوالات پژوهش، از پرسش‌نامه بهره گیری کرده می باشد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها  آغاز با بهره گیری از آزمون کولوموگوروف- اسمیرنوف (K-S)  توزیع نرمال بودن متغیرها انجام گردید و بعد از آن با بهره گیری از  رگرسیون چندگانه به روش رگرسیون گام به گام (stepwise regression) برای مطالعه تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته و جهت مطالعه فرضیات پژوهش و از آزمون همبستگی پیرسون بهره گیری گردید. جهت مطالعه ویژگیهای فرهنگ سازمانی از مدل چیونگ و همکاران (2011) بهره گیری گردید که بر اساس آن فرهنگ سازمانی به 7 عامل (هدفگذاری، هماهنگی و یکپارچه سازی، تاکید بر عملکرد، مشارکت کارکنان، جهت گیری نوآوری، پاداش و تشویق و کار تیمی) تقسیم شده می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، فرهنگ سازمانی  تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی دارد.

کلید واژه ها : فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، هدفگذاری، هماهنگی و یکپارچه سازی، تاکید بر عملکرد، مشارکت کارکنان، جهت گیری نوآوری، پاداش و تشویق و کار تیمی

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 

 

مقدمه

امروزه در سازمان‌ها به منابع انسانی به عنوان مهمترین منابع سازمان نگریسته می گردد و مدیران به خوبی دریافته‌اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان می‌باشند، از این رو امروزه در نظر داشتن مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر تأثیر‌های اختصاص یافته به آنها و حتی وظایف فرانقشی توسط منابع انسانی یکی از دغدغه‌های جدّی مدیران سازمان‌‌ها می‌باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری

تعهد سازمانی یک توجه می باشد. یک حالت روانی می باشد که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان، نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه‌گذاری‌هایی که در سازمان کرده ناچار به ادامه خدمت در آن می باشد و الزام عبارت از دین، مسؤولیت و تکلیفی می باشد که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می‌بیند از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان می باشد.

پس تعهد سازمانی «یک توجه درمورد وفاداری کارمندان به سازمان می باشد، و یک فرایند مستمری می باشد که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می‌دهند (مجیدی، عبدالله.1377).

در نظر داشتن این منبع مهم، سازمان را در رسیدن به اهداف خود یاری می رساند. پس وظیفه مدیران، مسئولان و متخصصان می باشد که در حفظ و نگه داری و رشد و توسعه کارکنان کوشش کرده و آنها را به سازمان متعهد نمایند. نیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزش های سازمان، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر می باشد. پس این شاخص مهم باعث افزایش تاثیر و کارایی سازمان شده و در نهایت پیشرفت و ترقی جامعه را به دنبال خواهد داشت. نیروی انسانی متعهد خود را متعلق به سازمان می بیند، اهداف سازمان را در جهت اهداف خود دانسته و در شکل گیری آنها می کوشد، نسبت به سازمان وابسته شده و خود را با آن هویت

می‌بخشد که علاوه بر بالندگی خود و در جهت ترقی و عظمت سازمان گام بر می دارد و از این طریق سازمان به ماموریت و فلسفه وجودی خود نزدیکتر می گردد. در همین راستا هر عاملی که تعهد و تعلق کارکنان را به سازمان افزایش دهد مهم و شایان توجه می باشد. یکی از این عوامل فرهنگ سازمانی می باشد. زیرا هنجارها و ارزش های فرهنگی مورد قبول کارکنان، تعهد آنان را به سازمان می سازد.

فرهنگ سازمانی شیوه زندگی یک سازمان می باشد و با در نظر داشتن اینکه منبع اصلی هر سازمان نیروی انسانی آن می باشد، عملکرد افراد در سازمان متأثر از فرهنگ سازمان می باشد. از سوی دیگر هیچ سازمانی نمی تواند موفق گردد مگر این که اعضا و کارکنان سازمان نسبت به آن نوعی تعهد داشته باشند و در جهت شکل گیری اهداف آن کوشش کنند. پس تعهد سازمانی، نوعی ارتباط نظری- رفتاری به اهداف و مأموریت های سازمان می باشد.. تعهد سازمانی از نمودهای توجه محسوب و از نظام ارزشی فرد ناشی می گردد. تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی موضوعی می باشد که در چند دهه اخیر مورد توجه زیادی واقع شده و این ادعا در پیشینه موضوعات مربوطه مطرح شده که وجه فرق سازمان های موفق و غیر موفق در فرهنگ آن هاست، به تعبیری موفقیت چشمگیر سازمان های موفق در عوامل غیر ملموس قدرتمند در فرهنگ سازمانی آن ها، ارزش ها و باورهای کارکنان نهفته می باشد؛ علیرغم چنین ادعایی تحقیقات اندکی این موضوع را با دقت های لازم و به گونه کمی مطالعه کرده اند. پس، ایم امر شایسته کنکاش های بیشتر می باشد. (میر سپاسی و زاهدی، 1381).

بنابراین نیاز می باشد سازمان ها به فرهنگ سازمانی توجه بیشتری مبذول نموده و در راستای افزایش تعهد کارکنان و ایمان به منافع و خواسته های سازمانی که تبلوری از نیازهای جامعه هستند همت گماشته و تدابیری را برای رفع از خود بیگانگی کارکنان به سازمان و برانگیختگی اشتیاق و تعهد آنان نسبت به سازمان اتخاذ نمایند. علت های عمده تعهد سازمانی این می باشد که سازمان های دارای اعضایی با سطوح بالای تعهد سازمانی، معمولاً از عملکرد بالاتر و غیبت، تاخیر و جابجایی کمتری برخوردار هستند.

در این پژوهش کوشش شده تا با در نظر داشتن ادبیات نظری و مطالعه میدانی ارتباط بعضی ویژگیهای فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان`پژوهشکده بیمه مورد ارزیابی قرار گیرد تا زمینه ای را برای کشف راه کارهای لازم در جهت افزایش تعهد سازمانی کارکنان با در نظر داشتن فرهنگ حاکم بر سازمان فراهم آید.

 

تعداد صفحه : 80

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: رشته مدیریت