متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :مالی

عنوان : مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی

دانشگاه آزاد سلامی

واحد  تهران مرکز

دانشکده مدیریت-گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش : “مالی”

عنوان:

مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی

(مطالعه موردی: حوزه ستادی وزارت نیرو)

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا ربیعی

استاد مشاور:

دکتر مینا جمشیدی

پژوهشگر :

محمد رضا آذین

زمستان 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اوّل………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2-اظهار مسئله:………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3- عناصر کلیدی تشکیل دهنده  سرمایه اجتماعی………………………………………………………………..8

1-3-1- اعتماد اجتماعی :…………………………………………………………………………………………………….8

1-3-2-مشارکت سیاسی:……………………………………………………………………………………………………9

1-3-3- عضویت در گروه های اجتماعی:…………………………………………………………………………….9

1-3-4- مشارکت اجتماعی:………………………………………………………………………………………………..9

1-3-5- انسجام اجتماعی:…………………………………………………………………………………………………..9

1-3-6- تعهد و مسئولیت اجتماعی :……………………………………………………………………………………10

1-4- الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی :……………………………………………………………………….10

1-5- رضایت شغلی  :(Job  Satisfaction)……………………………………………………………………13

1-6– توصیف شغلی JID :…………………………………………………………………………………………..13

1-7- سئوال اصلی پژوهش :………………………………………………………………………………………………..14

1-8- اهمیت و ضرورت پژوهش: ……………………………………………………………………………………….14

1-9- اهداف پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………14

1-10- فرضیه ها یا سوالات پژوهش:……………………………………………………………………………………15

1-11- مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………………15

1-12-  روش پژوهش:……………………………………………………………………………………………………….16

1-13- جامعه پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………16

1-14-  روش نمونه گیری و حجم نمونه:…………………………………………………………………………….16

1-15- روش تجزیه وتحلیل:………………………………………………………………………………………………16

1-16-  تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش:…………………………………………………………………..17

1-16-1- سرمایه اجتماعی :……………………………………………………………………………………………….17

1-16-2-رضایت شغلی:…………………………………………………………………………………………………….17

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………….18

2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….19

2-2- مطالعه ادبیات موضوع : سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………….20

2-2-1- سرمایه فیزیکی – مالی…………………………………………………………………………………………..21

2-2-2- سرمایه انسانی………………………………………………………………………………………………………21

2-2-3-سرمایه طبیعی ( NC ) و ابعاد آن…………………………………………………………………………..22

2-2-4- سرمایه های مالی  (FC) و ابعاد آن…………………………………………………………………..22

2-2-5- سرمایه ااعی و سرمایه فرهنگی (CC) ……………………………………………………………….22

2-3- مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی………………………………………………………23

2-4-. انواع سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………26

2-5-. مفهوم سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………….28

2-6-.آثار سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………….30

2-6-1- تأثیر سرمایه اجتماعی بر حوزه بخش خصوصی و بنگاه‌داری………………………………………30

2-6-2-اثرات مثبت افزایش سرمایه اجتماعی بر دولت…………………………………………………………..30

2-7- طریقه توسعه مفهوم سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………33

2-8- ابعاد سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………..34

2-8-1-بعد ساختاری سرمایه اجتماعی: شبکه………………………………………………………………………37

2-8-2- پیوندهای شبکه‌ای(net work ties)…………………………………………………………………….37

2-8-3- ساختار کلی شبکه (net work configuration)…………………………………………………37

2-8-4- سازمان قابل دسترس…………………………………………………………………………………………….38

2-8-5-سلسله مراتب شبکه……………………………………………………………………………………………….38

2-8-6- غلظت شبکه: تراکم……………………………………………………………………………………………….38

2-9-اعتماد اجتماعی………………………………………………………………………………………………………….39

2-10- برتری سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………43

2-11-روش‌های اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………….44

2-11-1- الگوهای اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………45

2-12- ارتباط عمیق دیدگاه مدیریت اسلامی با مفهوم سرمایه اجتماعی:……………………………………48

2-13- پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………….49

2-14- نمونه‌ای از تهدیدات سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………..49

2-15- سرمایه اجتماعی به مثابه یکی از مشخصه‌های جوامع و ملت‌ها……………………………………..50

2-16- چگونه می‌توانیم موجودی سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم؟……………………………………….55

2-17-  ارزش‌های اجتماعی- فرهنگی(social cultural values )……………………………………..56

2-18- سرمایه اجتماعی و علم اقتصاد………………………………………………………………………………….59

2-18-1- سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و توسعه اقتصادی……………………………………………….59

2-18-2-کارکردهای اقتصادی سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی…………………………………………..60

2-19- کارکردهای سرمایه اجتماعی:……………………………………………………………………………………61

2-19-1- همبستگی و انسجام: …………………………………………………………………………………………..62

2-20- شاخص‌های سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………62

2-20-1- اعتماد………………………………………………………………………………………………………………..62

2-20-2- پایبندی به قوانین اجتماعی…………………………………………………………………………………..63

2-20-3-بستگی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..63

2-20-4- مشارکت اجتماعی………………………………………………………………………………………………64

2-20-5- دسترسی به اطلاعات…………………………………………………………………………………………..64

2-20-الف- عوامل موثر بر سطح سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………….64

2-21- مشکل سنجش سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………..65

2-22- تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری……………………………………………………………………………..67

1-22- هزینه‌های پایین‌تر تبادلات: ………………………………………………………………………………………67

2-22-1- تسهیم و جاری کردن دانش و نوآوری: …………………………………………………………………67

2-22-2-ریسک پذیری: ……………………………………………………………………………………………68

2-22-3- بهبود کیفیت ستاده‌ها: …………………………………………………………………………………………68

2-23- دیدگاه سرمایه‌ی اجتماعی نسبت به تسهیم دانش………………………………………………………..71

2-24- اشکال عمده سرمایه اجتماعی از نظر کلمن……………………………………………………………….85

2-24-1–تعهدات و انتظارات (obligation and expectations)……………………………………71

2-24-2- ظرفیت بالقوه اطلاعات………………………………………………………………………………………..72

2-24-3- هنجارها و ضمانت اجرایی مؤثر……………………………………………………………………………72

2-24-4-روابط اقتدار………………………………………………………………………………………………………..73

2-25- شبکه‌ها و عملکرد سازمان………………………………………………………………………………………..73

2-25-1- شبکه‌های بسته: ………………………………………………………………………………………………….75

2-26- لزوم در نظر داشتن بحث سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی……………………………………………….76

2-27- رضایت شغلی (job satisfaction) …………………………………………………………………….78

2-27-1- مطالعه تئوری‌های رضایت شغلی……………………………………………………………………….79

2-27-2- تئوری بهداشت – انگیزش (motivation- hygiene theorys ) ……………………..80

2-27-3- تئوری آلدرفر (E.R.G)(alderfer)……………………………………………………………….81

2-27-4- تئوری کامروایی نیاز (need fulfillment)……………………………………………………….82

2-27-5- نظریه فرات و استارک……………………………………………………………………………………….82

2-27- 6-نظریه انگیزش پورتر ولاولر……………………………………………………………………………….82

2-27-7- نظریه کینز برگر………………………………………………………………………………………………..83

2-27- 8-نظریه انتظار وورم……………………………………………………………………………………………..84

2-29- عوامل موثر بر رضایت شغلی………………………………………………………………………………….84

2-29-1- ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی……………………………………………………………………88

2-30- پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………..90

2-30-1- پیشینه پژوهش خارجی در مورد سرمایه اجتماعی…………………………………………………90

2-30-2- پیشینهی پژوهش سرمایه اجتماعی در ایران…………………………………………………………..94

2-31- پیشینهی پژوهش رضایت شغلی……………………………………………………………………………..98

2-31-1- تحقیقات خارجی پیرامون رضایت شغلی……………………………………………………………..98

2 –31-2- مطالعات داخلی پیرامون رضایت شغلی…………………………………………………………….. 100

2-32- وزارت نیرو : ………………………………………………………………………………………………………104

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………….119

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..120

3-2- تعریف پژوهش………………………………………………………………………………………………………..121

3-3- نوع و روش پژوهش: ……………………………………………………………………………………………….121

3-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….123

3-5- متغیر پژوهش………………………………………………………………………………………………………..123

3-6- روش نمونه گیری: …………………………………………………………………………………………………124

3-7- تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………..124

3-8- روایی و پایایی پرسشنامه : ………………………………………………………………………………………125

1-8-1- روایی صوری: ……………………………………………………………………………………………………125

2-8-2- روایی ساختاری: ………………………………………………………………………………………………..125

3-8-3- ضریب پایایی: ……………………………………………………………………………………………………125

3-9-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………….125

3-9-1-روایی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..126

-3-9-2- اعتبار محتوا………………………………………………………………………………………………………126

3-9-3 -پایایی پژوهش……………………………………………………………………………………………………126

-3-9-4-روش آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………..127

3-10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات: …………………………………………………………………………..131

3-11-آزمون‌های آماری در تحلیل استنباطی: ………………………………………………………………………133

آزمون اولویت بندی فریدمن……………………………………………………………………………………………..133

آزمون همبستگی………………………………………………………………………………………………………………133

تحلیل رگرسیون ساده و چند گانه ……………………………………………………………………………………..133

آزمون فرض مقایسه میانگین‌های دو گروه…………………………………………………………………………..133

آزمون فرض مقایسه میانگین‌های چند گروه (آزمون تحلیل واریانس یکطرفه- آزمونF )…………..134

3-12-قلمرو پژوهش: ……………………………………………………………………………………………………..134

فصل چهارم: …………………………………………………………………………………………………………………..135

1-4-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..136

4-2- آمار توصیفی مشخصات فردی افراد مورد پژوهش………………………………………………………136

4-3- آمار توصیفی و استنباطی سوالات پرسشنامه……………………………………………………………….142

4-9-آزمون اولویت بندی شاخص های بعد ساختاری مولفه سرمایه اجتماعی………………………….149

4-11-آزمون اولویت بندی شاخص های بعد ارتباطی مولفه سرمایه اجتماعی………………………….151

4-12-آزمون اولویت بندی سئوالات مولفه رضایت شغلی…………………………………………………….151

4-13-آزمون اولویت بندی ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی……………………..153

4-14-آزمون نرمال بودن ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی………………………..153

4-15-فرضیه اصلی: سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارد………………………………………….159

4-16-فرضیه فرعی 1: بعد ساختاری مولفه سرمایه اجتماعی بر مولفه رضایت شغلی تاثیر دارد….159

4-17-فرضیه فرعی 2: بعد شناختی مولفه سرمایه اجتماعی بر مولفه رضایت شغلی تاثیر دارد……160

4-18-فرضیه فرعی 3: بعد ارتباطی مولفه سرمایه اجتماعی بر مولفه رضایت شغلی تاثیر دارد……161

4-19-فرضیه اصلی دوم: ابعاد ساختاری، شناختی و ارتباطی مولفه ساختار اجتماعی بر رضایت شغلی موثرند. …………………………………………………………………………………………………………………161

4-21-آمار توصیفی رضایت شغلی به تفکیک وضعیت تاهل…………………………………………………164

4-22-آمار توصیفی رضایت شغلی به تفکیک تحصیلات………………………………………………………166

4-23-آمار توصیفی رضایت شغلی به تفکیک موقعیت های شغلی…………………………………………169

4-24-آمار توصیفی رضایت شغلی به تفکیک سوابق کاری……………………………………………………171

4-25-تحلیل فرضیات با بهره گیری از چارچوب نظری:……………………………………………………………171

فصل پنجم… …………………………………………………………………………………………………………………..172

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..173

5-2-نتایج توصیفی………………………………………………………………………………………………………….174

5-3-نتایج استنباطی…………………………………………………………………………………………………………174

5-4-پیشنهادات و راهکارها………………………………………………………………………………………………177

5-5-محدودیت ها و تنگناهای پژوهش………………………………………………………………………………..178

.منابع: …………………………………………………………………………………………………………………………….186

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………180

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول شماره ( 1-2 ) مدل اقتضائی هرزبرگ ( محمد زاده ، 1374 )……………………………………..81

جدول 1-3- تناظر شماره سئوالات پرسشنامه با تغییرها………………………………………………………..132

جدول 2-3 امتیاز بندی طیف لیکرت………………………………………………………………………………….132

جدول شماره 1- توزیع فراوانی پاسخ افراد مورد پژوهش……………………………………………………..136

جدول شماره 2- توزیع فراوانی پاسخ افراد مورد پژوهش……………………………………………………..137

جدول شماره 3- توزیع فراوانی پاسخ افراد مورد پژوهش……………………………………………………..138

جدول شماره 4- توزیع فراوانی پاسخ افراد مورد پژوهش……………………………………………………..139

جدول شماره 5- توزیع فراوانی پاسخ افراد مورد پژوهش……………………………………………………..140

 جدول شماره 6- توزیع فراوانی پاسخ افراد مورد پژوهش…………………………………………………….141

4-4جدول شماره 7- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در بعد ساختاری مولفه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………….143

جدول شماره 8- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در بعد شناختی مولفه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………….143

جدول شماره 9- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در بعد ارتباطی مولفه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………….143

4-5-جدول شماره 10- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در مولفه رضایت شغلی………..144

4-6-جدول شماره 11- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در زمینه شاخص های بعد ساختاری مولفه سرمایه اجتماعی………. ………………………………………………………………………………146

4-6-جدول شماره 12- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در زمینه شاخص های بعد شناختی مولفه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………146

جدول شماره 13- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در زمینه شاخص های بعد ارتباطی مولفه سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………..146

جدول شماره 14- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در زمینه شاخص‌های مولفه رضایت شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………..147

جدول شماره 15- آمار توصیفی نظرات افراد مورد پژوهش در زمینه ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………148

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل شبکه های اعتماد…………………………………………………………………………………………………………6

شکل شماره (1-2) : سرمایه اجتماعی و هزینه های مدیریتی منبع : علوی 1385………………………….7

شکل(1-3) انواع سرمایه های یک سازمان………………………………………………………………………………7

شکل ( 5-2 ) مدل فرت و استارک از رضامندی شغلی ( از کمپ ، ترجمه ماهر ، 1370 ص 263 )……..83

 

 

 

چکیده :

هدف اصلی پژوهش پیش رو ، مطالعه  تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی می باشد .سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل قوی که افراد را به همدیگر پیوند میدهد یکی از سرمایه های باارزش و نامرئی بشر هاست .که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته می باشد .تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی مورد مطالعه قرار میگیرد.

سرمایه اجتماعی از متغییر های مستقل پژوهش دارای ابعاد (ساختاری،شناختی ،ارتباطی )که روابط متقابل با همدیگر را تشکیل میدهد و چهار چوب نظری مورد بهره گیری این پژوهش برای مطالعه سرمایه اجتماعی ،از مدل ناهاپیت گوشال  پیروی می ‌کند . از نظر سرمایه اجتماعی  جمع منابع بالفعل و بالقوه در دسترس افراد ناشی از شبکه روابط متقابل به فرد یا واحد اجتماعی می باشد .سرمایه اجتماعی هم شامل شبکه و هم شامل دارائی می باشد که احتمال بسیج شدن آن از طریق شبکه ها وجو د دارد .

نهاپیت وگوشال  سرمایه اجتماعی را عامل موثر در ایجاد و مشارکت در دانش سازمانی می دانند .در این مدل مفهوم سرمایه اجتماعی سازمانی می باشد که بر اساس آن اندازه تاثیر ، با رضایت شغلی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. به همین نظر برای متغییر رضایت شغلی از نظریه نیاز ها بهره گیری شده می باشد زیرا این نظریه سلسله نیازهای مازلو نزدیک می باشد تا جائی که می توان آنها را یکی به حساب آورد. نا گفته نماند نظریه نیاز  مازلو عام تر می باشد و رضایت شغلی می تواند در دایره و محدوده آن قرار گیرد و بر اساس نظریه نیازها اندازه رضایت شغلی هر فرد که از اشتغال حاصل میشود به دو عامل بستگی دارد .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

اول: انکه مقدار از نیازهایی که از طریق  و احراز موقعیت مورد نظر تامین میگردد . دوم :آنکه نمودار از نیاز ها از طریق اشتغال بکار مورد نظر تامین نشده باقی می ماند نتیجه ای که از مطالعه عوامل اول و دوم حاصل میشود. اندازه رضایت شغلی فرد را معین می ‌کند . البته  مطالعات زیادی در زمینه رضایت شغلی  صورت گرفته که متغییرهای زیادی با رضایت شغلی مرتبط می باشد .

پژوهش از نوع روش توصیفی، پیمایشی می باشد که از طریق روش کتابخانه‌ای مقاله‌ها پایان‌نامه‌های ارشد و دکترا دراین زمینه جمع‌آوری گردیده و برای جمع‌آوری اطلاعات نیز از پرسشنامه بهره گیری می گردد پس از جمع‌آوری پرسش‌های توزیع شده داده‌های به دست آمده از طریق روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباط با نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل خواهد گردید..  در این پژوهش با در نظر داشتن اینکه متغییرها کیفی میباشند  تعیین حجم نمونه از فرمول ذیل برای بدست آوردن حجم نمونه بهره گیری میشود

با در نظر داشتن نتایج رگرسیون خطی ساده و معنی دار بودن ضریب خط رگرسیونی(سطح معنی داری کمتر از 05/0 ) ، سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارد.

با در نظر داشتن نتایج رگرسیون خطی ساده و معنی دار بودن ضریب خط رگرسیونی(سطح معنی داری کمتر از 05/0 ) ، بعد ساختاری مولفه سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارد.

با در نظر داشتن نتایج رگرسیون خطی ساده  و معنی دار بودن ضریب خط رگرسیونی(سطح معنی داری کمتر از 05/0 ) ، بعد شناختی مولفه سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارد..با در نظر داشتن نتایج رگرسیون خطی ساده  و معنی دار بودن ضریب خط رگرسیونی(سطح معنی داری کمتر از 05/0 ) ، بعد ارتباطی مولفه سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارد..با در نظر داشتن نتایج رگرسیون خطی چند گانه و معنی دار بودن ضرایب خط رگرسیونی(سطح معنی داری کمتر از 05/0 ) ، تمامی ابعاد ساختاری، شناختی و ارتباطی مولفه سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر دارند

براساس این نتایج میتوان گفت مدیران و برنامه ریزان کلان بیشتر بایستی به این سرمایه عظیم و نهان که در صورتی که بتواند بالفعل شده  تقویت گردد میتواند نتایج بزرگ و پرباری هم برای فرد وهم سازمان و حتی جامعه در بر داشته باشد برنامه ریزی نمایند .

کلمات کلیدی :سرمایه اجتماعی –رضایت شغلی –اعتماد اجتماعی

 

 

 

 

فصل اوّل:

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه:

سرمایه اجتماعی بتدریج از دهه 1990 به بعد در رساله ها و مقالات دانشگاهی با کارهای افرادی زیرا جیمز کلمن ، رابرت پانتام و فرانیسیس فوکو یاما افزایش پیدا نمود. سرمایه اجتماعی برخلاف سرمایه مادی قابلیت انتقال ندارد و از روابط دو جانبه تعاملها و شبکه های می باشد که درمیان گروههای انسانی پدیدار  می گردد.

البته عنوان سرمایه اجتماعی را نخستین بار جامعه شناسی بنام لیداجی هانیفان (Hani Fan)در سال 1916 مطرح کرده بود. پس از او نیز سرمایه اجتماعی به یکی از محورهای مهم مطالعاتی جامعه شناسان تبدیل گردید. اما این بحث تا اوایل 1990 در حوزه جامعه شناسی محدود ماند. از این زمان بود که به یک باره تمام توجه اقتصاد دانان به سوی سرمایه اجتماعی و کارکردهای اقتصادی  آن جلب گردید. بدین ترتیب اقتصاد دانان بر موضوع سرمایه اجتماعی متمرکز شدند و ارزش آنرا تا جایی بالابردند که آنرا موتور اقتصادی نگاشتند.امروزه سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع اعمال می ‌کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی انسجام میان انسانها و سازمانها میباشد از اینرو در غیاب سرمایه اجتماعی ، سایر سرمایه ها تاثیر خود را از دست خواهند داد و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن توسعه و تکامل فرهنگی اجتماعی و اقتصادی ناهموار و دشوار میشود.

سرمایه اجتماعی بطور کلی دارایی محکم و ریشه داری در روابط اجتماعی تصور می گردد که ممکن می باشد در فعالیت ها بهره گیری گردد و تغییری می باشد که هزینه ها و خسارتهای گروهی را به حداقل میرساند. این شبکه های ارتباطی به افراد اجازه می دهد تا بصورتی کاراتر و اثر بخش تر اقدام کنند.

امروزه نیروی انسانی هر سازمانی بعنوان منبع راهبردی سازمانها محسوب و افزایش و حفظ رضایت شغلی نیروها از متداولترین روش دستیابی به اهداف سازمان مطرح می باشد. اما به علت های مختلف این احتمال هست که بعضی از سازمانها کارا اقدام ننموده و این امر را ملزم میسازد تا عواملی را مطالعه و مسائل و معضلات سازمانها را شناسایی و جهت اصلاح در اختیار مدیران قرار گیرد و در این راستا بحث سرمایه اجتماعی و تائید آن بررضایت شغلی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد که بر خلاف کشورهای توسعه یافته در کشورهای جهان سوم به ویژه ایران مبهم باقی مانده می باشد و بعضا در سازمانهایی تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد . پس در این بین مستلزم مطالعه بیشتر و مطالعه اثر آن بررضایت افراد احساس میشود.

1-2- اظهار مسئله:

سرمایه اجتماعی به نسبت مفهومی می باشد که وارد ادبیات علوم سرمایه اجتماعی شده و توانسته می باشد در مدت زمان کوتاهی جایگاه مناسبی موضوعات توسعه پیدا نماید. از کارکردهای اقتصادی سرمایه اجتماعی می توان به کاهش هزینه مبادله ، تسهیل بعضی از مناسبات رسمی بهبود کارائی ، سرعت تبادل اطلاعات ، تقویت ، ابتکارات و کاهش فساد تصریح نمود، یکی از تعاریف مطرح این می باشد که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی می باشد که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد(فوکویاما 1999) بر اساس این تعریف ، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیکی با سرمایه اجتماعی می گردند.

از دیدگاه کوشینا وشرایدر 1999 سرمایه اجتماعی در سطح خرد (سرمایه شناختی) نام داشته و شامل مولفه هایی نظیر ارزش ها ، توجه ها ، تعهدات ، مشارکت ، اعتماد موجود در سیستم اجتماعی سازمان می باشد و در سطح کلان ( سرمایه ساختاری) نامیده میشود که در ارتباط با ساختاری  و فرآیندهای مدیریتی نظیر پاسخگویی مدیران و رهبران در قبال عملکردشان ، شفافیت در تصمیم گیری ، اندازه تصمیم گیری و همکاری گروهی می باشد .( علوی 1380) (منبع ص 97 سرمایه اجتماعی – نیکو مرام.)

برای سرمایه اجتماعی مصادیق سازمان و کسب و کار نیز هست . شواهد محکمی را اظهار می کند سرمایه اجتماعی باعث تقویت فعالیت های سازمانی می گردد که افراد که سرمایه اجتماعی را ایجاد کرده و از آن بهره گیری می کنند ، مشاغل بهتری بیابند و حقوق بیشتری دریافت می کنند و ترفیع میگیرند و در مقایسه با همتایان  منزوی خود تمایلی برای بهره گیری از قدرت سرمایه اجتماعی نداشته و یاتوان آنرا ندارند از تأثیر نفود بیتشری برخودار هستند . سازمانهایی که از سرمایه اجتماعی قدرتمند بهره میبرند می توانند به سرمایه های لازم برای کار آفرینی و فعالیتهای شجاعانه دست یابد و یادگیری سازمانی را بهبود بخشند و سرمایه اجتماعی یک دیواره دفاعی برای دموکراسی می باشد.

رابینسون معتقد می باشد در آن چیز که قابل اندازه گیری می باشد قابل انجام میباشد ( اگر نتوانید اندازه گیری کنید. نمی توانید مدیریت کنید) علی رغم تلاشهای وافری که محققین پیرامون سنجش و اندازه گیری سرمایه اجتماعی در دور افتاده ترین مناطق دنیا بعمل آورده اند ، متاسفانه یکی از بزرگترین نقاط اشکال موجود فقدان اجتماع آنها پیرامون روش اندازه گیری این پدیده می باشد(دکتر مهناز هاشمی بهمن89)

ساختار سازمانی بایستی با اندازه به محیط و فناوری و استراتژی سازگار باشد بصیرت و بینش ها که از تجربه و مطالعه اشکال سازمانی جدید نشات گرفته می باشد نشان میدهد که ما بایستی ایده (( تناسب)) را کنار گذاشته یا به حداقل تغییر دهیم. مدیران و کارکنان در سازمانها از عدم اعتماد متقابل بهم رنج میبریم و همین عدم اعتماد موجب کاهش تشریک مساعی کارکنان و همچنین انصراف مدیران از مشارکت با کارکنان گردیده می باشد و نتیجه آن بی تفاوتی و کاهش اندازه انگیزش در میان کارکنان خواهد گردید. یکی از معضلات سازمانهای دولتی و غیر دولتی عدم وجود همکاری ارادی داوطلبانه و آگاهانه می باشد و نبود آن به معنای پائین بودن سطح سرمایه اجتماعی سازمانی می باشد و مشکل دیگر که سازمانها با آن درگیر می باشند بالا بودن هزینه تبادلات و معادلات فیما بین می باشد و این مسئله ناشی از عدم اعتماد متقابل می باشد . اتحاد متقابل تأثیر زیادی در تسهیل فرآیندها و کاهش هزینه های مربوط به اینگونه تبادلات دارد. (همان ماخذ)

سرمایه اجتماعی را می توان حاصل پدیده های ذیل در یک سیستم اجتماعی دانست( فلورا، 1999): اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، گروه های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کارگروهی.

تعداد صفحه : 216

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***