دانلود متن کامل پایان نامه  مطالعه روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری

دانشگاه پیام نور

گروه مدیریت

عنوان پژوهش:

مطالعه روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری

(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی بانک رفاه کارگران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

با ورود به اقتصاد دانشی،دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین و سرمایه و ماشین آلات و… . از ارجحیت بیشتری برخوردار شده استبه طوریکه در این اقتصاد،دانش به عنوان مهمترین عامل تولید به شمار می رود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها یاد برده می گردد (Seetharaman et al.,2002).یکی از ویژگیهای این دانش این می باشد که نامشهود می باشد یعنی غیر قابل لمس و غیر قابل محسوس  می باشد و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و مشکل می باشد در صورتی که در گذشته سازمانها با بهره گیری از روشهای حسابداری قادر بودند تا ارزش و اندازه عوامل تولید خودرا بطور کامل محاسبه کنند. امروزه این روشهای حسابداری دیگر دارای کارایی لازم نیستند (Sullivan et al.,2000).دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای داراییهای نامشهود به شمار می رود.اگر در گذشته بیشتر داراییهایسازمانها مشهود بودهاند اما امروزه قسمت اعظم داراییهای سازمانها نامشهود هستند (Sullivan et al.,2000).در این اقتصاد دانشی،موفقیت سازمانها به توانایی مدیریت این داراییهای نامشهود بستگی دارد و برای اینکه بتوانیم این داراییها را مدیریت کنیم آغاز می بایستی  آنها را شناسایی واندازه گیری کرده  و در نهایت می توانیم آنها را مدیریت کنیم (San`chez et al.,2000).

با ورود به اقتصاد دانشی ،ما به مدل جدیدی از داراییهای سازمانی نیاز داریم.بطور کلی داراییهای سازمانی را می توان به 2 دسته کلی تقسیم نمود :

1-داراییهای مشهود:این داراییها شامل داراییهای فیزیکی و مالی هستند که بطور تقریبا کامل در تراز نامه شرکتها منعکس می گردد. این داراییها تحت اصول اقتصاد کمیابی اقدام می کنند یعنی با بهره گیری بیشتر از آنها، از ارزش آنها کاستهمی گردد.

2-داراییهای نامشهود: این داراییها هم به دو دسته کلی تقسیم می شوند :

2-1:داراییهای نامشهودی که به وسیله قانون طرفداری شده اند و به آنها عنوان مالکیت معنوی را داده اند و شامل حق امتیازها وکپی رایتها و فرانشیز وعلایم ومارکها تجاری می باشد. بعضی از موردها آن در ترازنامه منعکس می شوند.

2-2:سایر داراییهای نامشهود که شامل سرمایه های  فکری می باشد که تحت اصول اقتصاد فراوانی اقدام می کنند یعنی با بهره گیری بیشتر از آنها، از ارزش آنها کاسته نمی گردد و معمولا در ترازنامه منعکس نمی شوند (Tayles et al .,2002).

در این فصل ازتحقیق، محقق به گونه اختصار و با در نظر داشتن موضوع پژوهش، به اظهار مساله اصلی پژوهش و تشریح و اظهار موضوع، ضرورت انجام پژوهش، فرضیه های پژوهش، اهداف اساسی از انجام پژوهش، روش پژوهش، روش های گردآوری اطلاعات، نمونه و جامعه آماری، روش نمونه گیری و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته، و در پایان اصطلاحات و واژه های تخصصی مطرح می گردند.

 • مسأله اصلی پژوهش

این امر مسلمی می باشد که پژوهش های کاربردی، مساله مدار هستند. بدین معنی که تمام فرآیند پژوهش، از اولین گام های نظاره تا آخرین مراحل استنتاج، می بایستی حول یک یا چند مساله یا مشکل دور بزند. بنابر این، روشن کردن مشکل یا مساله در یک پژوهش علمی و کاربردی، یکی از ضروری ترین و اولین گام های پژوهش می باشد. اگر مساله خوب روشن یا تبیین نشود، تمام مراحل بعدی فرایند پژوهش از قبیل: جمع آوری اطلاعات و استنتاجات یا نتیجه گیری، دچار معضلات و نواقصی خواهد گردید که ناشی از خود آن مراحل نیست، بلکه ناشی از روشن نبودن و اظهار نادرست مساله می باشد. بنابر این شاید اغراق نباشد که بعضی از محققان عقیده دارند که خوب و درست روشن کردن مساله، معادل نیمی از فعالیت های پژوهشی می باشد.

آغاز لازم می باشد تا مدل مفهومی پژوهش نمایش داده گردد، تا سئوالات پژوهش از روی مسیر مربوطه مشخص گردند.

شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش

 

در این پژوهش با در نظر داشتن مدل مفهومی پژوهش سوالات زیر مطرح می گردند:

 1. آیا میان اجزای سرمایه های معنوی،ارتباط معنادار ومثبتی هست ؟
 • آیا بین سرمایه انسانی و سرمایه مشتری ارتباط معنادار و مثبتی هست ؟
 • آیا بین سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارتباط معنادار و مثبتی هست ؟
 • آیا بین سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری ارتباط معنادار و مثبتی هست ؟

     2.آیا  اجزای سرمایه های فکری موجب بهبودعملکرد سازمانی  میشود؟

 • آیا سرمایه مشتری موجب بهبود عملکرد سازمانی می گردد ؟
 • آیا سرمایه ساختاری موجب بهبود عملکرد سازمانی می گردد؟
 • آیا سرمایه انسانی موجب بهبود عملکرد سازمانی می گردد؟
  • تشریح و اظهار موضوع

 در یک تعریف ساده، سرمایه فکری،عبارتست از تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری داراییهای یک شرکت(Seetharaman et al.,2009). در تعریف دیگر، از سرمایه فکری به عنوان همه فرآیندهاو داراییهایی نام برده می گردد که معمولا در تراز نامه منعکس نمی شوند (Bontis et al.,2000). متاسفانه هیچ تعریف جهانشمولی از سرمایه های فکری وجود ندارد.خود این سرمایه های فکری هم دارای یکسری اجزایی هستند که در یک طبقه بندی ساده شامل سه نوع سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری می باشد (Bontis et al.,2000).

سرمایه انسانی:شامل ذخیره دانش اعضای یک سازمان می باشد که شامل شایستگها و طرزفکرهای کارکنان می باشد.

سرمایه ساختاری:شامل همه مخازن دانش غیر انسانی در یک سازمان می باشد که شامل پایگاه داده ها ،چارتهای سازمانی و فرآیندها و استراتژیها و … .می باشد که به سازمان ارزشی فراتر از مواد آن می دهد.

سرمایه مشتری:عبارتست از دانش گرفته شده در کانالهای بازاریابی و روابط مشتری یک سازمان می باشد (Bontis et al.,2000).

طبقه بندیهای مختلفی از سرمایه های فکری ارایه شده می باشد.(Seetharaman et al.,2002andPetty et al.,2000 and Chen et al.,2004).

بطور کلی بایستی گفت که مهمترین غیر از اصلی و اساسی سرمایه فکری،سرمایه انسانی می باشد و دو سرمایه دیگر تابعی از سرمایه انسانی می باشد (Chen et al., 2004).

متاسفانه سازمانها به این سرمایه های فکری توجهی ندارند و از تأثیر آنها در شکل گیری اهداف خود،غافل هستند زیرا این سرمایه های فکری را نمی شناسند و قادر به انداره گیری آنها نیستند.

پژوهش حاضر در پی آن می باشد که ببیند:

1- آیا سرمایه های فکری موجب بهبود عملکرد سازمانی می گردد یا نه؟

2- آیا این اجزا سرمایه های فکری با همدیگر ارتباطی دارند یا نه؟

 

 • ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

همانطوری که قبلا تصریح گردید امروزه قسمت اعظم داراییهای سازمانهارا داراییهای نامشهود تشکیل میدهند و روشهای حسابداری قادر به اندازه گیری آنها نیستند (Sullivan et al., 2000). از طرفی در این اقتصاد دانشی،موفقیت سازمانها به توانایی مدیریت این داراییها نامشهود بستگی دارد. مر[1]وهمکارانش دلایلی را برای توجه و اندازه گیری سرمایه های فکری برشمرده اند که عبارتند از:

1-کمک به سازمانها برای تنظیم استراتژیهای آنها.

2-ارزیابی اجرای استراتژیها.

3-کمک به تصمیمات گسترش و تنوع.

4-بهره گیری از نتایج اندازه گیری سرمایه هایفکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.

5-ابلاغ این داراییها به ذینفعان خارجی سازمانها (Marr,et al.2003).

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

6-ودلیل دیگر برای انجام اینکار این می باشد که اندازه گیری سرمایه فکری بطور کامل و دقیق، می تواند ارزش و عملکرد شرکتها را اندازه گیری کند چونکه در یک جامعه مبتنی بر دانش،دانش بخش مهمی از ارزش یک کالا و نیز بخش مهمی از ثروت یک شرکت را تشکیل می دهد (Kannan et al.,2004 and Chen et al.,2011).

اگر چه ما قادر به اندازه گیری دقیق این داراییها نیستیم اما حداقل با در نظر داشتن آنها و اطلاع از تأثیر آنها در عملکرد سازمانی سازمانها،به اهمیتسرمایه گذاری بر روی این داراییها پی میبریم (San`chez et al.,2010).

 • فرضیه‌های پژوهش

فرضیه‌های این پژوهش عبارتنداز:

 1. سرمایه انسانی با سرمایه مشتری ارتباط معنادار و مثبتی دارد.
 2. سرمایه انسانی با سرمایه ساختاری ارتباط معنادار و مثبتی دارد.
 3. سرمایه ساختاری با سرمایه مشتری ارتباط معنادار و مثبتی دارد.
 4. سرمایه مشتری موجب بهبود عملکرد سازمانی می گردد.
 5. سرمایه ساختاری موجب بهبود عملکرد سازمانی می گردد.
 6. سرمایه انسانی موجب بهبود عملکرد سازمانی می گردد.
 7. ضمناً سهم هریک از سرمایه های مشتری و ساختاری و انسانی در بهبود عملکرد سازمانی چه میزانی می باشد؟
  • اهداف انجام پژوهش

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیرخلاصه نمود:

 1. شناخت انواع داراییهاینامشهود، طبقه بندیهای آنهاوروشهای اندازه گیری آنها.
 2. مطالعه ارتباط سرمایه های فکری با عملکرد سازمانی.
 3. اطلاع از وضعیت( نسبی) این سرمایه های فکری.
 4. ارایه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری.

تعداد صفحه :۹۶

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***