متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بیمه

عنوان : مطالعه تأثیر تعهد سازمانی برعملکرد کارکنان در شرکتهای بیمه استان گیلان»

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی( M.A.)            

” گرایش بیمه”

عنوان:

« مطالعه تأثیر تعهد سازمانی برعملکرد کارکنان در شرکتهای بیمه استان گیلان»

(مطالعه موردی در شرکتهای، بیمه ایران- دانا- آسیا)

 

استاد راهنما:

مجتبی افشاریان

بهمن 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه.. 3

1-2) اظهار مساله.. 5

1- 3) اهمیت و ضرورت پژوهش.. 11

1-4) اهداف پژوهش.. 12

1-5) چارچوب نظری پژوهش.. 12

1-6) فرضیه ها.. 13

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی.. 14

1-7-1) متغیر وابسته: عملکرد کارکنان.. 14

1-7-2) تعهد سازمانی به عنوان متغیرمستقل پژوهش:.. 15

1-8) قلمرو پژوهش.. 17

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

2-1)بخش اول:مبانی نظری پژوهش.. 18

2-1-1) مقدمه.. 18

2-1-2)تعاریف تعهد.. 20

2-1-3) انواع تعهد.. 21

2-1-3-1) تعهد نسبت به سازمان.. 21

2-1-3-2)تعهد نسبت به افراد و گروههای کاری(مردم).. 22

2-1-3-3) تعهد نسبت به خود.. 23

2-1-3-4) تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع.. 23

2-1-3-5) تعهد نسبت به شغل.. 23

2-1-3-6)تعهد حرفه ای.. 24

2-1-4) سطوح تعهد.. 25

2-1-4-1) تعهد کم یا ضعیف.. 25

2-1-4-2) تعهد متوسط.. 25

2-1-4-3)تعهد زیاد یا قوی.. 26

2-1-5) تعهد سازمانی.. 26

2-1-6) مراحل رشد وتوسعه مفهوم تعهد سازمانی.. 31

2-1-7)  دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی.. 32

2-1-7-1)دیدگاه آلن و مایر.. 32

2-1-7-2) دیدگاه ریچرز:.. 34

2-1-7-3) دیدگاه بکر.. 34

2-1-7-4) دیدگاه پورتر.. 36

2-1-7-5)دیدگاه استیرز.. 36

2-1-7-6)دیدگاه اHریلی و چتمن.. 37

2-1-7-7)دیدگاه شاین و اتزیونی.. 37

2-1-7-8)دیدگاه پنلی و گولد.. 38

2-1-8) عوامل موثر بر تعهد سازمانی.. 38

2-1-8-1) ویژگی های شخصی.. 40

2-1-8-2)ویژگی های شغل.. 40

2-1-8-3)ویژگی های ساختاری.. 41

2-1-8-4)تجربیات کاری.. 41

2-1-9)  عوامل موثر بر تعهد عاطفی.. 46

2-1-10) عوامل موثر بر تعهد مستمر.. 49

2-1-11) عوامل موثر بر تعهد هنجاری.. 50

2-1-12)مقدمه.. 55

2-1-13) تعریف عملکرد.. 55

2-1-14) عملکرد کارکنان.. 58

2-1-15) اهمیت عملکرد شغلی.. 59

2-1-16) ابعادعملکرد شغلی کارکنان.. 60

2-1-17)تفاوت عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای.. 61

2-1-18)عوامل موثر بر عملکرد کارکنان فرد.. 62

2-1-19) مدیریت عملکرد.. 65

2-1-20) عوامل تاثیرگذار در اجرا و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد.. 66

2-1-21) مزایای مدیریت عملکرد.. 67

2-1-22) تعریف ارزیابی عملکرد.. 68

2-1-23) انواع ارزیابی.. 69

2-1-24) نظریه های ارزیابی عملکرد.. 70

2-1-25) علت های نیاز به ارزیابی عملکرد.. 71

2-1-26) کاربردهای ارزیابی عملکرد.. 72

2-2)بخش دوم :پیشینه میدانی پژوهش.. 73

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه.. 81

3-2) فرآیند اجرای پژوهش.. 81

3-3) روش پژوهش.. 82

3-4) جامعه و نمونه آماری.. 82

3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها.. 83

3-6) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری:.. 84

3-6-1) روایی پرسشنامه:.. 85

3-6-2) پایایی پرسشنامه:.. 85

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 87

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه.. 89

4-2  توصیف ویژگی های جمعیت شناختی.. 89

4-3)توصیف متغیر های پژوهش.. 93

4-4) آمار استنباطی.. 98

4-4-1 آزمون کولموگراف- اسمیرنوف.. 98

4-4-2 آزمون فرضیه اول .. 98

4-4-3 آزمون فرضیه دوم.. 101

4-4-4 آزمون فرضیه سوم.. 103

4-4-5 آزمون فرضیه اصلی.. 105

4-5) رتبه بندی ابعاد تعهد سازمانی.. 106

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه.. 109

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 109

5-3) نتایج فرضیه های پژوهش:.. 110

5-4) مقایسه نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات مشابه:.. 110

5-5) پیشنهادات براساس فرضیه های پژوهش.. 113

5-6)محدودیت های پژوهش.. 115

5-7)پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 116

منابع و ماخذ:.. 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 شکل 2-1) دیدگاههای نظری و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی.. 32

شکل2-2) چهار دیدگاه مختلف تعهد.. 35

شکل2-3)نمودار استخوان ماهی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 39

شکل2-4) عوامل موثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی… 40

شکل 2-5) عوامل موثر بر تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و مایر.. 42

شکل2-6) عوامل موثر بر تعهد سازمانی استیرز و همکاران .. 45

شکل2-7) الگوی سه بخشی مایر و آلن .. 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول)3-1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه.. 83

جدول (3-2) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد:.. 84

جدول(3-3) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه.. 86

جدول(4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان.. 89

جدول(4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان.. 90

جدول(4-3) توصیف سطح تحصیلات پاسخ دهندگان.. 91

جدول(4-4) توصیف سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 92

جدول4-5) توصیف متغیر تعهد سازمانی.. 93

جدول4-6) توصیف متغیر تعهد عاطفی.. 94

جدول4-7) توصیف متغیر تعهد مستمر.. 95

جدول4-8) توصیف متغیر تعهد هنجاری.. 96

جدول4-9) توصیف متغیر عملکرد کارکنان.. 97

جدول(4-10) ضرایب همبستگی و شدت ارتباط در فرضیه اول.. 99

جدول (4-11) آمارۀ آزمون و ضریب رگرسیونی در فرضیه اول.. 99

جدول(4-12)  ضرایب همبستگی و شدت ارتباط در فرضیه دوم.. 101

جدول(4-13)  آمارۀ آزمون و ضریب رگرسیونی در فرضیه دوم.. 101

جدول(4-14)  ضرایب همبستگی و شدت ارتباط در فرضیه سوم.. 103

جدول(4-15)  آمارۀ آزمون و ضریب رگرسیونی در فرضیه سوم.. 104

جدول(4-16) ضرایب همبستگی و شدت ارتباط.. 105

جدول(4-17) آمارۀ آزمون و ضریب رگرسیونی در فرضیه اصلی به روش 5 متغیره   105

جدول(4-18) آزمون فریدمن برای رتبه بندی ابعاد تعهد سازمانی.. 106

                               

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان.. 89

نمودار4-2) نمودار دایره ای سن پاسخ دهندگان.. 90

نمودار4-3) نمودار دایره ای تحصیلات پاسخ دهندگان.. 91

نمودار4-4) نمودار دایره ای سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 92

نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر تعهد سازمانی.. 93

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته حقوق: یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

نمودار4-6) هیستوگرام  متغیر تعهد عاطفی.. 94

نمودار4-7) هیستوگرام  متغیر تعهد مستمر.. 95

نمودار4-8) هیستوگرام  متغیر تعهد هنجاری.. 96

نمودار4-9) هیستوگرام  متغیر عملکرد کارکنان.. 97

 

 

 


چکیده:

این پژوهش با هدف، مطالعه ارتباط بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان شرکت های بیمه استان گیلان(بیمه ایران دانا-آسیا) انجام شده می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از حیث اجرا میدانی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان شرکت های بیمه استان گیلان، تعداد 277 نفر بودندکه از این تعداد طبق جدول کوکران نمونه ای به تعداد  169 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید.

برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه بهره گیری شده که پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه ها بین نمونه ها توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از دو روش آمارتوصیفی و آمار استنباطی بهره گیری شده می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان ارتباط معنا داری هست. در ضمن نتایج پژوهش، فرضیه های فرعی شامل وجود ارتباط معنادار بین تعهدعاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری و عملکرد کارکنان را با اطمینان 95 درصد تأیید نمود. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که به ترتیب تعهد هنجاری، تعهد  مستمر و عاطفی برعملکرد کارکنان دارای اولویت هستند.

واژه های کلیدی:  تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری، عملکرد کارکنان.

 

 

 

کلیات پژوهش

 

فصل اول :

 

 

 

 

 

1-1) مقدمه

سازمان ها امروزه به سبب توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و خدماتی ناگریز از تدارک ، حفظ و اداره نیروی انسانی پرتوان در مقیاسی بزرگ و متنوع هستند. امروزه منابع انسانی تأثیر مهمی در رشد و توسعه اهداف سازمان ها دارند. سازمان های امروزی دریافته اند که اگرنتوانند پاسخگوی نیاز های مردم باشند به ناچار بایستی از چرخه حیات خارج شوند. این حقیقتی انکارناپذیراست که دریک سازمان برآیند تمام متغیرها درنهایت منجربه عملکرد سازمانی می گردد که عملکرد سازمانی خود برآیند عملکرد کارکنان می باشد. عملکرد از آن جهت پر اهمیت می باشد که نقشی عمده در بهبود و پیشرفت سازمانها دارد.  اکثر نظریه پردازان عملکرد سازمانی در کوشش برای پاسخ به چنین پرسشهایی به تبیین نظریه ی عملکرد و عوامل سازنده ی آن پرداخته اند. (فقیهی فرهمند، 1388: 181-169).

در واقع یکی از مسائل اساسی که امروزه مدیران با آن مواجه هستند، بهبود عملکرد کارکنان و در نتیجه افزایش بهره وری سازمان می باشد. به تعبیری می توان گفت که تمام تلاشهای مدیریتی افراد در راستای افزایش عملکرد کارکنان معطوف می باشد(Kandula & Srinivas R. ,2007:306). به تعبیری دیگر، در شرایط متغیر کنونی، سازمان ها برای دستیابی به کارایی و اثربخشی بیشتر و در نهایت حصول اهداف از پیش تعیین شده، ناگزیرند که توجه کافی به منابع انسانی خویش داشته و عملکرد آنها را در سازمان مطالعه و ارزیابی نمایند(حقیقی، احمدی و رامین مهر، 1388: 101-79). در مطالعه عملکرد کارکنان به عنوان یک متغیر وابسته در علم مدیریت و سازمان متغیرهای مختلفی شناسایی شده اند که این متغیر(عملکرد کارکنان) را تحت تاثیر قرار می دهند یکی از این متغیر ها ی بسیار مهم تعهد سازمانی می باشد. می توان گفت که تعهد سازمانی یک ملاک مهم برای تاثیر سازمان می باشد .علاقه به این مفهوم مدیریتی همچنین با این امر توجیه می‌ گردد که شاخص بسیار مناسب برای سنجش کوشش و کوشش افراد و وفاداری ایشان به سازمان می‌ باشد .به گونه خاص، تعهد سازمانی با ثبات نیروی کار، کوشش و کوشش کارکنان، عملکرد شغلی، کیفیت خدمات و رفتارهای متناسب مرتبط می باشد (قمری، 1390: 119-101). امروزه مدیران سازمان ها به خوبی دریافته اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان هاست، از این رو در نظر داشتن مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان وانجام هر چه بهتر تأثیر های اختصاص یافته به آن ها و حتی وظایف فرانقشی منابع انسانی ، یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان هاست. نبود تعهد سازمانی در میان کارکنان مانند معضلات و مسائل مهم سازمانی در غالب سازمان های امروز می باشد. بهبود عملکرد کارکنان موجب تامین مزیت رقابتی سازمان در حفظ سودآوری و بقای آن در جهان پر رقابت امروز منجر می گردد که مستلزم همسوئی اهداف فرد با اهداف سازمان، تامین رضایت شغلی و بهبود توجه افراد به نتایج کوشش آنها در سازمان می باشد. پس مطالعه تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان و مطالعه در مولفه های شکل گیری تعهد سازمانی می‌تواند به یافتن و ارائه راهکارهای موثری بیانجامد که مدیران سازمان ها با توسل به آن، به بهبود عملکرد کارکنان خود و نهایتاً به پیشبرد اهداف سازمان توفیق یابند (حقیقت منفرد،حضرتی و میرزازاده، 1389: 89). در این مطالعه ضمن مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع، بویژه در زمینه های توجه، اجزا و چگونگی، شکل گیری آن و تبیین توجه های مهم در رفتار سازمانی کارکنان، پیش شرط ها و پیامدهای مهم تعهد سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد تا بر اساس آن مدل مفهومی و فرضیات لازم برای مطالعه اثرات تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت های بیمه( ایران – دانا- آسیا) در استان گیلان فراهم آید.

فصل اول پژوهش حاضر شامل  اظهار مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، چهارچوب نظری، فرضیه های پژوهش به همراه تعاریف نظری و عملیاتی و قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی می باشد.

تعداد صفحه : 175

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***