متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :MsC

گرایش :مدیریت منابع انسانی

عنوان : مطالعه ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس در شرکت گاز شاهرود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی  ، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”MsC.

گرایش:مدیریت منابع انسانی

عنوان :

مطالعه ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس در شرکت گاز شاهرود

استاد راهنما

دکتر گلنار شجاعی باغینی

استاد مشاور

دکتر مهدی صانعی

 

پاییز 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

چکیده.. 1

فصل اول طرح پژوهش.. 2

مطالعه ارتباط بین استرس و ارگونومی در شرکت گاز شهرستان شاهرود.. 3

مقدمه.. 3

1-1)اظهار مساله.. 3

1-2)ضرورت و اهمیت پژوهش:.. 5

1-3)اهداف پژوهش :.. 6

1-3-1)هدف اصلی :.. 6

1-3-2)اهداف فرعی.. 6

سوالات پژوهش :.. 7

1-4)سوال اصلی :.. 7

1-5)سوالات فرعی :.. 7

1-6)فرضیه ها:.. 7

7)مدل تحلیلی اولیه  پژوهش.. 8

1-8)متغیرهای پژوهش.. 9

1-9)تعاریف مفاهیم و متغیرها:.. 9

1-1-9)تعاریف نظری:.. 9

1-10)روش شناسی و تجزیه تحلیل.. 11

1-11)مدل فرایندی پژوهش :.. 12

فصل دوم تعیین چارچوب نظری پژوهش.. 14

مقدمه:.. 15

2-1-2) تعاریف استرس.. 18

2-1-3)نظریه ارزیابی شناختی استرس( لازاروس ):.. 22

2-1-4) منابع استرس شغلی:.. 24

2-1-5)) نشانه ها و علایم استرس شغلی.. 25

2-1-6) شیوه های مقابله با استرس:.. 26

2-1-7)  ارگونومی.. 28

2-1-8) ارگونومی چیست؟.. 29

2-1-9)) روان‌شناسی مهندسی.. 31

2-1-10)  فیزیولوژی کـار.. 31

2-1-11)مقیاس فشار فیزیولوژیکی.. 32

2-1-12)آهنگ مصرف اکسیژن.. 33

2-1-13)  علـم بیومکانیک.. 33

2-1-14)  آنتروپومتری.. 33

2-2)موضوعات پژوهشی.. 36

2-2-1)پژوهشهای داخل کشور.. 37

2-2-4)پژوهشهای خارج از کشور.. 38

2-3)چارچوب نظری پژوهش:.. 40

چارچوب نظری پژوهش.. 44

فصل سوم روش شناسی.. 45

مقدمه:.. 46

3-1)روش پژوهش:.. 46

3-2) جامعه آماری وحجم نمونه :.. 46

3-3)ابزار جمع آوری اطلاعات.. 47

3-3-2) روایی (اعتبار).. 48

3-3-3)پایایی.. 48

3-4)چگونگی اجرای پژوهش.. 49

3-4-1) اظهار فرضیه:.. 49

3-4-2) تعیین آماره آزمون:.. 49

3-5) روش تحلیل داده ها.. 50

3-6-1)مقوله های مورد مطالعه :.. 50

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها.. 52

مقدمه.. 53

4-1)آمار توصیفی:.. 54

وضعیت کیفی متغیرها.. 58

4-2)پایایی.. 63

4-3)مطالعه نرمال بودن داده ها:.. 65

4-4)مطالعه فرضیات.. 66

مطالعه استرس شغلی و اصول آرگونومی به جنسیت:.. 73

مطالعه استرس شغلی و اصول آرگونومی به تاهل:.. 74

مطالعه استرس شغلی و اصول آرگونومی با در نظر داشتن تحصیلات:.. 75

مطالعه متغیرها با در نظر داشتن رده های سنی:.. 76

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.. 77

مقدمه :.. 78

1-5)بحث.. 78

فرضیه ها  :.. 79

5-2)نتیجه گیری:.. 82

5-3) پیشنهادات.. 83

5-3-1) پیشنهادات به سازمان.. 83

5-3-2) پیشنهادات به محققین آتی.. 83

5-4)مدل تحلیل نهایی.. 84

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر آموزش کارآفرینی بر شکل گیری سرمایه انسانی و عملکرد های کارآفرینانه

فهرست منابع:.. 85

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89

 

 

 

 

فهرست جداول

 

2-1-15)جدول تئوریهای مرتبط با پژوهش.. 35

2-1-16جدول اختصار شده منبع افکار.. 36

3-1جدول تناظر هریک از سوالات پرسشنامه با مولفه ها.. 48

جدول 1-4:جدول فراوانی متغیر جنسیت.. 54

جدول 2-4:جدول فراوانی متغیر تحصیلات.. 55

جدول 3-4:جدول فراوانی متغیر تاهل.. 56

جدول 4-4:جدول فراوانی متغیر رده های سنی.. 57

جدول 5-4:جدول آمار توصیفی.. 58

جدول 6-4: فراوانی پاسخهای نمونه آماری به گزینه های سوالات.. 59

جدول 4-7 پایایی مولفه های پرسشنامه.. 64

جدول 8-4. 65

جدول 9- 4جدول  آزمون همبستگی تاو کندال.. 68

جدول 10-4 جدول  آزمون همبستگی تاو کندال.. 69

جدول 11-4: جدول  آزمون همبستگی تاو کندال.. 70

جدول 12- 4 جدول  آزمون همبستگی تاو کندال.. 71

جدول 13-4جدول  آزمون همبستگی تاو کندال.. 73

جدول 14-4 آزمون دومتغیر مستقل Mann-Whitney. 74

جدول15-4  آزمون دومتغیر مستقل Mann-Whitney. 74

جدول 16-4. 75

جدول 17-4. 76

جدول 1-5 اختصار ی فرضیات.. 81

 

چکیده

اهداف این پژوهش شامل شناسایی ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس درشرکت گازشاهرود میباشد که شامل 4 هدف فرعی به تبیین زیر می باشد

1-شناسایی ارتباط بین بیومکانیک شغلی و استرس 2- شناسایی ارتباط بین روانشناسی مهندسی و استرس 3- شناسایی ارتباط بین آنتروپومتری و استرس 4- شناسایی ارتباط بین فیزیولوژی و استرس

روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب نوع داده ها کیفی بوده می باشد که با بهره گیری از تحلیل توصیفی –پیمایشی نظیر تحلیل همبستگی به مطالعه داده های پژوهش می پردازد با در نظر داشتن اینکه در این پژوهش به دنبال جمع آوری اطلاعاتی در ارتباط با ارتباط بین استرس و اصو ارگونومی هستیم پس جهت گرداوری داده های پژوهش از روش توصیفی بهره گیری میگردد.روش همبستگی به مقصود شناسایی اندازه و چگونگی ارتباط بین استرس و اصول ارگونومی در شرکت گاز شاهرود مورد مطالعه قرار میگیرد

نتایج این پژوهش به تبیین زیر می باشد

1-بین بیومکانیک شغلی و استرس در شرکت گاز شاهرود ارتباط وجود ندارد

2-بین روانشناسی مهندسی و استرس در شرکت گاز شاهرود ارتباط وجود ندارد

3-بین آنتروپومتری و استرس در شرکت گاز شاهرود ارتباط وجود ندارد

4-بین فیزیولوژی و استرس در شرکت گاز شاهرود ارتباط وجود ندارد

همچنین فرضیه اصلی رد گردید که نتیجه ان به تبیین زیر می باشد

بین اصول ارگونومی و استرس در شرکت گاز شاهرود ارتباط معنی داری پیدا نمود نشد

 

تعداد صفحه : 139

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***