دانلود متن کامل پایان نامه  مطالعه انگیزه های شغلی کارکنان در محیط بیمارستان آباده

دانشگاه پیام نور ابرکوه

گروه مدیریت

عنوان پژوهش:

مطالعه انگیزه های شغلی کارکنان در محیط بیمارستان آباده

 استاد راهنما:

حمید رضا ابراهیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

بشر در همه سازمانها چه صنعتی چه بازرگانی یکی از عوامل مهم در پیشبرد اهداف سازمان تلقی می گردد .در جهت نیل به افزایش کارایی و بهره وری هر چه بیشتر این عامل بایستی عوامل انگیزاننده را در او شناخت و سپس برای ارضای این نیازها در جهت افزایش کارائی همت گماشت ضمن اینکه کلیه صاحبنظران مدیریت انگیزش رافرایندی پیچیده و پس دارای ماهیت چند بعدی دانسته اند از این رو فهم و کاربرد آن نیازمند وقوف بر دانش مربوط و هنر بکارگیری آن می باشد .البته برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان ؛ که در واقع پی جویی علت وسبب حرکت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان می باشد . ضرورت تام دارد. کنکاش در مسئله انگیزش ؛ پاسخ چراهای رفتار آدمی می باشد ؛ چرا بشر در سازمان کار می ‌کند ؟ چرا بعضی افراد فعال و بعضی کم کارند ؟ علت علاقه به شغل و بی علاقگی به کار چیست؟ این سوالات و بسیاری دیگر همه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزه ها ی کارکنان اختصار می گردد . از اینرو مدیران با احاطه به چگونگی انگیزش کارکنان و انگیزه های آنان می توانند در شکل گیری اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند. از این رو جلب رضایت کارکنان و علاقه مند کردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه برآورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. اگر علل و یا عدم رضایت آنها نسبت به کارشان مشخص گردد. به مقصود بهبود وارتقاء شرایط کار ونیز جلب رضایت بیشترآنها می توان تلاشهای اساسی تری مبذول داشت. زیرا که وقتی بشر از شغل خود احساس خشنودی نماید ناخود آگاه مسئولیت خویش را بادقت بیشتری به انجام رسانده و از آن خوشحال خواهد گردید. در این پژوهش ما به دنبال این هستیم تا بدانیم چه عواملی بر انگیزش کارکنان تاثیر دارند.

واژه­های کلیدی: انگیزش، رضایت شغلی تبعیض ها در محیط کار حقوق ودستمزد امنیت شغلی شناخت و قدردانی

 

فهرست مطالب

فصل اول

1-1- مقدمه. 2

1-2- اظهار مسأله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 2

1-4-  اهداف پژوهش.. 2

1-5-  فرضیه های پژوهش.. 2

1-6-  قلمرو پژوهش.. 2

1-7- تعریف واژهها و اصطلاحات.. 2

2-1- مقدمه. 2

2-2-  مفهوم انگیزش… 2

3-2-  مطالعه نظریه های انگیزش… 2

2-4- نظریه های انگیزش… 2

2-5-  نخستین نظرات انگیزش… 2

2-6-  مدل سنتی.. 2

2-7- مدل روابط انسانی.. 2

2-8-  مدل منابع انسانی.. 2

2-9-     نظریه های معاصر انگیزش… 2

2-10-  نظریه‌های محتوایی.. 2

2-11- نظریه های فرایندی.. 2

2-12-  نظریه انتظار: 2

2-13-   نظریه برابری: 2

2-14-  نظریه اسناد. 2

2-15-  نظریه هدفگذاری: 2

2-16-  نظریه های تقویت یا شرطی کردن عامل. 2

2-17- نظریه های رضایت شغلی.. 2

2-18- نظریه انتظار. 2

2-19- الگوی پورتر- لاور. 2

2-20-  نظریه اختلاف.. 2

2-21-  تئوری ارزشی ادوین لاک.. 2

2-22- نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو. 2

2-23- نظریه  Xو Y. 2

2-24-  تئوری انگیزش- بهداشت.. 2

2-25-  فنون انگیزش و کاربرد آنها در سازمان.. 2

2-26-  جمع بندی.. 2

2-27- تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع پژوهش.. 2

3-1-  مقدمه. 2

3-2- فرایند پژوهش.. 2

3-3- فرضیه های پژوهش.. 2

3-4- روش پژوهش.. 2

3-5- جامعۀ آماری.. 2

3-6- ابزار جمع آوری دادهها 2

3-7- آزمون های مورد بهره گیری. 2

4-1- مقدمه. 2

4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان.. 2

4-3- آماره های استنباطی: 2

4-4- آزمون فرضیات: 2

5-1- مقدمه. 2

5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار. 2

5-3- نتایج آزمونها 2

5-4- بحث.. 2

5-5- نتیجه گیری.. 2

5-6- پیشنهادات.. 2

فهرست منابع و مآخذ. 2

پرسشنامه. 2

1-1-   مقدمه

نیروی انسانی مهمترین رکن یک سازمان می باشد و موفقیت یا عدم موفقیت سازمان، ارتباط تنگاتنگی با عملکرد کارکنان آن دارد . در سالهای اخیر سازمان ها کوشش کرده اند از طریق ایجاد انگیزش در نیروی انسانی آنها را به مشارکت مفید و سازنده در طرح هایی که به وسیله سازمان رو به گسترش می باشد وادارند(عسگریان، 1378). هر قدر کارکنان از انگیزه کاری بالاتری برخوردار باشد به همان اندازه می تواند در سازمان از کارایی بیشتری برخوردار گردد. یافته های پژوهشی بیانگر این مطلب می باشد که کارکنانی که دارای انگیزه بالاتری هستند، مشتریان از رضایت بالاتری برخوردار می شوند .

ارضاء نیازهای روانی اجتماعی همچون اعتبار، احساس تعلق، مسئولیت و مشارکت، ارضاء نیازهای شناختی مانند چالش ها، خلاقیت، وظایف متنوع، … و در نهایت عامل مادی هم در گروه عوامل انگیزشی یا نیروی پیش برنده، در حرفه و شغل قلمداد می شوند( هاگمن، 1992،ترجمه ی گودرزی1380 ). بر اساس یافته های هرزبرگ، اگر مردم از شغل خود ناراضی باشند منظورشان محیط و شرایط کار می باشد که شامل امنیت شغلی، زندگی شخصی، شرایط کار، حقوق، قوانین سازمان، ماهیت و اندازه سرپرستی و مدیریت، روابط متقابل با همکاران و سرپرستان می باشد. اگر عوامل فوق تأمین نشود افراد احساس نارضایتی خواهند نمود (میرکمالی، .(1371 در تعریفی که از بهداشت روانی ارائه شده می باشد، عواملی همچون سطح بالای حرمت نفس، رضایت از زندگی و پرتوان بودن، پایین بودن سطح افسردگی که شامل درماندگی روانی، ناامیدی، تنش، عصبانیت، خستگی، خلق افسرده و سرشکستگی می باشد، به عنوان عوامل موثر در بهداشت روانی تعریف شدند که بی ارتباط با رضایت از شغل نیستند و در حقیقت ارتباط ی تنگاتنگ با رضایت و انگیزه شغلی دارند. علاقمندی به شغل و رضایت از آن حالت هیجانی مثبت و لذت بخشی می باشد که در نتیجه ارزشیابی فرد از کار خود و تجارب کاری به دست می آید.

بر اساس اهمیت شغل کارمند بیمارستان و عواملی که بر رضایتمندی آنان و انگیزش آنان مؤثر می باشد و تأثیر آن بر کامندان جوان، ضروری می باشد که عوامل کاهش دهنده انگیزه آنان شناسایی شده و راهکارهای خروج از این وضعیت مطالعه گردد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان بیمارستان آباده انجام شده می باشد

1-2-    اظهار مسأله

سازمان های بهداشتی و درمانی به علت اهمیت وظیفه ای که در زمینه پیش گیری مراقبت و درمان بر عهده دارند از جایگاه ویژه ای در جامعه برخوردار می باشند و نارضایتی شغلی کارکنان مراکز درمانی موجب پایین آمدن کیفیت خدمات ارایه شده و در نهایت نارضایتی بیماران خواهد گردید و در نظر داشتن نظرات و خواسته های آنان در واقع در نظر داشتن بهداشت و سلامت می باشد(جهانی و دیگران، 1389). در این پژوهش ما بنا داریم دیدگاه مدیران بیمارستان را نسبت به انگیزه های شغلی کارکنان خود مورد مطالعه قرار دهیم و به اظهار این مسئله که چه عواملی باعث انگیزش شغلی کارکنان بیمارستان می گردد  بپردازیم .بطور کلی برای هر مدیری در هر سازمان آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان امری مهم می باشد آنها در واقع پیگیر علت و سبب حرکت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان خود هستند و کنکاش در مسئله انگیزش برای آنها امری اساسی می باشد، ما در مجموع در این پژوهش به پاسخ این سوالات می پردازیم ،چراهای رفتار آدمی و اینکه چرا بشر در سازمان (بیمارستان )کار می کند ،چرا بعضی افراد فعال و بعضی کم کارند؟ علت بی علاقکی به شغل و علاقه آنها چیست؟ و اینکه چه عواملی به گونه مسقیم بر انگیزش شغلی کارکنان (بیمارستان)تاثیر گذار می باشد؟ این سوالات و بسیاری دیگر در این پژوهش پاسخ داده خواهند گردید.

1-3-     اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

امروزه اداره امور بیمارستان به نحو اثربخش یکی از چالشهای اساسی سیستم بهداشت و درمان می باشد.در این بین مدیریت منابع انسانی به عنوان زیربنای کلیه روشها، تکنیک ها و مدل های مدیریتی می باشد. بیمارستان به عنوان مرکز ثقل سیستم بهداشتی، درمانی و یک سیستم باز با فرایندهای پیچیده و منابع متنوع کیفی و کمی جهت رسیدن به  اهداف اصیل خود نیازمند یک شیوه رهبری اثربخش و استراتژی های مناسب در انگیزش کارکنان می باشد تا آن ها نیز با ارائه خدمات برتر به مردم بتوانند به اهداف بهداشتی نائل گردند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی WHO، بیمارستان کشورهای جهان سوم نیمی از هزینه های بخش بهداشت و درمان را به خود اختصاص داده و از طرفی بخش قابل توجهی از نیروی انسانی بهداشتی و درمانی را که در سطوح عالی آموزش دیده اند به خود اختصاص می دهد. این پژوهش در راه رسیدن به راه حل ها و نتایجی می باشد تا باعث بهبود اوضاع مدیران بیمارستانها گردد.

تعداد صفحه :۶۸

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه مدیریت ریسک و کارایی شعب بانک سپه استان گیلان در چارچوب DEA شبکه ای

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: رشته مدیریت