دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای 1390-1380 

دانشگاه آزاد اسلامی

                                                       واحد علوم و تحقیقات سمنان                                                                                                                                                                               واحدسمنان                   

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان:

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی

سالهای 1390-1380

استاد راهنما:

دکتر سید حسین میری

 

استاد مشاور:

دکتر خسرو فغانی

 

 

تابستان 1392


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده 11
فصل اول. 12
1-1-مقدمه. 13
1-2- اظهار مسئله پژوهش.. 13
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 15
1-4- اهداف پژوهش.. 16
1-5- فرضیه ها و سوال های پژوهش.. 17
1-5-1- فرضیه پژوهش.. 18
1-5-2- سوال های پژوهش.. 17
1-6- متغیرهای پژوهش و شاخص های اندازه گیری آنها 20
1-6-1- متغیر وابسته. 20
1-6-2- متغییر مستقل. 20
1-7- مدل پژوهش.. 22
1-8-تعریف واژه های کلیدی.. 23
1-9- جنبه های جدید و نوآوری پژوهش.. 25
1-10-کاربرد نتایج پژوهش.. 25
1-11- ساختارکلی پژوهش.. 26
فصل دوم 27
2-1- مقدمه. 28
2-2- مبانی نظری فناوری اطلاعات.. 28
2-2-1- تعریف فناوری اطلاعات.. 28
2-2-2- انواع فناوری اطلاعات به کار رفته در بانک ها 31
2-2-3- اثرات به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک ها 33
2-2-4- اثرات فناوری اطلاعات در بهره وری سازمان ها 34
2-3- مبانی نظری بانکداری الکترونیک… 37
2-3-1- تعریف بانکداری الکترونیک… 37
2-3-2- بانکداری الکترونیکی و خدمات الکترونیکی.. 39
2-3-3- تاریخچه بانکداری الکترونیکی.. 41
2-3-4- سیر تحولات بانکداری الکترونیک… 42
2-3-5- سطوح بانکداری الکترونیک… 45
2-3-6- بانکداری الکترونیکی در ایران. 52
2-3-7- مقایسه بانکداری الکترونیک و بانکداری سنتی.. 53
2-3-8- معضلات و محدودیت های بانکداری سنتی.. 55
2-3-9- مزایا و منافع حاصل از به کارگیری بانکداری الکترونیکی.. 58
2-3-10- معایب بانکداری الکترونیک… 63
2-3-11- ذینفعان بانکداری الکترونیکی.. 65
2-3-12-تاثیر توسعه بانکداری الکترونیکی.. 66
2-4- مبانی نظری عملکرد بانک ها 67
2-4-1- تعریف سپرده های بانکی.. 67
2-4-1-1- انواع سپرده های بانکی.. 67
2-4-2- تعریف تسهیلات پرداختی بانک ها 68
2-4-2-1- انواع تسهیلات پرداختی بانک ها 69
2-4-3- تعریف سود و زیان بانک ها 69
2-4-3-1- چگونگی محاسبه سود و زیان. 69
2-5- پیشینه پژوهش… 70
2-5-1- پژوهش های خارجی.. 70
2-5-1-1- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن. 70
2-5-1-2- بانکداری الکترونیک… 74
2-5-2- پژوهش های داخلی.. 79
2-5-2-1- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن. 80
2-5-2-2- بانکداری الکترونیک… 83
2-6- مقایسه پژوهش حاضر با سایر تحقیقات انجام شده 88
2-6-1-مقایسه با تحقیقات خارجی.. 88
2-6-2- مقایسه با تحقیقات داخلی.. 89
فصل سوم 91
3-1- مقدمه. 92
3-2- روش پژوهش.. 92
3-3- سوال پژوهش.. 93
3-4- فرضیه پژوهش.. 95
3-5- متغییرهای پژوهش و شاخص اندازه گیری آن ها 96
3-5-1- متغییر وابسته. 96
3-5-2- متغییر مستقل. 97
3-6- مدل تحلیلی پژوهش.. 99
3ـ7- قلمرو پژوهش.. 100
3ـ7ـ1 قلمرو مکانی.. 101
3ـ7ـ2 قلمرو زمانی.. 101
3ـ7ـ3- قلمرو موضوعی.. 102
3-8- جامعه آماری.. 102
3-9- ابزار و شیوه گردآوری دادهها 102
3-10- آمار توصیفی.. 103
3-11- آزمون های پیش فرض همبستگی.. 103
3-11-1- محاسبه ضریب همبستگی.. 103
3-11-2- آزمون معنادار بودن. 104
3-12- آزمون های پیش فرض رگرسیون. 104
3-12-1- آزمون نرمال بودن. 104
3-12-2-آزمون معنادار بودن. 105
3-12-2-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون. 105
3-12-3- نمودار پراکنش… 105
3-12-4- تجزیه و تحلیل رگرسیون. 105
فصل چهارم 107
4-1- مقدمه. 109
4-2- آمار توصیفی متغییرهای پژوهش.. 109
4-3- آزمون های پیش فرض رگرسیون. 111
4-3-1- آزمون نرمال بودن داده ها 111
4-4- تجزیه و تحلیل مدل های پژوهش.. 112
4-4-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اول. 112
4-4-1-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون. 112
4-4-1-2- آزمون ضریب همبستگی.. 118
4-4-1-3- آزمون تجزیه و تحلیل رگرسیون. 118
4-4-2- تجزیه و تحلیل فرضیه دوم 119
4-4-2-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون. 119
4-4-2-2- آزمون ضریب همبستگی.. Error! Bookmark not defined.
4-4-2-3- آزمون تجزیه و تحلیل رگرسیون. 125
4-4-3- تجزیه و تحلیل فرضیه سوم 126
4-4-3-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون. 126
4-4-3-2- آزمون ضریب همبستگی.. Error! Bookmark not defined.
4-4-3-3- آزمون تجزیه و تحلیل رگرسیون. 132
4-5 نتیجه گیری.. 132
فصل پنجم. 135
5-1- مقدمه. 136
5ـ2- اختصار نتایج آزمون فرضیه های پژوهش.. 137
5ـ2ـ1 اختصار نتایج آزمون فرضیه اول. 137
5ـ2ـ2 اختصار نتایج آزمون فرضیه دوم 138
5ـ2ـ3 نتیجه گیری از آزمون فرضیه‌ی سوم 139
5-3- پیشنهادهای پژوهش.. 140
5-3-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش به بهره وران. 140
5-3-2- پیشنهادهایی به سایر محققین.. 142
5-4- محدودیت های پژوهش.. 142
5-5- نتیجه گیری.. 143
منابع: 144
منابع لاتین: 151
درگاه های مجازی: 159
پیوست1: سهم تسهیلات بانک های دولتی و خصوصی.. 160
پیوست2: سهم سپرده های بانک های دولتی و خصوصی 161
پیوست3: اندازه بهره مندی بانک های دولتی و خصوصی از دستگاه های خودپرداز. 162
پیوست4: اندازه بهره مندی بانک های دولتی و خصوصی از پایانه های شعب.. 163
پیوست5: اندازه بهره مندی بانک های دولتی و خصوصی از کارت های بانکی صادر شده 164
پیوست 6: اندازه بهره مندی بانک های دولتی و خصوصی از پایانه های فروش… 165
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول2-1: سال عضویت بانک های تجاری در شبکه شتاب.. 52
جدول2-2: اقدام های انجام شده هر یک از بانک های تجاری در زمینه بانکداری الکترونیکی.. 53
جدول2-3: مقایسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی.. 55
جدول2-4: مزایا و معایب بانکداری سنتی.. 57
جدول2-5 : مزایای بانکداری الکترونیکی.. 62
جدول2-6 : مزایا و معایب بانکداری الکترونیک… 64
جدول 4-1- آماره های توصیفی متغیرهای مدل رگرسیون پژوهش.. 110
جدول 4-2- تجزیه واریانس رگرسیونی تعداد کارت های بانکی و سپرده 113
جدول 4-3- تجزیه واریانس اثر تعداد پایانه شعب بر اندازه سپرده 114
جدول 4-4- تجزیه واریانس اثر پایانه فروش بر اندازه سپرده 115
جدول 4-5- تجزیه واریانس اثر تعداد خودپرداز بر اندازه سپرده 116
جدول 4-6- تجزیه واریانس اثر تمامی اجزای فناوری اطلاعات بر سپرده 117
جدول 4-7- ضریب همبستگی بین متغییر های مورد مطالعه پژوهش.. Error! Bookmark not defined.
جدول 4-8- تجزیه واریانس اثر تعداد کارت بانکی بر تسهیلات پرداختی.. 119
جدول 4-9- تجزیه واریانس اثر پایانه شعب بر تسهیلات پرداختی.. 121
جدول 4-10- تجزیه واریانس اثر پایانه فروش بر تسهیلات پرداختی به مشتریان 122
جدول 4-11- تجزیه واریانس اثر تعداد خودپردازها بر اندازه تسهیلات پرداختی.. 123
جدول 4-12- تجزیه واریانس اثر تمامی اجزای فناوری اطلاعات بر تسهیلات پرداختی.. 124
جدول 4-13- ضریب همبستگی بین متغییر های مورد مطالعه پژوهش.. Error! Bookmark not defined.
جدول4-14- تجزیه واریانس اثر تعداد کارت بانکی بر اندازه سود(زیان) بانکی.. 126
جدول 4-15- تجزیه واریانس اثر پایانه شعب بر سود(زیان) بانکی.. 127
جدول 4-16- تجزیه واریانس اثر پایانه فروش بر سود بانکی.. 128
جدول 4-17- تجزیه واریانس اثرتعداد خودپرداز بر سود بانکی.. 129
جدول 4-18- تجزیه واریانس اثراجزای فناوری اطلاعات و سود بانکی.. 131
جدول4-19 ضریب همبستگی بین متغییر های مورد مطالعه پژوهش.. Error! Bookmark not defined.
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار شماره2-1: سطوح بانکداری الکترونیک… 51
نمودار 4-1- نمودار هیستوگرام 112
نمودار 4-2- ارتباط رگرسیونی تعدادکارت بانک و سپرده 113
نمودار 4-3 – ارتباط رگرسیونی تعداد پایانه شعب و سپرده 115
نمودار 4-4- ارتباط رگرسیونی پایانه فروش و سپرده 116
نمودار4-5- ارتباط رگرسیونی خودپرداز و سپرده بانکی.. 117
نمودار 4-6- ارتباط رگرسیونی تعدادکارت بانک و تسهیلات.. 120
نمودار 4-7- ارتباط رگرسیونی پایانه شعب و تسهیلات.. 121
نمودار 4-8- ارتباط رگرسیونی پایانه فروش و تسهیلات بانکی.. 122
نمودار 4-9- ارتباط رگرسیونی خودپرداز و تسهیلات بانکی.. 123
نمودار 4-10- ارتباط رگرسیونی کارت بانکی و سود و زیان بانکی.. 127
نمودار 4-11- ارتباط رگرسیونی پایانه شعب و سود و زیان بانکی.. 128
نمودار 4-12- ارتباط رگرسیونی پایانه فروش و سود و زیان بانکی.. 129
نمودار 4-13- ارتباط رگرسیونی تعداد خودپرداز و سود و زیان بانکی.. 130
 
 
 
 
 
 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

این پژوهش درصدد مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های 1380 تا 1390 بوده می باشد. مانند ابزارهای فناوری اطلاعات که در سیستم بانکی کشور از اهمیت خاصی برخوردار هستند میتوان به کارت های بانکی، خودپردازها، پایانه های فروش و پایانه های شعب تصریح نمود. این پژوهش اندازه تاثیر عوامل و اجزای فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور را مطالعه کرده می باشد که مقصود از بهبود عملکرد سیستم بانکی، افزایش حجم سپرده های بانکی، افزایش حجم تسهیلات پرداختی بانک ها و افزایش سودآوری بانک هاست. انجام این پژوهش با بهره گیری از اسناد و مدارک و گزارشات ارائه شده توسط بانک مرکزی و بهره گیری از روش های آماری رگرسیون، همبستگی صورت پذیرفت. برای مشخص شدن مسیر کار مبانی نظری مختلفی که می توانست در این پژوهش به ما کمک کند، مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت تاثیر عوامل فناوری اطلاعات بر اندازه سپرده های بانکی، حجم تسهیلات پرداختی به مشتریان و مقدار سود یا زیان بانکی مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص گردید که بهره گیری از کارت های بانکی، خودپردازها، پایانه های شعب و پایانه های فروش در افزایش حجم سپرده های بانکی و تسهیلات پرداختی بانک ها و سودآوری بانک ها موثر می باشد.
واژگان کلیدی:
فناوری اطلاعات و اجزای آن، بانکداری الکترونیک، عملکرد بانک ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-مقدمه
ما در این فصل کوشش میکنیم که با اظهار تعاریف، نظریه ها و تحقیقات انجام شده درمورد فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیک و تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد بانکداری الکترونیک را مورد مطالعه و پژوهش قرار دهیم. در این فصل قصد داریم به کلیات پژوهش بپردازیم پس آغاز موضوع مورد مطالعه تعریف و سپس اهمیت و ضرورت و اهداف پژوهش ذکر خواهد گردید و در انتها، سوال ها و فرضیه های پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرها را  مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

1-2- اظهار مسئله پژوهش

یکی از بزرگ ترین فرصت ها و چالش هایی که سازمان های امروزی با آن مواجه هستند بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، اینترنت به عنوان یک کانال جدید برای مبادلات اقتصادی منابع جدیدی برای ایجاد درآمد و فرصت در اختیار سازمان ها قرار داده می باشد. اندازه مبادلات از طریق اینترنت روز به روز در حال افزایش می باشد و شرکت هایی که از این فناوری بهره گیری نکنند ظرف مدت کوتاهی از صحنه بازار محو خواهند گردید(سید جوادین،یزدانی،1384). این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوری ها تفاوت اساسی دارد و سازمان‌ و به گونه کلی دنیای اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد(دروکر،2002)[1]. علاوه بر اثرگذاری در کل فعالیت های اقتصادی و غیر اقتصادی تاثیر بسزایی در تسهیل انجام امور و بالا بردن بهره وری و کارایی دارد (پزشکی،دباغ رضایی،1384). از این رو این پژوهش به دنبال پاسخ این سوال می باشد که آیا بهره گیری از فناوری اطلاعات تاثیری بر بهبود عملکرد سازمان های بهره گیری کننده از فناوری اطلاعات دارد یا خیر؟
از سوی دیگر تأثیر مؤثر فناوری اطلاعات در تحولات بانکداری بسیار روشن و انکارناپذیر می باشد (لیتون،2005)[2]. زیرا تحولات مزبور میتواند موجب دگرگونی عظیمی در دنیای بانکداری گردد که از آن جمله میتوان به کاهش موانع جغرافیایی، عرضه خدمات بانکی به صورت کالایی قابل انتخاب، ظهور رقبای جدید، ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشتریان و… تصریح نمود(ایلداری،1384). این تحول شکل های جدیدی از رقابت را در میان بانک ها ایجاد کرده می باشد که در این صورت بانک ها ناچار هستند جهت قرار گرفتن در خط توسعه، خود را با شکل جدیدی از بانکداری با نام بانکداری الکترونیکی همگام سازند. رفع نیاز فیزیکی برای حضور در شعب بانک ها، افزایش دقت در دریافت ها و پرداخت ها، تسریع در جریان مبادلات اقتصادی، افزایش ضریب ایمنی از مزایای کوچک و بزرگی می باشد که  بانکداری الکترونیک با خود به ارمغان آورده می باشد(بانکداری الکترونیک،1387) که مشتریان را هم به بهره گیری از بانکداری الکترونیک ترغیب کرده می باشد(ییو و همکاران،2007)[3]. پس با در نظر داشتن اینکه با ورود فناوری اطلاعات کلیه سازمان ها دستخوش تغییرات و تحولات شگرفی شده اند در این بین بانک ها نیز به عنوان یکی از اساسی ترین بخش های تجاری و اقتصادی کشورها از این موضوع برکنار نمانده اند. بانک ها با بهره گیری از این فناوری، محصولاتی را ابداع مینمایند که میتوانند با نیروی انسانی کمتر خدمات متنوعی را به مشتریان خود ارائه دهند. شبکه بانکی کشور ما نیز با درک جایگاه فناوری اطلاعات در رشد و توسعه این صنعت، سرمایه گذاری های هنگفتی را در بخش سخت افزار، نرم افزار و بسترهای ارتباطی انجام داده که شاید نقطه اوج آن، طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی باشد. اما آن چیز که که در این بین مورد غفلت واقع شده و یا کمتر به آن توجه شده، این می باشد که آیا این سرمایه گذاری ها موجب بهبود عملکرد بانک ها شده می باشد یا نه؟ که در پژوهش حاضر به مطالعه تأثیر بهره گیری از فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور میپردازیم.

  1. Drucker,2002
  2. Liton,2005
  3. Yiu,etal,2007

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***