متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

عنوان : مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های  تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

دانشگاه ملایر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی – گروه علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

 

مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های  تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی ایمان زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر احمد سلحشوری

اردیبهشت 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

هدف از این پژوهش مطالعه اهمیت و جایگاه  چالش برانگیز و  مغفول  تربیت معنوی  و سپس مطالعه مفهوم و جایگاه تربیت معنوی و ارتباط آن با دین می باشد، از آن جهت که تربیت معنوی با مورد توجه قرار دادن ساحت روحانی بشر (که در پیوند با ساحت ربوبی می باشد) باب مناسبی برای گفت و گو در عصر جهانی شدن فرهنگ هاست و می تواند پیروان ادیان توحیدی را به وحدت نظر در حوزه تربیت بشر رهنمون سازد،مهم می باشد.این پژوهش به مطالعه تطبیقی مفهوم و اهداف تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی به عنوان فیلسوف و دانشمند مسلمان با  دیدگاه دیوید کار که یک فیلسوف تربیتی می باشد در یک مطالعه کیفی که با روش تطبیقی انجام شده می باشد ، به پرسش های پژوهش پاسخ داده می باشد . مفهوم تربیت معنوی  از نگاه طباطبایی جهت دهی به فرآیند تجرد نفس ، متناسب با فطرت ربوبی او معنا می یابد که در پی تقویت میل ،تفصیل معرفت و انجام اقدام متناسب با آن می باشد و اهداف از نظر وی سه جنبه شناختی ،گرایشی و عملی دارد . دیوید کار تربیت معنوی را بخش متمایزی از تعلیم وتربیت ، و جدا از تربیت دینی و شامل تجربه و درک سئوالات بزرگ می داند . اهداف تربیت معنوی از نظر وی آموزش حقایق و پرورش فضایل معنوی از راه دو روش تربیت در یک گرایش معنوی و تربیت در یک فعالیت معنوی می باشد.

 

کلید واژه ها:

تربیت ، تربیت معنوی ، علامه طباطبایی، دیوید کار

 

فصل اول. 1

کلیات پژوهش… 1

1-1- مقدمه و اظهار مساله. 2

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش… 3

1-3- اهداف پژوهش… 5

1-4- پرسشهای پژوهش… 5

1-5- تعریف مفاهیم و اصطلاحات… 6

1-6-روش پژوهش… 7

فصل دوم. 8

مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش… 8

مبانی نظری پژوهش… 9

2-1- مقدمه. 9

2-2-1- تربیت… 9

2-2-2ریشه یابی معنای لغوی تربیت… 10

2-2-4- دیدگاههای اندیشمندان در باب تربیت… 12

2-3-1- معنای لغوی معنویت… 18

2-3-2-معنای اصطلاحی معنویت… 18

2-3-10- ارتباط ی دین و معنویت… 29

2-5-1- معنای لغوی و اصطلاحی تربیت معنوی.. 38

2-5-2- ویژگی تربیت معنوی.. 38

2-5-3- تربیت معنوی و ارتباط ی آن با تربیت دینی و تربیت اخلاقی.. 40

2-6-پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور. 42

2-6-1-پیشینه ی پژوهش های داخلی.. 42

2-6-2-پیشینه ی پژوهش های خارجی.. 46

فصل سوم. 52

یافته های پژوهش… 52

3-1-مقدمه. 53

3-2مفهوم ،اهداف  و روش های تربیت از دیدگاه علامه. 53

3-2-1زندگی نامه. 53

3-2-2-تألیفات و آثار: 55

3-2-3-مفهوم  تربیت: 57

3-2-4مفهوم تربیت معنوی: 58

3-2-4-1انسان شناسی علامه طباطبایی.. 59

3-2-4-2ارزش شناسی علامه طباطبایی.. 60

3-2-4-3معرفت شناسی علامه طباطبایی.. 62

3-2-5-اهداف  و اصول و روش های معنوی.. 64

3-2-5-1- اصول و روش های ناظر به هدف شناختی.. 64

3-2-5-2اصول و روش های ناظر برهدف میلی.. 67

3-2-5-3- اصول و روش های ناظر برهدف فرایندی اقدام.. 70

3-2-6-روشهای تربیت معنوی.. 78

3-2-6-1-عزم قاطع و اراده جدی.. 78

3-3 -از دیدگاه دیوید کار. 82

3-3-1-زندگی نامه: 82

3-3-2-مفهوم  تربیت: 84

3-3-3-مفهوم  معنویت: 85

3-3-4-انواع تعاریف معنویت… 86

3-3-4-1-اهمیت روح به عنوان مخالفت جسم. 86

3-3-4-2-معنویت یا چیز های مذهبی و مقدس… 87

3-3-4-3-یک روح حساس و پاک.. 88

3-3-5-مفهوم تربیت معنوی: 89

3-3-5-1-بحران تجدید معنوی.. 89

3-3-5-2-میراث و روشنفکری.. 91

3-3-6-اهداف تربیت معنوی: 93

3-3-6-1-جنبه شناختی.. 95

3-3-6-2-جنبه گرایشی : 95

3-3-6-3-جنبه عملی : 96

3-3-7-روش های تربیت معنوی.. 98

فصل چهارم. 101

بحث و نتیجه گیری.. 101

4-1-مقدمه. 102

4-2-پاسخ به پرسش اول : 102

4-3-پاسخ به پرسش دوم : 103

4-4-پاسخ به پرسش سوم: 105

4-5-پاسخ به پرسش چهارم: 105

فصل پنجم پیشنهادات کاربردی.. 107

5-2-توصیههایی به محققان بعدی.. 108

5-3-محدودیتهای پژوهش… 108

فهرست منابع و ماخذ. 109

فهرست جدول ها

 

جدول 2- 1- تفاوت های دین و معنویت         47

جدول 2- 2- را بطه تربیت معنوی ، تربیت دینی و تربیت اخلاقی52

– مقدمه و اظهار مساله

مشغولیت های زندگی مکانیکی باعث گردید تا بشر از حقیقت وجودی خود دور و به سمت ناکجا آباد طی طریق کند و این مهم به خاطر تغییر در ایدئولوژی های علمی و فلسفی می باشد که بعد از رنسانس توسط دانشمندانی مانند دکارت، بیکن، گالیله و نیوتن و …انجام گرفت. با گسترش ریاضیات و حاکمیت کمیت در تمام علوم درک مفاهیم دینی کمرنگ تر گردید، به گونه ای که وجه کمیت فربه و فربه تر گردید و به همان اندازه باور به امر مقدس کم رنگ تر گردید، تاحدی که تنها وجه واقعی بعد کمیت و دانش جدید، تنها دانش ریاضی و تجربی گردید. سلحشوری  (1390) از همین رو ارتباط بشر با خودش و خدا قطع  گردید و همانطور که کار می گوید “اخیرا انقلاب فوق العاده ای از علاقه و کشش در بین مربیان در باب موضوعات معنوی و تربیت معنوی به وجود آمده می باشد ” (1996) و این امر زمینه ساز حضوری دیگر بعد از عصر طلایی یونان و جستار های آنان در باب فضیلت ها توسط سقراط، افلاطون و بویژه ارسطو گردید و از طرفی تربیت معنوی با مورد توجه قرار دادن ساحت روحانی بشر برای رویکرد تربیت معنوی که در پیوند با ساحت ربوبی می باشد، باب مناسبی برای گفت و گو در عصر جهانی شدن فرهنگ هاست و میتواند پیروان ادیان توحیدی را به وحدت نظر در تربیت بشر رهنمون سازد.( اشعری، باقری و حسینی،1391)

هنگامی که ماهیت بشر را مطالعه می کنیم ، در می یابیم که مهم ترین بعد بشر ، بعد روحی اوست که بیش ترین قدرت و نفوذ را در اعمال و رفتارش دارد زیرا این روح خود قدرتش را از خداوند گرفته می باشد . از آن جایی که ماهیت تمام بشر ها مشترک می باشد ، پس روح در تمام آنها هست ، اما این قدرت به صورت بالقوه و نهفته می باشد و از راه آموزش (کنترل محسوسات ) می توان بخش هایی از این قدرت را بالفعل نمود . بهترین شکلی که می توان به تمام فعلیت های قدرت های روحی رسید ،دین می باشد . پس می توان گفت که دو نوع معنویت هست :معنویت غیر دینی که فقط تا حدی می تواند به قدرت های روح از راه کنترل و تهذیب نفس و کم کردن تأثیر محسوسات که پایین ترین مرحله ی تربیت دینی می باشد (حداکثر به عالم ملکوت) دسترسی یابدو معنویت دینی و بویژه دین اسلام که اگر فرد براساس راهکارهای آن اقدام کند می تواند به کمال و فعلیت قدرت های روح و عوالم دیگر مانند عالم جبروت و عالم اسماء الهی برسد .

طرح بازگشت به معنویت در دنیای پست مدرن ،نه تنها الزاما به معنای به رسمیت شناختن ادیان نیست ، بلکه بیشتر به مفهوم کوشش برای پر کردن خلاء معنویت انسانی با معنویت هایی می باشد که معضلات ادیان تاریخی و سنتی را نداشته باشند.

 

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

تربیت بشر کامل همواره  به عنوان یک هدف ، آرمان و غایت تربیتی مورد توجه بوده می باشد و کار تعلیم و تربیت در بین همه امور زندگی حساسیت و اهمیت خاصی دارد و پرداختن و مورد توجه واقع شدن آن یک کار مهم ، اساسی و زیر بنایی تلقی می گردد . در آغاز هزاره سوم و باتوجه به رویکرد های جهانی شدن بشر با چالش هی زیرا بحران معنویت ، اخلاق، هویت و بحران محیط زیست و اسارت و بندگی تکنولوژی مواجه می باشد .حال اینکه چگونه می توان بشر امروزی را برای مواجه با این بحران ها و در راس آنها معنویت تجهیز و آماده نمود و بی شک در نظر داشتن بعد معنوی تربیت یا همان تربیت معنوی کار بسیار مهم و خطیر نظام آموزش و پرورش  می باشد در قدم نخست بایستی معنویت را  که یک کلمه قابل بحث و مجادله آمیز می باشد را مورد مطالعه قرار داد .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره: اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه – بیش‌فعالی در کودکان

تعریف واژه معنویت [1]گویاً کمی دشوار می باشد . شاید این دشواری از آن چیز که که در قلب معنوی همان چیزی می باشد که ازنظر فطری از آن طفره می رویم و کمی اسرار آمیز می باشد ، نباید ما را شگفت زده کند (رایت ،2000،ص7).  این امر از آن جهت می باشد که با پاسخ ها و احساسات عمیق شخصی ارتباط دارد و منحصر به فرد می باشد، با وجود این، حیات بخش و پویاست. معنویت از ریشه یونانی و عبری spirit به معنی نفس، باد و روح و لاتین آن  spirateبه معنای نفس کشیدن می باشد که تعریف آن در فرهنگ آکسفورد پیش روی ماده قرار می گیرد که در اصل تقابل روح و جسم  را نشان می دهد : “به معنای حیات بخشی می باشد که می توان گفت که با این باور که خداوند روح خودش را در بشر دمیده، سازگار می باشد. (روح حیات) معنای قدیمی آن گرایش به تمرکز در مذهب دارد و حال آنکه امروزه دارای ابعاد فردی، اجتمایی، شناختی و عاطفی نیز می باشد. (سلحشوری، 1390، ص44 ).

مفهوم معنویت از ارتباط با مهارت های تفکر و تامل و تنها وابسته به ارتباط با خدا،گسترده تر می باشد. (بیگر، 2003، ص16) اگر تربیت را از ریشه (ر ب ب) به معنای اصلاح و تدبیر و سرپرستی کردن، به تمام رساندن و کامل کردن و همچنین از ریشه دیگر آن یعنی (ر ب و ) به معنای رشد و نمو، افزودن و پرورش جسم بدانیم، (باقری ،1390 ، ص52) تربیت معنوی را می توان اینگونه تعریف نمود: کوششی می باشد برای رشد و شکوفایی و رسیدن به یک معنا و حقیقت متعالی.و همچنین تربیت معنوی آموزش برای زندگی می باشد . اگر به بچه ها چگونه زندگی کردن و چگونه عشق ورزیدن را آموخت آنهادر زندگی مادی هنگامی که با فعالیت های منفی از قبیل نفرت ، جنگ ، جنایت و … برخورد می کنند آنها قادر به کنترل اوضاع می باشند . بشر های کامل در چنین چالش های دنیوی عملکرد موفق تری دارند و تربیت معنوی می تواند موفقیت بیشتری ر ا برای بشر ها- فارغ از دین و مذهب – حتی در امور دنیوی تضمین کند.

همچنین مطالعه مفهوم معنویت در دنیای معاصر حکایت می کند که در رویارویی با مفهوم معنویت طیفی از دین باوری تا معنویت باوری فارغ از دین هست. در یک سوی این طیف ،متفکران دینی قرار دارند که عقیده دارند اصولا مفهوم معنویت تنها در چارچوب گفتمان دینی معنا پیدا می کند و غیر از ادیان آسمانی (حتی ادیان زمینی) نمی توانند از معنویت – به مفهومی معنادار-سخن به مبان آورند(باغگلی و همکاران، 1392) در سوی دیگر این طیف متفکران  سکولار قرار دارند که معنویت را نیاز عاطفی و روانشناختی بشر تلقی می کنند و الزامی به هویت بخشی دینی برای حل نیاز های معنوی نمی بینند . گرایش به سوی معنویت به عنوان گرایش نو در عرصه های تربیتی و فرهنگی به دو دلیل اتفاق افتاده می باشد:  نخست آنکه حوزه تربیت بهترین موقعیت و فرصت را برای تبلور معنویت در بشر فراهم می کند، دوم آنکه موضوع معنویت ذاتاً موضوعی تربیتی می باشد. هدف از این پژوهش مطالعه اهمیت و جایگاه  چالش برانگیز و  مغفول  تربیت معنوی و سپس مطالعه مفهوم و جایگاه تربیت معنوی و ارتباط ی آن با دین می باشد از این روست که در این پایان نامه به مطالعه تطبیقی مفهوم و اهداف تربیت معنوی علامه محمد حسین  طباطبایی به عنوان فیلسوف و دانشمند مسلمان و با دیوید کار [2] که یک فیلسوف تربیتی غربی  و نظریه پرداز در موضوع اخلاق و تربیت معنوی و استاد دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند می باشد ،  می پردازیم.

1-3- اهداف پژوهش

الف: هدف کلی

مقایسه کلی( تبیین  شباهت ها و تفاوت ها)  تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار ب: اهداف جزئی:

1-مفهوم تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیویدکار.

2-اهداف تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیویدکار.

3-اصول تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار .

4-روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار .

 

1-4- پرسش­های پژوهش

این پژوهش در صدد پاسخگویی به سوال های زیر می باشد:

1-مفهوم تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیویدکار چیست؟

2-اهداف تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و  دیویدکار کدامند؟

3-اصول تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیویدکار کدامند؟

4-روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیویدکار چه می باشد؟

 

1-5- تعریف مفاهیم و اصطلاحات

تربیت:

تربیت[3] عبارت می باشد از فراهم کردن زمینه‏ها و عوامل براى به فعلیّت رساندن همه‏استعدادهاى بالقوّه بشر (تقى پور ظهیر،  1373،ص28).

معنویت:

معنویت[4] نیاز ذاتی(فطری و درونی) بشر برای ارتباط باچیزی فراتر از ماست ،( ویگل فورس به نقل از محمد نژاد و همکاران ،1388،ص98) و همچنین معنویت بیانگر کوشش همیشگی بشر برای پاسخ دادن به چرا های زندگی می باشد (صمدی ،1385). شهیدی معنویت را ناظر براستفاده از قوه ی خلاقیت و کنجکاوی برای یافتن علت های موجود و مرتبط با زنده ماندن و زندگی کردن دانسته اند . پس آن را برای زندگی فرد لازم و ضروری می داند .(شهیدی ، 1379)

تربیت معنوی[5]

فرایند کمک رسانی و یاری رسانی به متربی برای ایجاد تغییر تدریجی در گستره زمان در یکی از ساحت های بدنی ، روحی و رفتاری که به واسطه عامل انسانی دیگر به مقصود دستیابی وی به کمال انسانی و شکوفا سازی استعداد های او یا بازدارندگی و اصلاح صفات و رفتار های او صورت گیرد  (اعرافی ،1387،ص27).

 

1-6-روش پژوهش

این پژوهش یک مطالعه کیفی با روش تطبیقی می باشد که تقریبا  به کمک الگوی بردی انجام شده می باشد.  الگوی بردی[6] شامل چهار مرحله ی توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه می باشد. (یمینی، 1389،ص31) که از طریق فیش برداری و یادداشت برداری آغاز اطلاعات و داده های لازم گردآوری و سپس به تفسیر داده ها پرداخته می گردد. در مرحله ی بعد، داده های گردآوری شده جهت ایجاد چهارچوبی برای مقایسه ی شباهت ها و تفاوت ها، طبقه بندی و اختصار می شوند. آنگاه تشابهات و تفاوت ها مورد مطالعه قرار گرفته و با در نظر داشتن آن ها به پرسش های پژوهش پاسخ داده می گردد.

تعداد صفحه : 133

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***