متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی بین الملل

عنوان : مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش:بازرگانی بین الملل

عنوان:

مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری
( مورد مطالعه بانک ملت )

استاد راهنما:

دکتر مهدی فدایی

نیمسال تحصیلی

93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان……………………………………… صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش………………………… 1

1-1)مقدمه…………………………………. 2

1-2)اظهار مساله…………………………….. 3

1-3)اهمیت و ضرورت پژوهش…………………….. 5

1-4)اهداف پژوهش……………………………. 5

1-5)چارچوب نظری پژوهش ………………………. 6

1-6)مدل نظری پژوهش…………………………. 7

1-7)پرسشهای پژوهش………………………….. 7

1-8)فرضیه های پژوهش………………………… 8

1-9)تعریف نظری متغیرهای پژوهش……………….. 8

1-9-1) شفافیت اهداف برند……………………. 8

1-9-2)سختی شکل گیری اهداف برند………………….. 9

1-9-3)برند سازی داخلی………………………. 9

1-9-4)عملکرد برند در سطح کار کنان……………. 10

1-9-5)تعهد کارکنان به برند………………….. 10

1-9-6)وفاداری کارکنان به برند……………….. 11

1-9-2) تعاریف عملیاتی متغیرها ………………. 11

1-9-2-1) شفافیت اهداف برند………………….. 11

1-9-2-2) سختی شکل گیری اهداف برند……………….. 11

1-9-2-3) برند سازی داخلی……………………. 11

1-9-2-4) عملکرد برند در سطح کارکنان………….. 11

1-9-2-5) تعهد کارکنان به برند……………….. 12

1-9-2-6) وفاداری کارکنان به برند…………….. 12

1-10) قلمرو پژوهش………………………….. 12

1-10-1) قلمرو موضوعی ………………………. 12

1-10-2) قلمرو مکانی………………………… 12

1-10-3) قلمرو زمانی………………………… 12

فصل دوم:ادبیات و پیشینه…………………….. 13

2-1)بخش اول:نام تجاری (برند) ………………… 14

2-1-1)مقدمهَ……………………………….. 14

2-1-2)تاریخچه برند…………………………. 15

2-1-3)ویژگی های یک برند مناسب……………….. 18

2-1-4)قدرت و ارزش برند……………………… 19

2-1-5)برند سازی……………………………. 20

2-1-5-1-) برندسازی خارجی……………………. 20

2-1-5-2) برندسازی داخلی…………………….. 20

2-1-6)عملکرد برند و معیار سنجش آن……………. 21

2-1-7)عملکرد برند در سطح کار کنان……………. 22

2-1-8)حس تعلق کارکنان به برند……………….. 22

2-1-9)تعهد کارکنان به برند………………….. 23

2-1-10)وفاداری کارکنان به برند………………. 23

2-2)بخش دوم:عملکرد کارکنان………………….. 24

2-2-1)مقدمه……………………………….. 24

2-2-2)تعریف ارزیابی عملکرد………………….. 25

2-2-3)تاریخچه ارزیابی عملکرد………………… 26

2-2-4)ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد…………… 27

2-2-5)هدف ارزیابی عملکرد……………………. 28

2-2-5-1) اهداف ارزیابی عملکرد از نظر کلین ……. 28

2-2-5-2) اهداف ارزیابی عملکرد از نظر مک گرگور…. 29

2-2-5-3) اهداف ارزیابی عملکرد از نظر ابیدا……. 29

2-2-6)کاربرد های ارزیابی عملکرد……………… 30

2-2-7)مراحل ارزیابی………………………… 32

2-2-8)منابع ارزیابی عملکرد………………….. 35

2-2-9)روشهای ارزیابی……………………….. 36

2-2-9-1) روش های مقیاسی…………………….. 37

2-2-9-2) روش عامل سنجی……………………… 38

2-2-9-3) روش ثبت وقایع حساس…………………. 38

2-2-9-4) روش توصیفی………………………… 38

2-2-9-5) روش قیاسی…………………………. 39

2-2-9-6) روش درجه بندی……………………… 39

2-2-9-7) روش توزیع اجباری…………………… 40

2-2-9-8) روش انتخاب اجبرای………………….. 40

2-2-9-9) روش مقیاسی رفتاری………………….. 40

2-2-10)پیشینه پژوهش………………………… 41

2-2-10-1) منابع داخلی………………………. 41

2-2-10-2) منابع لاتین……………………….. 43

فصل سوم:روش اجرای پژوهش/مواد و روش ها………… 46

3-1) مقدمه………………………………… 47

3- 2)قلمرو مکانی  پژوهش…………………….. 47

3- 3) روش پژوهش……………………………. 47

3-4) جامعه و نمونه آماری……………………. 47

3-4-1)جامعه آماری………………………….. 47

3-4-2)حجم نمونه……………………………. 48

3-4-3)روش نمونه گیری……………………….. 48

3-5) متغیرهای پژوهش………………………… 49

3-6)تر تیب سوالات مربوط به متغیرهای پژوهش……… 49

3-7) روش گردآوری دادهها…………………….. 50

3-7-1) شیوۀ کتابخانه ای و اسنادی…………….. 50

3-7-2) شیوۀ میدانی…………………………. 50

3-8) روائی و پایائی ابزار اندازه گیری. ……….. 51

3-8-1) روائی (اعتبار) ابزار اندازه گیری………. 51

3-8-2) پایائی (اعتماد) ابزار اندازه گیری……… 51

3-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………. 52

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها ویافته های پژوهش. 53

4-1) مقدمه………………………………… 54

4-2-1) توصیف پاسخ دهندگان…………………… 54

4-2-2)شاخص های توصیفی برای متغیر های اصلی پژوهش.. 57

4-3) مطالعه مدل پژوهش……………………….. 59

4-4-1)مدل  پایه پژوهش درحالت استاندارد……….. 59

4-4-2)مدل پایه پژوهش درحالت اعداد معنی داری…… 60

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی از برندهای بیسکویت در ایران

4-4-3)مطالعه شاخص های معنی داری وبرازش مدل…….. 61

4-4-4) مطالعه مسیرهای غیر مستقیم……………… 62

4-4-5)آزمون فرضیه های پژوهش…………………. 62

فصل پنجم:بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات………….. 65

5-1) مقدمه………………………………… 66

5-2) نتیجه گیری پژوهش………………………. 66

5-2-1)آمار توصیفی………………………….. 66

5-2-2)نتایج آماری استنباطی………………….. 67

5-3)پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش………… 69

5-4) محدودیت های پژوهش …………………….. 70

5-5)پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………. 71

منابع داخلی……………………………….. 73

منابع لاتین………………………………… 76

پیوست ها………………………………….. 78

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1)اختصار ی پیشینه های مرتبط (صفحه 45)

جدول 3-1) ضرایب آلفای کرونباخ  برای متغیر ها ی پژوهش 52

جدول4-1) توصیف اندازه  جنسیت پاسخ دهندگان……… 54

جدول4-2) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان…………… 55

جدول4-3) توصیف سن پاسخ دهندگان………………. 56

جدول 4-4)شاخص های توصیفی برای متغیرهای اصلی…… 57

جدول 4- 5) شاخص های معنی داری و برازش مدل…….. 61

جدول 4-6 )مسیرهای غیر مستقیم منتهی به عملکرد….. 62

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1) نمودار میله ای  جنسیت پاسخ دهندگان…. 55

نمودار4-2) نمودار میله ای  تحصیلات پاسخ دهندگان… 56

نمودار4-3) نمودار میله ای  سن پاسخ دهندگان……. 57

نمودار4-4) نمودار میله ای  مقایسه میانگین های متغیر های  پژوهش…………………………………………. 58

نمودار 4- 5) مدل پایه پژوهش درحالت استاندارد….. 59

نمودار 4- 6) مدل پایه پژوهش درحالت اعداد معنی داری.. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-1)مدل نظری پژوهش……………………… 7

شکل2-1)اطلاعات معتبر ارزیابی عملکرد. ………….. 30

شکل 2-2)مراحل ارزیابی عملکرد………………… 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


چکیده:

پس از آغاز به کار فعالیت بانکهای خصوصی و گسترش رقابت میان بانکها و مؤسسات مالی دولتی و خصوصی بر سر جذب منابع از بازار پولی و همچنین جذب و حفظ مشتری،گسترش پیدا کرده می باشد.از آنجایی که یکی از عوامل اصلی در انتخاب بانک به وسیله مشتری روابط خوب و برخورد مناسب کارکنان می باشد،بنابر این تا زمانی که کارکنان بانک به برند بانک و اهمیت آن در موفقیت بانک باور نداشته باشند نمی توانند به تقویت برند بانک کمک کنند.این پزوهش با رویکرد کمی و با الهام از نظریه هدف گذاری و برندسازی داخلی درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند می باشد.جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان بانک ملت استان گیلان در 54 شعبه که تعداد کل این کارکنان در شعبات بانک ملت استان برابر 565 نفر می باشد تشکیل میدهند.برای گرد آوری داده ها از روش نمونه گیری غیر احتمالی(ساده) و پرسشنامه در طیف لیکرت بهره گیری شده.ضریب آلفای کرونباخ کلیه متغیر های پژوهش در حد قابل قبول بوده و از روایی محتوای مناسبی برخوردارند.تعداد حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 229 نفر محاسبه گردید.حدود 300 پرسشنامه توزیع گردید و 285 پرسشنامه برگشت داده گردید.آزمون مدل به روش معادلات ساختاری و با بهره گیری از نرم افزار لیزرل انجام گردید.نتایج نشان می دهد که شفافیت اهداف برند بر تعهد کارکنان بر برند اثر مثبت دارد(23/0=γ ؛04/2=t).شفافیت اهداف برند بر وفاداری بر برند اثر مثبت دارد(41/0=γ, 082/2=t).سختی شکل گیری اهداف برند بر تعهد به برند اثر مثبت دارد(23/0=γ؛ 02/2=t).سختی شکل گیری اهداف برند بر وفاداری اثر ندارد.برند سازی داخلی بر تعهد کار به برند اثر مثبت دارد.(48/0=γ؛ 46/4=t).برند سازی داخلی بر وفاداری کار اثر ندارد.تعهد به برند بر وفاداری اثر مثبت دارد(22/0=γ؛ 00/2=t).وفاداری به برند بر عملکرد اثر مثبت دارد.(40/0=γ ؛ 92/3=t).

 

واژگان کلیدی: برند، برندسازی داخلی ، عملکرد کارکنان، تعهد به برند ،وفاداری به برند،بانک

تعداد صفحه : 103

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***