متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : مطالعه موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه  مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: مالی  

عنوان :

             مطالعه موانع رشد بانکداری اسلامی درایران

استاد راهنما :

                              جناب دکتر محمد جواد محمودی

استاد مشاور :

 جناب دکتر علی بازایی

  تابستان 1391 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان

چکیده                     ………………………………………………………………….. 1

مقدمه                      ………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات طرح…………………………………………………………………… 3

مقدمه                      ………………………………………………………………….. 4

1-1بیان مسأله پژوهش    ………………………………………………………………… 5

1-2 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش   ……………………………………………… 6

1-3 اهداف پژوهش  ……………………………………………………………………… 7

1-4 چارچوب نظری و مدل تحلیلی پژوهش  ……………………………………………. 7

1-5 روش پژوهش  ………………………………………………………………………. 10

1-6 قلمرو پژوهش………………………………………………………………………… 10

1-7 جامعه آماری  ……………………………………………………………………… 11

1-8 نمونه، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه……………………………………… 11

1-9 ابزارهای گردآوری اطلاعات………………………………………………………. 11

1-10 روش تجزیه و تحلیل داده  ………………………………………………………. 12

1-11 محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………….. 12

1-12 تعاریف متغیرها و اطلاعات به کار رفته در پژوهش  ……………………………. 13

 

فصل دوم : مطالعات نظری……………………………………………………………… 15

مقدمه          ……………………………………………………………………………. 16

1-2 بانک………………………………………………………………………………… 17

2-2 تأثیر بانک در اقتصاد………………………………………………………………. 18

2-3 چگونگی ورود موسسات غربی به دنیای اسلام  ………………………………….. 15

2-4 بانکداری در ایران………………………………………………………………….. 19

2-5 بانک و ربا                                                                                      20

2-6 شبهات ربا                                                                                       21

2-6-1 اختصاص ربا به زیاده فاحش…………………………………………… 21

2-6-2 اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی…………………………. 22

2-7 بهره و نقاط اشکال آن………………………………………………………………. 23

2-8 بانکداری اسلامی…………………………………………………………………… 25

2-9مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی…………………………………………………… 26

2-9-1 اصول زیربنایی سیستم مالی…………………………………………….. 27

2-9-2 انواع عقود اسلامی………………………………………………………. 27

2-9-2-1 قرض الحسنه…………………………………………………. 27

2-9-2-2 عقود مشارکتی………………………………………………… 29

2-9-2-3 عقود مبادله ای………………………………………………… 32

2-9-2-4 سرمایه گذاری مستقیم………………………………………… 34

2-9-3 ارتباط بین توسعه ابزارهای مالی و توسعه اقتصادی…………………… 35

2-9-4 تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها……………………………………. 36

2-9-4-1 صکوک………………………………………………………. 36

2-10 چهار چوب ساختاری مطلوب…………………………………………………….. 39

2-10-1 شرایط اقتصادی کشور………………………………………………… 40

2-10-2 ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب………………………………. 41

2-10-3 علت های ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان  ………………… 42

2-10-3-1  انتخاب بد……………………………………………………. 50

2-10-3-2  مخاطرات اخلاقی……………………………………………. 50

2-11مفهوم استقلال و انواع آن در بانک های مرکزی…………………………………. 52

2-11-1 موضوعات نظری…………………………………………………………. 52

2-11-2 جنبه های علمی موضوع……………………………………………… 53

2-11-3 اهداف بانک مرکزی مستقل…………………………………………… 53

2-11-4 محدودیت اعطای وام به دولت………………………………………… 54

2-11-5 محدودیت بهره گیری از ابزارهای سیاست پولی………………………….. 54

2-11-6 پدیده تورم واستقلال بانک مرکزی……………………………………. 55

2-11-7 نظام هدف گذاری تورم………………………………………………… 55

2-11-8 مطالعه معیارهای کمی در استقلال بانک مرکزی…………………….. 56

2-11-9 مالکیت و اداره بانک ها………………………………………………. 57

2-11-10 تسهیلات تکلیفی و تبصره ای……………………………………….. 57

2-11-11توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود ……………. 58

2-12 چهارچوب نظارت………………………………………………………………… 59

2-12-1 نظارت شرعی…………………………………………………………. 60

2-12-2 صوری بودن بعضی معاملات…………………………………………. 61

2-12-3  نظارت بانک مرکزی………………………………………………… 61

2-13 چارچوب قانونی مناسب………………………………………………………….. 62

2-13-1 تعدد قوانین…………………………………………………………….. 64

2-13-2 ملاحظات فقهی و شرعی………………………………………………. 64

2-13-3 پیچیده بودن قوانین و مقررات…………………………………………. 65

2-13-4 شبه ربوی بودن معاملات بانکی……………………………………….. 65

2-13-5 شفافیت…………………………………………………………………. 66

2-14 معضلات عملیاتی…………………………………………………………………. 67

2-14-1عدم اجرای مشارکت در سود و زیان…………………………………… 67

2-14-2 الگوهای حسابداری……………………………………………………. 68

2-14-3 جریمه و خسارت تأخیر تأدیه………………………………………….. 68

2-14-4 حاکمیت شرکتی……………………………………………………….. 69

2-14-5 مدیریت ریسک و مدیریت نقدینگی  ………………………………….. 69

2-14-6 آموزش، پژوهش و توسعه………………………………………………. 70

2-15 بیشینه پژوهش……………………………………………………………………… 71

 

فصل سوم: روش پژوهش………………………………………………………………… 76

مقدمه …………………………………………………………………………………….  77

3-1 روش پژوهش ………………………………………………………………………..  78

2-3 جامعه آماری پژوهش ………………………………………………………………… 81

3-3 نمونه آماری و روش اندازه گیری …………………………………………………. 82

3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………. 82

3-4-1 روش پرسشنامه ………………………………………………………… 83

3-4-2 مطالعات کتابخانه ای……………………………………………………. 83

3-4-3 مصاحبه…………………………………………………………………. 84

3-5 فرضیه پژوهش………………………………………………………………………. 85

3-6 متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………… 85

3-7 مدل پژوهش………………………………………………………………………….. 86

3-8 روایی(اعتبار) و پایایی(اعتماد)…………………………………………………….. 88

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده…………………………………………………………… 90

3-9-1 آزمونهای مورد بهره گیری در پژوهش……………………………………….. 90

3-9-2 نرم افزارهای بکار گرفته شده در پژوهش……………………………….. 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها …………………………………………………… 94

مقدمه…………………………………………………………………………………….. 95

4-1 آمار توصیفی و آمار استنباطی…………………………………………………….. 96

4-2 توزیع جامعه آماری بر حسب سن افراد……………………………………………. 98

4-3 توزیع جامعه آماری بر حسب سابقه کار…………………………………………… 98

4-4 توزیع جامعه آماری بر حسب جنسیت……………………………………………… 99

4-5 توزیع جامعه آماری بر حسب پست سازمانی………………………………………. 99

4-6 توزیع جامعه آماری بر حسب سطح تحصیلات……………………………………. 100

4-7 سوألات…………………………………………………………………………….. 100

4-8 فرضیه آماری و پژوهشی………………………………………………………… 110

4-9 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول…………………………………………….. 110

4-10 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم……………………………………………. 111

4-11 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم…………………………………………… 112

4-12 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم………………………………………… 113

4-13 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه پنجم………………………………………….. 114

4-14 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ششم………………………………………….. 115

4-15 آزمون  فریدمن………………………………………………………………….. 117

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………. 118

مقدمه……………………………………………………………………………………. 119

1-5 نتیجه گیری……………………………………………………………………….. 119

1-1-5 فرضیه اول …………………………………………………………… 119

5-1-2 فرضیه دوم ……………………………………………………………. 120

5-1-3 فرضیه سوم……………………………………………………………. 121

5-1-4 فرضیه چهارم ………………………………………………………… 121

5-1-5 فرضیه پنجم ………………………………………………………….. 122

5-1-6 فرضیه ششم…………………………………………………………… 123

5-2 پیشنهادات حاصل از پژوهش………………………………………………………. 124

5-3 پیشنهادات جانبی………………………………………………………………….. 126

5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………….. 127

ضمائم و پیوستها………………………………………………………………………. 128

پیوست الف: پرسشنامه…………………………………………………………………. 129

پیوست ب: نتایج حاصل از روش دلفی………………………………………………… 132

منابع……………………………………………………………………………………. 133

منابع فارسی……………………………………………………………………………. 134

منابع انگلیسی………………………………………………………………………….. 136

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………. 138


فهرست جدول ها

جدول 2-1: انواع صکوک………………………………………………………………. 37

جدول 2-2: ویژگی های انواع نظام بانکداری………………………………………….. 46

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد :رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

جدول 3-1: نتایج آلفای کرونباخ………………………………………………………… 89

جدول 4-1: پرسشهای هر فرضیه………………………………………………………. 97

جدول 4-2: توزیع جامعه آماری بر حسب سن افراد……………………………………. 98

جدول 4-3: توزیع جامعه آماری بر حسب سابقه کار……………………………………. 98

جدول 4-4: توزیع جامعه آماری بر حسب جنسیت……………………………………… 99

جدول 3-5: توزیع جامعه آماری بر حسب پست سازمانی………………………………. 99

جدول 4-6: توزیع جامعه آماری بر حسب سطح تحصیلات……………………………. 100

جدول 4-7: سوأل 1…………………………………………………………………….. 100

جدول 4-8: سوأل 2…………………………………………………………………….. 101

جدول 4-9: سوأل 3…………………………………………………………………….. 101

جدول 4-10: سوأل 4………………………………………………………………….. 102

جدول 4-11: سوأل 5………………………………………………………………….. 102

جدول 4-12: سوأل 6………………………………………………………………….. 103

جدول 4-13: سوأل 7………………………………………………………………….. 103

جدول 4-14: سوأل 8………………………………………………………………….. 104

جدول 4-15: سوأل 9………………………………………………………………….. 104

جدول 4-16: سوأل 10………………………………………………………………… 105

جدول 4-17: سوأل 11………………………………………………………………… 105

جدول 4-18: سوأل 12………………………………………………………………… 106

جدول 4-19: سوأل 13………………………………………………………………… 106

جدول 4-20: سوأل 14………………………………………………………………… 107

جدول 4-21: سوأل 15………………………………………………………………… 107

جدول 4-22: سوأل 16………………………………………………………………… 108

جدول 4-23: سوأل 17………………………………………………………………… 108

جدول 4-24:سوأل 18…………………………………………………………………. 109

جدول 4-25: سوأل 19………………………………………………………………… 109

جدول شماره 4-26-1 و 4-26-2 آزمون فرضیه اول………………………………… 111

جدول شماره 4-27-1 و 4-27-2 آزمون فرضیه دوم…………………………………. 112

جدول شماره 4-28-1 و 4-28-2 آزمون فرضیه سوم………………………………… 113

جدول شماره 4-29-1 و 4-29-2 آزمون فرضیه چهارم………………………………. 114

جدول شماره 4-30-1 و 4-30-2 آزمون فرضیه پنجم   ……………………………… 115

جدول شماره 4-31-1 و 4-31-2 آزمون فرضیه ششم………………………………… 116

جدول شماره  4-32 آزمون  فریدمن…………………………………………………… 117

جدول شماره  ب-1 نتایج حاصل از روش دلفی……………………………………….. 132

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-2: توزیع جامعه آماری بر حسب سن افراد…………………………………… 98

نمودار 4-3: توزیع جامعه آماری بر حسب سابقه کار…………………………………… 98

نمودار 4-4: توزیع جامعه آماری بر حسب جنسیت…………………………………….. 99

نمودار 3-5: توزیع جامعه آماری بر حسب پست سازمانی……………………………… 99

نمودار 4-6: توزیع جامعه آماری بر حسب سطح تحصیلات…………………………… 100

نمودار 4-7: سوأل 1……………………………………………………………………. 100

نمودار 4-8: سوأل 2……………………………………………………………………. 101

نمودار 4-9: سوأل 3……………………………………………………………………. 101

نمودار 4-10: سوأل 4…………………………………………………………………. 102

نمودار 4-11: سوأل 5…………………………………………………………………. 102

نمودار 4-12: سوأل 6…………………………………………………………………. 103

نمودار 4-13: سوأل 7…………………………………………………………………. 103.

نمودار 4-14: سوأل 8…………………………………………………………………. 104

نمودار 4-15: سوأل 9…………………………………………………………………. 104

نمودار 4-16: سوأل 10……………………………………………………………….. 105

نمودار 4-17: سوأل 11……………………………………………………………….. 105

نمودار 4-18: سوأل 12……………………………………………………………….. 106

نمودار 4-19: سوأل 13……………………………………………………………….. 106

نمودار 4-20: سوأل 14……………………………………………………………….. 107

نمودار 4-21: سوأل 15……………………………………………………………….. 107

نمودار 4-22: سوأل 16……………………………………………………………….. 108

نمودار 4-23: سوأل 17……………………………………………………………….. 108

نمودار 4-24: سوأل 18……………………………………………………………….. 109

نمودار 4-25: سوأل 19……………………………………………………………….. 109

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1: مدل پژوهش  …………………………………………………………………. 9

 

چکیده پایان نامه (شامل اختصار، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

وجود یک سیستم مالی منظم و کارآمد باعث می گردد که پس اندازها به مطلوبترین پروژه ها جریان یابد. در بازارهای مالی توسعه یافته به دلیل تنوع موسسات و ابزارهای مالی مورد بهره گیری، سیستم مالی کارآمدی دارند. از طرف دیگر مطالعات نشان می دهد که تفاوت بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته در وججود بازارهای مالی توسعه یافته می باشد. پس گویا مطالعه موانع رشد نظام بانکداری ایران به عنوان یکی از مهمترین بخشهای مالی ضروری می باشد.

هدف از این پژوهش مطالعه موانع رشد نظام بانکداری در ایران می باشد. و همچنین تعحقیق فوق پیمایشی یا زمینه یابی می باشد که یکی از طرحهای اساسی این گونه تحقیقات بهره گیری از روش دلفی می باشد به این نحو که اگر بخواهیم درمورد اتفاق نظر یک جمع نظریه پرداز در مورد یک مسأله خاص به مطالعه بپردازیم از این روش بهره گیری می کنیم.

نتایج حاصل از روش دلفی در مورد موانع رشد نظام بانکداری ایران به شش بخش تقسیم گردید که این موانع عبارتند از: فقدان ساختار مناسبف فقدان مهندسی و ابزارهای مالی مناسب، اشکال قوانین و مقررات، اشکال نظارت، عدم استقلال بانک مرکزی و معضلات عملیاتی.

در این پژوهش نظام بانکداری اسلامی ایران به عنوان متغیر وابسطه و شش مورد فوق به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده. سپس تعدادی پرسشنامه برای آزمون وجود موانع فوق در نظام بانکداری در بین کارشناسان و مدیران و خبرگان نظام بانکی منتشر شدو در نهایت با  بهره گیری از آزمون t تمامی شش فرضیه فوق مورد تأیید قرار گرفت.

 مقدمه:

     بانک ها به عنوان موسسات مالی در یک جامعه تأثیر تعین کننده ای را در گردش پول و ثروت دارند و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشوری برخوردارند. فعالیت مثبت و موثر بانکها می تواند در رشد بخشهای اقتصادی و افزایش تولیدات در هر بخش و یا شکوفایی دربرخی زمینه های اقتصادی اثرات مهمی را بر جای گذارد. در جهان امروز قسمت عمده مبادلات پولی به وسیله بانکها انجام می پذیرد. اداره امور زندگی مردم و همچنین اداره امور اقتصادی کشورها، مستلزم وجود بانکهاست.

  بانکداری و تأمین مالی اسلامی، پدیده ای به نسبت جدیدی می باشد که فقط به چند دهه گذشته باز می گردد با وجود این، در همین مدت زمان کوتاه، این صنعت به رشد سالانه ای بیش از 10 درصد رسیده می باشد. صنعت بانکداری اسلامی فقط محدود به کشورهای اسلامی نشده و در بسیاری از کشورهای جهان مطرح گردیده می باشد خاطر نشان می گردد در کشور ما قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 مورد تصویب قرار گرفت می باشد.

تعداد صفحه : 152

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***