دانلود متن کامل پایان نامه  مطالعه تأثیر مشاوران مدارس در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر

دانشگاه پیام نور واحد میاندوآب

پایان نامه:

جهت اخذ درجه کارشناسی رشته علوم تربیتی(گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

موضوع پژوهش:

مطالعه تأثیر مشاوران مدارس در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 91-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

هدف این پژوهش مطالعه تأثیر مشاوران مدارس در موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی90 – 89 بوده می باشد . جامعه آماری پژوهش ، کلیه دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه شهرستان میاندوآب می باشد . نمونه پژوهش 368 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ، در این پژوهش از پرسشنامه بعنران ابزار اندازه گیری بهره گیری شده می باشد و برای تجزیه و تحلیل فرضیه های این پژوهش در بخش توصیفی از جداول و نمودار فراوانی ، انحراف معیار ، درصد فراوانی ، فراوانی تراکمی و درصد فراوانی تراکمی و در بخش استنباطی از آزمون T بهره گیری شده می باشد. 

 نتایج نشان داد که بین تأثیر مثبت مشاوران با موفقیت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت و معنی داری هست . بین تأثیر مثبت مشاوران با کشف استعدادهای دانش آموزان ارتباط معنی‌داری هست . بین تأثیر مثبت مشاوران باکشف علایق دانش آموزان ارتباط معنی‌داری هست. بین تأثیر مثبت مشاوران با انتخاب مناسب رشته تحصیلی ارتباط معنی‌داری هست. بین تأثیر مثبت مشاوران با کاهش اضطراب دانش آموزان ارتباط معنی‌داری هست. بین آموزش مهارتهای زندگی مشاوران با افزایش توانمندیهای روانی- عاطفی دانش آموزان ارتباط معنی‌داری هست و همچنین نتایج به دست آمده از فرضیه های فرعی نشان داد که  تفاوت معناداری بین موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر وجودندارد و بین موفقیت تحصیلی دانش آموزان در سه گروه از نظر  رشته تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنادار وجود ندارد

فهرست مطالب

فصل اول(کلیات پژوهش)

مقدمه: 2

اظهار  مسئله : 4

ضرورت و اهمیت پژوهش : 7

اهداف پژوهش : 9

اهداف کلی : 9

اهداف جزئی : 9

سؤالات پژوهش : 10

فرضیه ها: 11

فرضیه های اصلی : 11

فرضیه های فرعی : 11

متغیرها : 12

تعاریف عملیاتی واژه ها : 13

محدودیتهای پژوهش : 15

فصل دوم(ادبیات و پیشینه پژوهش)

تاریخچه راهنمایی ومشاوره در جهان : 17

تاریخچه راهنمایی ومشاوره در ایران: 19

انواع راهنمایی و مشاوره : 21

راهنمایی و هدایت تحصیلی در نظام آموزشی فعلی: 22

خصوصیات دانش آموزان دبیرستانی : 22

فعالیت های مربوط به راهنمایی حرفه ای در دبیرستان : 23

روشهای مشاوره با در نظر داشتن زیر بنای فلسفی : 24

هدفهای مشاوره : 26

خدمات چهارگانه راهنمایی در مدارس : 27

مشاوره و راهنمایی در اسلام : 29

اهداف مشاوره ازدیدگاه اسلام: 29

موردها شور در قوانین اسلامی : 30

موردها شور درمدارس : 30

معضلات دانش آموزان در مدارس امروز در جریان تحصیل : 31

مفهوم مشاوره و پیشرفت تحصیلی : 31

خصوصیات مشاور: 33

اصول اساسی راهنمایی ومشاوره : 34

پیشینه داخلی مورد بهره گیری اول : 37

پیشینه مورد بهره گیری دوم : 37

پیشینه داخلی مورد بهره گیری سوم : 38

پیشینه مورد بهره گیری چهارم : 38

پیشینه مورد بهره گیری پنجم : 39

پیشینه خارجی مورد بهره گیری اول : 40

پیشینه مورد بهره گیری دوم : 41

پیشینه مورد بهره گیری سوم : 41

فصل سوم(روش پژوهش)

مقدمه : 43

روش پژوهش: 44

جامعه آماری: 44

روش نمونه گیری و حجم نمونه: 46

ابزار اندازه گیری: 48

پایایی و روایی پرسشنامه ها: 50

روش جمع آوری داده ها: 50

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها : 51

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه. 53

آزمون فرضیه اصلی اول. 65

آزمون فرضیه اصلی دوم 67

آزمون فرضیه اصلی سوم 69

آزمون فرضیه  اصلی چهارم 71

آزمون فرضیه اصلی پنجم 73

آزمون فرضیه اصلی ششم 75

آزمون فرضیه  فرعی اول. 77

فرضیه فرعی دوم: 78

فصل پنجم(نتیجه گیری و اختصار)

اختصار : 81

نتایج : 83

پیشنهادات : 85

خاتمه : 86

فهرست منابع : 87

ضمایم   89

مقدمه:

در همه کشورهای دنیا ، آموزش و پرورش متولی هدایت دانش آموزان در مسیر رشد عقلی         اجتماعی ، اخلاقی ، روانی و  حرفه ای دانش آموزان  می باشد . نظام آموزش پرورش با   فراهم آوردن تجربه های متعدد برای دانش آموزان  ، کوشش دارد آنها را به  شهروندانی خوب تبدیل کند .  به تعبیری می توان  گفت  هدف تعلیم و تربیت تعالی بخشیدن به انسانهاست ، رسیدن به این هدف ، رشد همه جانبه دانش آموزان را می  طلبد .  بدین مقصود ، مجموعه ای از برنامه ها و فعالیت ها در قالب نظام آموزش و پرورش شکل گرفته اند  که یکی از آنها برنامه های  مشاوره و راهنمایی  می باشد . برنامه های مشاوره در مدرسه  به مقصود هدایت رشد  متعادل و همه جانبه دانش آموزان  طراحی شده اند . مشاور مدرسه با  ایجاد هماهنگی در فعالیت های مختلف  مدرسه زمینه رشد سالم دانش آموزان را فراهم  می ‌کند  (سینک ، 86  ، ص 1) .

راهنمایی هر چند به صورت ساده و ابتدایی ، از آغاز تمدن آدمی وجود داشته و با پیچیده  شدن زندگی و تحول  تدریجی جامعه ، از حالتی سنتی به صنعتی پیشرفته می باشد و ضرورت  و اهمیت آن افزایش یافته می باشد . ایجاد و گسترش مکتب خانه ها و  مدرسه ها  در واقع نوعی زمینه سازی  و  ایجاد فرصت برای راهنمایی بودند ، زیرا که در این مکانها  معلم با دلسوزی تمام  شاگردان را در خواندن و  نوشتن و یادگیری درسهای مختلف  کمک و راهنمایی می نمود  ( وکیلیان  ، 81  ،   ص4) .

با  صنعتی  شدن جامعه ها و پیشرفت روز افزون  آنها و  افزایش  چشمگیر حرفه ها  و  شغلها و به دنبا ل آن دشواری  مسئله انتخاب صحیح و مناسب ، توجه  به  امر هدایت و ارشاد و راهنمایی  به  معنای خاص آن زیاد گردید و  ضمن ظهور و گسترش مرکز های بسیار راهنمایی و مشاوره  به  مقصود یاری و کمک  به افراد ، صاحب نظران  و متخصصان نیز به روشن کردن  هدفها ، تعریف و راهنمایی اقدام کرده و انبوهی  از  ادبیات  راهنمایی و ارشاد را  در زمینه ها  به ویژه  تعلیم و تربیت به وجودآوردند .  به علاوه  ، تحولات و دگرگونیهای  زیادی  که هر روزه  اتفاق می افتد ، ضرورت توجه  به  امر راهنمایی و مشاوره را  بیشتر می کند ( همان منبع  ، ص 5) .

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن زن مدارس استثنایی و عادی در شهر کرج

اظهار  مسئله :

با  توجه  به  اینکه  ما  کشوری  در حال توسعه  هستیم  و  جامعه  ما در حال خارج  شدن  از  حالت سنتی  به جامعه  صنعتی می باشد و در جامعه صنعتی  با  در نظر داشتن گستردگی و  وسعت  اطلاعات و تعدد  و تنوع گزینه ها  و پیشرفت  تکنولوژی  ، انتخاب  صحیح و مناسب  مشکل  می باشد و فرد برای تصمیم گیری  مناسب به کمک  دیگران  نیاز  دارد و بدون یاری  آنان اتخاذ  تصمیمات  سنجید و درست  محال  می باشد  (شفیع آبادی ، 1385  ، ص14) .

یکی از راهکارهای  مناسب  برای  مقابله  با  بحران و  معضلات   اجتماعی آنست  که  اصلاح  معضلات و  ارائه  راهکارهای  مناسب و تغییر رفتار از نسل  جوان –  یعنی دانش آموزان  مدارس –  آغاز گردد  زیرا که نظام  آموزش  پرورش تأثیری  نافذ بر نهادهای  اجتماعی ،  سیاسی ،  فرهنگی و اقتصادی دارد ؛  امروزه  در نظام  آموزشی ،  معلمان  همانند یک  ماشین اقدام  می کنند  و  دانش آموزان را با مشتی اصول و حقایق آشنا  می سازنند و هماهنگی و انطباق چندانی بین  واقعیات  زندگی  با  اصول  آموخته  شده  را  ارائه  نمی دهند  ، در حالیکه  آموزش و پرورش بایستی دانش آموزان را از همه  جهات برای  ادامه  تحصیل و زندگی  آماده  سازد  ( شفیع آبادی ، 1382  ، ص15 ).

دانش آموزی  که  در  زمینه ای  از  تحصیلاتش  مشکل  دارد ،  علاوه بر تحمل صدمات روانی وگاهی جسمانی ، از نظر اقتصادی نیز خسارتی به  جامعه وارد  می کند  ، در این  حالت  بایستی به  درمان  معضلات و رفع موانع رشد  او  اقدام  گردد  و در این  بین تأثیر مشاوران عیان می گردد . مشاور  با  بهره گیری  از روشها و فنون  مشاوره  ، دانش آموز و کسانی  را  که  به  نوعی  در ایجاد  مشکل  نقشی دارند را  مطالعه  ودرمان  می  کند . مشاور  همچنین در زمینه  معضلات تحصیلی  به  مورد هایی نظیر اضطراب  امتحان  ،  مردودی ، مشروطی و کمک  در کشف  استعدادها  و علایق به کمک  دانش آموزان  می شتابد  و  او  را برای فعالیت آماده  می سازد  و امکان  یادگیری و آموزش مؤثرتر را  فراهم  می سازد ( شفیع آبادی  ،  85  ، ص45)  .

معمولاً دانش آموزان  در  طول  دوره تحصیلی  خود  با  معضلات و  مسائل پیچیده ای مواجه          می شوند ، مشکلاتی  مانند  افت  تحصیلی  ، تردید  در انتخاب رشته تحصیلی ، ناتوانی در برنامه ریزی برای مطالعه دروس و…  همه  این  مسائل  باعث  شده  که  تأثیر  و وظیفه مشاوران در مدارس به عنوان  مهم ترین عامل تغییر و تحول  دانش آموزان  بیشتر توجه گردد . اما در بعضی از مدارس متأسفانه  مشاوران به کار های کلیشه ای می پردازند و از تأثیر اصلی خود  دور هستند .

مسأله ای  که  در  پی  پاسخگویی  به  آن  در زمینه موضوع  ،  موفقیت  تحصیلی  دانش آموزان    هستیم این  می باشد  که : آیا  مشاوران  در  مدارس  نقشی  در  موفقیت  و  پیشرفت  تحصیلی  دانش     آموزان  دارند؟

تعداد صفحه :118

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***