متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

عنوان : تأثیر  ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع در اداره کل امور مالیاتی استان همدان

این پژوهش تحت عنوان «تأثیر  ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع در اداره کل امور مالیاتی استان همدان» در سال 1392 انجام شده می باشد. متغیرهای این پژوهش ابعاد ساختار سازمانی شامل رسمیت، تمرکز، پیچیدگی و مدیریت کیفیت جامع می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان همدان به تعداد 180 نفر می باشد. حجم نمونه پژوهش با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان به تعداد123 نفر در نظر گرفته شده می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که شامل 26 سؤال در دو بخش ساختار و مدیریت کیفیت بوده می باشد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده که در بخش ساختار، آلفا برابر با 817/0 و در بخش مدیریت کیفیت 865/0 و در مجموع 870/0 بوده که از پایایی مناسبی برخوردار می باشد. به مقصود تحلیل داده­های پژوهش از آزمون­های تحلیل عاملی و معادلات ساختاری بهره گیری شده می باشد. فرضیه های پژوهش و نتایج به دست آمده از آزمون ها به تبیین زیر می باشد: فرضیه اول: بعد رسمیت سازمان بر اجرای مدیریت کیفیت جامع تأثیر دارد. نتیجه: بعد رسمیت سازمان بر اجرای مدیریت کیفیت جامع تأثیر ندارد. فرضیه دوم:  بعد تمرکز سازمان بر اجرای مدیریت کیفیت جامع تأثیر دارد. نتیجه: بعد تمرکز سازمان بر اجرای مدیریت کیفیت جامع تأثیر دارد. فرضیه سوم: بعد پیچیدگی سازمان بر اجرای مدیریت کیفیت جامع تأثیر دارد. نتیجه: بعد پیچیدگی سازمان بر اجرای مدیریت کیفیت جامع تأثیر ندارد.

کلیدواژه ها: ابعاد ساختار سازمانی، رسمیت، تمرکز، پیچیدگی، مدیریت کیفیت جامع.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                          صفحه

چکیده

فصل اول.. 8

معرفی پژوهش.. 8

1-1.      مقدمه.. 9

1-2 . اظهار مسئله.. 10

1 – 3 . اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 13

1-4 . اهداف پژوهش.. 14

1-4-1 . هدف کلی پژوهش.. 14

1-4-2        . اهداف فرعی پژوهش.. 14

1-5 . فرضیه های پژوهش.. 14

1-5-1 . فرضیه اصلی پژوهش.. 14

1-5-2        . فرضیه های فرعی پژوهش.. 14

1-6 . متغیر های پژوهش.. 14

1-7 . قلمرو پژوهش.. 15

1 – 8 . تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های پژوهش.. 15

1 – 8 – 1 . تعریف مفهومی متغیر ها.. 15

1 – 8 – 2 . تعریف عملیاتی متغیر ها.. 17

1 -9 . اختصار فصل :.. 18

فصل دوم.. 19

مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. 19

2-1 . مقدمه.. 20

2-2. بخش اول : ساختار سازمانی.. 21

2-2-1 . تعریف ساختار سازمانی.. 21

2-2-2 .عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی.. 22

2-2-2-1.استراتژی.. 23

2-2-2-2.اندازه سازمان.. 23

2-2-2-3 . تکنولوژی.. 24

2-2-2-4. محیط.. 24

2-2-2-5. فرهنگ سازمان.. 24

2-2-3 . سازمان رسمی.. 25

2-2-4 . مؤلفه های رسمی ساختار سازمانی.. 26

2-3 . بخش دوم: مدیریت کیفیت جامع.. 28

2-3-1 .  مفهوم کیفیت.. 28

2-3-2. مفهوم مدیریت کیفیت جامع.. 28

2-3-3. پیشینه مدیریت کیفیت جامع.. 31

2-3-4. پیشگامان مدیریت کیفیت جامع.. 33

2-3- 5  . عناصر ساختاری مدیریت جامع کیفیت.. 37

2-3-6 . مراحل اجرایی مدیریت جامع کیفیت.. 40

2-4 .  تفاوت مدیریت کیفیت جامع و مدیریت سنتی.. 45

2-5 . مقایسه مدیریت سنتی با مدیریت کیفی.. 45

2-6 . اصول اجرایی  مدیریت کیفیت جامع.. 47

2-7 . رویه های اجرایی در اصول مدیریت کیفیت جامع (تزنوف و همکاران ، 2006 )   47

2-8 . پیشینه پژوهش:.. 54

2 – 8 – 1 . پژوهش های داخلی.. 54

2– 8 – 2 . پژوهش های خارجی.. 55

2-9 . مدل مفهومی پژوهش.. 61

فصل سوم.. 63

روش پژوهش.. 63

3-1. مقدمه.. 64

3-2. روش پژوهش.. 64

3-3 . جامعه آماری.. 65

3-4 . نمونه و روش نمونه گیری.. 65

3-5 . ابزار گردآوری داده ها.. 65

3 – 6 . تعیین روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها :.. 67

3  – 6 –  1 . روایی ( اعتبار ).. 68

3 – 6 – 2 . پایایی.. 68

3 – 7 . روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 69

فصل چهارم.. 71

تجزیه و تحلیل داده ها.. 71

4-1 . مقدمه :.. 72

4-2 . بخش اول:.. 73

4-2-1 .  شاخص های دمو گرافیک.. 73

4 – 2 -2 . مطالعه توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس رسته   74

4-2-3 .  مطالعه توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس مدرک   75

4-2-4 .   مطالعه توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سن   76

4-2-5 . مطالعه توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سابقه   77

4-4 . مراحل عمومی آزمون فرض آماری:.. 78

4-5 . مطالعه تحلیل عاملی متغیرهای پژوهش :.. 82

4-5-1 . متغیر رسمیت :.. 82

4-5-2 . متغیر تمرکز:.. 84

4-5-3 . متغیر پیچیدگی:.. 87

4-5-4 . متغیر مدیریت کیفیت:.. 90

4-6 . فرضیات:.. 93

4-7 . یافته های جانبی:.. 96

4-7-1 . تاثیر متغیر جنسیت بر متغیر های پژوهش:.. 96

4-7-2 . تاثیر متغیر رسته بر متغیر های پژوهش:.. 97

4-7-3 . تاثیر متغیر مدرک بر متغیر های پژوهش:.. 98

4-8 . سایر مطالعه ها.. 101

4-9 . اختصار فصل :.. 103

فصل پنجم.. 105

نتیجه گیری و پیشنهادها.. 105

5 – 1 . مقدمه :.. 106

5 – 2 . اختصار نتایج آزمون :.. 106

5-2-1 . توزیع افراد پاسخ دهنده بر اساس جمعیت :.. 106

5-2-2 .  حوزه فعالیت پاسخ دهندگان :.. 107

5-2-3 . اندازه تحصیلات پاسخ دهندگان :.. 107

5-2-4 . توزیع پاسخ دهندگان بر اساس سن :.. 107

5-2-5 . توزیع اعضا نمونه جامعه پژوهش بر اساس سابقه :.. 107

5– 3 . بحث در نتایج آزمون :.. 108

5 – 4 . نتیجه فرضیه اصلی پژوهش :.. 108

5 – 4- 1  . نتیجه فرضیه فرعی اول پژوهش.. 109

5 – 4 – 2 . نتیجه فرضیه فرعی دوم پژوهش.. 109

5 – 4 – 3 . نتیجه فرضیه فرعی سوم پژوهش.. 110

5 – 5 . پیشنهادهای پژوهش.. 110

5  – 5 – 1 . پیشنهادهای برخاسته از پژوهش.. 110

5 – 5 – 2 . پیشنهادهای کاربردی برای سازمان.. 112

منابع و مآخذ.. 115

پیوستها.. 119

شکل ها

شکل 2 –  1  طرح کیفی 28

شکل 2 –  2  مطابقت کیفی 29

شکل 2 –  3 مدل سیستم مدیریت کیفیت فرآیندگرا 48

شکل 2 –  4 مدل مفهومی پژوهش 62

شکل 4 –  1 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس جنسیت 74

شکل 4 –  2 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس رسته 75

شکل 4 –  3توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس مدرک 76

شکل 4 –  4 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سن 77

شکل 4 –  5 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سابقه 78

شکل 4 –  6 تخمین بارهای عاملی استاندارد شده متغیر مدل رسمیت 83

شکل 4 –  7 مطالعه معنی داری روابط هر یک از سؤالات با متغیر مربوطه 84

شکل 4 –  8 تخمین بارهای عاملی استاندارد شده متغیر مدل تمرکز 86

شکل 4 –  9بررسی معنیداری روابط هر یک از سؤالات با متغیر مربوطه 87

شکل 4 –  10 تخمین بارهای عاملی استاندارد شده متغیر مدل پیچیدگی 89

شکل 4 –  11 مطالعه معنی داری روابط هر یک از سؤالات با متغیر مربوطه 90

شکل 4 –  12 تخمین بارهای عاملی استاندارد شده متغیر مدل مدیریت کیفیت 92

شکل 4 –  13 مطالعه معنیداری روابط هر یک از سؤالات با متغیر مربوطه 93

شکل 4 –  14 مطالعه فرضیات پژوهش از روش معادلات ساختار یافته 95

شکل 4 –  15بررسی معنی دار بودن متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 96

 

جداول

جدول 2 –  1 مقایسه مدیریت سنتی و کیفی 46

جدول 2 –  2 رویه های اجرایی اصل تمرکز بر مشتری و اصل رهبری 51

جدول 2 –  3 رویه های اجرایی اصل مشارکت کارکنان و اصل رویکرد فرآیند محور 52

جدول 2 –  4 رویه های اجرایی اصل رویکرد سیستمی به مدیریت و اصل بهبود مستمر 53

جدول 2 –  5 رویه های اجرایی اصل رویکرد واقع گرایانه به تصمیم گیری و اصل مدیریت روابط با تأمین کنندگان 54

جدول 3 –  1 تفکیک سؤالات پرسشنامه 68

جدول 3 –  2 پایایی پرسشنامه 70

جدول 4 –  1 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس جنسیت 74

جدول 4 –  2توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس رسته 75

جدول 4 –  3 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس مدرک 76

جدول 4 –  4 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سن 77

جدول 4 –  5 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سابقه 78

جدول 4 –  6 آزمونهای مورد بهره گیری در تجزیه و تحلیل دادهها 79

جدول 4 –  7 شاخصهای نیکویی برازش 85

جدول 4 –  8 شاخصهای نیکویی برازش 88

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارائه مدلی جهت شناسایی و مدیریت عوامل تاثیر گذار بر تاخیر زمانی پروژه های راهسازی

جدول 4 –  9 شاخصهای نیکویی برازش 91

جدول 4 –  10 شاخصهای نیکویی برازش 94

جدول 4 –  11 تاثیر متغیر جنسیت بر متغیر های پژوهش 97

جدول 4 –  12 تاثیر متغیر رسته بر متغیر های پژوهش 98

جدول 4 –  13تاثیر متغیر مدرک بر متغیر های پژوهش 99

جدول 4 –  14 تاثیر متغیر سن بر متغیر های پژوهش 100

جدول 4 –  15 تاثیر متغیر سابقه بر متغیر های پژوهش 101

جدول 4 –  16ضریب همبستگی بین متغیر های مستقل با مدیریت کیفیت 102

جدول 4 –  17 مطالعه فرضیه از طریق رگرسیون 102

جدول 4 –  18 جدول کلی متغیرهای دموگرافی 103

 

  • مقدمه

ساختارهای سازمانی دیوانسالارانه، در دنیای به سرعت در حال تغییر و محیط های متلاطم جوابگو نیستند، به علاوه، کارکنان متخصص و حرفه ای، مانند عواملی هستند که با پدیده دیوانسالاری مقابله می کنند. کارکنان حرفه ای نباید در پیچ و خم دیوانسالاری چنان گرفتار شوند که نتوانند از خلاقیت خود بهره گیری کنند. کاربرد مقررات و قوانین، رویه ها و دستورالعمل ها، بخشنامه ها، سیاست ها و سلسله مراتب اختیار و استاندارد کردن امور برای یکنواخت و متناسب کردن اجراهاست و موجب عدم مشارکت کارکنان و عدم تمایل آنان در تصمیم گیری ها و بروز استعداد ها می گردد که در نهایت به نهفته ماندن و عدم بهره گیری از توانایی کارکنان منجر خواهد گردید. از این رو، ساختار سازمانی بایستی متناسب با اهداف سازمانی و اندازه توانمندی کارکنان طراحی گردد.

در جهان امروز، در دنیایی که دائماً در حال تغییر و تحول می باشد و هر روز در بخش های مختلف آن و در حوزه های گوناگون ابداعات و دگرگونی های جدید به وجود می آید و علم ودانش هر روز در حال توسعه و پیشرفت می باشد، شیوه های سنتی مدیریت دیگر آن کارایی لازم را برای انجام بهینه امور ندارد. به این مقصود و در جهت بهره برداری مؤثرتر از امکانات و منابع (اعم از انسانی و مالی) شیوه های گوناگونی تدوین و اجرا شده می باشد. از میان سیستم ها و نظام های مدیریتی ارائه شده تا کنون، هیچ یک به اندازه مدیریت کیفیت جامع (TQM ) [1] نتوانسته می باشد کارایی خود را نشان دهد.

مدیریت کیفیت جامع یکی از کاملترین و کاراترین فلسفه های مدیریتی می باشد که به نحو شایسته ای موضوعات کیفیت و رضایت مشتری را در بر دارد. در دنیای امروز که از یک سو رقابت های ملی، منطقه ای و بین المللی بسیار شدید و تنگاتنگ و از سوی دیگر تغییرات و تحولات در تکنولوژی، نیاز بازار و ……… بسیار سریع و پر شتاب بوده، مسلماً تجزیه و تحلیل و شناخت صحیح و بکارگیری مباحثی از قبیل مدیریت کیفیت جامع می تواند بسیار راهگشا و مؤثر باشد. از نکات برجسته و ممتاز بحث مدیریت کیفیت جامع این می باشد که بسیاری از فنون و روش های مرتبط با مسائل مدیریتی و کیفیتی را به گونه جامع و با تلفیقی مناسب و به صورت یکپارچه در خود جای داده می باشد.

به گونه کلی سازمان هایی که در جهت اجرای فلسفه مدیریت کیفیت جامع قدم بر می دارند، بایستی از کوشش های بهبود مستمر کیفیت که در تمام اجزای سازمان جریان دارد، مطمئن شوند.

در این فصل ضمن اظهار مسئله و ارائه سؤال اساسی به تشریح اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن و همچنین فرضیه های پژوهش پرداخته می گردد. در ادامه به ذکر متغیرهای پژوهش و همچنین قلمرو و تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش پرداخته می گردد.

1-2 . اظهار مسئله

کیفیت نه تنها معیاری برای برای مزیت رقابتی به شمار می رود، بلکه برای بسیاری از سازمان ها به عنوان معیار صلاحیت در نظر گرفته می گردد. بسیاری از سازمان ها برای نیل به کیفیت درصدد پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع[2] برمی آیند، اما تنها گروه اندکی از آنها بهبود چشمگیری در عملکرد خود نظاره می کنند. از عوامل مهمی که در هنگام اجرای مدیریت کیفیت جامع بایستی در نظر گرفت ساختار سازمانی، مؤلفه ها و باز طراحی ساختاری مورد نیاز می باشد.

مدیریت کیفیت جامع یک سیستم هزینه اثر بخش برای کوشش های بهبود کیفی مستمر افراد در کلیه سطوح سازمانی برای ارائه خدمات و کالاهایی می باشد که رضایت مشتریان را تضمین می کند و در جستجوی این می باشد که فرهنگی را ایجاد کند تا کلیه کارکنان به وسیله آن به گونه مداوم سازماندهی کارشان را با توجه تأمین نیازمندی های متغیر و متنوع مشتریان بهبود بخشند.

مدیریت کیفیت جامع، در پی اهداف و چشم اندازهای بسیاری می باشد که تمامی آنها در این مقال نمی گنجد، لیکن در ذیل به چند نمونه از این اهداف تصریح می گردد:

1 – جلب رضایت مشتری با کمترین هزینه

2 – درگیر کردن همه کارکنان با هدف حذف خطاها و جلوگیری از اشتباهات و در نتیجه انگیزش بهتر آنها

3 – حفظ کیفیت و بهبود مستمر

4 – آموزش عینی کیفیت

5 – بهره وری و ارزش افزوده بیشتر

6 – استانداردهای بالاتر

7 – سیستم ها و رویه های بهبود یافته

و اما، توسعه اقتصادی از عمده ترین اهداف اقتصادی کشور های در حال توسعه می باشد و در این راستا، سیاست های مالی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. سیاست های مالیاتی نیز بخش مهمی از سیاست های مالی می باشد که خود در چارچوب نظام اقتصادی کشور قرار دارد و به صورت متناسب با سایر سیاست های اقتصادی به کار گرفته می گردد. به گونه کلی، شاید سیاست های مالیاتی را بتوان سیاستی در جهت افزایش تحرک، پویایی و حرکت جامعه به سمت توسعه تلقی نمود. نظام مالیاتی ترکیبی از دستگاه مالیاتی، مؤدیان مالیاتی، قانون و روش های عملیاتی می باشد.

از این رو، برای ترسیم موقعیت نظام مالیاتی بایستی به جنبه های درونی آن مانند روش های عملیاتی توجه نمود. نظام مالیاتی بهترین راه شفافیت درآمدهاست، پس آمار و تصویر ایجاد شده در یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه می تواند خود کنترل کننده ای جهت ارتقاء سطح کارآمدی اقتصاد باشد و می تواند اطلاعات مورد نیاز را برای برنامه ریزی عمومی کشور فراهم سازد.

سازمان امور مالیاتی از یک طرف با در نظر داشتن سنگینی کار و وظیفه ای که در جامعه بر عهده داشته و از سوی دیگر گستردگی حوزه ی فعالیت که محدود به قسمتی از جامعه مالی نبوده، بلکه شامل تمامی ابعاد اداری، حقیقی و حقوقی در جامعه بوده ، تنظیم گر فعالیت های اقتصادی و زیر پایه های مالی جامعه می باشد و اندازه مراجعین به این سازمان برابر با تمامی سازمان های موجود اداری در کشور می باشد. از طرف دیگر کارکنان آن مسئولیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را مطابق با ساختار موجود در سازمان بر عهده داشته که در مواجهه ی کامل با مراجعین خود می باشند.

در این پژوهش تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. این مطالعه از منظر ابعاد رسمی ساختار سازمانی که شامل سه بعد رسمیت[3]، تمرکز[4] و پیچیدگی[5] می باشد، مورد بحث قرار خواهد گرفت و بالتبع خواهد بود تا با به دست آوردن اندازه تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع برای اجرای هر چه بهتر این سیستم مدیریت که بهبود مستمر را به دنبال دارد، به راهکارهای مناسبی دست پیدا کنیم که بتوان از آنها در سازمان امور مالیاتی بهره گیری و با اجرای آنها بتوان به بهبود نظام مالیاتی در اجرای توسعه اقتصادی کشور کمک نموده و موجبات رضایت مؤدیان مالیاتی و همچنین بهبود کارها و انجام خدمات ارائه شده با کیفیت بیشتر و بهتر را فراهم نمود.

با در نظر گرفتن این موردها، در این پژوهش سؤال اساسی این می باشد که آیا:

ابعاد ساختار سازمانی (رسمیت ، تمرکز و پیچیدگی) براجرای مدیریت کیفیت جامع  تأثیر دارد؟

Total  Quality Management (TQM ).[1]

Total Quality Management Implementation.1

 Formalization.[3]

 Centralization.[4]

  Complexity.[5]

 

تعداد صفحه : 193

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***