دانلود متن کامل پایان نامه  تاثیر خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر سبکهای عشق ورزی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته راهنمایی و مشاوره(M.A)

گرایش: مشاوره

عنوان:

تاثیر خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان سنندج

استاد راهنما:

دکتر مختار عارفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب   

عنوان                                                                        صفحه

فصل یکم: مقدمه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………. …………………… 2

اظهار مسأله………………………………………….. …………………………….. 6

ضرورت و اهمیت مسأله……………………………… ………………………. 11

اهداف پژوهش……………………………………………….. ………………………….. 14

فرضیه‌های پژوهشی…………………………………………………… ………….. 14

تعریف مفهومی وعملیاتی متغییر ها………………………………….. ………….. 15

فصل دوم : مفاهیم، پیشینه نظری و پژوهشی

مقدمه…………………………………………………………………………… ………… 18

بخش اول: مبانی  نظری…………………………………………….. …………….. 18

گفتار یکم: صمیمیت………………………………………………. …………………… 18

الف- تعریف صمیمیت……………………………………………………..  ………… 18

ب- ابعاد صمیمیت……………………………………………………. ……………. 20

ج- نظریه ها و رویکردهای صمیمیت………………………………………… ……………. 22

1- مدل ترکیبی وارینگ………………………………………………………………………. ………. 22

2- نظریه سه وجهی عشق استرنبرگ………………………………………… …………… 23

3-  دیدگاه عشق به مثابه قصه………………………………………………….. ……….. 24

4- دیدگاه رشدی فارمن………………………………………………. ………………… 24

5-  نظریه دلبستگی جانسون و ویفن………………………………….. …………………. 26

6- رویکرد تعاملی و ترکیبی صمیمیت باگاروزی………………….. …………….. 29

7- دیدگاه ترکیبی جُسلسُن…………………………………….. …………………….. 34

8- رویکرد تکاملی شارپ……………………………. ……………………….. 38

9- نظریه درک برابری والستر…………………………… …………………… 40

10- رویکرد پیشگیرانه گوردون و دورانا…………………………….. …………. 42

11- مدل ترکیبی یانگ ولانگ………………………………………. ……………… 46

گفتار دوم: عشق ورزی……………………………………. …………………. 48

1- مبنای بیولوژیکی عشق………………………………………… …………….. 49

2- نظریه های عشق…………………………………………. …………………….. 52

2-1- تئوری مثل عشق………………………………………. ……………………… 54

نظریه عشق لی………………………………………………. ……………….. 56

سبک های عشق ورزی اولیه…………………………………… ………………… 57

سبک های عشق ورزی ثانویه………………………………………. …………….. 58

سلسله مراتب عشق…………………………………………………. ………………… 60

چرخه سلسله مراتبی عشق و دیگر هیجان ها………………. …………… 61

الگوی نخستین عشق……………………………………………….. ………………… 62

گفتار سوم: نظام عاطفی بوون درمانی…………………………………….. …………. 63

سیر تاریخی موثر بر دیدگاه نظام عاطفی…………………………………………. ……….. 63

مبانی دیدگاه نظام عاطفی بوون……………………………………………… …………………. 65

1-تعریف و مفهوم تفکیک خویشتن( خودتمایزی)……………………………… ………. 69

2- مثلث ها………………………………………………………………….. ………………….. 72

3- نظام عاطفی خانواده هسته ای……………………………………. ………………….. 73

4- فرایند فرافکنی خانواده……………………………………………………… ………… 74

5- گسلش عاطفی (برش عاطفی)………………………………………………………. ………… 75

7- جایگاه همشیره ها………………………………………………………………… ………….. 76

8- واپسروی اجتماعی( واگردی اجتماعی)……………………………………………………… ………. 77

بخش دوم: پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………. ………….. 78

گفتار اول: تحقیقات انجام گرفته در مورد صمیمیت………………………………………………………………………………. 78

گفتار دوم: تحقیقات انجام گرفته در مورد سبکهای عشق ورزی………………………………………………………………. 87

گفتار سوم: تحقیقات انجام گرفته در مورد خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون……………………………….. 95

فصل سوم : روش پژوهش

1- نوع مطالعه و روش درمان……………………………………………………….. ………. 102

2- جامعه مورد مطالعه………………………………………………………………… ……….. 105

3ـ حجم، شیوه نمونه‌گیری و ویژگیهای دموگرافیک نمونه……………………………. ………. 105

4- طریقه اجراء پژوهش……………………………………………………………….. ………………. 106

5- اخلاق پژوهش…………………………………………………………………………. ……. 107

6- ابزار………………………………………………………………………… ………………………. 107

الف- پرسشنامه‌ی توجه نسبت به عشق (LAS)………….. ………………………………………. 107

ب-پرسشنامه صمیمیت زوجین……………………………………………………….. ………… 108

7- چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش……………………………………………… ………. 109

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………. …………….. 111

4-2- توصیف کمی داده­ها…………………………………………………………. …………… 111

4-2-1- اطلاعات مربوط به سبک های عشق ورزی………………………………… ………… 111

4-2-2- اطلاعات مربوط به صمیمیت………………………………………………….. ………. 112

4-3- آمار استنباطی………………………………………………………………… ………….. 113

4-3-1- مطالعه همگنی واریانس، نرمال بودن و شیب رگرسیون متغیرها……………… ….. 113

الف: مطالعه همگنی واریانس متغیرها……………………………………………………. ………… 114

ب: مطالعه نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………… ………… 115

ج:  مطالعه همگنی شیب رگرسیون متغییرها………………………………………………………………. ……….. 116

4-3-2- مطالعه فرضیه­ های پژوهش………………………………………………… …………. 117

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه……………………………………………………………………. ……………………. 141

بحث وتفسیر نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها……………………………… ……… 141

اعتبار پژوهش………………………………………………………………………. ………………… 149

محدویت های پژوهش………………………………………………………………….. …………. 150

پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………….. ………….. 151

پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………… ……. 153

فهرست منابع…………………………………………………………………………… ……… 157

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………….. …………. 157

فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………. …………… 163

پیوست ها                172

چکیده

هدف پژوهش: این پژوهش با هدف مطالعه اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره سنندج صورت گرفت.

روش پژوهش: پژوهش از نوع آزمایشی طرح آن به شیوه پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده می باشد. جامعه پژوهش زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره سنندج بوده می باشد. از این جامعه 30 آزمودنی به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند، با ابزارهای سبکهای عشق ورزی و صمیمیت اندازه متغیرهای وابسته سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره اندازه‎گیری گردید(پیش آزمون) و سپس به شیوه جایگزینی تصادفی، افراد در دو گروه 15 نفری(گروه آزمایش و گواه )گماشته شدند.

نتایج: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که بین زنان گروه های آزمایش  و کنترل در متغیر های وابسته (سبکهای عشق ورزی و صمیمیت) تفاوت معنا داری هست(0001/0>p ). بدین ترتیب فرضیه های مبنی بر خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان مؤثر هستند، تائید شدند. همچنین نتایج پیگیری نشان داد که روش درمانی در تاثیر بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت و مولفه های آن، بعد از  2ماه ماندگار می باشد.

کلید واژه ها: خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون- سبکهای عشق ورزی – صمیمیت – زنان

مقدمه

خانواده به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادهای اجتماعی می‌تواند تأثیر تعیین‌کننده‌ای در ایجاد کارکردهای مثبت در نظام اجتماعی داشته باشد. همچنین مطالعه چگونگی عملکرد خانواده‌ها می‌تواند در شناخت و حل مسائل فردی و اجتماعی کمک بزرگی کند. در میان عوامل اثرگذار بر سلامت روانی انسانها، خانواده نقشی بسیار مهم دارد. بسیاری از نابهنجاریهای روانی و رفتاری انسانها در خانواده ریشه دارد. خانواده می‌تواند محل آرامبخش برای همه اعضا باشد و پیش روی می‌تواند کانون پرتنش برای آنان باشد. پس برای بهبود وضع روانی افراد، کوشش برای ایجاد ازدواج سالم و بهبود وضع روابط خانواده و افراد آن مهم‌ترین مسأله می باشد.

یکی از معضلات مهم در زمینه زندگی زناشویی پدیده ای به نام «طلاق»[1] و اختلال زناشویی می باشد که شیوع روز افزون آن پژوهشگران و نظریه پردازان حوزه خانواده و ازدواج را بر آن داشته که در مورد علل و عوامل تأثیرگذار بر آن به مطالعه و پژوهش  بپردازند(گاتمن[2]، 1993). طلاق و اختلال زناشویی پدیده پیچیده ای می باشد که عوامل مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی بر آن تأثیر گذار هستند. از میان علل و عوامل تأثیرگذار بر طلاق و اختلال زناشویی، عوامل فردی طلاق بیشتر مورد توجه مشاوران خانواده و ازدواج قرار گرفته می باشد. عوامل فردی شامل عوامل ارثی و فیزیولوژیکی، ویژگی های شخصیتی و روانی، آموخته ها و ویژگی های جمعیت شناختی می باشد. به نظر گاتمن (1993)،کارنی و برادبوری[3] (1997) بعضی ویژگی های روان شناختی مانند روان رنجوری و سبکهای روابط(عشق و صمیمیت) معیوب، ابعاد شناختی(طرح واره ها)، آسیب های پایداری را در روابط زناشویی به وجود می آورند و احتمال بروز طلاق و اختلال زناشویی را افزایش می دهند( فاتحی زاده، بهجتی اردکانی و نصراصفهانی، 1384).

بشر موجودی می باشد که همواره ناگزیر بوده می باشد که در خانواده و همراه با سایر اعضاء و خویشاوندان خود، به صورت جمعی ادامه حیات دهد. این روابط خانوادگی و زندگی افراد در کنار خانواده، در عین حال که عامل رشد، پیشرفت و مکان امن و آرامبخش بوده می باشد،‌ در عین حال مکان تعارض، درگیری و جدال هم بوده می باشد. همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین اعضاء خانواده و زن و شوهر منجر گردیده می باشد. بدینسان از دیرباز، دعوا و اختلاف در خانواده وجود داشته می باشد و برای حل این نزاعها نیز روشها و راه‌حل‌هایی وجود داشته می باشد که در هر عصر و زمانی، تغییر و تکامل یافته می باشد. در زمان ما اختلافات و طلاق گستردگی،‌ تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته می باشد. با افزایش اختلافات خانوادگی چاره برای حل و فصل آنها و یافتن روشهای جدید مشاوره ای و خانواده درمانی متناسب با وضعیت جدید را می طلبد. یکی از جوانب بسیار مهم یک نظام زناشویی، رضایتی می باشد که همسران در ازدواج تجربه می کنند (تانی گوچی[4] و همکاران، 2006؛ به نقل از ترکان، کلانتری و مولوی، 1385)، ولیکن آمار طلاق که معتبرترین شاخص آشفتگی زناشویی می باشد (کارنی و برادبوری (1997)، نشانگر آن می باشد که رضایت زناشویی به آسانی قابل دستیابی نیست (رزن گراندن[5]، 2004؛ به نقل از ترکان، کلانتری، مولوی، 1385). پژوهش حاضر با در نظر داشتن طریقه رو به افزایش طلاق و اختلال زناشویی در دهه اخیر درجهان)یانگ و لانگ[6]، 1998) و ایران (سایت سازمان ثبت و احوال، 1392) شکل گرفت. طبق آمار رسمی در ایران از هر 5 مورد ازدواج 1 مورد به طلاق منجر می گردد (سایت سازمان ثبت و احوال، 1392) و احتمالاً میل به طلاق بسیار بیشتر از آمار باشد. طلاق و جدایی اثرات منفی زیادی چه از لحاظ روانی و چه از لحاظ جسمانی بر زوجین بر جا می گذارد. این اثرات منفی شامل افزایش خطر بیماری های روانی، افزایش بیماری های جسمانی، خودکشی، تصادفات منجر به مرگ، خشونت و آدم کشی می باشد. همچنین طلاق اثرات منفی زیادی بر فرزندان بر جای می گذارد که می توان به افسردگی، گوشه گیری، اشکال کفایت اجتماعی، معضلات بهداشتی و تحصیلی تصریح نمود (گاتمن، 1993).

وجود روابط صمیمانه در بین زوجین از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. همچنین روابط صمیمانه بر بهزیستی فیزیکی، روانشناختی و بر توانایی زن و شوهر در جهت عملکرد موثر در زمینه‌های مختلف فردی، خانوادگی و شغلی موثر می باشد. ایجاد و ابقاء ارتباط صمیمانه به وسیله پیوندهای هیجانی خاصی تقویت می گردد. همچنانکه روابط سالم در زندگی منافع و پیامدهای مثبتی را در بر دارد، روابط ناراضی کننده سلامت جسمانی و روانشناختی افراد را به خطر می‌اندازد و زمینه را برای مشاجره فراهم می سازد. داشتن ارتباط صمیمانه و دلبستگی عاطفی با افراد نزدیک زندگی زیرا والدین، همسر و فرزندان یکی از مهمترین نیازهای بشری می باشد(بارثولومو و هورویتز[7]،1991).

خیلی از افراد تصور می کنند که صحبت از صمیمیت یعنی همان ارتباط زناشویی داغ و آتشین می باشد یا نوعی از ارتباط جنسی. البته طبیعی می باشد که وقتی سر صحبت با زن و مردی باز بشود، اولین چیزی که به ذهن شان می رسد همین مسئله می باشد. به زبان دیگر یک تعریف قوی تر از صمیمیت را می گردد ارتباط ای فراتر از لذت جسمی دانست, چیزی که با روح، قلب و معنویت بشر سرو کار دارد و مشترکا” و با هم اقدام می کنند. در حقیقت شخصا” به عقیده من تجربه فیزیکی را می توان در برگیرنده کل چیزهایی دانست که صمیمیت را بین دو نفر به اوج می رساند. ماهیت این ارتباط نشان می دهد که زن و شوهر همان طوری که اتفاقات اتاق خواب را چگونه تعریف می کنند می توانند کیفیت ارتباط شان در مسایل جاری زندگی بیرون از دیوارهای اتاق خواب را توجیه بکنند” ( به نقل از اتیکسون[8]، 1997).

بایستی اذعان نمود که مفهوم صمیمیت نزد اکثریت افرادی که ارتباط گذرایی را تجربه کرده اند خیلی ساده تر تلقی می گردد تا کسانی یک ارتباط طولانی مدت عاشقانه داشته اند. به هر صورت این برداشت در فکر خیلی ها هست که صمیمیت را برآورده کردن نیاز جنسی می دانند. بدون شک همین برداشت غلط می باشد که می تواند دلیل بسیاری از روابط ناموفق، زوج های ناراضی و نرخ بالای طلاق در نسل ما را توجیه کند. کسی که یک ارتباط عاشقانه واقعی را تجربه کرده بینش درستی هم در باره صمیمیت دارد. صمیمیت یعنی فرد بتواند نیاز همسرش را نیاز خود بداند. وقتی دو بشر واقعا همدیگر را دوست دارند و ارتباط رمانتیک و صمیمی با هم دارند از عشق نه در دقیقه ها بلکه در ساعت ها لذت می برند. صمیمیت تجربه نیست. یک توجه می باشد که کیفیت ارتباط دو اسنان را در گذر زمان و خصوصاً در لحظه های جادویی عشق ورزی توجیه و تعریف می کند(بوچارد، لوسیر و سابورین[9]1999، ).

صمیمیت به عنوان توانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف می گردد. اینگونه تعاریف مبتنی بر خویشتن حاکی از آن می باشد که فرد به درجه ای از رشد فردی دست یابد تا بتواند با دیگران ارتباط صمیمانه مستقر کند. صمیمیت را می توان به عنوان توانایی شناخت خود در حضور دیگران دانست که خودآگاهی و رشد هویت، برای ظرفیت قابلیت شخص در جهت صمیمیت، بسیار ضروری می باشد. مفهوم پردازی رایج از صمیمیت، سطح نزدیکی به همسر، به اشتراک گذاری ارزش ها و ایده ها، فعالیت های مشترک، روابط جنسی، شناخت از یکدیگر و رفتار های عاطفی نظیر نوازش کردن می باشد. فردی که اندازه صمیمیت بالاتری را تجربه می کند قادر می باشد خود را به شیوه مطلوب تری در روابط عرضه کند و نیازهای خود را به شکل موثرتری به شریک و همسر خود ابرازکند (اسلامی و بهرامی، 1385).

 این اعتقاد هست که همه انسانها یک نیاز پایه و اساسی به برقراری روابط صمیمانه دارند. صمیمیت یک نیاز روانشناختی اولیه و اصلی درنظر گرفته می گردد(مان و باردر[10]، 2008). برای دست یافتن به این نیاز و رشد صمیمیت، ازدواج یک فرصت منحصر به فرد در اختیار میگذارد که فراتر از روابط صمیمانه با دوستان و خویشاوندان می باشد.  اینرو اکثر افراد ازدواج را صمیمیترین ارتباط و منبع اولیه عاطفه و طرفداری میدانند(کریک[11]، 2000). صمیمیت یک مشخصه کلیدی ومهم روابط زناشویی و از ویژگیهای بارز یک ازدواج موفق بشمار میآید. این ویژگی به وجود تعامل بین همسران تصریح می کند. نبود یا کمبود آن یک شاخص آشفتگی در ارتباط زناشویی می باشد. به عقیده راوین و همکاران[12](2005) صمیمیت زمانی عیان می گردد که ازدواج کارکرد خوبی داشته باشد و فقدان صمیمیت حاکی از این می باشد که ارتباط زناشویی عملکرد ضعیفی دارد، این می باشد که معضلات مربوط به صمیمیت باعث می گردد زوجها به دنبال مشاوره زناشویی باشند. پس بایستی روشها و راهبردهایی برای افزایش این بعد مهم و باارزش در روابط زناشویی احیا گردد(هالفورد، 1384).

امروز در روانشناسی، موضوعات گوناگونی پیرامون روابط بین فردی مطرح می گردد و هر کدام از رویکرد های معاصر می کوشند تا تبیین و توصیف ویژه ای را پیرامون موضوعات روابط بین فردی ارایه دهند. با این تفاصیل، بعضی از مفاهیم در هاله ای از ابهام قرار دارند و هنوز هم نمی توان از آنها بعنوان موضوعات واضح و روشن در حیطه روابط بین فردی صبحت به میان آورد، در این بین می توان عشق، تفاهم و صمیمیت و تعلق تصریح نمود(منصوربی فر، 1382). امروز می توان در حوزه روانشناسی کاربردی به روان شناشی زناشویی و مشاوره خانواده تاکید نمود. در مبحث روان درمانی خانواده نیز که همپوشی فزاینده ای با مشاوره زناشویی دارد، به مطالعه ارتباط بین زوج و زوجه می توان پرداخت و با بهره گیری از فرآیند عشق و تفاهم اندازه صمیمیت و تعفد زوجین را به یکدیگر افزایش داد(مینوچین و فیثمن[13]، 1381).

نظام عاطفی بوون درمانی خانواده را یک واحد عاطفی و شبکه ای از روابط درهم تنیده می پندارد، درمان بوون به منزله پلی بین روانکاوی و نظریه سیستمها می باشد، بوون(1972) اعتقاد دارد که کل خانواده واحد عاطفی تلقی می شوند که نمی توانند از یکدیگر مجزا یا به گونه موفقیت آمیز تفکیک شوند. در این پژوهش کوشش بر آن گردید که تاثیر تاثیر خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان سنندج مورد مطالعه قرار گیرد.

تعداد صفحه :187

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : روش تحقیق علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***