متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد  مالی  بانک مسکن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 

دانشکده مدیریت

گروه آموزشی علوم انسانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان

تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد  مالی  بانک مسکن

استاد راهنما:

دکتر سعید باقر سلیمی

 

 

زمستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

عنوان                                                     صفحه

Contents

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 3

1-2 اظهار مسئله 4

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش 4

1-4 چارچوب نظری 5

1-5 فرضیه ها 6

1-6 قلمرو پژوهش : 7

1-6-1 قلمرو موضوعی : 7

1-6-2 قلمرو مکانی : 7

1-6-3 قلمرو زمانی : 7

1-7 اهداف پژوهش 7

1-8 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 7

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه 10

بخش اول: بانکداری الکترونیک 12

2-2) تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران 12

2-3) تحولات بانکداری الکترونیکی 13

2-3-1) دوره اول: اتوماسیون پشت باجه 13

2-3-2) دوره دوم: اتوماسیون پشت باجه 13

2-3-3) دوره سوم : متصل کردن مشتریان به حسابهایشان 14

2-3-4) دوره چهارم: یکپارچه سازی سیستمها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکهای Core Banking 15

2-4) ضرورت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری 16

2-5) مطالعه هزینه های ناشی از توسعه بانکداری الکترونیک 18

2-6) ابزارهای بانکدار الکترونیک 20

2-6-1) کارت های اعتباری 20

2-6-2) پول الکترونیکی 20

2-6-3) کارتهای بدهی 21

2-6-4) کارت هوشمند 21

2-6-5) ماشین خودپرداز (ATM) 21

2-6-6) دستگاه انتقال وجوه از نقطۀ فروش EFTPOS 22

2-6-7) پایانه های شعب 22

2-7) موانع گسترش بانکداری الکترونیک در جامعه ایران 22

2-7-1) زیر ساختها 23

2-7-2) مسائل فرهنگی 24

بخش دوم : عملکرد مالی بانک 25

2-8) ارزیابی عملکرد مالی بانک 25

2-9) نسبت های مالی عملکرد بانک 26

2-9-1) نسبت های نقدینگی 27

2-9-2) نسبت های فعالیت 27

2-9-3) نسبت های اهرمی 27

2-9-4) نسبتهای سودآوری 28

2-9-4-1) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 28

2-9-4-2) بازده مجموع داریی ها (ROA) 28

بخش سوم: ارتباط بانکداری الکترونیک و عملکرد مالی 29

2-10) تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد  بانکها 29

2-11) ریسک های بانکداری الکترونیک بر عملکرد بانک 31

2-12) پیشینه پژوهش 35

2-12-1) مطالعات داخلی 35

2-12-2) مطالعات خارجی 37

فصل سوم: روش پژوهش و تبیین مدل

3-1 مقدمه 42

3-2 نوع پژوهش 42

3-2-1 بر مبنای هدف 42

3-2-2  بر اساس ماهیت و روش 42

3-3 جامعه و نمونه آماری 43

3-4 روش جمع آوری داده ها 43

3-5 تحلیل رگرسیون و تحلیل همبستگی 44

3-6 مدل های رگرسیون پژوهش 45

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 45

3-7-1 سری زمانی 46

3-7-2 فرایند تصادفی مانا 46

3-8 اختصار فصل 47

فصل چهارم: تخمین مدل

4-1 مقدمه 49

4-2 تخمین و استباط آماری 49

4-3 متغیرهای پژوهش 50

4-3-1 متغیرهای وابسته 51

4-3-2 متغیر های توضیحی 53

4-4 مراحل برآورد مدل 61

4-4-1 مطالعه فروض کلاسیک 61

4-4-1-1 عدم خود همبستگی 61

4-4-1-2 همسانی واریانس 63

4-4-1-3 آزمون نرمال بودن جملات پسماند 64

4-4-1-4 خطای تصریح مدل 66

4-5 نتایج تخمین 67

4-5-1 نتایج حاصل از برآورد و تفسیر ضرایب مدل اول 67

4-5-2 نتایج حاصل از برآورد و تفسیر ضرایب مدل دوم 70

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 74

5-2- نتیجه گیری 74

5-3- نتایج آزمون فرضیه 76

5-4- مقایسه با نتایج سایر مطالعات 77

5-5- پیشنهادات بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش 78

5-6- محدودیتهای پژوهش 79

5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 79

منابع و مآخذ 80

پیوست 83

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                             صفحه

جدول 4-1- انتظار تئوریک ضرایب 50

جدول4-2-آمار توصیفی ROA 52

جدول4-3-آمار توصیفی ROE 53

جدول4-4-آمار توصیفی ROE 54

جدول4-5-آمار توصیفی MCARD 55

جدول4-6-آمار توصیفی PERFO 56

جدول4-7-آمار توصیفی PINPAD 57

جدول4-8 آزمون ریشه واحد 59

جدول4-9-آزمون هم انباشتگی 61

جدول4-10-خروجی آزمون Correlation LM. 62

جدول4-11- خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR 62

جدول4-12-خروجی آزمون Correlation LM. 63

جدول4-13-خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR 63

جدول 4-14- خروج آزمون Heteroskedasticity 64

جدول 4-15-خروج آزمون Heteroskedasticity 64

جدول4-16-آزمون نرمال بودن 65

جدول4-17-آزمون نرمال بودن 65

جدول 4-18- آزمون تصریح خطا 66

جدول 4-19- آزمون تصریح خطا 67

جدول4-20-خروجی تخمین مدل اول 67

جدول4-21-خروجی تخمین با ورود جزء AR 68

جدول4-22- خروجی مدل نهایی 69

جدول4-23-خروجی تخمین مدل دوم 70

جدول4-24-خروجی تخمین مدل دوم 70

جدول4-25-خروجی تخمین مدل نهایی 71

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                             صفحه

نمودار4-1- متوسط بازده دارایی های بانک مسکن 51

نمودار4-2- متوسط حقوق صاحبان سهام 52

نمودار4-3-رشد تعداد POS 54

نمودار 4-4-رشد تعداد MCARD 55

نمودار4-5- رشد عملکرد ماهانه ATM. 56

نمودار 4-6- رشد تعداد PINPAD 57

نمودار4-7-آزمون نرمال بودن 65

نمودار4-8- آزمون نرمال بودن 65

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                             صفحه

شکل 1-1-مدل مفهومی پژوهش 6

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

 

 


چکیده

با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها کوشش بر افزایش خدمات جدید بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار می باشد. هدف پژوهش حاضر مطالعه اثرات بکارگیری ابزارهای بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن می باشد. از اینرو با تشکیل رگرسیون خطی، اثر اندازه رشد تعداد پایانه های فروش، مسکن کارت، عملکرد ماهانه دستگاه های خود پرداز و همچنین پایانه های شعب بر بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام تبیین گردید. پس از مطالعه فروض کلاسیک ، به روش سری زمانی  تخمین زده شده و در نهایت مشخص گردید ، با وجود اینکه تعداد ابزارهای الکترونیک طی سالهای 1386 تا 1390 افزایش یافته می باشد اما آهنگ رشد طریقه صعود نداشته و از میان متغیرهای مذکور تنها رشد تعداد مسکن کارت بر عملکرد مالی بانک موثر بوده می باشد به این ترتیب که رشد تعداد مسکن کارت با ضریب معادل 16/0 ارتباط معنی دار و مستقیمی با بازده داراییها دارد و همچنین با ضریب 1.54 ارتباط مثبت و معنی داری با بازده حقوق صاحبان سهام  دارد.

 

کلمات کلیدی: بانکداری الکترونیک، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بانک مسکن.

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

صنعت بانکداری، مانند صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده می باشد که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشور های پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود اقدام می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده می باشد تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها مستقر گردد. با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها کوشش بر افزایش خدمات جدید بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار می باشد. در کشورهای پیشرفته بیش از 70% امور بانکی بهره گیری کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک ها و با بهره گیری از سیستم های الکترونیکی صورت می پذیرد، پس بانک ها با بکارگیری فناوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی کردن طرح مشتری محوری، کوشش بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از این طریق انجام دهند(Jackson,2005:1025). در واقع بانکداری الکترونیکی که محصول تحولات اخیر و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام بانکی می باشد به مشتریان بانکها و دیگر ذی نفعان اجازۀ تعامل با بانک را بدون واسطه و از طریق کانالهای متنوعی مانند اینترنت، موبایل، ماشینهای خودپرداز، تلفن و تلویزیون دیجیتال می دهد. ارائۀ خدمات بانکی به صورت الکترونیکی، از طریق اثری که بر کاهش هزینه های بانکی دارد موجبات افزایش سود بانک را فراهم می آورد. در واقع، به کمک بانکداری الکترونیکی هزینه های اجرایی خدمات بانکی مانند هزینه های حمل و نقل، ملزومات و پرسنلی به حداقل ممکن کاهش می یابد و از طرفی درآمدهای کارمزدی ناشی از ارائۀ خدمات متنوع و با کیفیت به حداکثر می رسد که این وضعیت حداکثر شدن سود بانکها را دنبال دارد. توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف بویژه در حوزۀ بانکداری ، حاصل قابلیتهای فناوری اطلاعات می باشد که امروزه در دنیای کسب و کار با استقبال فراوان روبه رو شده می باشد.  بشر هزارۀ سوم در کوشش می باشد با شتاب دادن به طریقه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله بگیرد و الگویی جدید ، متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند. در این زمینه و همانند اکثر تأمین کنندگان خدمات ، نظام بانکی طی دهه های اخیر به سرعت به سمت سرمایه گذاری بر روی فناوریهای جدید ارائۀ خدمات به مشتریان، به عنوان راهی برای کنترل هزینه ها ، جذب مشتریان جدید و شکل گیری انتظارات مشتریان روی آورده می باشد و بهره گیری از این فناوری ها (بانکداری اینترنتی ، بانکداری تلفنی و ماشینهای خودپرداز)را به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خود قرار داده ( یعقوبی و شاکری،1388).

در مطالعه حاضر کوشش شده می باشد ضمن اینکه بانکداری الکترونیک از ابعاد مختلف مطالعه گردد، تاثیر اجزای آن یعنی ماشین های خودپرداز، کارتهای اعتباری، پایانه های فروش و سایر معیارهای رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر عملکرد مالی به خصوص سودآوری بانک تبیین گردد.

تعداد صفحه : 116

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***