عنوان : تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد: رشته ی برنامه ریزی گردشگری–اکوتوریسم

موضوع:

تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم 

(مورد مطالعه :دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود)

استاد راهنما:

دکتر فرامرز بریمانی

استاد مشاور:

دکتر مهدی رمضان زاده لسبویی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………….. ‌ب

مقدمه……………………………. 1

فصل اول: کلیات

1-1- اظهار مسئله……………………………. 5

1-2-اهداف پژوهش… 7

1-3-اهمیت وضرورت پژوهش… 7

1-4-سؤال‏های پژوهش‏…………………………… 8

1-5 -فرضیه های پژوهش…………………………… 8

1-6- پیشینه پژوهش……………………………… 9

1-6-1-پژوهش های خارجی…………………………….. 9

1-6-2-پژوهش های داخلی…………………………….. 11

1-7مشکلات ومحدویت های پژوهش…………………. 12

1-8-نتیجه……………………………. 12

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری

مقدمه……………………………. 14

2 -1-ادبیات پژوهش……………………………… 16

2-1-1-پیشینه  وتعاریف اکوتوریسم…………………………… 16

2-2-تعریف گردشگر و اکو توریست…………………………….. 23

2-2-1-طبیعت گردهای تنها…………………………… 24

2-2-2-طبیعت گردهای شرکت کننده در تور ……………….. 24

2-2-3-گروه های مدرسه ای یا علمی…………………………… 24

2-3-گونه های اکوتوریسم……………………………. 25

2-4- اثرات گردشگری و اکوتوریسم……………………………. 27

2-4- 1-پیامد های زیست محیطی…………………………….. 27

2-4-2-اثرات اقتصادی…………………………….. 28

2-4-3-اثرات اجتماعی و فرهنگی…………………………….. 29

2-5 – مبانی نظری پژوهش……………………………… 30

2-5-1-مفهوم ادراک…………………………….. 31

2-5-1-1-ادراک در فرهنگ فارسی…………………………….. 31

2-5-1-2-تعاریف ادراک و شناخت…………………………….. 31

2-5-1-3-رویکرد های ادراک و شناخت………………………… 33

2-5-2-عوامل موثر در ادراک……………………………. 33

2-5-2-1-تأثیر عوامل فرهنگی در ادراک……………………….. 34

2-5-2-2-تأثیر تفاوتهای فردی در ادراک………………………… 35

2-6 -ادراک محیطی…………………………….. 36

2-6-1-عوامل موثر در ادراک محیط…………………………….. 36

2-6-2-نظریه های ادرک محیط ……………………………37

2-6-2-1-کنش گرایان احتمالاتی (برو نسویک )……………… 37

2-6-2-2-نظریه ی ویژگی جلب کننده (برلاین )………………… 37

2-6-2-3-نظریه بوم شناختی بروفنبرنر……………………………37

2-6-2-4 -نظریه روانشناسی بوم شناختی گیبسون…………… 38

2-6-2-5-مکتب گشتالت…………………………….. 38

2-6-2-6-نظریه جغرافیدانان رفتاری…………………………….. 38

2-7-مدل تحلیلی پژوهش…………………………….. 41

2-8-نتیجه……………………………42

فصل سوم: روش شناسایی و معرفی عرصه پژوهش

مقدمه……………………………. 44

3-1-روش شناسی…………………………….. 44

3–1-1-روش پژوهش…………………………….. 44

3-1-2-تکنیک گرد آوری داده ها…………………………… 44

3-1-3-جامعه آماری…………………………….. 44

3-1-4- حجم نمونه……………………………. 45

3- 1-5-روش نمونه گیری…………………………….. 45

3-1-6-پایایی و اعتبار پرسشنامه……………………………. 45

3-1-7-روش های تجزیه و تحلیل داده ها……………………… 46

3-2 -تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها………………………. 47

3-2-1-مفهوم نظری ادراک زیستی…………………………….. 47

3-2-2-مفهوم عملیاتی ادراک زیستی………………………… 47

3-2-3-مفهوم نظری  ادراک اقتصادی………………………….. 47

3-2-4 -مفهوم عملی ادراک اقتصادی…………………………… 47

3-2-5 -مفهوم نظری ادراک فرهنگی و اجتماعی……………….. 48

3-2-6-مفهوم عملیاتی ادراک اجتماعی و فرهنگی…………… 48

3-2-7-ادراک اکوتوریسم……………………………. 49

3-3-معرفی عرصه پژوهش……………………………… 49

3-3- 1-موقعیت جغرافیایی ،ویژگی های طبیعی و انسانی مورد مطالعه……..49

3-3-2- ویژگی های جمعیتی…………………………….. 52

3-3-3وضعیت اشتغال……………………………. 53

3-4-ظرفیت های گردشگری و اکوتوریسم شهرستان میاندرود……… 54

3-4-1-پناهگاه حیات وحش دشت ناز…………………………… 54

3-4-2 – ساحل گهر باران……………………………. 55

3-4-3-مناطق ییلاقی و جنگلی…………………………….. 58

3-4-3-1-کوهدشت غربی (محدوده جنگل روستای دارابکلا)………. 58

3-4-3-2-کوهدشت شرقی (محدوده ی روستای جامخانه و اسرم)……59

3-4-4-ظرفیت های فرهنگی اجتماعی…………………………….. 60

3-5-تسهیلات رفاهی و اقامتی و حمل ونقل……………………….. 60

3-6-ظرفیت های اکوتوریسم شهرستان میاندرود به عنوان یک سیستم……61

3-7-اختصار ونتیجه گیری…………………………….. 62

 فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه……………………………. 64

4–1- بخش اول: سیمای نمونه آماری، ویژگی های جمعیت شناختی……. 64

4-1-1-جنسیت…………………………….. 64

4-1-2 -سواد سرپرست خانوار ……………………………64

4-1-3-شغل سر پرست خانوار ……………………………65

4-1-4- محل اقامت…………………………….. 65

4-1-5-فاصله از جنگل و حیات وحش……………………. 66

4-1-6-درآمد  سر پرست خانوار…………………………… 66

4-1-7- معدل درسی دانش آموز…………………………. 67

4-1-8-رشته تحصیلی…………………………….. 67

4-1-9-تجربه ی سفر……………………………. 68

4-1-10-نوع مدرسه……………………………. 68

4-2-بخش دوم توصیف آمار ه ها مربوط به ادراک زیست محیطی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان از اکوتوریسم……68

4-2-1- ادراک زیست محیطی دانش آموزان……….. 68

4-2-2-ادراک اقتصادی دانش آموزان…………………. 69

4-2-3- ادراک اجتماعی فرهنگی دانش آموزان………… 69

4-3-تحلیل نتایج آزمون تی برای درک مولفه زیست محیطی،اقتصادی واجتماعی و فرهنگی………73

4-3-1-درک تنوع زیستی…………………………….. 73

4-3-2-ادراک  ازآلودگی…………………………….. 73

4-3-3– ادراک ازاساس منابع محلی………………… 74

4-3-4-ادراک  زیست محیطی…………………………….. 75

4-3-5-درک اشتغال زایی…………………………….. 75

4-3-6-درک درآمد زایی……………………………. 76

4-3-7-درک اقتصادی…………………………….. 77

4-3-8-درک فرهنگی…………………………….. 78

4-3-9-درک اجتماعی……………………………. 78

4-3-10- درک اجتماعی و فرهنگی…………………..79

4-3-11- درک اکوتوریسم……………………………. 79

4-4 -نتایج آمار استنباطی برای متغیرهای با دوگروه وبیش از دوگروه مستقل با متغیر های وابسته……..80

4-4-1-درک مولفه های اکوتوریسم  با دو گروه مستقل………….80

4-4-1-1درک جنسیتی از مولفه ی زیستی اکوتوریسم…………..80

4-4-1-2-درک جنسیتی از مولفه های اقتصادی اکوتوریسم……………83

4-4-1-3 –درک جنسیتی از مولفه های اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم……..84

4-4-1 –4-درک مولفه زیستی اکوتوریسم  برحسب محل اقامت…………85

4-4-1-5- درک مولفه اقتصادی اکوتوریسم  برحسب محل اقامت…………86

4-4-1-6 درک مولفه اجتماعی و فرهنگی  اکوتوریسم  برحسب محل اقامت…………….87

4-4-1- 7-درک مولفه زیستی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان……………88

4-4-1 -8- درک مولفه اقتصادی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان……………89

4-4-1-9- درک مولفه اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان………90

4-4-2-درک مولفه های اکوتوریسم  با بیش از دو گروه مستقل………….91

4-4-2-1-درک مولفه های اکوتوریسم برحسب درآمد سرپرست خانوار……91

4-4-2-2- درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب شغل سرپرست خانوار…….92

4-4-2-3- درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب سواد سرپرست خانوار……..93

4-4-2–4-درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب تجربه سفر دانش آموزان……..94

4-4-2-5–درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب رشته تحصیلی  دانش آموزان…………95

4-4-2-6–درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب فاصله محل اقامت جوانان باجنگل و حیات وحش………96

4-4-3-ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب محیط ادراکی…………….97

4-4-3-1–ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب محیط شخصی………..97

4-4-3-2-ا دراک اکوتوریسم  جوانان برحسب محیط زمینه ساز……….98

4-4-4- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان………………………. 98

4-4-4-1- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب تجربه سفر…………98

4-4-4-2- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب رشته تحصیلی………99

4-4-4-3- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب معدل درسی…………..99

4-4-4-4- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب فاصله  محل اقامت…………..101

4-4-4-5- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب شغل سرپرست خانوار……….102

4-4-4-6- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب درآمد سرپرست خانوار………103

4-4-4-7- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب سواد سرپرست خانوار……….104

4-5-اختصار نتیجه:…………………………… 105

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها و نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه…………………………… 107

5-2-تحلیل فرضیه ها ……………………………107

5-2-1-فرضیه اول …………………………… 107

5-2-2فرضیه دوم ……………………………108

5-2-3 فرضیه سوم …………………………… 109

5- 3 – اختصار و نتیجه گیری…………………………….. 110

5-4-پیشنهادات…………………………….. 112

منابع و مآخذ……………………………115

چکیده:

از دهه 1990 رویکردهای سنتی توسعه گردشگری به چالش کشیده و با تاکید همزمان بر پیامدهای مطلوب و نامطلوب گردشگری، حرکت از گردشگری انبوه به سوی رویکرد توسعه پایدار گردشگری آغازشد. رویکرد به اکوتوریسم، به عنوان الگوی فضایی گردشگری در طبیعت، امروزه مورد توجه فراوان قرار گرفته می باشد .علّت این توجه نه فقط به خاطر گردشگری و لذّت بردن از آن بوده، بلکه به عنوان یک وسیله ی حفاظت محیط و توسعه ی اقتصادی نیز محسوب شده می باشد.در این دیدگاه اکوتوریسم  در وهله نخست ناظر بر ملاحظات زیست محیطی و مفهوم توسعه پایدار می باشد ودر آن طبیعت گردی در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. فعالیتهای اکوتوریستی درجامعه میزبان منجر به آثار مثبت و منفی زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می گردد . گردشگری پیش از آنکه یک فعالیت اقتصادی باشد،گویای یک ارتباط فرهنگی متشکل از عناصر: گردشگر، جامعه میزبان یا مواجهه شوندگان و بستر می باشد. گردشگری و اکوتوریسم به صورت چشمگیری به حسن نیت جامعه ی میزبان بستگی دارد و طرفداری آن در توسعه وعملکرد موفقیت آمیز گردشگری و اکوتوریسم ،امری ضروری به شمار می رود. یکی از قدیمی ترین موضوعات جغرافیا در ارتباط باروابط بشر درمحیط، درک واکنش بشر نسبت به تغییرات محیط می باشد. در همه فرهنگ ها ،ادراکات محیطی ،در تصمیم گیریهای شخصی ،تأثیر اساسی دارد. استان مازندران با در نظر داشتن موقعیت طبیعی و جغرافیایی در بخش طبیعت گردی جزء استانهای برتر کشور به شمار می رود. با در نظر داشتن ویژگی های جغرافیایی و طبیعت گردی شهرستان میاندرود، این پژوهش، با هدف تحلیل ادراک و تصورات جوانان از اکوتوریسم انجام گردید. مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندروددر استان مازندران می باشد که بر اساس فرمول کوکران 275 نفر به صورت تصادفی در رشته های مختلف انتخاب شدند .در این پژوهش با روش پیمایشی با ابزار پرسشنامه از دانش آموزان نظر خواهی گردید.بااستفاده از آزمون رگرسیون و ضریب همبستگی وبا نرم افزار آماریspss ،تحلیل فرضیه های پژوهش انجام گردید. نتایج آزمون های آماره استنباطی، حاکی از وجودرابطه ی معنادار بین محیط های شخصی و پدیداری در ادراک جوانان از اکوتوریسم  می باشد.همچنین تاثیر محیط پدیداری در ادراک جوانان از اکوتوریسم  را هم نشان می دهد.

مقدمه:

یکی از بخشهایی که درصنعت توریسم مورد توجه گردشگران و جهانگردان قرار گرفته می باشد، صنعت اکوتوریسم می باشد. توسعه اکوتوریسم می تواند با ایجاد فرصت های شغلی، منافع اقتصادی بی شماری را به گونه مستقیم متوجه مردم بومی کشورها کند .همچنین اکوتوریسم، از بنیان های توسعه پایدار جوامع وراهی برای حفظ چشم اندازها و ذخایر طبیعی می باشد .رشد صنعت گردشگری در جهان سالانه حدود 4 درصد برآورد می گردد. دراین میان سفرهای اکوتوریستی دارای رشد 30 درصدی هستند و این نشانه توجه روز افزون به اکوتوریسم می باشد(تقوایی وهمکاران ،1391: 151).رویکرد به اکوتوریسم به عنوان الگوی فضایی گردشگری در طبیعت، امروزه مورد توجه فراوانی قرار گرفته می باشد. اکوتوریسم می رود تا در قرن بیست و یکم بسیاری از فضاهای جغرافیایی را تحت تاثیر قرار داده و الگوی فضایی جدیدی را در مناطق گوناگون ایجاد نماید(جلال پور ،1391: 4). از دهه ی 1930مکتب امکان گرایی یا اختیار ،با تاکید برآنکه بشر به عنوان یک عامل فعال و مختار می تواند محیط را از طریق برقراری سازگاری های خود باآن مورد بهره برداری قرار دهد ،ارائه گردید .جغرافیای رفتاری، محصول ورود اندیشه های روانشناسی به حیطه ی موضوعات جغرافیایی می باشد . ارتباط این علم را با جغرافیای انسانی از آنجا می توان ملاحظه نمود که جغرافیای انسانی در مورد اهمیت ادراک ،خلاقیت،تفکر و عقاید مردم که در فرموله کردن دیدگاه های آنها نسبت به محیط ودر نتیجه روابط بشر با محیط تاثیر می گذارد (پور احمد ، 1389: 162). در جغرافیای رفتاری کل مکان علاوه بر اینکه صحنه ی عملکرد های اقتصادی، تاریخی، واجتماعی می باشد ،در عین حال فضای روانشناختی می باشد . این فضا هویت ،ساختار و مفهوم خاص خود را دارد که به مقتضیات و خصوصیات فردی (سن ،جنس ،زمان سکونت ،مکان اقامت ،کار .یا پایگاههای اجتماعی و اقتصادی) وبر حسب شرایط زندگی (درک فضا و فرهنگ و اندازه آگاهی فرد )تغییرمی کند (پور احمد ،1389: 164).از آنجا که در گردشگری تمرکز بر سفر و جابجایی مردم ،کالا و خدمات در طول زمان و مکان می باشد. اکثرا پدیده­ی جغرافیایی به شمار می رود ،وبنابراین دیدگاه جغرافیایی به طرق مختلف می تواند به تبیین گردشگری کمک کند (ویلیامز،1388: 21). براساس تعاریف سازمان جهانی گردشگری وسازمانهای مرتبط درارتباط با تعریف مفهوم اکوتوریسم، انگیزه ی اصلی گردشگران نظاره ی طبیعت و درک اررزش های واقعی آن می باشد ودر آن گردشگر و همچنین جوامع محلی در حفاظت محیط زیست مشارکت می کنند (نیازمند،1388: 23). تاکنون طی چند دهه ی گذشته مطالعات متعددی در زمینه ی سنجش دیدگاه و ادراکات ساکنان نسبت به گردشگری در جامعه ی میزبان انجام شده می باشد (علیقلی زاده ،1386 :34).از آنجا که با تدریس دروس جغرافیا و دروس مرتبط با آن در مدارس شهرستان میاندرود، شناخت نسبی از ویژگی های رفتاری و خصوصیات جوانان به خصوص دانش آموزان کسب کردم .وهمچنین ازطرفی دراین شهرستان، مکانهای طبیعی بالقوه ی گردشگری از قبیل: مناطق ییلاقی وجنگل، مکان های حفاظت شده و ساحل جنگلی و تاحدودی دست نخورده ودنج به نظر می آیدوجود دارد. و همچنین تاکنون تحقیقات کمی از جاذبه های گردشگری این شهرستان، به گونه جامع آنهم بارویکرد اکوتوریسمی انجام نشده می باشد. لذابا راهنمایی دکتر بریمانی و دکتر رمضان زاده، در این پژوهش با بهره گیری از نظریه جغرافیدانان رفتاری کوشش شده می باشد تاادراک و برداشت های ذهنی جوانان به عنوان جامعه ی میزبان و هم به عنوان گردشگر را از اکوتوریسم ،تحلیل ومشخص کنیم.و از طرفی دیگر قابلیت های بالقوه گردشگری این شهرستان را شناسایی کرده باشیم . این پژوهش در پنج فصل می باشد .

در فصل اول، کلیات بحث در مورد اظهار مسئله و سوالات و ضرورت و اهمیت بحث و درادامه فرضیات پژوهش و پیشینه تحقییق ،یعنی مرور تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع وهمچنین معضلات ومحدودیت های این پژوهش اظهار می گردد.

در فصل دوم ،ادبیات موضوع ، تعاریف گردشگری و اکوتوریسم از نظر جامع بین المللی و صاحب نطران رشته های گردشگری و اکوتوریسم  ارائه شده می باشد .در ادامه به مبانی نظری پژوهش پرداخته ودر نهایت با بهره گیری از چارچوب نظری و تجربی پژوهش، مدل مفهومی این پژوهش ارئه شده می باشد .

درفصل سوم موضوعات روش شناسی  این پژوهش،  تکنیک و ابزار های پژوهش ارائه شده می باشد ودر ادامه ویژگی های جغرافیایی و جاذبه های گردشگری و طبیعت گردی  مورد مطالعه (شهرستان میاندورود) ارائه شده می باشد .

درفصل چهارم با بهره گیری از آماره های توصیفی و آماره های استنباطی و همچنین آزمون های آماری
یافته های پژوهش  بوسیله ی جداول ونمودار هاارائه شده می باشد .

در فصل پنجم با بهره گیری از آزمون های آماری استنباطی در جهت رد یا تایید فرضیه های پژوهش اقدام شده و در ادامه، بحث ونتیجه گیری و در پایان پیشنهادات این پژوهش ارائه شده می باشد .

بی شک این پژوهش دارای کاستی های زیادی می باشد. امید می باشد، پژوهشگران و دانشجویان دیگر این موضوعات را تکمیل ویا از زوایای دیگر این موضوع و موضوعات مرتبط با آن را مطالعه و کنکاش کنند .

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- اظهار مسأله

اکوتوریسم گرایشی جدید در صنعت گردشگری می باشد. مناظر زیبای طبیعت از کانون های جذب توریست این نوع از گردشگری می باشند . پس اهمیت دادن به تأثیر آن در حفاظت از محیط زیست به مقصود توسعه پایدار امری ضروری می باشد. اکوتوریست ها که با انگیزه های خاص خود به نواحی طبیعی و بکر کره زمین مسافرت می کنند، تجارب سودمندی به دست می آورند. آنان با کسب معرفت درمورد ابعاد فرهنگی،زیست محیطی طبیعت هر منطقه و کشوری، به حافظان و دوستداران طبیعت می پیوندند.(سازمان میراث فرهنگی وگردشگری،1385: 1 ). جامعه بین المللی اکوتوریسم[1] (2006) بر این واقعیت می باشد که پیاده سازی اکوتوریسم  سبب ارتباط بین حفاظت محیط، مشارکت جوامع بومی و کسانی که درگردشگری مسئول، فعالیت دارند می گردد و شش اصل را در پی دارد: 1) به حداقل رساندن اثرات2)ساخت های زیست محیطی و آگاهی و تکریم فرهنگی3)ارائه ی تجارب مثبت برای بازدید کننده و میزبان4)ارائه منافع مالی مستقیم برای حفاظت از محیط زیست5)ارائه مزایای مالی و توانمند سازی  برای مردم محلی6)حساسیت به مسائل سیاسی کشور میزبان(ریورا[2]وهمکار ،2010 :86).با افزایش اگاهی مردم از فواید و اثرات مثبت تجربه ی مستقیم طبیعت ،اهمیت اکوتوریسم بیشتر می گردد .اکوتوریسم به تنوع زیستی ،ارزش اقتصادی می دهد (زاهدی ،1390 :91 ). اکوتوریسم با دوروش مستقیم یعنی حفظ و حراست از منابع طبیعی و غیر مستقیم یعنی ایجاد درآمد برای جوامع محلی درا مر حفاظت و بقای گونه ها وزیستگاههای مهم طبیعی گام بر می دارد .اکوتوریسم با بهره گیری از ابزار آموزشی و تبلیغاتی، می تواند منابع طبیعی حفظ شده رابه عنوان یک منبع درآمد زا جهت ساکنان محلی معرفی کند ،در نتیجه افرادمحلی به مناطق موروثی حیات وحش و محیط زیست به عنوان منبع درآمد،با دیده ی تکریم نگریسته و از این مناطق بیشتر حفاظت می نمایند(فنل،1388 : 63). یکی از اصول مهم اکوتوریسم از نظر وایت[3] ارتقای درک ارزش زیست محیطی دست اندر کاران و جامعه میزبان و اکوتوریستها  می باشد(زاهدی ،1390: 124).رمز موفقیت اکوتوریسم  ایجاد مشارکت و همکاری تنگاتنگ می باشد تا بتواند به اهداف ممتد حفظ و نگهداری و توسعه معقولانه دست یابد. مشارکت مورد نیاز اکوتوریسم برای موفقیت با همکاری جوامع محلی ،سرمایه گذاران ،آژانس های دولتی و سازمان های مردم نهاد،آموزش وپرورش ،اکوتوریست ها ایجاد می گردد(آلن مور[4] و همکار،1387 :19). توسعه ی گردشگری و اکوتوریسم به صورت چشمگیری به حسن نیت جامعه ی میزبان بستگی دارد و طرفداری آن در توسعه وعملکرد موفقیت آمیز گردشگری و اکوتوریسم ،امری ضروری به شمار می رود(.بدری و همکاران ،1391 : 44 ). از دهه 1990 رویکردهای سنتی توسعه گردشگری به چالش کشیده و با تاکید همزمان بر پیامدهای مطلوب و نامطلوب گردشگری ،حرکت از گردشگری انبوه به سوی رویکرد توسعه پایدار گردشگری آغازشد (قدمی  و همکار، 1391: 80( .باتوجه به اثرات گردشگری در چند دهه گذشته ،گردشگری توده ای به عنوان عامل تخریب سامانه های زیست محیطی و ساختار های فرهنگی واجتماعی جوامع بومی ،مورد انتقاد قرار گرفته و برای تغییر این وضع ،مفهوم گردشگری بدیل ،مطرح شده می باشد . این اصطلاح انواعی از رویکردهای مربوط به گردشگری را پوشش می دهد که گردشگری در طبیعت و گردشگری زیست محیطی از آن جمله اند . در این دیدگاه اکوتوریسم  در وهله نخست ناظر بر ملاحظات زیست محیطی و مفهوم توسعه پایدار می باشد ودر آن طبیعت گردی در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد (رضوانی ،1389: 21). طی چند دهه ی گذشته مطالعات متعددی در زمینه ی سنجش دیدگاه و ادراکات ساکنان نسبت به گردشگری در جامعه ی میزبان انجام شده می باشد .اثرات گردشگری درک شده ی میزبان، در سه طبقه ی اساسی هزینه و فایده ی اقتصادی ،اجتماعی و محیطی قرار دارد . دراین خصوص ،محققان عقیده دارند که میان رونق گردشگری و معیار های عینی و ذهنی اثرات اقتصادی ،اجتماعی و محیطی جامعه ی میزبان ارتباط مستقیم هست (علیقلی زاده و همکار ،1386 : 34). تخمین  زده می گردد نیمی از جمیعت فعال در صنعت گردشگری کمتر از 25 سال سن دارند و بر اساس گزارش سازمان جهانی کار 13 تا 19 میلیون نفر از شاغلین در این صنعت کمتر از 18 سال سن دارند ( رنجبران وهمکار،1390 :26). برآورد های سازمان مطالعات گردشگری هم تایید می کند که علاقمندان به سفر به طبیعت اکثرا جوان و تحصیل کرده اند (میراث فرهنگی وگردشگری،1385 :1 ). این گروه های سنی که یک عامل فعال (کنشگر اجتماعی) نامیده می گردد نماینده نسلی می باشد که نظام ارزشهای مخصوص به خودش را دارد(نیک گهر ،1391: 92).جوان با فرهنگ مصرفی در پی کشف حوزه های جدید وپذیرش نشانه های آن برای باز تولید و غنی کردن زندگی خوداست.آنهاجویای تجربه های تازه هستند(کلانتری ،1387 :174). آنان بیشتر فرد گراهستند تا جمعگرا(فیروز جاییان وهمکار ،1391 :198 (.استان مازندران با در نظر داشتن موقعیت طبیعی و جغرافیایی در بخش طبیعت گردی جزء استانهای برتر کشور به شمار می رود.نزدیک به 12 میلیون گردشگر داخلی و بیش از 100هزار توریست خارجی هرساله به مقصود گذراندن اوقات فراغت ازاین استان دیدن می کنند (شیدفروهمکار،1383: 1) مناطق واقع درسواحل استان ،ماسه ای می باشد و عمق مناسبی دارد. (رمضانی دارابی ،1382 :48 ).یکی از مناطق پرجاذبه مازندران،که با وجود دریای گهرباران و دامنه های البرز ومناطق ییلاقی و جنگلی تا حدودی بکر و دست نخورده، شهرستان میاندروداست.این مجموعه از ویژگی ها موجب جذب گردشگران زیادی می گردد. و هرگونه بی توجهی از سوی گردشگران، بسیاری از این جاذبه ها در معرض تخریب قرار گرفته و پیامدهایی را از جنبه های زیست محیطی،اقتصادی ،فرهنگی –اجتماعی، برمحیط وجامعه محلی می گذارد. به جهت گستردگی (وسعت جمعیت و پدیده های گردشگری) شهرستان  میاندورود برای انجام پژوهش انتخاب گردید. . بیشترین گروههای سنی جمعیت منطقه مورد مطالعه (میاندورود) را میانسالان با 25/37درصد وجوانان با 28/20درصد قرار دارند(سالنامه آماری مازندران،1389 :15). بی شک گردشگری به گونه عام و اکوتوریسم به گونه خاص تا حدود زیادی متاثر از این گروه سنی می باشد  که می توان از آنان به عنوان جامعه میزبان و یا گردشگران آینده دانست. و متولیان صنعت گردشگری نباید از آنان غافل باشند، بدین معنی که از امروز بایستی نسلی را برای فردا تربیت نمود تا  مسئولانه با طبیعت برخورد کند . این امر مستلزم آشنایی از نوع ادراک آنان از محیط(محیط پدیداری،شخصی وزمینه ساز ) می باشد که زندگی می کنند ویا در آن سفر می کنند. گروه هدف نیز از میان دانش آموزان دوره متوسطه که سهم قابل توجهی از جوانان منطقه را تشکیل می دهند انتخاب شده اند. آشنایی با ادراک محیطی این گروه سنی
می تواند در تعیین راهبرد برای جامعه میزبان، حفاظت از محیط زیست و پدیده های گرشگری مهم باشد.

[1]– The International Ecotourism Society(Ties)

[2] -Manuel Antonio Rivera

[3] -Pamella Wight

[4] -Alen moore

تعداد صفحه : 141

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تحلیل نظام سکونتگاهی شهرستان لارستان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***