عنوان : تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی جغرافیای انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M. SC

رشته/ گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری- محیط زیست شهری

عنوان:

تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

استاد راهنما:

خانم دکتر ژیلا سجادی

استاد مشاور:

آقای مهندس حمید قربانی

خانم دکتر جمیله توکلی نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

1 فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………..3

1-1 مقدمه…………………………………………………………… 3

1-2 طرح مسئله…………………………………………………….. 5

1-3 سوالات پژوهش………………………………………………… 7

1-4 فرضیات پژوهش……………………………………………….. 7

1-5 اهداف پژوهش…………………………………………………. 7

1-6 روش پژوهش…………………………………………………. 8

1-7 روش برآورد حجم نمونه…………………………………………. 9

1-8 روایی و پایای ابزار اندازه گیری…………………………………. 9

1-9 محدودیت های پژوهش……………………………………….. 10

1-10 مراحل تدوین پایان نامه………………………………………. 11

1-11 پیشینه پژوهش……………………………………………….. 12

1-11-1 پایان نامه های داخلی…………………………………….. 12

1-11-2 مقالات داخلی……………………………………………… 13

1-11-3 مقالات و پایان نامه های خارجی………………………… 15

1-12 تعاریفی از کلمات کلیدی پژوهش……………………………. 16

1-12-1 توسعه پایدار Sustainable Development))……………….

1-12-2 پایداری اجتماعی (Social Sustainability)………………. 16

1-12-3 مجتمع مسکونی (Residential Complexes)……………. 17

2 فصل دوم: تعاریف و مبانی و چهارچوب نظری پژوهش………….. 19

2-1 مقدمه……………………………………………………………. 19

2-2 اظهار مفاهیم و تعاریف پژوهش………………………………….. 19

2-2-1 توسعه (Development)……………………………………… 19

2-2-2 تعریف پایداری (sustainability)……………………………… 19

2-2-3 توسعه پایدار (Sustainable Development)………………. 20

2-2-4 شهر پایدار (sustainability City )………………………….. 20

2-2-5 پایداری اجتماعی (Social sustainability)…………………. 20

2-2-6 سرمایه اجتماعی (Social capital)…………………………. 20

2-2-7 مسکن (Housing)……………………………………………..21

2-2-8 مسکن پایدار (Housing sustainability)……………………. 22

2-2-9 آپارتمان (apartement)………………………………………… 22

2-2-10 مجتمع های مسکونی (Residential Complexes)………… 22

3- مبانی نظری پژوهش………………………………………………… 22

2-3-1 مفهوم توسعه پایدار (Sustainable Dvelopment)…………… 22

2-3-2 اصول توسعه پایدار (Principles of sustainable development)…..25

2-3-3 دیدگاه های مختلف درمورد توسعه پایدار………………………. 26

2-3-3-1 دیدگاه اقتصاد نئو کلاسیک…………………………………….26

2-3-3-2 دیدگاه اکولوژی………………………………………………… 26

2-3-3-3 دیدگاه عدالت بین نسلی……………………………………. 27

2-3-3-4 دیدگاه توازن مواد……………………………………………… 27

2-3-4 شاخص های توسعه پایدار……………………………………… 29

2-3-5 الگوی گسترش فضایی شهرها………………………………….. 30

2-3-5-1 پراکنش افقی شهری………………………………………….. 30

2-3-5-2 پراکنش شهری (Urban distribution)…………………………. 33

2-3-5-2-1 پیامدهای الگوی پراکنش شهری……………………………. 33

2-3-5-3 رشد فشرده (Compact City)…………………………………… 34

2-3-5-4 گسترش عمودی شهر ((Vertical expansion of the city……..

2-3-6 مفهوم فضا (Space)……………………………………………….. 37

2-3-6-1 فضای شهری (CitySpace)………………………………………. 37

2-3-6-2 انواع فضای شهری……………………………………………….. 39

2-3-6-2-1 فضای خصوصی………………………………………………… 39

2-3-6-2-2 فضایی نیمه خصوصی/ نیمه عمومی………………………..39

2-3-6-2-3 فضای عمومی………………………………………………… 39

2-3-6-3 فضاهای اجتماعی (Social Spaces) …………………………..40

2-3-7 ناپایداری اجتماعی (Social Unsustainability)…………………. 41

2-3-8 پایداری اجتماعی (Social Sustainability)………………………. 42

2-3-9 دیدگاه ها و نظریات  در حوزه پایداری اجتماعی در سطح جهان….. 45

2-3-9-1 جان اورتون و همکاران………………………………………….. 45

2-3-9-2 دیویدسون و ویلسون………………………………………….. 46

2-3-9-3 نظریه کنش پارسونز…………………………………………46

2-3-9-4 برملی و همکاران………………………………………….. 47

2-3-9-5 بارون و گانلت…………………………………………… 47

2-3-9-6 براملی و همکاران………………………………………….. 48

2-3-9-7 جان و لی………………………………………………….. 48

2-3-9-8 تین و همکاران………………………………………….. 48

2-3-9-9 ریک گیت ماریو……………………………………………..49

2-3-10 شاخص های کلیدی در پایداری اجتماعی………………. 50

2-3-11ابعاد مختلف پایداری اجتماعی……………………………… 56

2-3-11-1 حس تعلق و و ابستگی (Sense of belonging and affiliation)….56

2-3-11-2 شاخصه های حس تعلق و وابستگی………………….. 57

2-3-11-2-1 حس رضایت (Sense of Satisfaction)………………. 57

2-3-11-2-2 حس مالکیت (Sense of Ownership)………………..58

2-3-11-2-3 مدت اقامت (Length of stay) …………………………58

2-3-11-3  مشارکت (partnership)………………………………… 58

2-3-11-4 امنیت (Security)………………………………………… 60

2-3-11-5  هویت اجتماعی (Social identity)………………………… 62

2-3-11-6 گروه ها وطبقات اجتماعی (Social classes and groups)…. 63

2-3-11-7 عدالت اجتماعی و برابری (Social justice and equality)…… 63

2-3-11-8 دسترسی (Access)……………………………………… 65

2-3-11-9 رفاه اجتماعی (social welfare)………………………… 65

2-3-11-10 آموزش (Education)……………………………………. 66

2-3-11-11 تعامل اجتماعی (Social interaction)……………….. 66

2-3-12 مفهوم کاربری زمین (Land Use)………………………….. 68

2-3-13 مفهوم زمین شهری (Urban land)……………………….. 69

2-3-13-1 ویژگی های زمین شهری………………………………… 69

2-3-13-2 اثرات واگذاری زمین شهری……………………………… 70

2-3-14 کاربری مسکونی (Residential Users)…………………… 70

2-3-15 مسکن (Housing) …………………………………………71

2-3-16 مفهوم مسکن پایدار (Sustainable Housing) …………..72

2-3-17 جایگاه مسکن به لحاظ بعد اهمیت……………………… 74

2-3-17-1 بعد اقتصادی مسکن…………………………………….. 74

2-3-17-2 بعد اجتماعی مسکن…………………………………… 75

2-3-17-3 بعد حقوقی مسکن……………………………………… 76

2-3-18 برنامه ریزی مسکن (Housing Planning)………………… 76

2-3-19 آپارتمان نشینی (Apartment retreat)…………………… 78

2-3-20 سابقه و پیشینه آپارتمان نشینی و آپارتمان سازی در جهان….. 79

2-3-21 سابقه آپارتمان نشینی و آپارتمان سازی در ایران…….. 81

2-3-22 مجتمع مسکونی (Residential Complex) ……………..82

2-3-22-1 فضاهای باز در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه……84

2-3-23 سابقه کشورهای مختلف در حوزه پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی……86

2-3-23-1 اتریش…………………………………………………… 86

2-3-23-2 دانمارک………………………………………………… 86

2-3-23-3 انگلستان……………………………………………….. 87

4-نظریات و دیدگاه های پژوهش………………………………….. 87

2-4 نظریات در حوزه پایداری اجتماعی و مسکن………………. 87

2-4-1 نظریه اجتماعی و کیفی توسعه………………………….. 87

2-4-2 نظریه اکولوژی اجتماعی شهری…………………………. 88

2-4-3 نظریه سرمایه اجتماعی………………………………….. 91

2-4-3-1 دیدگاه های در باب سرمایه اجتماعی………………… 93

2-4-3-1-1 نظریه کلمن……………………………………………. 93

2-4-3-1-2 نظریه بوردیو…………………………………………… 94

2-4-3-1-3 نظریه فرانسیس فوکویاما……………………………. 95

2-4-3-1-4 نظریه پونتام…………………………………………… 95

2-4-3-1-5 نظریه باس……………………………………………. 96

2-4-3-1-6 نظریه لوری………………………………………….. 96

2-4-3-1-7 نظریه پا اکستون…………………………………….. 97

2-4-4 نظریه توسعه اجتماعی…………………………………… 97

2-4-5  نظریه رشد هوشمندی شهری…………………………. 99

2-4-5-1 اصول رشد هوشمند……………………………………. 99

2-4-5-2 مزایای رشد هوشمند…………………………………. 100

2-4-5-3 استراتژی های رشد هوشمندی شهر………………… 100

2-4-6 نظریه مجتمع های شهری اریک گلودن………………….. 103

2-4-7 نظریه شهر سالم……………………………………………103

2-4-7-1 شاخص های شهر سالم……………………………….. 105

2-4-7-2 راهکارهای دستیابی به شهر سالم………………….. 106

2-4-8 نظریه کیفیت زندگی……………………………………….. 106

2-4-9 مدل بوم شناختی مکتب شیکاگو………………………… 108

2-4-9-1 هجوم و جانشینی……………………………………… 109

2-4-9-2جدایی و تجمع……………………………………………. 110

5-مدل به کار رفته در پژوهش……………………………………… 111

2-5 تکنیک مدلSWOT…………………………………………….

2-6 جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………….. 118

3 فصل سوم:  شناخت و معرفی محدوده مورد مطالعه…………121

3-1 مقدمه………………………………………………………… 121

3-2 معرفی محدوده مورد مطالعه منطقه ۲۲ شهرداری تهران…….121

3-3 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران…..125

3-4 موقعیت استراتژیک منطقه 22 تهران…………………………. 126

3-5 ویژگی های طبیعی منطقه 22 تهران…………………………. 126

3-5-1 توپوگرافی و ژئومورفولوژی…………………………………… 126

3-5-2 زمین شناسی………………………………………………. 130

3-5-3 خاک…………………………………………………………… 131

3-5-4 منابع آب…………………………………………………….. 132

3-5-5 پوشش گیاهی……………………………………………… 132

3-6 مطالعه منطقه از بعد های مختلف………………………….. 133

3-6-1 ویژگی های جمعیتی………………………………………….133

3-6-2 ویژگی های اقتصادی منطقه 22…………………………….. 135

3-6-2-1 عملکرد منطقه در بخش بودجه و اعتبارات…………….. 137

3-6-3 ویژگی های  آموزشی منطقه 22……………………………. 138

3-6-4 ویژگی های کالبدی در منطقه 22 تهران……………………. 139

3-6-4-1 وضعیت مسکن منطقه…………………………………….. 141

3-6-4-2 تعاونی های مسکونی……………………………………. 142

3-6-5 ویژگی های تفریحی- گردشگری منطقه 22………………. 144

3-6-6 ویژگی های خدماتی در منطقه 22………………………… 144

3-6-7 ویژگی های اجتماعی محدوده مورد مطالعه. ……………..145

3-6-8 زیر ساخت های شهری منطقه 22 تهران…………………. 148

3-6-9 طرح تفصیلی جدید ملاک اقدام منطقه 22………………. 151

3-7 نتیجه گیری……………………………………………………… 154

4  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش………………. 155

4-1-مقدمه………………………………………………………….. 156

4-2- تجزیه و تحلیل داده ­های حاصل از پرسشنامه ­های توزیع شده در بین ساکنین…..156

4-2-1 یافته های توصیفی نمونه آماری ساکنین مجتمعهای مسکونی….156

4-2-1-1-جنسیت…………………………………………………… 156

4-2-1-2- تحصیلات…………………………………………………. 157

4-2-1-3- وضعیت تأهل…………………………………………….. 158

4-2-1-4- وضعیت اشتغال………………………………………….. 159

4-2-1-5- سن………………………………………………………… 160

4-2-1-6- تعداد فرزندان……………………………………………… 161

4-2-1-7- وضعیت مالکیت…………………………………………… 162

4-2-1-8- مساحت واحد…………………………………………….. 163

4-2-1-9- دلیل انتخاب مجتمع مسکونی…………………………… 165

4-2-1-10- مدت اقامت در مجتمع مسکونی منطقه 22 تهران…… 166

4-3 تحلیل توصیفی مربوط به سنجش شاخص های مربوط به تعامل اجتماعی……168

4-4 تحلیل سوالات تشریحی پرسشنامه ساکنین در مجتمع های مسکونی……..172

4-5 تجزیه و تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی با مدل SWOT……..

5  فصل پنجم: آزمون و فرضیات، نتیجه گیری و پیشنهادات……… 182

5-1 مقدمه…………………………………………………………….. 183

5-2-تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه های مسئولین و تعاونی های مسکن…….183

5-2-1-شاخصهای آمار توصیفی(مرکزی و پراکندگی)………………..183

5-2-2-آزمون کولموگروف – اسمیرنوف……………………………….. 184

5-2-3-آزمون فرضیه اول……………………………………………….. 185

5-3 شاخصهای آماری (مرکزی و پراکندگی)…………………………. 187

5-3-1 شاخصهای آماری برای گویه های پرسشنامه های ساکنین…….187

5-3-2- شاخصهای آماری برای متغیرهای پژوهش…………………… 190

5-3-3-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف…………………………………… 191

5-3-4-آزمون فرضیه دوم………………………………………………… 192

5-4 اندازه دستیابی به اهداف پژوهش…………………………………199

5-5 نتیجه گیری…………………………………………………………. 200

5-6 پیشنهادات…………………………………………………………. 201

5-7 منابع و مأخذ…………………………………………………………203

چکیده:

در نیمه دوم قرن بیستم، بخصوص در سه دهه آخر آن، شهرها با سرعت زیادی گسترش یافته و کشورها با سرعت بیشتری به شهرنشینی و افزایش شهرها و جمعیت شهری خود دست زده اند. رویکرد صرف شهرسازی به ابعاد کالبدی- کارکردی شهر بدون در نظر داشتن ارزشها و اهداف اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن، فلسفه وجودی شهرها، به عنوان محلی برای زندگی را با تردیدهای جدی مواجه کرده می باشد، به گونه ای که عمده انتقادات علیه این نوع برنامه ریزی، متوجه اهداف و ارزش های اجتماعی و کیفی و به تعبیری «قابل زیست بودن شهر»  متمرکز شده بود. از آنجایی که بیش از نیم قرن از آغاز آپارتمان سازی در کشور می گذرد. علت های زیاد و متفاوتی برای این موضوع اظهار شده می باشد؛ مانند زیاد شدن جمعیت، کمبود زمین برای احداث خانه های تک واحدی، امنیت بیشتر در مجتمع های مسکونی، توان مالی شهروندان و بسیاری علت های دیگر که بر افزایش آپارتمان سازی و توسعه ی آپارتمان نشینی تاثیر می گذارند. با در نظر داشتن وجود مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه سازی های صورت گرفته در منطقه 22 تهران، هدف این پژوهش این بود که با مطالعات و انجام تحقیقاتی جامع در راستای پایداری اجتماعی، چارچوبی مناسب برای برنامه ریزی مجتمع های مسکونی جهت ارتقای تعلقات اجتماعی و کیفیت سکونت و دستیابی به شاخصهای توسعه پایدار اجتماعی را پیشنهاد کند. روش مطالعه در این پایان نامه توصیفی- تحلیلی می باشد و با توجه سیستمی پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران را مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری مورد پرسشگری 60 نفر از ساکنین مجتمع های مسکونی و 20 نفر از مسئولین و تعاونی های مسکن مورد پرسشگری قرار گرفتند. تحلیل های آماری پرسشنامه ها با بهره گیری از نرم افزارSPSS و بر اساس آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت برازندگی توزیع نرمال به داده­ها انجام گردید و سپس از آزمون  T-testبا ارزش­ آزمون 3 و ارزش آزمون 5/1 و آزمون فریدمن جهت تجزیه و تحلیل داده­ها بهره گیری گردید. بر اساس نتایج پژوهش دسترسی به زمین، تعاونی های مسکن و غیره موجب هدایت سازمان ها و ارگان های دولتی، نظامی و غیره به این منطقه شده می باشد و در پرسشنامه مربوط به ساکنین، نتایج پژوهش نشان داد که زندگی در مجتمع های مسکونی علاوه بر افزایش امنیت و کاهش هزینه های عمومی زندگی موجب کاهش حس تعلق به مکان و انزوا و بیگانگی شده می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

مسکن یکی از نیازهای اساسی بشر می باشد که موقعیت اجتماعی، کیفیت زندگی و رفاه و جایگاه او را در جامعه تعیین می کند. خانه ها مکانی هستند که بایستی خوب طراحی و خوب ساخته شوند و به گونه مطلوب در ارتباط یا عوامل محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار گیرد. در واقع می توان گفت مسکن بر روی زندگی روزمره بشر، سلامت و امنیت و رفاه او تاثیر می گذارد در واقع به عنوان یک عنصر کالبدی می تواند ارتباط دهنده بین جامعه و محیط زیست باشد (Golubchikov & Badyina, 2012:9). بیش از نیم قرن از آغاز آپارتمان سازی در کشور می گذرد. دلایلی زیاد و متفاوتی برای این موضوع اظهار شده می باشد؛ مانند زیاد شدن جمعیت، کمبود زمین برای احداث خانه های تک واحدی، امنیت بیشتر در مجتمع های مسکونی، توان مالی شهروندان و بسیاری علت های دیگر که بر افزایش آپارتمان سازی و توسعه ی آپارتمان نشینی تاثیر می گذارند. هر چند تمامی علت های اظهار شده به گونه مستقیم و غیر مستقیم با این موضوع ارتباط دارند. اما مجتمع های به عنوان پیچیده ترین و اساسی ترین عملکرد در عرصه معماری دو قرن اخیر به حساب آمده و می توانند تاثیرات بسیار زیادی بر رفتار ساکنین و روابط آنها داشته باشند. این مجتمع ها ترکیب فضاهای باز و بسته متعددی هستند که به هم مرتبط بوده و در هم تنیده اند. فضای باز به عنوان بخش جدایی ناپذیر مجتمع های مسکونی، هم از نظر روابط اجتماعی و هم از نظر ساختار و منظر شهری مهم هستند. در واقع فضاهای باز مسکونی به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی هستند و موجب فرآهم آمدن موقعیت هایی برای رشد خلاقیت، زمینه معاشرت تقابل و تعامل اجتماعی ساکنین می شوند (یزدانی و تیموری، 1391: 86). توانایی یک جامعه در دنبال کردن ابعاد پایداری، تا حدود زیادی به توانایی اجتماع یعنی مردم، نهادها و اوضاع جغرافیایی و بوم شناختی آن جامعه بستگی دارد. ایجاد توانایی شامل قابلیت های انسانی، علمی، فناورانه، سازمانی، نهادی و منابع جامعه می گردد. یکی از اهداف اصلی در ایجاد توانایی، افزایش قدرت ارزیابی و شناخت مسائل مربوط به انتخاب خط مشی و شیوه هایی اجرای طرق مختلف توسعه می باشد که به درک مردم جامعه مورد نظر از محدودیت ها، قوت ها و الزامات زیست محیطی بستگی دارد. به گونه مسلم، هدف پایداری بقاء انسانهاست که افزون بر ابعاد بوم شناختی و اقتصادی، دارای بعد اجتماعی نیز هست. در بعد اجتماعی پایداری هدف ایجاد فرآیند توسعه ای می باشد که تداوم آن منوط به گسترش روز افزون همبستگی و یکپارچگی اجتماعی می باشد. در حقیقت، مهم ترین اهداف در این بعد، خلق تمدن انسانی با توزیع عادلانه درآمدها به مقصود کاهش فاصله بین اغنیا و فقرا می باشد. در این بعد، بایستی تأثیر همبستگی، هماهنگی در اقدام و مشارکت بین بخش ها و افراد را اعمال کند. برای این نوع توسعه به واقعیت جهانی و منطقه ای تبدیل گردد همکاری و تفاهم بین المللی ضروری می باشد (ساسان پور، 1390: 140). پایداری اجتماعی در عملکرد توسعه تأثیر مهمی را اعمال می کند و سطح تمرکز در توسعه پایدار برای دستیابی به پایداری اجتماعی به عوامل تاثیرگذار در توسعه و برنامه ریزی توسعه برای حال و آینده بستگی دارد. از منظر جهت گیری اجتماعی برای بهینه سازی ظرفیت مداوم توسعه به عنوان یک موقعیت مکانی طولانی مدت برای روابط انسانی و توسعه فرهنگی مناسب می باشد. این پژوهش بالتبع می باشد تا با مطالعه شاخص های پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی اندازه پایدار بودن آن را از جهت حس تعلق، مشارکت، برابری، همبستگی اجتماعی، دسترسی و… مطالعه کند و نتایج آن را در جهت اجرای بودن در برنامه های و پروژه ها در مورد مجتمع مسکونی قرار دهد.

2-1- طرح مسأله

در نیمه دوم قرن بیستم، بخصوص در سه دهه آخر آن، شهرها با سرعت زیادی گسترش یافته و کشورها با سرعت بیشتری به شهرنشینی و افزایش شهرها و جمعیت شهری خود دست زده اند. رویکرد صرف شهرسازی به ابعاد کالبدی- کارکردی شهر بدون در نظر داشتن ارزشها و اهداف اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن، فلسفه وجودی شهرها، به عنوان محلی برای زندگی را با تردیدهای جدی مواجه نمود، به گونه ای که عمده انتقادات علیه این نوع برنامه ریزی، متوجه اهداف و ارزش های اجتماعی و کیفی و به تعبیری «قابل زیست بودن شهر»  متمرکز شده بود (مهدیزاده، 1381: 292- 291). این امر خارج از ادامه طریقه تکاملی و تحول اجتماعی صد ساله اخیرایران، نتیجه سرعت گرفتن سرمایه داری در چهارچوب یک اقتصاد تک محصولی متکی بر صادرات نفت و کاهش اهمیت بخش کشاورزی و در نتیجه ایجاد طریقه مهاجرت از روستا به شهرها می باشد. بروز بحران آسیب زای مسکن و ضرورت آپارتمان نشینی در کل دنیا، اساسا” بازتاب انتقال از جوامع مبتنی بر کشاورزی، نظام ایلاتی و طایفه ای خانواده های پدر سالار و گسترده به نوع دیگری از جوامع مبتنی بر صنعت و خدمات با نظام استقرار شهری و بروز فرهنگ نو ظهور فردگرایی با خانواده های هسته ای می باشد. رشد و گسترش ابعاد فیزیکی و اجتماعی شهرها، ناشی از افزایش جمعیت شهری، تاثیرات قابل توجه و در عین حال اجتناب ناپذیری را بر زندگی شهری گذاشته می باشد. این تاثیرات طیف وسیعی از معضلات و معضلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و نابسامانی های کالبدی- فیزیکی را شامل می گردد. ضمن اینکه هر یک از ابعاد مذکور در ارتباط متقابل، همدیگر را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. آپارتمان نشینی به عنوان پدیده ای جدید در جوامع شهری، چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته سبک زندگی مردم را تغییر داده می باشد. نیاز فوری و مبرم اکثریت مردم شهرنشین به مسکن و ناهماهنگی تهیه آن با رشد جمعیت بویژه در شهرهای بزرگ موجب شده که بیش از هر امر دیگر به کمبود مسکن توجه گردد و  در این راستا بیش از آنکه مسائل روانی و اجتماعی خانواده در تامین مسکن مورد توجه قرار گیرد عامل کمی متاثر از عوامل اقتصادی سایر عوامل را تحت الشعاع قرار می دهد. امروزه به علت جبر زندگی و تک بعدی نگری و اصل قرار گرفتن اقتصاد، بسیاری از ارزشهای انسانی، اجتماعی، و فرهنگی نادیده گرفته می گردد (ضرغامی، 1389 :2). طریقه آپارتمان سازی در کلان شهرها کشور به علت های گوناگون مانند: افزایش جمعیت، کمبود زمین و گرانی مسکن، با سرعت و ضرب آهنگ بالایی شروع گردید و به مرور به شهرهای دیگر سرایت نمود. ساخت مجتمع های آپارتمانی در نقاط گوناگون شهرها و اسکان افراد دارای فرهنگ های خاص، تنوع فرهنگی و نداشتن شناخت کافی از دیگران که به اصطلاح همسایه هم، به شمار می طریقه، مشکلاتی را برای ساکنان به وجود می آورد. در این زمینه دولت ها نیز معمولا” در تولید مسکن بیشترین توجهات خود را معطوف به تولیدانبوه، سرعت بخشیدن به اجرا، پاسخگویی به کمبود مسکن و کنترل بازار مسکن معطوف می نمایند و در چنین شرایطی موضوعات اقتصادی و فنی اصلی ترین تأثیر را اعمال می کنند زیرا اقدامات عجولانه و سریع در تولید و انبوه سازی، در بسیاری از مواقع سبب در نظر داشتن کمیت و غفلت از کیفیت شده می باشد این در حالی می باشد که علل ایجاد مجتمع های مسکونی عواملی زیرا برقراری امنیت، بهره گیری از امکانات بیشتر و بهتر، کاهش هزینه ها، همگرائی اجتماعی، حس تعلق به مکان که زیر مجموعه پایداری اجتماعی می باشد، می باشند. طی دهه های اخیر آپارتمان نشینی در کشورمان به شدت افزایش یافته می باشد. در بسیاری از شهرهای بزرگ، خانه ها و جنگل ها تخریب شده اند و ساختمان های مرتفع و مجتمع های مسکونی جای آنها را گرفته می باشد. تجاری شدن  مجتمع های مسکونی و انتشار دیدگاه منفی نسبت به آنها به  عنوان مراکز ناهنجاریهای اجتماعی این فضاها را نه تنها به تعامل اجتماعی و گروهی میان شهروندان تبدیل نکرده می باشد بلکه این امر منجر به انزوا و بیگانگی، عدم حس همسایگی و تعلق به مکان شده می باشد. با در نظر داشتن نابسامانی ها و نظر به وجود مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه سازی های صورت گرفته در منطقه 22 تهران، این پژوهش بر آن می باشد با مطالعات و انجام تحقیقاتی جامع در راستای پایداری اجتماعی، چارچوبی مناسب برای برنامه ریزی مجتمع های مسکونی جهت ارتقای تعلقات اجتماعی و کیفیت سکونت و دستیابی به شاخصهای توسعه پایدار اجتماعی را پیشنهاد کند.

3-1- سوالات پژوهش

1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

4-1- فرضیات پژوهش

فرضیه، توجیه و تبیین های حدسی معینی را درمورد واقعیات عرضه می کند و پژوهشگران را در مطالعه این واقعیات و تجارب کمک و هدایت می کند. فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مسئله می باشد که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می کند و هم باعث استنتاج می گردد (حافظ نیا، 1392: 133). فرضیه های این پژوهش پاسخی فرضی به سوالاتی می باشد که پس از گرداوری داده ها و تجزیه وتحلیل آنها، این فرضیه ها مورد  آزمون قرار خواهد گرفت تا درستی و نادرستی آن اثبات گردد. این فرضیه ها عبارتنداز:

فرضیه اول : دسترسی به زمین قابل سکونت در منطقه 22 موجب هدایت سازمان ها و ارگانهای و نهادهای دولتی و غیر دولتی به سرمایه گذاری در ساخت و ساز مجتمع های مسکونی شده می باشد.

فرضیه دوم : سکونت در مجتمع های مسکونی ضمن افزایش امنیت، کاهش هزینه های زندگی و غیره… موجب بروز مشکلاتی زیرا کاهش حس تعلق، انزوا و بیگانگی و غیره … گردیده می باشد.

تعداد صفحه : 255

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***