متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

عنوان : تعیین ارتباط‌ی  بین سبک های دلبستگی و مکانیسم‌های دفاعی

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب                                                          صفحه

تقدیر و تشکر

تقدیم

چکیده

فصل اول

1-1 ) مقدمه                                                        2

2-1 ) اظهار مسئله                                                   2

3-1 ) اهمیت و ضرورت پژوهش                                          4

4-1 ) اهداف پژوهش                                             5

1-4-1 ) هدف گروهی                                         5

2-4-1 ) اهداف ویژه                                        5

5-1 ) فرضیه‌های پژوهش                                               5

6-1 ) متغییر‌های پژوهش                                              5

7-1 ) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییر‌های پژوهش                                6

1-7-1 ) تعریف مفهومی سبک های دلبستگی                               6

2-7-1 ) تعریف مفهومی مکانیسم‌های دفاعی                              6

3-7-1 ) تعریف عملیاتی سبک‌های دلبستگی                               6

4-7-1 ) تعریف عملیاتی مکانیسم‌های دفاعی                             6

 

فصل دوم

1-2 ) مقدمه                                                   8

2-2 ) بخش اول                                                 9

1-2-2 ) سبک های دلبستگی                                   9

1-1-2-2 ) تعریف دلبستگی                                   9

2-1-2-2 ) نگاه کلی به دلبستگی                                  12

3-1-2-2 ) پایه‌های شکل گیری نظریه دلبستگی                            14

4-1-2-2 ) ثبات و تداوم دلبستگی                                 14

5-1-2-2 ) اصول نظریه دلبستگی                              16

6-1-2-2 ) نظریه دلبستگی در بستر قبلی                           17

1-6-1-2-2 ) در سطح روان‌تحلیل‌گری                           17

2-6-1-2-2 ) در سطح رفتار‌نگری                         17

2-6-1-2-2 ) رویکرد رفتار شناسی طبیعی                      18

8-1-2-2 ) مراحل شکل‌گیری دلبستگی                           18

9-1-2-2 ) دلبستگس بنا‌بر نظریه بالبی                            20

10-1-2-2 ) دلبستگی در رویکرد‌های مختلف                          23

11-1-2-2 ) دیدگاه بالبی در مورد دلبستگس                             24

12-1-2-2 ) مدلی عملی درونی 4                              25

13-1-2-2 ) کنش دلبستگی                                    27

14-1-2-2 ) تفاوت‌های در سازمان دلبستگی                          28

1-14-1-2- 2 ) دلبستگی ایمن                           29

1-1-14-1-2-2 ) ویژگی کودکان ایمن                29

2-14-1-2-2 ) دلبستگی نا‌ایمن                          30

1-2-14-1-2-2 ) نا‌ایمن اجتنابی                        31

2-2-14-1-2-2 ) نا‌ایمن – مقاوم                        32

3-2-14-1-2-2 ) نا‌ایمن – دوسوگرا                      32

15-1-2-2 ) دلبستگی در نوجوانی و جوانی                          33

16-1-2-2 ) سبک‌های دلبستگی در بزرگسالان                          34

1-16-1-2-2 ) بزرگسالان خودمختار                            34

2-16-1-2- 2) بزرگسالان انکار‌کننده                          34

3-16-1-2-2 ) بزرگسالان ذهن مشغول و مجذوب                   34

4-16-1-2-2 ) بزرگسالان غیر‌مصمم                             35

17-1-2-2 ) مقایسه سبک دلبستگی در کودکان و بزرگسالان                  35

18-1-2-2 ) پیامد‌های دلبستگی                               36

19-1-2-2 ) یافته‌های پژوهشی درمورد‌ی دلبستگی در نوجوانی                   37

20-1-2-2 ) ثبات کیفیت دلبستگی                                  39

21-1-2-2 ) سنجش رفتار دلبستگی                                  40

3-2 ) بخش دوم                                                 42

1-3-2 ) مکانیسم‌های دفاعی                                           42

1-1-3-2 ) تعاریف                                          42

2-1-3-2 ) منشأ و هدف مکانیسم‌های دفاعی من از نظر فروید                   42

3-1-3-2 ) پیدایش و منشأ دفاع‌های درونی                          45

4-1-3-2 ) ویژگی‌های دفاعی درونی                                 46

5-1-3-2 ) انواع مکانیسم‌های دفاعی                               47

1-5-1-3-2 ) سرکوبی                              47

2-5-1-3-2 ) فرافکنی                             48

3-5-1-3-2 ) انکار                                    48

4-5-1-3-2 ) مجزا سازی                                49

5-5-1-3-2 ) ابطال                               49

6-5-1-3-2 ) واکنش وارونه                                  49

7-5-1-3-2 ) جابجایی                             50

8-5-1-3-2 ) عقلانی سازی                               50

9-5-1-3-2 ) دلیل تراشی                               50

10-5-1-3-2 ) والایش                              50

11-5-1-3-2 ) خیال پردازی                             51

12-5-1-3-2 ) گذار به اقدام                                  51

13-5-1-3-2 ) شوخ طبعی                                51

14-5-1-3-2 ) پرخاشگری انفعالی                             51

15-5-1-3-2 ) لایه سازی                                51

16-5-1-3-2 ) ناارزنده سازی                           52

17-5-1-3-2 ) همه کار توانی                           52

6-1-3-2 ) نظریه‌ها و طبقه‌بندی‌های مختلف مکانیسم‌های دفاعی                  52

1-6-1-3-2 ) دیدگاه کلاین                              52

2-6-1-3-2 ) دیدگاه کرنبرگ                            52

3-6-1-3-2 ) دیدگاه پلاچیک                             52

4-6-1-3-2 ) دیدگاه وایلانت                                 52

4-2 ) بخش سوم                                                 54

1-4-2 ) پیشینه پژوهشی                                         54

1-1-4-2 ) پژوهش‌های داخلی                                  54

2-1-4-2 ) پژوهش‌های خارجی                                  55

3-1-4-2 ) اختصار‌ی پژوهش‌های پیشین                            58

 

فصل سوم

1-3 ) طرح پژوهشی                                              60

2-3 ) متغییر‌های پژوهش                                              60

3-3 ) جامعه‌ی آماری                                            60

4-3 ) حجم نمونه و روش نمونه گیری                                        60

5-3 ) ابزار‌های گردآوری داده‌ها و مطالعه اعتبار و روایی آن                               61

1-5-3 ) پرسشنامه سبک‌های دفاعی DSQ                              61

1-1-5-3 ) اعتبار و روایی                                       61

2-5-3 ) پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید (1990)                            62

1-2-5-3 ) نمره گذاری                                      63

2-2-5-3 ) اعتبار و روایی                                       63

6-3 ) روش اجرا                                                64

7-3 ) روش‌های آماری و تحلیل داده‌ها                                       64

 

فصل چهارم

1-4 ) مقدمه                                                   66

2-4 ) آمار توصیفی                                                  66

3-4 ) آزمون نرمال بودن متغییر‌های پژوهش                                  67

4-4 ) آزمون نرمال بودن متغییر سبک دلبستگی ایمن                               67

5-4 ) آزمون نرمال بودن متغییر سبک دلبستگی اجتنابی                                68

6-4 ) آزمون نرمال بودن متغییر سبک دلبستگی دوسوگرا                                68

7-4 ) آزمون نرمال بودن متغییر سبک دفاعی رشد یافته                                69

8-4 ) آزمون نرمال بودن متغییر سبک دفاعی رشد نایافته و نوروتیک                         70

9-4 ) آزمون نرمال بودن متغییر سبک‌های دلبستگی                                 70

10-4 ) آزمون نرمال بودن متغییر سبک‌های دفاعی                             71

11-4 ) آزمون فرضیه‌های پژوهش                                        72

1-11-4 ) آزمون فرضیه‌ اول                                           72

2-11-4 ) آزمون فرضیه‌ دوم                                           73

3-11-4 ) آزمون فرضیه‌ سوم                                           73

4-11-4 ) آزمون فرضیه‌ چهارم                                    74

5-11-4 ) آزمون فرضیه‌ پنجم                                     75

 

فصل پنجم

1-5 ) فرضیه اول                                                    77

2-5 ) فرضیه دوم                                                    78

3-5 ) فرضیه سوم                                                    79

4-5 ) فرضیه چهارم                                             81

5-5 ) فرضیه پنجم                                                   82

6-5 ) محدودیت‌های پژوهش                                             84

7-5 ) پیشنهادات                                                    85

1-7-5 ) پیشنهادات کاربردی                                          85

2-7-5 ) پیشنهادات پژوهشی                                           85

1-2-7-5 ) پیشنهاداتی برای پژوهش‌های ‌آتی                         85

 

منابع فارسی                                                   86

منابع لاتین                                                    91

پیوست‌ها                                                       96

Abstract                                                    103

 

 

فهرست جداول                                                                     صفحه

جدول شماره 1-3: مقادیر آلفای کرونباخ پرسشنامه کولینز و رید                            64

جدول شماره 1-4: اطلاعات جمعیت شناختی نمونه                               66

جدول شماره 2-4: آمار توصیفی متغییر های پژوهش                                 66

جدول شماره 3-4: آزمون نرمال بودن توزیع متغییر ایمن                               67

جدول شماره 4-4: آزمون نرمال بودن توزیع متغییر اجتنابی                                 68

جدول شماره 5-4: آزمون نرمال بودن توزیع متغییر سبک دلبستگی دوسوگرا                     68

جدول شماره 6-4: آزمون نرمال بودن توزیع متغییر رشد یافته                          69

جدول شماره 7-4: آزمون نرمال بودن توزیع متغییر رشد نایافته و نوروتیک                    70

جدول شماره 8-4: آزمون نرمال بودن توزیع متغییر سبک دلبستگی                        70

جدول شماره 9-4: آزمون نرمال بودن توزیع متغییر سبک دفاعی                          71

جدول شماره 10-4: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه اول                           72

جدول شماره 11-4: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه دوم                           73

جدول شماره 12-4: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه سوم                           74

جدول شماره 13-4: نتایج آزمون یومن-ویتنی فرضیه چهارم                           75

جدول شماره 14-4: نتایج آزمون یومن-ویتنی فرضیه پنجم                               75

 

 

فهرست نمودار‌ها                                                         صفحه

نمودار 1-4: توزیع متغییر سبک دلبستگی ایمن                                    67

نمودار2-4: توزیع متغییر سبک دلبستگی اجتنابی                                  68

نمودار3-4: توزیع متغییر سبک دلبستگی دوسوگرا                             69

نمودار4-4: توزیع متغییر سبک دفاعی رشد یافته                                  69

نمودار5-4: توزیع متغییر سبک دفاعی رشدنایافته و نوروتیک                           70

نمودار6-4: توزیع متغییر دلبستگی                                         70

نمودار7-4: توزیع متغییر دفاعی                                           71

-1) مقدمه

روابط اولیه زندگی بشر، اثرات بسیار مهم و اساسی و حساس بر فرایندهای تحولی مراحل زندگی او می گذارند. این اثرات اغلب در سطوح رفتاری، شناختی، انگیزشی و به گونه کلی شخصیتی بشر، پایدار و نافذ هستند. مطالعۀ نظریه های گوناگون تحولی، نشانگر این تاثیرات حساس اولیه هستند . نظریه‌ی دلبستگی (بالبی، 1969، 1973، 1980) مبتنی بر این امر می باشد که پیوندهای عاطفی نخستینی که بین کودک و مادر(مراقب) در قالب مدل‌های ذهنی[1]درون‌سازی می شوند، به گستره وسیع روابط بین شخصی کودک در آینده تعمیم می‌یابند و الگوی این روابط، یعنی سبک‌های دلبستگی[2] در طول زندگی نسبتا پایدار می‌مانند (برترتون، 1991: مین، کاپلان و کسیدی، 1995؛ وست و شلدن؛ 1994؛ میکولینسر، 2007).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بندرعباس

یکی از مهمترین وجوه شخصیتی بشر، سبکهای دلبستگی او در روابط انسانی می باشد که بنابر نظریه های تحولی متعدد، در خلال سالهای اولیۀ زندگی تشکیل می یابد و در سراسر زندگی بشر کماکان بلاتغییر باقی می ماند و اثرات خود را در تمام وجوه زندگی فرد نشان می دهد. یکی از وجوه نیز شیوه های دفاعی پایگاه من شخصیت افراد می باشد. اساسا از مشخصه های مهم شخصیتی افراد، نوع و تعداد مکانیسم های دفاعی ای می باشد که در موقعیت های مختلف به آن‌ها متوسل می شوند. چنانکه سبک‌های دلبستگی تأثیرات عمیق شخصیتی در طول طریقه تحولی داشته باشند، اصولا می بایستی مکانیسم های دفاعی مورد بهره گیری فرد نیز تحت تأثیر این سبک ها قرار گرفته باشند. در این پژوهش صحت و سقم و همچنین چگونگی و نیز اندازه این تأثیر را مطالعه خواهیم نمود. .

2-1) اظهار مسأله

دلبستگی یک پیوند عاطفی می باشد که با تمایل به جستجو در مجاورت یک فرد یا شئ و  ماندن ‌به ویژه درموقعیت ها ی استرس زا مشخص میشود ،  بالبی(1969) دلبستگی پیوند هیجانی پایدار بین دو فرد می باشد، به طوری که یکی از طرفین کوشش می ‌کند نزدیکی یا مجاورت با موضوع دلبستگی را حفظ کرده وبه گونه ای اقدام کند تا مطمئن گردد که ارتباط ادامه می یابد(فوگل،1997 بالبی،1969)معتقد  هستند که این گره های هیجانی متقابل که به نزدیکی منجرمی گردد، نخستین تجلیات دلبستگی محسوب می شوند. دلبستگی نگه دارنده نزدیکی متقابل بین دو فرد در تمام مراحل زندگی می باشد.

بالبی)1969) اظهارمی داردکه پیوند کودک به مادر حاصل فعالیت تعدادی ازنظام های رفتاری می باشد که درآن نزدیکی و مجاورت به مادر یک نتیجه قابل پیش بینی می باشد. بالبی در تاکید بر اهمیت ارتباط مادر کودک معتقد می باشد آن چه که برای سلامت روانی کودک ضروری می باشد، تجربه یک ارتباط گرم ، صمیمی و مداوم با مادر یا جانشین دائم اوست. به عقیده او بسیاری از اشکال آزردگی ها و اختلالات شخصیت حاصل محرومیت کودک از مراقبت مادرانه و یا عدم ثبات دلبستگی کودک باچهره دلبستگی می باشد (خانجانی،1379).

نظریه دلبستگی (بالبی،1980) مبتنی بر این امر می باشد که پیوندهای عاطفی نخستینی که بین کودک و مادر(مراقب) در قالب مدل های ذهنی درونسازی میشوند،به گستره وسیع روابط بین شخصی کودک درآینده تعمیم می یابند و الگوی این روابط ، یعنی سبک های دلبستگی، در طول زندگی نسبتا پایدار می مانند)برترتون،1991،کسیدی،1985).

مکانیسم های دفاعی شیوه‌های غیر  ‌ارادی و ناخودآگاهانه هستند که من به‌کارمی‌گیرد تا از طریق تحریف یا انکار واقعیت ، موفق به کاهش اضطراب و مدارا با هیجانات منفی شده و موقتا تعادل و یکپارچگی شخصیت را تا یافتن راه حل واقعی حفظ نماید)احمدوند،1382(.

شواهد تجربی نشان داده اند که مکانیسم ها و سبک های دفاعی را میتوان بر حسب سلسله مراتبی از سازش یافتگی تنظیم نمود (ویلانت، 1994؛ویلانت، 1998).مکانیسم ها وسبک های دفاعی سازش یافته با پیامدها ی سلامت جسمانی و روانی در ارتباط قرار می گیرند )ویلانت، 1998؛ویلانت، 2000) و مکانیسم ها و سبکهای دفاعی سازش نا یافته با بسیاری از شاخص های منفی سلامت روانی مانند اختلال های شخصیت و افسردگی مرتبط اند )پری، 1992؛ویلانتودارکی، 1985).

مکانیسم های دفاعی که مسئولیت محافظت از من را در روبرو شدن با شکل های مختلف اضطراب بر عهده دارند ، بر  حسب نوع کنش‌وری ممکن می باشد بهنجار یا نابهنجار و کارآمد یا ناکارآمد باشند(فروید،1923). اندروز و همکاران براساس طبقه بندی سلسله مراتبی ویلند در مورد مکانیسم های دفاعی20 مکانسیم را به سه سبک دفاعی )رشدیافته،نوروتیک و رشدنایافته)تقسیم کردند)اندروز، 1993؛ویلانت،  1976 ).مکانیسم های دفاعی رشدیافته به منزله ی شیوه های مواجهه ی انطباق ، بهنجار و کارآمد محسوب می شوند در حالی که مکانیسم های دفاعی نوروتیک و رشدنایافته ، شیوه های مواجهه ی غیرانطباقی وناکارآمد هستند .

یکی از مهمترین وجوه شخصیتی بشر ، سبک های دلبستگی او در روابط انسانی می باشد که بنابر نظریه های تحولی متعدد ، در خلال سال های اولیه‌ی زندگی تشکیل می یابد و تا سراسر زندگی بشر کماکان بلاتغییرباقی می ماند و اثرات خود را در تمام وجوه زندگی فرد نشان می دهد ، یکی از این  وجوه نیز شیوه های دفاعی پایگاه من شخصیت افراد می باشد. اساسا از مشخصه های مهم شخصیتی افراد ، نوع و تعدد مکانیسم های دفاعی ای می باشد که در موقعیت های مختلف بدانها متوسل میشوند. چنان که سبک های دلبستگی تأثیرات عمیق شخصیتی در طول طریقه تحولی داشته باشند، اصولا می بایستی مکانیسم های دفاعی مورد بهره گیری فرد نیز تحت تأثیر این سبک ها قرار گرفته باشند پژوهش های محدودی در این زمینه انجام شده مانند(بشارت وهمکاران،1380)به این نتیجه رسیدند که بین سبک دلبستگی و سبک‌های دفاعی ارتباط هست ،همچنین بشارت(1391)  در پژوهشی دیگر تحت عنوان تأثیر واسطه‌ای مکانیسم‌های  دفاعی در ارتباط بین سبک‌های دلبستگی وناگویی هیجانی به این نتیجه رسید:که تأثیرواسطه‌ای  مکانیسم‌های دفاعی در ارتباط بین سبک‌های دلبستگی و ناگویی هیجانی جزیی می باشد.با در نظر داشتن اهمیت موضوع و محدودیت‌های پژوهشی که در غرب کشور در این زمینه هست وپژوهش‌های ضد و نقیضی که هست، در پژوهش حاضر  صحت و سقم و همچنین چگونگی و نیز اندازه این تأثیر را مورد مطالعه قرار داده‌ایم ،  در کل در روبرو شدن با شکل‌های مختلف اضطراب، من بر حسب سبک دلبستگی از کدام مکانیسم‌های دفاعی بهره گیری می کند؟

دراین پژوهش  ارتباط سه نوع سبک دلبستگی را با سه نوع سبک دفاعی ذکر گردیده مورد مطالعه قرار داده‌ایم.

[1] – Mental  modles

[2] – Attachment Style

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 87

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***