عنوان : سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

مهندسی برق – قدرت

عنوان :

سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان

استاد راهنما:

دکتر سید محمد تقی بطحائی

مهر 1386

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان مطالب                                                                              شماره صفحه
چکیده.1 ………….………………………………………………………………..………………………………
 
مقدمه2 ………………………………………………………………..………………………………..…….……
 
فصل اول : کلیات……………………………………………………………………………………………………….. 4
 
-1-1 هدف………………………………………………………………………………………………………………. 5
-2-1 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 5
 
-3-1 روش کار و پژوهش……………………………………………………………………………………………… 6
فصل دوم – کاربرد شبکه های کامپیوتری و صنعتی در اتوماسیون ساختمان…………………………………. 8
-1-2 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 8
-1-1-2 اهمیت اتوماسیون ساختمان در بهینهسازی مصرف انرژی 8………………………………….. [1]
-2-1-2 کاربرد اتوماسیون ساختمان در قسمتهای مختلف ساختمان…………………………………….. 9
 
-2-2 کاربرد شبکههای کامپیوتری و صنعتی در اتوماسیون ساختمان…………………………………….. 10
-1-2-2 شبکه کامپیوتری چیست ؟………………………………………………………………………….. 10
-2-2-2 انواع شبکه های کامپیوتری 11…………………………………………………………………….. [2]
-3-2 اتوماسیون ساختمان سنتی در برابر اتوماسیون ساختمان مدرن:……………………………………. 11
-4-2 انواع پروتکلهای مورد بهره گیری در اتوماسیون ساختمان 12………………………………………….. [3]
 
-1-4-2 پروتکل فیلدباس 12………………………………………………………………………………….. [3]
-2-4-2 فیلدباسهای بکار رونده در اتوماسیون ساختمان………………………………………………….. 14
-3-4-2 شبکه محیطی کنترلر 14…………………….. [3] (CAN : Controller Area Network)
15…………………………………………………………………………………………….. [3] P‐NET -4-4-2
 
-5-2 پروتکلهای مخصوص اتوماسیون ساختمان……………………………………………………………….. 15
-1-5-2 پروتکل 15………………………………………………………………………………… [4] BACnet
-2-5-2 شبکه 19……………………………………………………………………………… [5] LonWorks
فصل سوم – اختصار پایان نامهها، پروژه ها و مقالات مطالعه شده راجع به سمینار 23….. …………………………..
-1-3 پایان نامههای داخل کشور………………………………………………………………………………….. 23
 
-1-1-3 پایان نامه با عنوان “گرمایش ساختمان مسکونی با بهره گیری از انرژی خورشیدی در شهر
زاهدان” 23……………………………………………………………………………………………………….. [7]
-2-1-3 پایان نامه با عنوان ” حداقلسازی انرژی مصرفی برای گرمایش و سرمایش توسط بهینهسازی
راستای Direction ساختمان” 23………………………………………………………………………….. [8]
-2-3 پایان نامههای مرتبط با اصلاح دستگاههای ساختمان…………………………………………………. 24
 
-1-2-3 پایان نامه با عنوان “مطالعه اثر پارامترهای موثر در کاهش مصرف انرژی یخچال فریزرهای
خانگی بدون برفک” 24………………………………………………………………………………………… [9]
 
فهرست مطالب
 
عنوان مطالب                                                                            شماره صفحه
-3-3 پروژههای مرتبط با مدیریت انرژی ساختمان……………………………………………………………. 25
 
-1-3-3 پروژه با عنوان “مدیریت مصرف انرژی در یک نمونه بیمارستان 400 تختخوابی” 25… [10]
-4-3 مقالات…………………………………………………………………………………………………………… 26
-1-4-3 مقالات ارائه شده در ژورنالها و کنفرانسهای 26……………………………………………….. IEEE
-2-4-3 بعضی از مقالات ارائه شده در 29…………………………………………………………. Elsevier
 
-3-4-3 مقالات ارائه شده در کنفرانسهای داخلی بهینهسازی مصرف سوخت و انرژی……………… 30
فصل چهارم – مفاهیم، اصول و روشهای صرفهجویی و مدیریت انرژی 33…………………. …………………………..
-1-4 اهمیت و لزوم حرکت به سوی بهینهسازی مصرف انرژی در کشور 33…………………………. [21]
-1-1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………….. .. 33
-2-1-4 اهمیت صرفهجویی در مصرف انرژی 34………………………………………………………….. [1]
 
-2-4 مفاهیم، معضلات، عوامل و گامهای صرفه جویی انرژی 35…………………………………………. [1]
-1-2-4 مفهوم اساسی صرفهجویی انرژی……………………………………………………………………. 35
-3-4 مفاهیم، اصول، عملیات، فازها و برنامه ریزی مدیریت انرژی 42……………………………………. [1]
-1-3-4 مفاهیم مدیریت انرژی…………………………………………………………………………………. 42
 
-2-3-4 اصول مدیریت انرژی…………………………………………………………………………………… 42
-3-3-4 عملیات مدیریت انرژی 44…………………………………………………………………………. [21]
-4-3-4 اصول عمومی مدیریت انرژی 44…………………………………………………………………. [21]
-5-3-4 برنامه ریزی برای مدیریت انرژی 47………………………………………………………………. [1]
-4-4 ممیزی انرژی 48…………………………………………………………………………………………… [21]
 
-1-4-4 تعریف ممیزی انرژی…………………………………………………………………………………… 48
-5-4 ماتریس مدیریت انرژی و جایگاه آن در برنامه ریزی…………………………………………………… 48
-6-4 مبانی مدیریت انرژی در ساختمان 51 …………………………………………………………………. [1]
-1-6-4 روشن شناسایی منابع اتلاف انرژی در ساختمانهای مسکونی…………………………………. 51
-2-6-4 تعیین استانداردهای بخشهای مختلف ساختمان 56…………………………………………… [1]
 
-7-4 امکان صرفه جویی انرژیهای الکتریکی و حرارتی………………………………………………………. 57
-1-7-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………….. .. 57
-2-7-4 بهینهسازی سیستمهای تهویه مطبوع 58………………………………………………………… [1]
-3-7-4 توصیههای بهینهسازی مصرف انرژی در تأسیسات گرمایش، حرارت و آبگرم مصرفی……. 59
 
-4-7-4 بهینهسازی انرژی در سیستمهای روشنایی 59………………………………………………… [21]
-8-4 خلاصهای از راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمان 67……………………………… [22]
-1-8-4 اصلاح مشخصات حرارتی پوشش خارجی ساختمان…………………………………………….. 67
-2-8-4 اصلاح سیستم روشنایی و کاهش مصرف انرژی الکتریکی……………………………………… 69
 
فهرست مطالب
 
……………………….

عنوان مطالب       شماره صفحه  
-3-8-4 اصلاح سیستمهای گرمایش و سرمایش …………………………………………………..   69  
-1-5 مقدمه …………………………..   BMS ) و مدیریت انرژی ساختمان ()   72  
فصل پنجم- سیستمهای مدیریت ساختمان (   72  
  ………………………………………………………………    
-1-1-5 اهمیت اتوماسیون ساختمان در بهینهسازی مصرف انرژی …………………………. [21]   72  
-2-1-5 مقدمات …………………………..[6]     …………………………………………………..   76  
-2-5 سیستمهای اتوماسیون و مدیریت ساختمان ………………………………………………[23]   77  
-1-2-5 تاریخچه …………………………..   ………………………….. ………………………….   77  
-2-2-5 سیستمهای اتوماسیون ساختمان ………………………………………….. [23] (BAS)   78  
-3-2-5 سیستم مدیریت انرژی ساختمان ……………………………………….. [23] (BEMS)   79  
-3-5 سیستم مدیریت انرژی ساختمان …………………………………………………….(BEMS)   80  
-1-3-5 سیستم مدیریت ساختمان ……………………………………………….. [24] (BMS)   80  
-2-3-5 سیستم مدیریت انرژی ساختمان ……………………………………………… (BEMS)   80  
-3-3-5 ساختار، پیادهسازی، وظایف و چگونگی عملکرد ………………………….. [23] BMS …… 81  
-4-5 استاندارد در سیستمهای اتوماسیون ساختمان ……………………………………………[23]   86  
-1-4-5 مقدمه…………………………..   ………………………….. ………………………….. .. 86  
-2-4-5 سطوح سیستم اتوماسیون ساختمان ………………………………………………..[23]   87  
-5-5 پروتکلهای بکار رفته در سیستمهای مدیریت ساختمان ………………………………………..   89  
-1-5-5 انواع پروتکلهای مورد بهره گیری در اتوماسیون صنعتی و ساختمان ………………….. [23]   89  
-2-5-5 مطالعه مختصری از یکی از پروتکلهای استاندارد اتوماسیون ساختمان ……………….[3]   90  
-6-5 مزایای سیستم مدیریت ساختمان ………………………….. [23] ………………………….. . 91  
-1-6-5 تبیین بعضی از مزایای سیستم مدیریت انرژی ساختمان ………………………….. [23] .. 92  
-2-6-5 صرفه جویی و مدیریت انرژی در سیستمهای مدیریت ساختمان………………………….   94  
-7-5 معرفی زیر سیستمهای موجود در سیستم مدیریت انرژی ساختمان ………………………….. . 95  
-1-7-5 سیستم روشنایی و کنترل آن ………………………….. [23] ………………………….   96  
-2-7-5 سیستم حفاظت و امنیت ………………………………………………….(Security) 100  
-3-7-5 سیستمهای کنترل گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع …………………..[25] HVAC 101  
-4-7-5 کنترل دستیابی …………………………..[25]     ………………………………………. 104  
-5-7-5 مانیتورینگ ویدئویی ………………………….. [25]     ………………………….. 104 ……..  
-6-7-5 آلارمهای نشتی ………………………….. [25]     ………………………………………. 105  
-7-7-5 سیستم ارتباطات و مخابرات جامع ………………………………………………..[23] 105  
-8-5 عملکردهای مدیریت انرژی در سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان …………………… [25] 106  
-1-8-5 بهینه سازی زمان بهره گیری از تجهیزات …………..(Optimization of Start/Stop) 106  

 
فهرست مطالب
 
عنوان مطالب                                                            شماره صفحه
-2-8-5 سیکل وظیفه 106…………………………………………………………………….. (Duty Cycle)
 
-3-8-5 محدودسازی تقاضای حداکثر بار 106……………………………….. …………………………..
-4-8-5 برنامه زمان بندی بر حسب ساعت روز(107…………………. (Time of Day Scheduling
-5-8-5 برنامه زمان بندی بر حسب تاریخ 107…………………………… (Calender Scheduling)
-6-8-5 برنامه زمانبندی تعطیلات 107………………………………………. (Holiday Scheduling)
-7-8-5 برنامه زمانبندی موقتی 107…………………………………….. (Temporary Scheduling)
-8-8-5 صرفهجوئی خودکار با بهره گیری از نور طبیعی در طول روز (Automatic Day Light
108…………………………………………………………………………………………………………. Saving)
-9-8-5 کنترل عقب کشیدن شبانه 108……………………………….. (Night Set back Control)
-10-8-5 تعویض آنتالپی 108………………………………………………. (Enthalpy Switch Over)
-11-8-5 کنترل سرعت فن 108………………………………. (Fan Speed CFM Control) CFM
-12-8-5 برنامه زمان بندی چیلر / بویلر………………………………………………………………… .. 108
نتیجه گیری و پیشنهادات 111…………………………………………………………………….. …………………………..
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 111
 
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………… 111
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………. 114
منابع و مأخذ فارسی………………………………………………………………………………………………. 114
منابع و مأخذ لاتین………………………………………………………………………………………………… 115
116………………………………………………………………………………………………………….. Abstract:
 

فهرست جدولها    
عنوان شماره صفحه  
جدول -1-2 انواع فیلدباسهای استاندارد و استاندارد مرتبط با آنها 13  
جدول -2-2 مقایسه لایه های BACnet با مدل استاندارد OSI 18  
جدول -1-4 ارتباط بین اقدامات صرفه جویی انرژی و بخش کاری 38  
جدول -2-4 تشریح سه گام صرفه جویی انرژی 40  
جدول -3-4 راه حلهای صرفه جویی انرژی 43  
جدول -4-4 اصول عمومی مدیریت انرژی 45  
جدول -5-4 نمونه ضرایب انتقال حرارت جداره های خارجی ساختمان مربوط به قوانین 52  
ساختمان کشورهای اروپائی  
   
جدول -6-4 مقاومت حرارتی سطوح داخلی و خارجی 53  
جدول -7-4 مقادیر استاندارد شدت روشنایی اماکن و فضاها با کاربریهای مختلف 55  
جدول -8-4 اندازه استاندارد مصرف انرژی در بعضی از وسایل خانگی 57  
جدول-9-4 مقایسه بین لامپهای تنگستن-آرگون عادی و لامپهای فلورسنت فشرده با بالاست  
های فرکانس بالا و معمولی 60  
   
جدول -10-4 محل مناسب برای بکاربردن انواع سنسورهای حضور افراد 63  
جدول-1-5 پروتکلهای مهم بکار گرفته شده در اتوماسیون صنعتی و ساختمان 90  
جدول -2-5 اختصار نکات طراحی کنترل روشنایی 101  

 
فهرست شکلها
 

عنوان شماره صفحه  
شکل -1-2 کار با چند ایستگاه کاری برای کنترل دستگاههای ساخت چند شرکت مختلف   15  
شکل -2-2 قرارگرفتن تحت الزامات یک سازنده خاص   16  
شکل -3-2 اعمال کنترل متمرکز بر سیستمهای ساخت چند سازنده از طریق یک پروتکل استاندارد مانند 16  
BACnet   18  
شکل -4-2 نمای کلی یک شبکه BACnet    
شکل -5-2 کاربردهای مختلف BACnet   18  
شکل -6-2 یک شبکه BACnet ساده   18  
شکل -1-4 بحران انرژی در سال 1973   34  
شکل -2-4 وابستگی نشت بخار به فشار بخار و قطر حفره نشت   36  
شکل -3-4 سه گام صرفه جویی انرژی   39  
شکل -4-4 کمیته مدیریت انرژی در کارخانه   48  
شکل -5-4 ماتریس مدیریت انرژی   50  
شکل-6-4 راه حلهای اجرایی فرآیند صرفه جویی انرژی در سطح یک کارخانه   51  
شکل -7-4 شاخص مصرف انرژی قبل و بعد از انجام اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی   58  
شکل -8-4 سیستمهای کنترل   61  
شکل -9-4 سنسورهای مافوق صوت   62  
شکل -10-4 سنسورهای مادون قرمز   62  
شکل -11-4 افت نور خروجی سیستم روشنایی در طول زمان   64  
شکل -12-4 افت پیشبینیشده نور در نتیجه کثیف شدن داخل بدنه چراغ در یک محیط اداری تمیز 65  
شکل -16-4 ترتیب قرار گرفتن چراغها بایستی موازی پنجره ها باشد   66  
شکل -17-4 الف و ب- ترتیب قرار گرفتن چراغها بر روی یک خط از میزهای کار   67  
شکل -1-5 کاربرد سیستم BMS در یک ساختمان   73  
شکل -2-5 اتوماسیون ساختمان   74  
شکل -3-5 کاربرد Gateway به عنوان پلی بین پروتکلها   77  
شکل -4-5 پانل کنترل مرکزی   78  
شکل -5-5 نمای کلی از یک سیستم اتوماسیون ساختمان   78  
شکل -6-5 ساختار هرمی مدیریت ساختمان   81  
شکل -7-5 یک صفحه انتخاب ماتریسی   83  
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: تایید هویت با استفاده از تصاویر عنبیه

 
چکیده:
 
این پژوهش با عنوان “سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان”، شامل چند زیر پژوهش در مورد موضوعات نهفته در زیر آن (صرفهجـوئی و مـدیریت انـرژی (در سـاختمان) ، شـبکههـای اتوماسـیون و سیـستمهـای اتوماسیون و مدیریت ساختمان) میباشد. در همین راستا، انواع روشهای صرفه جویی مـصرف انـرژی مطـرح شدهاند و روش بهره گیری از مدیریت ساختمان برای صرفهجـویی در مـصرف انـرژی بـا توجـه بـه راهکارهـای اتوماسیون تشریح شده می باشد. با در نظر داشتن وسعت موضوع، کوشش شدهاست تا به هر زیر موضوع به حد مناسـبی پرداخته شده و سپس این تحقیقات در چارچوب اصلی (سیستم مدیریت انـرژی سـاختمان) بـه هـم پیونـد بخورند.
 
مقدمه
 
امروزه با پیشرفت همه جانبه تکنولوژی بخصوص در تکنولوژی اطلاعات (IT) و شبکههای کـامپیوتری بحـث کاربرد این تکنولوژیها در ساختمانها برای بهره مندی از خصوصیات مناسب آن مطرح شدهاست.
 
طبق آمارمنتشره از سوی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور ، چهل درصد انرژی مـصرفی در ایـران مربوط به بخش ساختمان میباشد. همچنین طبق برآورد های بعمل آمده با بکـارگیری صـنعت اتوماسـیون ساختمان میتوان حداقل سی درصد در مصرف انرژی ساختمانهای مـسکونی صـرفه جـویی کـرد. یعنـی در حدود دوازده درصد صرفه جویی در مصرف سالانه انرژی کشور. با انجام چنین صرفهجوئی عظیمی راه بـرای توسعه همه جانبه کشور هموارتر میشود.
بطور کلی امروزه علت های بهره گیری از اتوماسیون ساختمان بخصوص در ساختمانهای بـزرگ را مـیتـوان چنـین برشمرد
 
صرفه جوئی مصرف انرژی
ایجاد راحتی و امنیت بیشتر
امکان کنترل متمرکز همه سیستم های ساختمان
امکان کنترل ساختمان از طریق اینترنت
 
راحتی در کارکرد
امکان کنترل و مدیریت از همه نقاط و همچنین از اینترنت
سهولت تکامل
قابل انعطاف بودن در برابر تغییرات کاربری بنابر این به نظر میرسد کاربرد اتوماسیون ساختمان برای مدیران ساختمانها بخـصوص سـاختمانهای بـزرگ
 
که دارای سیستمهای فراوانی میباشند بسیار مناسب و حتی گاهی ضروری میباشد.
کاربرد سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان برای سازندگان و مصرف کنندگان مزایای بسیار زیـادی دارد، مانند :
برای سازندگان :
 

  • کاهش هزینه ساخت
  • افزایش تولید و توسعه آن
  • امتیازات رقابتی قابل توجه
  • افزایش اندازه کارآیی ساختمان در کاربری های مختلف
  • کاهش ریسک تعهدات و مسائل حقوقی

 
برای مصرف کنندگان :

  • افزایش کیفیت بدون افزایش هزینه اضافه
  • افزایش تناسب و آسایش و کارایی
  • کاهش هزینه های جاری

 

  • در طول حصول مزایای اقتصادی از طریق کاهش هزینهها، بازگشت سرمایه به سرعت انجام می پذیرد.

 
در عوض، کاربرد سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان، برای مصرف کنندگان هزینه اولیه نسبتاً بالایی دارد.
با در نظر داشتن بحران انرژی در جهان، در بسیاری از نقاط جهان این سرمایهگذاری معقول بـوده و سـرمایه اولیـه طی 2 تا حداکثر 6 سال برگردانده میشود که این امر نشان دهنده تناسب اقتصادی بـسیار مناسـب کـاربرد این سیستمها می باشد. به این سبب، سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان در این کشورها، راهی بسیار طولانی را پیموده و پیشرفت بسیاری نمودهاند و این سیستمها در حال جا افتادن در آنها میباشد.
 
با در نظر داشتن غلبه مزایای سیستم مدیریت انرژی ساختمان بر دشواریهای آن (حتی در کشور ما)، به نظر مـی-
رسد سرمایهگذاری در این بخش به نفع اقتصاد ملی ایران باشد. با این تفاصیل، متأسفانه به علت اینکـه هزینـه اولیه سیستمهای مدیریت انرژی فعلی (انواع خارجی) نسبت به درآمد قشر متوسط و پائین جامعه بالا و گـاه بسیار بالا میباشد و همچنین هنوز قشر ثروتمند جامعه با مزایای این سیستمها آشنا نشدهانـد، کـاربرد ایـن سیستمها در کشور ما بسیار کم بوده می باشد.
 
فصل اول
 
کلیـات
 
فصل اول : کلیات
 
-1-1 هدف
 
هدف این پژوهش، مطالعه مبانی علمی، اصول، کارکرد و انواع سیستمهای مدیریت انرژی سـاختمان در منابع و مأخذ مختلف می باشد. این موضوع پژوهش، بسیار جامع بوده و کاملاً یک پژوهش بین رشته-
 
ای می باشد. این موضوع به موضوعات کار مهندسین برق (کنترل، اتوماسیون، مخابرات، نصب و برنامـه-
 
ریزی)، مهندسین عمران (ساختمان)، مهندسین مکانیک سـیالات (تهوبـه هـوا)، مهندسـین انـرژی
(مدیریت و صرفهجویی انرژی) مرتبط مـیباشـد. بـه همـین سـبب، ایـن گـزارش کـه توسـط یـک دانشجوی کارشناسی ارشد برق تهیه شدهاست، نمیتواند بطور جامع دربردارنـده تحقیـق راجـع بـه تمامی موضوعات باشد. به هر صورت، در این گزارش کوشش شدهاست تا راجع به تمامی زیر مبحثهـای مهم این موضوع، پژوهش مناسبی صورت گیرد و سپس این تحقیقات در چـارچوب اصـلی سیـستم-
 
های مدیریت انرژی ساختمان، به یکدیگر پیوند بخورند.
-2-1 پیشینه پژوهش
 
یک پژوهش راجع به سیستم مدیریت انرژی ساختمان، بایستی تحقیقی راجع بـه چنـد زمینـه مختلـف باشد که هر یک دارای منابع و مراجع بسیار زیادی را در بر میگیرند. از آنجا که یک فصل کامل بـه مطالعه کتب و مقالات مرتبط با زمینههای مختلف این پژوهش آورده شدهاست، در این مجـال تنهـا عناوین تحقیقاتی را ذکر مینمائیم که بطور خاص راجـع بـه سیـستمهای اتوماسـیون یـا مـدیریت ساختمان، انجام شدهاند.
 
تحقیقات داخلی در زمینه سیستمهای مدیریت انـرژی سـاختمان معمـولاً حـول موضـوعاتی ماننـد سیستمهای اتوماسیون ساختمان و زیر سیستمهای آن متمرکز بودهاست و کمتر پروژه یا سـمیناری هست که بطور خاص به سیستم مدیریت انرژی ساختمان بپردازد.
 
در این بین، تعدادی از دانشجویان دکتر مومنی، استاد محترم گروه کنترل دانشگاه تربیت مـدرس، به موضوعات سیستمهای اتوماسیون ساختمان و بعضاً سیستمهای مدیریت سـاختمان پرداختـهانـد.
 
آقای طهماسبیزاده [4] در سمینار خود با عنوان “سیستمهای اتوماسیون ساختمان و کاربرد XML در آن” آغاز به انـواع تکنولـوژیهـا در BAS پرداختـهانـد، سیـستمهای open ماننـد BACnet و LonWorks را مطالعه نموده و سپس بطور خاص چند زیر سیـستم اتوماسـیون سـاختمان شـامل سیستم کنترل روشنایی ساختمان، سیستم تهویه گرمایش-سرمایش و تهویه مطبوع و سیـستمهای ایمنی ساختمان را مورد مطالعه قرار دادهاند. ایشان در فصل آخر سمینار خـود، بـه موضـوع کـاربرد
 
XML در اتوماسیون پرداختهاند.
 
خانم اکبری [2] در سمینار خود با عنوان اتوماسـیون سـاختمان، کـاربرد فیلـدباسـهای مختلـف در اتوماسیون ساختمان را مورد بحث قرار داده و به موردها کاربرد آن تصریح نمودهاند و سـپس راجـع بـه تکنولوژی فیلـدباس توضـیح داده و شـرح اجمـالی دربـاره هریـک از پروتکلهـای P‐NET، CAN و LonWorks اظهار نمودهاند. همچنین ایـشان شـرکتهای ارائـه دهنـده پروتکلهـای فـوق را معرفـی نمودهاند.
 
خانم بریمانی [3]، در سمینار خـود بـا عنـوان اتوماسـیون سـاختمان هوشـمند، بعـضی از مباحـث سیستمهای مدیریت سـاختمان را مـورد بررسـی قـرار دادهانـد، از جملـه سـاختار هرمـی مـدیریت ساختمان، مزایای سیستم مدیریت سـاختمان، تاریخچـه اتوماسـیون سـاختمان، عملیـات مـدیریت انـرژی، سیـستمهای کنتـرل کـامپیوتری و کنتـرل دیجیتـال مـستقیم (DDC)، بررسـی بعـضی از استانداردهای معروف اتوماسیون بخصوص پروتکل LonWorks، بهره گیری از خط انتقال برق AC در اتوماسیون منزل و معرفـی شـرکتهای پیـشرو در اتوماسـیون سـاختمان و زمینـههـای کـاری آنهـا پرداختند.
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
تعداد صفحه : 143
قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: مهندسی برق