متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

عنوان : ارتباط خودکارآمدی ، توانایی فراشناختی و انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه ی شیبکوه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی تربیتی

عنوان:

ارتباط خودکارآمدی ، توانایی فراشناختی و انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی

دانش آموزان دبیرستانی منطقه ی شیبکوه

 

استاد راهنما:

دکتر عبدالوهاب سماوی

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین خودکارآمدی، توانایی فراشناختی و انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه ی شیبکوه بود. روش پژوهش بکار رفته در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش 310 نفر از دانش آموزان دختر و پسر شیبکوه بودند. برای سنجش متغیرهای مورد نظر از پرسش نامه های خودکارآمدی عمومی، توانایی فراشناختی، انگیزش تحصیلی و نمره درس ریاضی دانش آموزان بهره گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از امار توصیفی میانگین و انحراف معیار و از آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری و نیز t مستقل بهره گیری گردید.

یافته ها نشان داد که انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی پیش بینی کننده عملکرد ریاضی دانش آموزان می باشند اما توانایی فراشناختی سهمی در پیش بینی عملکرد ریاضی آنان ندارد. پس با در نظر داشتن این که دانش آموزان در طول دوره تحصیل با مسائل و مشکلاتی از نظر آموزشی روبرو می شوند، شناسایی عوامل مرتبط و پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی آنان در حیطه های مختلف ضروری می باشد.

واژگان کلیدی: خودکارآمدی، توانایی فراشناختی، انگیزش تحصیلی، عملکرد ریاضی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه. 2

1-2 اظهار مساله. 2

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش… 4

1-4 اهداف پژوهش… 6

1-5فرضیه‌های پژوهش… 7

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8

عملکرد ریاضی.. 8

خودکارآمدی.. 8

توانایی فراشناختی.. 8

انگیزش تحصیلی.. 9

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه. 11

2-2 عملکرد ریاضی.. 11

تعریف ریاضیات.. 11

تعریف عملکرد ریاضی.. 11

عوامل موثر بر عملکرد ریاضی.. 12

تاثیر اضطراب بر عملکرد ریاضی.. 12

شیوه های آموزشی ریاضی.. 15

2-3 انگیزش تحصیلی.. 16

تعریف انگیزش و انگیزه 17

اهمیت و معنای انگیزش… 19

انگیزش عمومی و انگیزش اختصاصی  برای یادگیری.. 20

تأثیر انگیزش در پیشرفت تحصیلی  و یادگیری افراد. 21

انگیزش تحصیلی.. 22

رویکرد های مختلف انگیزشی.. 25

رویکرد رفتاری.. 25

رویکرد شناختی.. 25

رویکرد بشر گرایی.. 26

رویکرد اجتماعی-فرهنگی.. 29

رویکرد انتظار ضرب در ارزش… 30

نظریه انگیزش پیشرفت.. 31

نظریه انگیزشی نسبت دادن. 32

راهبردهای ایجاد انگیزش تحصیلی در یادگیرندگان. 33

انگیزش تحصیلی: جمع بندی.. 37

2-4 توانایی فراشناختی.. 38

فراشناخت.. 39

مفهوم فراشناخت.. 40

مولفه‌‌های فراشناخت.. 44

راهبرد‌های فراشناختی.. 48

کمک به رشد توانایی های فراشناختی.. 51

راهبردهای توسعه ی توانایی فراشناختی.. 52

ارتباط شناخت و فراشناخت.. 52

روابط بین اجزاء فراشناخت.. 53

اهمیت  توانایی فراشناختی.. 53

2-5 خودکارآمدی.. 57

ابعاد خودکارآمدی.. 59

منابع باورهای خودکارآمدی.. 60

دستاورد های عملکرد. 61

تجربه های جانشین. 61

ترغیب کلامی.. 62

حالتهای فیزیولوژیک… 62

خودکارآمدی و تنیدگی.. 63

ویژگیهای افراد خودکارآمد. 64

2-6 پیشینه پژوهش های انجام شده 65

پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور. 65

پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج کشور. 71

2-7 جمعبندی مطالب ارائه شده 73

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه. 75

3-2 روش پژوهش. 75

3-3 جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه. 75

جامعه آماری: 75

3-4 روش گردآوری اطلاعات: 76

3-5 ابزارهای پژوهش… 76

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی(GSE) 76

پرسشنامه توانایی فراشناختی(MCQ-30) 77

پرسشنامه انگیزش تحصیلی.. 78

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. 81

4-2 شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش… 81

شاخص های توصیفی جنسیت: 81

شاخص های توصیفی متغیر عملکرد ریاضی: 82

شاخص های توصیفی متغیر انگیزش تحصیلی: 83

شاخص های توصیفی متغیر توانایی فراشناختی: 84

شاخص های توصیفی متغیر خودکارآمدی: 86

4-3 مطالعه فرضیه های پژوهش… 87

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه. 94

5-2 بحث و تفسیر. 94

5-4 محدودیت ها ی پژوهش… 98

5-5 پیشنهادها 98

1-5-5 پیشنهادهای پژوهشی.. 98

5-5-2 پیشنهادهای کاربردی.. 99

اختصار پژوهش… 100

منابع: 101

Abstract 112

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 2-1: انگیزش عمومی و اختصاصی برای یادگیری.. 21

جدول4-1: شاخص های توصیفی افراد به تفکیک جنسیت.. 81

جدول4-2، شاخص های توصیفی عملکرد ریاضی در دو گروه دختر و پسر. 82

جدول4-3، شاخص های توصیفی انگیزش تحصیلی در دو گروه دختر و پسر. 83

جدول4-4، شاخص های توصیفی توانایی فراشناختی در دو گروه دختر و پسر. 84

جدول4-5، شاخص های توصیفی خودکارآمدی در دو گروه دختر و پسر. 86

جدول4-6 : همبستگی بین خودکارآمدی با عملکرد ریاضی دانش آموزان. 87

جدول4-7 : همبستگی بین توانایی فراشناختی با عملکرد ریاضی دانش آموزان. 88

جدول4-8: همبستگی بین انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان. 88

جدول4-9: نتایج تحلیل واریانس برای معناداری معادله رگرسیون و ضرایب همبستگی چندگانه متغیرهای انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی با عملکرد ریاضی دانش آموزان. 89

جدول4-10: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهای انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی با عملکرد ریاضی.. 90

جدول4-11: آزمون t مستقل بین دو گروه دانش آموزان دختر و پسر در متغیر عملکرد ریاضی.. 91

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                        صفحه

نمودار 1-4: شاخص های توصیفی درصد افراد شرکت کننده به تفکیک جنسیت.. 82

نمودار 2-4: نمودار میانگین نمره عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر و پسر. 83

نمودار 3-4: نمودار میانگین نمره انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر. 84

نمودار 4-4: نمودار میانگین نمره توانایی فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر. 86

نمودار 5-4: نمودار میانگین نمره خودکارآمدی دانش آموزان دختر و پسر. 87

1مقدمه

در نیم  قرن اخیر، مقوله آموزش و یادگیری همواره یکی از موضوعات بسیار مهم روانشناسی بوده می باشد. بشر از هنگام تولد، هر روز و هر لحظه در حال یادگرفتن و آموختن می باشد. از این رو، یاد گرفتن و آموختن هم در حوزه های مختلف علوم دقیقه و هم در قلمروهای علوم نظری و انسانی یکی از مقوله های بسیار مهم می باشد. جریان یادگیری و آموزش یک جریان پیوسته و پایدار بوده و متکی بر دو دسته عوامل درونی و بیرونی می باشد. روان شناسان در خصوص فرایند یادگیری و آموختن به دو دیدگاه، یعنی عوامل بیرونی و درونی، گرایش دارند. گروه اول از طرفداران نظریه ارتباطی در زمینه یادگیری می باشند. اینان عقیده دارند که یادگیری بیشتر بر اساس ارتباط های محرک و پاسخ شکل می گیرد، یعنی اینکه یک عامل خارجی باعث انگیزش در موجود زنده می گردد و رفتار جدیدی را در او پدید می آورد و این رفتار که اصطلاحاً پاسخ نامیده می گردد، نشان دهنده فرایند یادگیری می باشد. گروه دوم از روان شناسان که در زمینه های یادگیری و آموزش فعال هستند، یادگیری را معلول ادراکات موجود زنده می دانند و عقیده دارند که یادگیری و آموزش را بیشتر بایستی در چارچوب ادراکات و استدلالات موجود زنده تفسیر و ارزیابی نمود (قویدل، 1381). در این بین عملکرد تحصیلی بعنوان متغیری که اندازه پیشرفت یادگیرندگان را مشخص می کند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته می باشد. با در نظر داشتن اهمیتی که درس ریاضی در برنامه ریزی درسی داراست، در نظر داشتن عملکرد ریاضی بعنوان یکی از دروس اصلی ضروری می باشد و در این ارتباط مطالعه عوامل مرتبط با آن اهمیت بسزایی دارد. با در نظر داشتن مقدمه کوتاهی که در این ارتباط ذکر گردید، در این پژوهش به مطالعه عوامل مرتبط با عملکرد ریاضی از قبیل انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی پرداخته می گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول

1-2 اظهار مساله

بشر ادراکات خود را از محیط با در نظر داشتن ویژگی های مختلف آن سازمان می دهد. فرد در موقعیت های مختلف، رفتاری متفاوت دارد که این امر ناشی از ویژگی های هر موقعیت و محیط خاص می باشد. مدرسه نیز به عنوان نهادی اجتماعی، بخشی از یک جامعه خاص می باشد که دارای جوی منحصر به فرد و دارای ویژگی های خاص می باشد. کلاس به عنوان بخش اصلی نهاد مدرسه ابعاد گوناگونی دارد که در مجموع محیط کلاس را می سازد. هر دانش آموز با ویژگی های خاص شخصیتی، زمینه فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی متفاوت و استعدادهای مختلف وارد آن می گردد. هر یک از معلمان نیز از نظر تمام وجوه بالا با هم متفاوت بوده و هر کلاس ویژگی های فیزیکی و مخصوص خود را دارد. مجموع این ویژگی ها و تعامل بین آنها محیط روانشناختی کلاس را تشکیل می دهد. در این بین برنامه درسی کلاس، روش تدریس معلم، هدف های آموزش و پرورش در سطح کلان، انتظارات والدین و جامعه از مدرسه نیز در محیط و جو کلاس موثر می باشد (هاشمی، 1382).

در تحقیقات مرتبط با پیشرفت تحصیلی، ریاضیات توجه ویژه ای را به خود جلب کرده می باشد، زیرا این درس، جایگاه مهمی را در برنامه ریزی درسی دارد؛ و در اندازه گیری پیشرفت و توانایی عمومی برای جایابی در سطوح مختلف، وارد شدن در برنامه های خاص و پذیرش در دانشگاه بهره گیری می گردد. همچنین، ریاضیات به عنوان پیش نیازی برای وارد شدن در تعدادی از رشته های جامعه پسند و فیلتری ضروری برای دانش آموزان علاقمند به رشته های علمی و فنی در سطح دانشگاه به شمار می رود(پاژره و گراهام[1]، 1999). از سوی دیگر، درس ریاضی و عوامل مؤثر بر پیشرفت و افت آن نیز همواره به عنوان یک مسئله محوری در آموزش و پرورش مطرح بوده می باشد، اما با وجود تحقیقات گسترده و بودجه های کلان باز هم همه ساله با جمع کثیری از دانش آموزانی روبه رو هستیم که با شکست در این درس مواجه اند (ملک زاده، 1384).

با در نظر داشتن عیان شدن اهمیت ریاضیات، نه تنها نظام های آموزشی، خود دست به انجام تحقیقاتی در خصوص درس ریاضی زده اند، بلکه سازمان های بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نیز می کوشند با انجام تحقیقات، عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی را در حوزه های مختلف درسی، مانند درس ریاضیات، شناسایی و به کشورهای عضو، توصیه هایی برای بهبود آموزش ریاضی ارائه کنند(محسن پور، 1384) که بایستی به مطالعه تأثیر هر یک از این عوامل پرداخت.

همانطور که مشخص می باشد، بخشی از پژوهش های تربیتی بر ارتباط بین انگیزش و شناخت دانش آموز متمرکز شده اند. این مطالعات نشان داده اند که ادراک دانش آموزان از توانایی خود، موفقیت در تکالیف تحصیلی و علاقه درونی به تکالیف درسی با عملکرد تحصیلی، انتخاب و تداوم آنها ارتباط مستقیمی دارد(لی و یونگ[2]، 2001؛ پاریس  و پاریس[3]، 2001).

انگیزش دانش آموز برای یادگیری معمولاً به عنوان تعیین کننده اصلی در موفقیت و کیفیت برون داد یادگیری در نظر گرفته می گردد. پژوهش ها نشان داده اند که ادراک شایستگی دانش آموز با افزایش مراحل تحصیلی کاهش پیدا می کند. این کاهش به عوامل مختلفی مانند رقابت بیشتر، توجه کمتر معلم به پیشرفت انفرادی دانش آموز و استرس های ناشی از تغییر مدرسه نسبت داده می گردد (به نقل از کامارودین[4] و همکاران، 2009). بعضی از مطالعات نیز نشان داده اند که حل مسئله، خلاقیت و درک عمیق یادگیری نیازمند سطوح بالایی از هیجان های مثبت و انگیزش درونی می باشد (مور[5]، 2005).

علاوه بر موردها بالا، خودکارآمدی نیز تأثیر مهمی در عملکرد تحصیلی اعمال می کند. خود کارآمدی به باورهای افراد درمورد توانایی های خود، در انجام یک تکلیف به گونه موفقیت آمیز در سطوح مشخص، تصریح دارد (بندورا[6]، 1997). مطالعات نشان می دهند که خودکارآمدی دانش آموزان، پیشگویی کننده مثبتی برای عملکرد تحصیلی در دروس مختلف مانند ریاضیات، علوم و خواندن می باشد (لایم[7] و همکاران، 2008؛ هودجز[8]، 2008؛ ریورز[9]، 2008).

با در نظر داشتن موردها ذکر گردیده و نتایج پژوهش هایی که عنوان گردید مشخص می باشد که متغیرهای ذکر گردیده-انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی- به نوعی با عملکرد تحصیلی مرتبط هستند اما مرور تحقیقات نشان می دهد که تحقیقی جامع در ارتباط با تأثیر این عوامل بر عملکرد تحصیلی انجام نشده و یا تحقیقات موجود بصورت پراکنده به این مساله پرداخته اند. با در نظر داشتن تحقیقات اندک در این زمینه و تأثیر مهمی که عملکرد تحصیلی می تواند در آینده شغلی و زندگی دانش آموزان داشته باشد مطالعه متغیرهای مرتبط می تواند زمینه عوامل موثر بر عملکرد را روشن تر سازد، اما با وجود تحقیقات اندک و مشخص نبودن نوع ارتباط هر یک از این متغیرها با هم، محقق بر آن گردید تا در پژوهش خود به این سئوال پاسخ دهد که آیا بین انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه شیبکوه ارتباط معناداری هست؟

تعداد صفحه : 116

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***