متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش : تربیتی

عنوان : ارتباط سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

دانشگاه تهران

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

موضوع:

ارتباط سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر خانزاده

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر خدایاری فرد و جناب آقای دکتر غباری بناب

تابستان 81

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

به مقصود مطالعه سبک اسناد و پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مکان کنترل (درونی پیش روی بیرونی)، بعد ثبات (پایدار پیش روی ناپایدار) و بعد کلیت (کلی پیش روی جزئی) در دو موقعیت شکست و موفقیت در 120 نفر دانش آموز از طریق پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ) مورد مطالعه قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از طریق این پرسشنامه با روش تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد که ابعاد سه گانه اسناد بین دختران و پسران در موقعیت شکست و موفقیت تفاوت معنی داری ندارند. ارتباط بین ابعاد سه گانه اسناد و پیشرفت تحصیلی نشان داد که بجز بعد درونی – بیرونی در موقعیت شکست، بقیه ابعاد با پیشرفت تحصیلی ارتباط معنا داری ندارند. همچنین تنها متغیری که تا حدی می توانستیم از طریق آن تا حدی به پیش بینی تحصیلی دانش آموزان بپردازیم همان بعد درونی –بیرونی در موقعیت شکست بود.

 

                      فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول  
مقدمه  
زمینه و اظهار  مسئله 1
اهمیت و ضرئرت پژوهش 4
سئولات پژوهش 5
متغیرهای پژوهش 5
تعاریف مفهومی 6
تعاریف عملیاتی 6
فصل دوم:پیشینهنظری وپژوهشی  
اختصار فصل 8
اسناد 9
نظریه های اسناد 10
سو گیری های اسناد 23
اسنادهای اصلی 26
ابعاد اسناد 27
اسنادها؛موفقیت وشکست 32
اسناد وجنسیت 35
اسناد وپیشرفت تحصیلی 41
فصل سوم:روش پژوهش  
اختصار فصل 45
روش پژوهش 46
جامعه اماری وروش نمونه گیری 46
ابزار پژوهش 46
روش نمره گذاری پرسشنامه 50
روش اجرا 51
اعتبار وپایایی پرسشنامه 52
روش آماری 54
فصل چهارم:یافته های پژوهش  
اختصار فصل 56
یافته های توصیفی 57
یافته های تحلیلی 60
مطالعه ارتباط ابعاد سه گانه اسنادپس از شکست در دختران وپسران 60
مطالعه ارتباط ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت در دختران وپسران 62
مطالعه ارتباط سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی 64
مطالعه پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقیت وشکست 68
یافته های دیگر 71
فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری  
بحث ونتیجه گیری 75
محدودیت های پژوهش 77
پیشنهادات 77
منابع فارسی 79
منابع انگلیسی 81
پیوست ها

مقدمه

واکنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعالیتهای کلاسی متفاوت می باشد. این واکنش در بعضی با اشتیاق ، در بعضی با اکراه و در بعضی با امتناع همراه می باشد. از لحاظ مقدار  انرژی که دانش آموزان بکار می‌گیرند، زمینه ای که می‌خواهند کار کنند ویاتداوم در زمینه یا کار مورد نظر بین آنها تفاوت هست.این تفاوتها به مفهوم انگیزش ارتباط دارد. پس در نظر گرفتن انگیزش در برانگیختن، جهت دادن وتداوم بخشیدن رفتار دانش آموز در فرآیند آموزش و پرورش از اهمیت خاص برخوردار می باشد.اما چه سازه‌هایی در این فرآیند موثرند؟

مطمئناً عوامل زیادی در این زمینه تأثیر دارد. مانند این عوامل اسناد می باشد. اسناد به معنی نسبت دادن رفتار خود یا رفتار دیگری به علل مختلف می باشد. نظریه های اسناد نیز بر همین اساس به تبیین و تبیین علل رفتار می پردازند. در حوزه آموزشگاهی، دانش آموزان موفقیت ها و شکست های خود را به عنوان یک پی آمد تحصیلی تفسیر می کنند و جویای علت آن هستند. عمده ترین عواملی که توسط دانش‌آموزان بکار می طریقه عبارتنداز: توانایی ، کوشش ، شانس و دشواری تکلیف ، همچنین بررسیها نشان می دهد که دانش آموزان ممکن می باشد عوامل نسبت داده شده به عملکرد خود را درونی یا بیرونی، پایدار یا ناپایدار وکلی یا اختصاصی بدانند . در راستای همین تحقیقات آنها علاقمند شده اند که بدانند آیا جنسیت نیز در این موضوع دخالت دارد یا خیر ؟

بعضی روش اسنادی دختران و پسران را متفاوت می دانند و علت این تفاوتها را ناشی از فرهنگ می دانند. پژوهش حاضر اسناد را به عنوان یکی از عوامل مهم انگیزش در دو جنس دختر و پسر و پیشرفت تحصیلی را به عنوان موضوعی که متأثر از روش اسناد دانش آموزان می باشد، مورد تحلیل و مطالعه قرار می‌دهد.

 

زمینه و اظهار مسئله

یکی از عوامل توجیه کننده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که استعداد یکسانی دارند، انگیزش می باشد . به تعبیری در بین دانش آموزان افرادی پیدا نمود می شوند که علاقه و انگیزش بیشتری از خودشان نشان می دهند .این علاقه وانگیزش ، پیشرفت آموزشگاهی آنها را توجیه می کند .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

انگیزش را می توان بطور کلی نیروی محرک فعالیتهای انسانی و عامل جهت دهنده آن تعریف نمود. به تعبیری انگیزش عامل فعال ساز رفتار بشر می باشد (سیف ،1379).

از عواملی که انگیزش دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد این می باشد که دانش آموزان موفقیتها و شکستهای خود را به چه عاملی اسناد می دهند . این موضوع در یکی از نظریه های شناختی مربوط به انگیزش مورد بحث قرار می گیرد که نظریه های
اسناد [1] نام دارد. مبحث اساسی در این نظریه ها تحلیل علت ومعلولی می باشد که افراد در مورد رفتار خود و رفتار دیگری بکار می برند .به تعبیری بشر می خواهد درمورد ساختار علی محیط خویش هرچه بیشتر شناخت پیداکند و بداند رویدادی که اتفاق می افتد به چه انگیزه ای قابل اسناد می باشد (خداپناهی ،1379).

نظریه های اسناد بطور کلی دو موضوع اساسی را مورد بحث قرار می دهند که عبارتند از عوامل علی و ابعاد علیت . عوامل علی بدین معناست که افراد موفقیتها و شکستهای خود را به چه علتی اسناد می دهند .به فرض هایدر[2] (1958) به نقل از هیوستن[3]و همکاران (1993) به چهار علت کلاسیک توانایی ، کوشش ، دشواری تکلیف و شانس تصریح می کند اما می توان این عوامل علی را از طریق ابعاد نیز مورد بحث قرار داد. مثلاً هایدر به بعد درونی – بیرونی[4] بودن تصریح می کند . به نظر او استعداد و کوشش از علل دورنی و شانس ودشواری تکلیف از عوامل بیرونی و موقعیتی هستند . واینر[5] به بعد پایداری و قابلیت کنترل تصریح می کند وتوضیح می دهد که خلق‌وخو و کوشش هر دو ناپایدارند . اما خلق و خوبه مراتب کمتر از کوشش قابل کنترل می باشد (سابینی[6]، 1992).کلی[7] (73-1972) به نقل از لوک بدار [8]و همکاران (1999) ترجمه گنجی (1380) ابعاد فرق[9]، ثبات[10] و همرائی[11] (توافق) را اظهار می کند.

نوع اسنادی که دانش آموزان به پی آمد تحصیلی خود می دهند با موضوعاتی در ارتباط

 

می باشد که پیشرفت تحصیلی را مورد تأثیر خود قرار می دهد. اسنادهای علی دانش آموزان با انتظارات آنها درمورد عملکردهای آینده ، رفتار تحصیلی آینده و حالات عاطفی دانش آموزان در ارتباط می باشد. این پژوهش ارتباط دو موضوع جنسیت و پیشرفت تحصیلی را با اسناد مورد مطالعه قرار می‌دهد. موضوع جنسیت در تحقیقاتی مانند دوئک[12]و همکاران(1978) به نقل از کریمی(1375) ، بیر[13]وسلویا[14](99-1998)ودر ایران توسط افرادی زیرا احدی(1373) و بیابانگرد(1370) مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.احدی(1373)نمونه خود را از دانشجویان انتخاب می کند وبیابانگرد فقط بعد کنترل را مورد مطالعه قرار می دهد . در صورتی که این پژوهش به علاوه که دانش آموزان را به عنوان نمونه پژوهش انتخاب می کند سه بعد مهم اسناد شامل بعد ثبات،بعد مکان کنترل[15]و بعد کلیت[16]را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین در مورد ارتباط اسناد وپیشرفت تحصیلی نیز تحقیقات زیادی صورت گرفته می باشد.مانند پترسون[17]و بارات[18](1978)ولفولک[19](1993)، وانیر (1994).این پژوهش با در نظر داشتن در نظر گرفتن سه بعد مذکور در دو جنس دختر و پسر ارتباط اسناد با پیشرفت تحصیلی را مورد بحث قرار خواهد داد.

اهمیت وضرورت پژوهش

از آنجایی که دانش آموزان علت موفقیت و شکست خود را شناسایی می کنند در مطالعه علت و معلولی این موفقیتها وشکستها نه تنها به استعداد ، کوشش ، دشواری تکلیف وشانس استناد می کنند همین گونه در استنباطهای خود از ابعاد اسنادی از قبیل درونی بودن ، قابلیت کنترل[20]و ثبات نیز بهره گیری می کنند .از طرفی اسنادها پیشرفت تحصیلی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند.متخصصان تعلیم و ترتیب با آگاهی از جوانب مختلف اسناد و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی می توانند به دانش آموزان کمک کنند تابه نتایج مفیدی از نظر تحصیلی دست یابند وبه دانش آموزان یاری دهند تابه کشف علل موفقیت وشکست بپردازند واز این طریق عملکرد خود را بهبود بخشند
(کریمی ،1375).

همچنین معلمان می توانند شاگردان را تشویق کنند تا شکست خود را به عواملی ربط دهند که می توان آنها را کنترل نمود. در آن صورت می توان از نتایج زیان آور شکست در دانش آموزان تا حدی پیشگیری نمود(بریج[21]،2001).

با در نظر داشتن نیاز دانش آموزان و مربیان از شیوه های اسناد دهی مطلوب و مناسب و همچنین پیشگیری از نتایج زیان آور پی آمدهای تحصیلی در دانش آموزان ضرورت پژوهش و پژوهش در این زمینه لازم و ضروری گویا.

1-attribution

1-Hider

2-Hewstone

3-Internality -externatity

4-Winer

5-Sabini

6-Kelly

7-Luc Bedar

8-Distinctiveness

9-Consistency

10-Consensus

1-Dweck

2-Beyer

3-Sylvia

4-Locus of Control

5-Globality

6-Peterson

7-Barratt

8-Wool folk

1-Controllability

2-Bridges

تعداد صفحه : 104

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***