دانلود متن کامل پایان نامه ارتباط سبک های دلبستگی و خودکارآمدی با امید به زندگی در دانش‌آموزان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی  (M.A)

 عنوان

ارتباط سبک های دلبستگی و خودکارآمدی با امید به زندگی در دانش‌آموزان

 استاد راهنما

دکتر کریم افشاری نیا

 استاد مشاور

دکتر کیوان کاکابرایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                 صفحه

چکیده 1

فصل یکم: مقدمه پژوهش… 2

مقدمه. 3

اظهار مسأله. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش… 7

اهداف پژوهش… 8

هدف اصلی.. 8

اهداف فرعی.. 8

فرضیه های پژوهش… 9

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی). 9

الف) تعاریف مفهومی.. 9

ب) تعاریف عملیاتی.. 9

فصل دوم: پیشینه پژوهش… 10

تاریخچه دلبستگی.. 11

تعریف دلبستگی.. 12

نظریه دلبستگی.. 14

اهمیت نظریه دلبستگی.. 16

مفاهیم اساسی در نظریه دلبستگی.. 17

حساسیت و کیفیت دلبستگی.. 17

نظام دلبستگی.. 17

مدل‌های فعال ساز درونی.. 18

نظام کاوشی.. 18

دلبستگی و کاوش در سراسر چرخه زندگی.. 19

دلبستگی ایمن به عنوان یک عامل محافظ.. 19

ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر. 21

نظریه روان تحلیل گری.. 21

نظریه رفتار گرایی.. 23

دیدگاه کردار شناسی.. 24

چارچوب تکاملی نظریه دلبستگی.. 25

مراحل دلبستگی.. 26

شیوه‌های جدید ارزیابی دلبستگی کودکان. 30

طبقه‌بندی کیفیت دلبستگی.. 31

دلبستگی «ایمن» 31

دلبستگی ناایمن «اجتنابی» 31

دلبستگی ناایمن «دوسوگرا» 32

دلبستگی آشفته. 32

سلسله مراتب اشخاص مورد دلبستگی.. 32

دلبستگی‌های متعدد. 33

دلبستگی‌ و تأثیرات آن بر شخصیت و زندگی آینده افراد. 33

دلبستگی در بزرگسالی.. 34

دلبستگی و آسیب شناسی روانی.. 34

خودکارآمدی.. 35

مفهوم خودکارآمدی.. 39

ابعاد خودکارآمدی.. 40

انواع خودکارآمدی.. 41

مراحل رشد خودکارآمدی.. 42

تأثیر خودکارآمدی بر فرایندهای انگیزشی.. 43

خودکارآمدی و عملکرد. 44

داوری در مورد سطح خودکارآمدی.. 45

ارزیابی کارآمدی در سنین مختلف… 45

گستره نظری امید به زندگی.. 47

رضایت از زندگی.. 49

نظریه اسنایدر  پیرامون امید به زندگی.. 50

امید به زندگی در لحظه تولد. 51

احتمال بقاء یا توان زندگی.. 52

عمر متوسط (Life Mean). 52

پهنه عمر و تفاوت آن با امید به زندگی.. 53

پیشینه پژوهش… 54

بعضی از مطالعات صورت گرفته در داخل کشور. 54

مروری بر بعضی از مطالعات خارج از کشور. 56

فصل سوم: روش پژوهش… 58

جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 59

جامعه آماری.. 59

روش نمونه گیری و حجم نمونه. 60

طرح  پژوهش… Error! Bookmark not defined.

ابزار پژوهش… 61

شیوه اجرای پژوهش… 64

تجزیه و تحلیل داده ها 64

فصل چهارم: یافته های پژوهش… 65

داده های  توصیفی.. 66

آمار استنباطی (آزمون فرضیه ها). 68

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 73

بحث و نتیجه گیری.. 74

محدودیتها 77

پیشنهادات پژوهشی.. 77

پیشنهادات کاربردی.. 77

منابع و ماخذ………..77

چکیده

      سبک دلبستگی یکی از مهمترین منابع درون فردی می باشد که می تواند سطوح تنش و ناتوانی را در شرایط ناگوار تعدیل نموده و اثرات تنش را کم رنگتر نماید، هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط سبک‫های دلبستگی و خودکارآمدی با امید به زندگی بود دانش‌آموزان بود.  روش: روش انجام پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمام دانش‫آموزان پسر سال آخر مقطع متوسطه شهرستان بیجار در سال تحصیلی 92-91  بود  با بهره گیری از نمونه گیری خوشه ای  چند مرحله‫ای  180 نفر  از دانش آموزان پسر  سال آخرمتوسطه شهر بیجار انتخاب شدند.  ابزار پژوهش عبارتند از: پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان، خودکارآمدی شرز و همکاران  و پرسشنامه امید به زندگی میلر، در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و به دست آوردن ارتباط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون  و رگرسیون بهره گیری گردید.   

یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد بین سبک دلبستگی ایمن در دانش آموزان  با امید به زندگی ارتباط مثبت، بین سبک دلبستگی ایمن و خودکارآمدی دانش آموزان ارتباط مثبت و بین سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی با خودکارآمدی  ارتباط معکوس و با امید به زندگی ارتباط معنی داری به دست نیامد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سبک دلبستگی ایمن توان پیش بینی متغیرهای خودکارآمدی و امید به زندگی را دارد.

کلید واژه ها

سبک دلبستگی، خودکارآمدی، امید به زندگی

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان

مقدمه

      رفتار دلبستگی دارای ارزش تکاملی برای بشر‫ها بوده می باشد و به همین دلیل جزء ذخایر ژنتیک رفتاری آن ها درآمده می باشد. به نظر بالبی دلبستگی پیوند عاطفی نسبتاً پایداری می باشد که بین کودک و یک یا تعداد بیشتری از افرادی که در تعامل واقعی و منظم با آنها می باشد، ایجاد  می‫گردد (مظاهری، 1377). به عقیده بالبی برای تامین سلامت روانی کودک، برقراری روابط صمیمی، گرم و دایمی بین او و مادرش یا کسی که بتواند به گونه شایسته جایگزین وی گردد ضروری می باشد. چنان روابطی که مورد رضایت هر دو طرف بوده و از آن لذت ببرند. او این مسئله را مطرح نمود که هر تعامل پایدار و با دوام در کودکی تاثیرات طولانی مدتی بر روی رشد شخصیت می‌گذارد که این تاثیرات توسط یک سری  باز نمایی های ذهنی که بالبی آن را (الگو های فعال درونی) می نامد طرح ریزی می گردد. به بیانی دیگر سبک های دلبستگی افراد بر اساسی درون سازی بین شخصی در مورد قابل دسترس و پاسخگو بودن نگاره ی دلبستگی(مادر) و کارآمد و ارزشمند بودن خود شکل می‌گیرد (بالبی[1]، 1973).

     خودکارآمدی به واسطه ی انگیزه ی درونی موجب می گردد که فرد به طورخودانگیخته در محیط کوشش کند و به باورهای کارآمدی خود دست یابد. طبیعت همچون معلمی نامرئی فرد را به جنب و جوش وا می‫دارد تا ظرفیتهای مختلف تحول را در مراحل متنوع و متفاوت عیان سازد. خودکارآمدی یا خوداثربخشی از لحاظ روانشناسی عبارت می باشد از انتظارات متصور یک فرد در موفقیت در یک کار یا رسیدن به یک نتیجه خوب از طریق فعالیتهای فردی. پس خودکارآمدی یک فرآیند ذهنی می باشد که شامل شناسایی هدف، برآورد کوشش و تواناییهای لازم برای رسیدن به آن اهداف و پیشبینی نتبجه آن می باشد. افراد دارای خودکارآمدی بالا به تواناییهای خود عقیده دارند و برای رسیدن به هدف خود پافشاری می کنند و تسلیم نمی‫شوند (اوانس و کلارک[2]، 2011)

   از طرفی امید به زندگی و اهمیت و جایگاه آن، برای برخوردار بودن از زندگی خوب و شاد، امری انکارناپذیر می باشد (کینگ و همکاران[3]،2006 ). بعضی از مؤلفان، با در نظر داشتن یافته های موجود، اظهار کرده اند که وجود امید و احساس کردن آن در زندگی مانند کلیدی می باشد که می تواند قفل و گره معضلات زندگی را باز کند و باعث گردد تا افراد کنش های مثبتی داشته باشند (فرانکل[4]،1963). به همین لحاظ اغلب زندگی همراه با امید را از عوامل مهم سلامت روان شناختی می دانند. مطالعه ارتباط بین امید به زندگی با سازه های دیگر روانشناسی مثبت، مثلاً هدفمند و معنادار بودن زندگی برای برخوردار بودن از زندگی شاد و توأم با سعادت مندی و سلامت روانی، در سال های اخیر مورد توجه فراوان پژوهشگران و صاحب نظران قرار گرفته می باشد.  در سال های اخیر، اسنایدر که پیش گام مطالعه در مورد امید می باشد، به آن به مثابه یک عامل کنترل خود می‫نگرد که به کمکش بشر می تواند از عزت نفس خود مراقبت کند. پس پژوهشگران در مطالعه الگو های فعال درونی بر روی سبک های دلبستگی تمرکز کرده‫اند . پس نظر به اینکه تحقیقات قبلی در مورد ارتباط بین سبک های دلبستگی با خودکارأمدی و امید به زندگی  نتایج ضد و نقیضی را گزارش نموده‫اند، این پژوهش می تواند تأثیر بسزائی در تنویر نتایج قبلی اعمال نماید. همچنین با در نظر داشتن اینکه مطالعه همزمان ارتباط متغیرهای سبک های دلبستگی، خودکارآمدی و امید به زندگی کمتر مورد توجه بوده نتایج پژوهش می تواند زمینه ساز تحقیقات بیشتر در این راستا باشد.

تعداد صفحه :94

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***