متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

گرایش : مدیریّت آموزشی

عنوان :  ارتباط ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی  در اداره ی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه

 جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی (M.A.)

گرایش: مدیریّت آموزشی

موضوع:

ارتباط ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی

در اداره ی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران

 

استاد راهنما:

دکتر حسن شعبانی

 

استاد مشاور:

دکتر فروغ جعفری 

 

پاییز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 شماره صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول – کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

ضرورت و اهمّیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

تعاریف مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم  – ادبیات پژوهش

الف: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

تعریف فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

تاریخچه ی فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 22

پیدایش و شکل گیری فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………… 24

مؤلفه های فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………. 27

شاخص های فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………… 32

مدیریّت منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

مدیریّت فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 37

فرایند مدیریّت فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………….. 39

جایگاه فرهنگ در سازمان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

انواع فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

تأثیر های فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

الگو های فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………… 46

ارتباط بین فرهنگ سازمان و عملکرد مدیریّت ………………………………………………………………………………………………….. 62

ویژگی های فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریّه پردازان مدیریّت ……………………………………………………………………………. 63

ویژگی فرهنگ سازمانی از نظر رابینز ……………………………………………………………………………………………………………… 64

ارتباط بین فرهنگ سازمانی ، تاثیر و عملکرد …………………………………………………………………………………………….. 66

بهره وری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

تاریخچه ی بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

سطوح بهره وری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

دیدگاه های مختلف در مورد بهره وری …………………………………………………………………………………………………………. 79

شاخص های بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………………. 82

عوامل کاهش بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………………. 85

ارکان اصلی دانش بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………… 86

معضلات بهره وری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

محور بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

تأثیر بهره وری در نظام اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………… 89

تأثیر منابع انسانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

راه های ارتقای بهره وری نیروی انسانی ………………………………………………………………………………………………………… 92

عوامل مؤثّر  بر افزایش بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………….. 92

فرهنگ بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

فرهنگ بهره وری منابع انسانی ……………………………………………………………………………………………………………………… 96

روابط انسانی و بهره وری در نظام آموزشی ……………………………………………………………………………………………………. 99

نتایج تحقیقات پیشین ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

فصل سوم   – روش پژوهش

روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 106

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 106

برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………… 106

روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 107

ابزار گرد آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………….. 109

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) توصیف داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………. 111

ب) تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 117

فصل پنجم  – نتیجه گیری

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………. 135

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 136

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 138

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 139

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 144

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 147

پرسشنامه ی بهره وری نیروی انسانی ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد وﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ …………………………………………………………………….. 148

پرسشنامه ی فرهنگ سازمانی رابینز ……………………………………………………………………………………………………………….. 149

فهرست جداول

عنوان                                                                                 شماره صفحه

جدول شماره (1-2) جهت گیری مستقیم………………………………………………………………………………………………….. 43

جدول شماره(2-2) : الگوی تشریح فرهنگ سازمانی تالکوت پارسونز…………………………………………………………. 47

جدول 1-4: فراوانی و در صد فراوانی جنسیت در گروه نمونه……………………………………………………………………. 113

جدول 2-4 : فراوانی و در صد فراوانی اندازه تحصیلات در گروه نمونه………………………………………………………. 114

جدول 3-4 : فراوانی و درصد فراوانی پست اداری در گروه نمونه………………………………………………………………. 115

جدول شماره 4-4 : اطلاعات توصیفی اندازه بهره وری در گروه نمونه………………………………………………………… 116

جدول شماره 5-4 : اطلاعات توصیفی  اندازه فرهنگ سازمانی و خرده مقیاس های آن در گروه نمونه…………… 116

جدول 6-4 : مطالعه نرمال بودن توزیع داده های بهره وری در گروه نمونه………………………………………………….. 117

جدول 7-4 : مطالعه نرمال بودن توزیع داده های فرهنگ سازمانی و خرده مقیاس های آن در گروه نمونه……… 118

جدول 8-4 : نتایج ضریب همبستگی برای ارتباط بین شاخص خلّاقیت و نوآوری با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه 119

جدول 9-4 : نتایج ضریب همبستگی برای ارتباط بین شاخص خطر پذیری با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه        120

جدول 10-4 : نتایج ضریب همبستگی برای ارتباط بین شاخص توجّه به جزئیات خطر پذیری با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه        121

جدول 11-4 : نتایج ضریب همبستگی برای ارتباط بین شاخص سنجش ره آورد با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه 122

جدول 12-4 : نتایج ضریب همبستگی برای ارتباط بین شاخص تأثیرنتایج تصمیمات برکارکنان با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه        123

جدول 13-4 : نتایج ضریب همبستگی برای ارتباط بین شاخص سنجش توجّه به تیم با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه        124

جدول 14-4 : نتایج ضریب همبستگی برای ارتباط بین شاخص جاه طلبی و تهور طلبی با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه      125

جدول 15-4 : نتایج ضریب همبستگی برای ارتباط بین شاخص سنجش و پایداری با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه           126

جدول 16-4 : نتایج ضریب همبستگی برای ارتباط بین شاخص فرهنگ سازمانی با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه 127

جدول 17-4 : نتایج  آزمون t برای مقایسه بهره وری منابع انسانی با توجّه به جنسیت…………………………………. 128

جدول 18-4: نتایج  آزمون t برای مقایسه بهره وری منابع انسانی با توجّه به پست اداری……………………………… 129

جدول شماره 19-4 : اطلاعات توصیفی اندازه فرهنگ سازمانی و خرده مقیاسهای آن در گروه نمونه…………….. 130

جدول 20-4: مطالعه همگنی واریانس ها در معناداری اندازه بهره وری بر اساس مدرک تحصیلی گروه نمونه… 130

جدول شماره 21-4 : آزمون تحلیل واریانس تک متغیره برای مقایسه اندازه بهره وری بر اساس مدرک تحصیلی گروه نمونه     131

جدول شماره 22-4 : آزمون توکی جهت مشخص کردن تفاوت اندازه بهره وری بر اساس مدرک تحصیلی گروه نمونه           131

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                 شماره صفحه

نمودار 1-2: فرهنگ سازمانی و رفتار کارکنان از نظر لوئیس……………………………………………………………………….. 25

نمودار2-2: فرآیند مدیریّت فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………… 40

نمودار 3-2: جنبه های رسمی و غیر رسمی سازمان……………………………………………………………………………………. 41

نمودار4-2: الگوی پنج عاملی فرهنگ سازمانی کیا……………………………………………………………………………………… 51

نمودار 5-2: ارتباط متقابل بین تئوری،رفتار و فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………. 52

نمودار6-2: تأثیر فرهنگ سازمانی بر روی عملکرد و رضایتمندی………………………………………………………………… 59

نمودار 7-2 : مدل سازمانی جوامع هافستد………………………………………………………………………………………………… 62

نمودار 8-2: سیستم های مختلف اجتماعی، فرهنگی و صنعتی……………………………………………………………………. 82

نمودار9-2: عوامل مؤثّر  بر بهره وری……………………………………………………………………………………………………….. 96

نمودار 1-4: فراوانی جنسیت در گروه نمونه……………………………………………………………………………………………… 113

نمودار 2-4 : فراوانی اندازه تحصیلات در گروه نمونه………………………………………………………………………………… 114

نمودار 3-4: فراوانی پست اداری در گروه نمونه………………………………………………………………………………………… 115

چکیده

هدف اصلی انجام این پژوهش، تعیین ارتباط ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی در اداره ی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران می باشد. جامعه ی آماری شامل کلیه ی کارکنان اداری آموزش و پرورش منطقه 6 تهران در سال 1392 می باشد،که در مجموع 120 نفر هستند و نمونه ی مورد مطالعه 92 نفر می باشد،که با بهره گیری از جدول مورگان مشخص شده می باشد و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی منظّم انتخاب شدند. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه ی بهره وری نیروی انسانی ﻫﺮﺳﻲ،ﺑﻼﻧﭽﺎرد وﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ وپرسشنامه ی فرهنگ سازمانی رابینز می باشد. تحلیل داده های این پژوهش در بخش توصیفی به وسیله ی فراوانی،درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از طریق همبستگی پیرسون و  tمستقل صورت پذیرفت . نتایج حاصل از عملیات آماری نشان داد که ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خرده مقیاس های خلاقیت و نوآوری،در نظر داشتن جزئیات،سنجش ره آورد، تأثیرنتایج تصمیمات برکارکنان و سنجش و پایداری با بهره وری منابع انسانی کارکنان اداری آموزش و پرورش منطقه 6 تهران در سطح 01/0 معنا دارمی باشد.ارتباط بین توجّه به تیم با بهره وری منابع انسانی درسطح 05/0 معنا دار می باشد. با در نظر داشتن این که این ارتباط ها مثبت می باشد،مشخص می گردد که با بالا رفتن اندازه فرهنگ سازمانی و خرده مقیاس های ذکر گردیده، بهره وری منابع انسانی بالاتر می رود. در ضمن  نظاره گردید که دو خرده مقیاس خطر پذیری وجاه طلبی و تهور طلبی با بهره وری منابع انسانی ارتباط معناداری ندارند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی

 

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی، بهره وری منابع انسانی، آموزش و پرورش .

مقدمه

در عصر حاضر اطّلاعات  یعنی مجموعه ی داده های پردازش شده ای که بن پایه ی علوم و دانش را می سازد و گسترش روز افزون دانش بشری به معنی افزایش حجم و گستردگی اطلاعات می باشد . در چنین شرایطی افراد، سازمان ها وجوامعی توان سازگاری با شرایط  پیچیده ی امروزی را خواهند داشت که از پتاسیل بهره گیری ی بهینه از فن آوری و روش های نو، اطلاعات  و  دانش های موجود، در موقعیّت های سازمانی و زندگی فردی بهره مند گردند . از آن جایی که آموزش یا یادگیری ،ساز و کاری علمی و دقیق می باشد که اطلاعات موجود در محیط،  سازمان ها و بشر را درونی می نماید بالطّبع به کار گرفتن اطلاعات، فرد را برای همسازی با شرایط جدید توانمند می نماید .

امروزه پیشرفت و توسعه ی کشورها، سازمان ها و موسّسات کوچک و بزرگ درگرو علم و دانش بشری می باشد. افزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب، سبب شده می باشد که سازمان ها، آموزش وپرورش را دررأس برنامه های خود قرار دهند. زیرا آموزش و پرورش یکی از مهم ترین عوامل توسعه ی کشورها ست .

در هر سازمان نیروی انسانی یکی از مهم ترین منابعی می باشد که در اختیار مدیران آن می باشد . چگونگی بهره گیری ی بهینه  و مطلوب از منابع نیروی انسانی از شرایط مهم  کارایی و بازده  سازمان می باشد . بهینه سازی در به خدمت گیری نیروی کار در سازمان به این معنی می باشد که بتوان با بهره گیری با مدیریّت بهتر ثمره بیشتری را با صرف منابع انسانی کمتر حاصل نمود. بهینه سازی بیش از آن که متوجّه خلق امکانات تازه و ایجاد ظرفیت های جدید باشد متوجّه اصلاح و بهبود وضعیت موجود می باشد . در بهینه سازی، کوشش بر این می باشد که وضعیت موجود از زاویه ی بهره گیری ی کمتر از منابع وحصول نتیجه ی بهتر مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد تا نواقص و کاستی های موجود شناسایی شده و به شکل علمی و با بهره گیری از دستاوردهای علوم و تحقیقات در بهسازی وضع موجود اقدام گردد .

زیربنای توسعه ی کشورها وسازمان ها باخلاقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط می باشد.اجرای  دوره های آموزشی مناسب، برای به حداکثر رساندن اثربخشی و کارایی افراد سازمان می باشد. آموزش کارکنان مانند نگهداری اموال و تجهیزات می باشد. ابزار وتجهیزات برای آن که ازکارایی بیشتری برخوردار باشند به تعمیر و تنظیم نیاز دارند . برای به حداکثر رساندن  اثربخشی وکارایی افراد سازمان، ضمن آشناساختن با محیط و توجیه آن ها براساس نیاز، دوره های آموزشی مناسب را بایستی برای آن ها تدوین نمود . بهره وری بر دانش، مهارت و توجه نیروی کار بستگی دارد.

می توان گفت : مهارت ، تأثیر اصلی را  در  دستیابی به انعطاف و اثربخشی سازمانی  بازی  می کند. آموزش نیروی کار می تواند آن را اصلاح نموده و برای تطابق با فرایندها و تکنیک های جدید آماده کند و به بهره وری امکان و اجازه ی رشد سریع دهد (باربس[1]،1999، به نقل از رضاییان،1392).

اظهار مسئله

بشر موجودی می باشد که دارای شخصیّت های  مختلف و توانایی های متعدد می باشد و به تبع این شخصیت های  متعدّد و متنوع می باشد که اثرات محیطی روی رفتار و انگیزه های روانی و مادّی وی دارای پیامدهای غیر قابل پیش بینی می باشد. اما با این تفاصیل بعضی یافته ها رفتار بشر را در محیط خاص تا حدودی شناسایی کرده و نتیجه ی موردانتظار را با توجّه به یافته هایشان تعریف نموده اند که یکی ازپارامترهای اصلی دراین بین فرهنگ سازمانی[2]می باشد و هویّت،ارزش ها و باورهای افراد را در داخل یک محیط سازمانی تعریف می کند. (دلوی و ابزاری،1385).

فرهنگ سازمانی شیوه ی  انجام امور را در سازمان برای کارکنان مشخّص  می کند، ادراکی یکسان از سازمان می باشد که وجود آن در همه ی اعضای سازمان نظاره می گردد و نشان دهنده ی مشخصات معمول و ثابتی می باشد که سازمان را از دیگر سازمان ها متمایز می سازد (رابینز[3]،1991، ترجمه پارسائیان واعرابی،1387).به بیانی دیگر فرهنگ سازمانی، هویت اجتماعی هر سازمان را مشخّص می کند (سیدجوادین،1383).فرهنگ سازمانی مجموعه ای ازاعتقادها، باورهاوارزش های مشترک می باشد که بر اندیشه ورفتار اعضای یک سازمان اثر می گذارد.بدین علّت باورها و ارزش ها  شالوده و پایه ی  فرهنگ سازمانی می باشد و این عوامل می باشد که به سازمان قدرت می دهد و اساس فلسفه ی سازمانی برای رسیدن به کارایی[4] و اثربخشی[5] را بنیان می نهد(سید عامری،1387).

آموزش و پرورش عام ترین نهاد جهت ایجاد این فرهنگ می باشد و برای ایجاد، حفظ، پرورش و آموزش دانش آموزان تأثیر مهمی اعمال می کند. تحقیقات نشان داده می باشد که بین فرهنگ در مراکز آموزشی از یک سو و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی از سوی دیگر، همبستگی مثبتی هست و این همبستگی می تواند موجب بهره وری نیروی کار گردد(نصیری پور،1388).

امروزه اهمیّت بهره وری با توجّه به گسترش روز افزون سطح رقابت، پیچیدگی های فناوری، تنوع سلیقه ها، کمبود منابع وسرعت تبادل اطلاعات بر کسی پوشیده نیست.  همچنین بهره وری و کارایی ارزشمندترین جایگاه را نزد مدیران دارد و همه در جست و جوی کارایی بیشتر و اثربخشی فزون تر می باشند و کوشش های آنان در همین راستا شکل می گیرد، تا ثبات سازمان را در دنیای پر رقابت امروز تضمین کنند. بهره وری همواره کوشش دارد آن چیز که را در حال حاضر موجود می باشد، بهبود بخشد. در واقع بر این عقیده استوار می باشد که بشر می تواند کارها را هر روز بهتر از روزپیش انجام دهد.علاوه بر آن، بهره وری مستلزم آن می باشد که به گونه پیوسته کوشش هایی در جهت انطباق فعالیّت های اقتصادی با شرایطی که به گونه دائم در حال تغییر می باشد، صورت پذیرد، در حقیقت بهره وری ایمان راسخ به پیشرفت بشر هاست (هنری،1382).

در نتیجه از آن جا که فرهنگ سازمانی برتمامی جنبه های سازمان تأثیر دارد و با توجّه به تأثیر و اهمّیت ادارات آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان آموزشی، تربیتی، فرهنگی و اداری در شکوفاسازی استعدادهای بالقوّه ی دانش آموزان و تأثیر مؤثّر  فرهنگ سازمانی ادارات در این فرآیند، این پژوهش برآن می باشد تا به این سؤال پاسخ دهد که بین فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان این ادارات ارتباط هست؟

تعداد صفحه : 163

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***