متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : مطالعه موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه

مؤسسه آموزش عالی کار

واحد خرم دره

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A

رشته مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی

 

 

عنوان

مطالعه موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه

(مورد پژوهشی بیمه کارآفرین استان تهران )

 

استاد راهنما

دکتر حسین عابدی

 

استاد مشاور

دکتر امیر سیدی

  

تابستان  93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

تجارت الکترونیک زمینه بالقوه ای را برای کمک به ایجاد روابط ساده، روان، مولد، شفاف و موثر بین بخش های تجاری و مصرف کنندگان، مصرف کنندگان با بخشهای تجاری، مصرف کنندگان با یکدیگر و بخش های تجاری با یکدیگر فراهم می کند پس این پژوهش در صدد مطالعه موانع توسعه بیمه های الکترونیک می باشد که برای این مقصود 4 فرضیه طراحی گردید که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای شامل 28 سوال بهره گیری گردید که این پرسشنامه ها در بین کارکنان شعبات و نمایندگی های شرکت بیمه کارآفرین در استان تهران توزیع گردید که از 308 پرسشنامه جمع آوری شده برای آزمون فرضیات پژوهش بهره گیری گردید که با در نظر داشتن نرمال بودن متغیر های پژوهش از آزمون تی برای آزمون فرضیات پژوهش و از آزمون واکاوی واریانس به همراه آزمون تعقیبی توکی برای رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک بهره گیری گردید که نهایتاً نتایج حاصل نشان داد که عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه ای عوامل ماهیتی بر عدم پیاده سازی و توسعه بیمه الکترونیک تاثیر دارد و نتایج حاصل از رتبه بندی نیز نشان داد موانع ساختاری در رتبه اول، موانع رفتاری در رتبه دوم، موانع زمینه ای در رتبه سوم، موانع ماهیتی در رتبه چهارم قرار می گیرد.

 

کلید واژگان: بیمه الکترونیک،عوامل ساختاری، رفتاری، زمینه ای و ماهیتی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                              صفحه

فصـــل اول: کلیـات پژوهش 1

1-1.مقدمه 2

1-2. تشریح و اظهار مسئله 2

1-3.اهمیت موضوع و ضرورت  انجام پژوهش 4

1-4.سوالات پژوهش 5

1-5. اهداف پژوهش 5

1-6.فرضیات پژوهش 5

1-7.تعاریف مفهومی 6

1-7-1. بیمه الکترونیک  6

1-7-2. موانع ساختاری 6

1-7-3. موانع رفتاری 6

1-7-4. موانع محیطی (زمینه ای) 6

1-7-5. موانع ماهیتی 7

1-8.تعاریف عملیاتی 7

1-8-2. موانع ساختاری 7

1-8-3. موانع رفتاری 8

1-8-4. موانع زمینه ای 8

1-8-5. موانع ماهیتی 9

1-9. نوع روش پژوهش 9

1-10.قلمرو پژوهش 9

1-10-1.قلمرو موضوعی 9

1-10-2.قلمرو زمانی 10

1-10-3.قلمرو مکانی 10

1-11.جامعه و نمونه آماری 10

فصـــل دوم: ادبیات پژوهش 11

2-1. مقدمه 12

2-2.تاریخچه مرتبط با پژوهش 13

2-2-1.تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک  13

2-2-2.جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد 16

2-3.تجارت الکترونیکی 17

2-4.مزایای تجارت الکترونیک  20

2-5.مدل های تجارت الکترونیک  21

2-5-1.مدل مصرف کننده – مصرف کننده 22

2-5-2.مدل تجارت – مصرف کننده 22

2-5-3.مدل تجارت – تجارت 22

2-5-4.مدل مصرف کننده – تجارت 23

2-6.تجارت الکترونیک و تأثیر آن در صنعت بیمه 23

2-7. تعریف واژه بیمه 24

2-8.بیمه الکترونیکی 25

2-9.پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی 25

2-9-1.فرهنگ سازی 26

2-9-2.آسیب شناسی 26

2-9-3.درگیری کلیه افراد صنعت بیمه 26

2-9-4.کوچک سازی ساختار سازمانی 26

2-10.شرایط اجرای موفق استراتژی بیمه الکترونیکی 27

2-10-1.رهبری الکترونیک (وجود رهبری و اندیشه استراتژیک) 27

2-10-2.ایجاد زیر ساخت تکنولوژیکی 27

2-10-3.آمادگی زیر ساخت سازمانی 28

2-10-4.وجود نیروی انسانی آگاه و متخصص  28

2-10-5.وجود زیر ساخت حقوقی 28

2-11.مخاطرات بیمه الکترونیک 29

2-11-1.ریسک های معاملاتی 29

2-11-2.ریسک های ارتباطی 30

2-11-3.ریسک های استراتژیک 30

2-11-4.ریسک های اعتباری و مالی 31

2-11-5.ریسک های مسئولیت 31

2-11-6.ریسک های عملیاتی 32

2-12.چالش ها و محدودیت های اصلی فرا روی بیمه الکترونیکی 32

2-12-1. هدایت تجارت الکترونیکی 33

2-12-2.محدویت های کارکنان ماهر در زمینه بیمه الکترونیکی 33

2-12-3.زیر ساخت فنی 33

2-12-4.نرخ گذاری محصولات بیمه الکترونیکی 33

2-13.پیاده سازی بیمه های الکترونیکی در ایران 34

2-13-1. الزامات 34

2-13-2.چالش ها 36

2-12-3. راهبردها 37

2-14.پیامدهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه 38

2-14-1. کاهش هزینه های مدیریتی و اداری 38

2-14-2.ایجاد مجاری فروش جدید 38

2-14-3.کاهش تقلبات 39

2-14-4.افزایش رقابت 39

2-14-5. ارائه خدمات بهتر به مشتریان 39

2-14-6. تعیین و محاسبه حق بیمه بر اساس واقعیت و نه تعرفه های قدیمی 40

2-14-7. بهبود تصمیم گیری مدیریت 40

2-15.بیمه کارآفرین 40

2-15-1.فلسفه تاسیس 40

2-15-2.اهداف شرکت 41

2-15-3.توان مالی شرکت 41

2-15-4.موضوع فعالیت شرکت 41

2-15-5.توان فنی و تخصصی 42

2-15-6.پرسنل و شعب 42

2-16.پیشینه پژوهش 43

2-16-1.پیشینه پژوهش در ایران 43

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردکارکنان

2-16-2.پیشینه پژوهش در جهان 49

2-17.مدل مفهومی پژوهش 53

فصــل سوم: روش شناسی پژوهش 54

3-1.مقدمه 55

3-2.روش پژوهش 56

3-3.جامعه آماری 56

3-4.نمونه آماری 57

3-5.ابزار گردآوری داده ها 57

3- 6. اعتبار ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) 58

3-6-1.روایی پرسشنامه 58

3-6-2.پایایی پرسشنامه 59

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها( روش آماری) 59

3-8.قلمرو پژوهش 60

3-8-1.قلمرو موضوعی 60

3-8-2.قلمرو زمانی 60

3-8-3. قلمرو مکانی 60

فصـل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 61

4-1.مقدمه 62

4-2.اطلاعات جمعیت شناختی 63

4-2-1.جنسیت پاسخگویان 63

4-2-2. وضعیت تاهل پاسخگویان 64

4-2-3.سن 65

4-2-4.سطح تحصیلات 66

4-2-5.سابقه کار 68

4-3.آزمون کولموگروف اسمیرنوف 69

4-4.آزمون فرضیات پژوهش 70

4-4-1.فرضیه اول 70

4-4-2.فرضیه دوم 71

4-4-3.فرضیه سوم 73

4-4-4.فرضیه چهارم 74

4-5.رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک  75

فصـل پنجم: نتیجــه گیری 78

5-1.مقدمه 79

5-2. بحث در نتایج تحلیلی 79

5-2-1. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش 80

5-2-2.نتایج حاصل از رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک  81

5-3.جمع بندی و نتیجه گیری 82

5-4.پیشنهادات پژوهش 83

5-4-1.پیشنهادات کاربردی 83

5-4-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 85

5-5. محدودیت های پژوهش 85

منــابع 86

منابع فارسی 87

منابع انگلیسی 90

منابع اینترنتی 92

پرسشنامه 94

خروجی نرم افزار spss 96

Abstract 104

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                       صفحه

فصل دوم

جدول2- 1مزایای تجارت الکترونیک(راوری و مقدسی،1386). 21

جدول2- 2 مدل ها یا کاربردهای تجارت الکترونیک (راوری و مقدسی،1386). 22

جدول2- 3 پیشینه در ایران 48

جدول2- 4 پیشینه در جهان 52

فصل سوم

جدول3- 1جامعه آماری مورد مطالعه 57

جدول3- 2 پرسشنامه 58

جدول3- 3 محاسبه ضریب آلفا و پایایی پرسشنامه 59

فصل چهارم

جدول 4- 1 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس جنسیت 63

جدول 4- 2 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس تاهل 64

جدول 4- 3 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس سن 65

جدول 4- 4 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس تحصیلات 67

جدول 4- 5 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس سابقه کار 68

جدول 4- 6 نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرنوف 70

جدول 4- 7 آماره های توصیفی برای عوامل ساختاری 70

جدول 4- 8 آزمون میانگین برای عوامل ساختاری 71

جدول 4- 9 آماره های توصیفی برای عوامل رفتاری 72

جدول 4- 10 آزمون میانگین برای عوامل رفتاری 72

جدول 4- 11 آماره های توصیفی برای عوامل زمینه ای 73

جدول 4- 12 آزمون میانگین برای عوامل زمینه ای 73

جدول 4- 13 آماره های توصیفی برای عوامل ماهیتی 74

جدول 4- 14 آزمون میانگین برای عوامل ماهیتی 74

جدول 4- 15 واکاوی واریانس یک طرفه برای رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک 75

جدول 4- 16 آزمون توکی 76

جدول 4- 17  نتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرها 76

فصل پنجم

جدول5- 1 اختصار نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش 81

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                              صفحه

نمودار4- 1 نمودار ستونی برای جنسیت 64

نمودار4- 2 نمودار ستونی برای وضعیت تاهل 65

نمودار4- 3 نمودار ستونی برای سن 66

نمودار4- 4 نمودار ستونی برای سطح تحصیلات 67

نمودار4- 5 نمودار ستونی برای سابقه کار 69

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

فصل دوم

شکل2- 1 مدل مفهومی پژوهش 53

فصل پنجم

شکل5- 1 موانع توسعه بیمه های الکترونیک 82

 

 

فصـــل اول

کلیـات پژوهش

 

1-1.مقدمه

دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه اینترنت و گسترش‏ ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان‏های مختلف از طریق‏ دنیای مجازی،بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری‏ و اقتصادی فراهم کرده می باشد. تجارت الکترونیک عمده‏ترین‏ دستاورد به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در زمینه‏های‏ اقتصادی می باشد. بر اثر گسترش این فناوری،حجم تجارت الکترونیک‏ در جهان روز به روز در حال رشد می باشد. یکی از ابزارهای ضروری برای‏ شکل گیری و گسترش تجارت الکترونیک، وجود سیستم بیمه‏ الکترونیک می باشد که فعالیت‏های مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل‏ می‏نماید. آن چیز که در شرکت‏های تولیدی یا خدماتی به گونه فزاینده‏ای‏ فرق رقابتی ایجاد می‏کند،پشتیبانی و خدمات مشتری می باشد که در محصول و پیرامون آن می باشد، نه فقط کیفیت خود محصول(بیک زاد و مولوی ،1388).

در این فصل  آغاز اظهار مسئله و ضرورت انجام پژوهش و سپس اهداف ،سوالات و فرضیات پژوهش یاد شده می باشد و در انتها نیز تعریف مفهومی و عملیاتی ذکر گردیده می باشد .

تعداد صفحه : 129

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***