عنوان : مطالعه سوئیچ های اترنت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

مهندسی برق-الکترونیک

عنوان:

مطالعه سوئیچ های اترنت

استاد راهنما:

دکتر محمد علی پور مینا

شهریور 85

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
 
عنوان مطلب                                                              شماره صفحه
 
چکیده  1………… …………………………………………………………… . …………………………………………………………………….
 
مقدمه  2…… …………………………………………… .. ………………………………………………………………………………………………………
 
فصل اول: شبکه  5……………………………………………….. ………………………………….. ……………………………..
 
(1-1    شبکه های محلی و شبکه های گسترده  7……………………………………………………………….. …………….
 
فصل دوم : پروتکل اترنت  8……………………………………………………………………. ………………………………………..
 
(1-2 اترنت  9…………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………..
 
(2-2 مطالعه نکات کلیدی سیاق 13.. …………………………………………………………………….. CSMA/CD
 
(3-2 استاندارد سازی اترنت 16…. ……………………………………………………………………… ..    10Mbps
 
(4-2 جزئیات فنی استاندارد اترنت  17………………………………………….. ……………………………………………………………..
 
(5-2 لایه های اترنت  20……………………………………………………. ……………………………………………………………………
 
(1-5-2 زیر لایه 21………………………………………………………………………………………………… PLS
 
(2-5-2 زیر لایه 21………………………………………………………………………………………………… AUI
 
(3-5-2 زیر لایه 22………………………………………………………………………………………………. MAU
 
(4-5-2 زیر لایه 22………………………………………………………………………………………………… MDI
 
(5-5-2 زیر لایه 23………………………………………………………………………………………………. MAC
 
فهرست مطالب
 
عنوان مطلب                                                                      شماره صفحه
 
(6-2 قاب فریم 23…………………………………………………………………………………………………… DIX
 
(7-2 آدرسهای اترنت  24…………………………………………………. ………………. ……………………………………………..
 
(8-2 استاندارد سازی اترنت توسط کمیته 26……………… …………………………………………………….. IEEE
 
(9-2 قالب فریم پیشنهادی IEEE برای اترنت  28.. …………………………………………… …………………………………….
 
(10-2 تعاریف و نکات کلیدی در اترنت  31……. ….. …………………………………………… ………………………………
 
فصل سوم : سوئیچهای اترنت ، انواع و معماری درونی آنها  36…………………………………….. ……………………………
 
(1-3 تفاوت سوئیچ و هاب و نیاز به سوئیچ ها  37….. …………………………………………………. ……………………..
 
(2-3 ویژگیهای عمومی یک سوئیچ اترنت  42…………………………………………………………… ………………………
 
فصل چهارم :  طراحی فیزیکی سوئیچ ها  47.. ………………………………………………………………….. …………..
 
(1-4 روشهای طراحی فیزیکی سویچ اترنت  48… ……………………………………………………. …………………………
 
(1-1-4 روش مبتنی بر حافظه اشتراکی  48………………………………………………………………. …………………….
 
(2-1-4 روش مبتنی بر معماری ماتریسی  48… ………………………………………………………………. …………….
 
(3-1-4 معماری مبتنی بر معماری باس مشترک  49……. ………………………………………………. ……………………
 
50……. ……………………………………………………………………………….. Bridging Transparent (2-4
 
(3-4 فراوانی و آشفتگی انتشار  54……. ………………………………………………………………………… ………….
 
58………………………………………………………………………………………………… tress Spanning (4-4
 
(4-5 سوئیچهای مختلط 63……………………………………………………………………………………. (Hybrid)
 
فهرست مطالب
 
عنوان مطلب                                                    شماره صفحه
 
فصل پنجم : دیتا و جریان گردش آن داخل سوئیچ ئر یک سوئیچ 65……………………………………. cut-through
 
(1-5 فریم اترنت  66………………………………………………………………………… …………………………………………….
 
(1-1-5 مقدمه  66………………………………………………………………………………… . …………………………………….
 
(2-1-5 آغاز گر فریم  66……………………………………………………………………………. ………………………………
 
(3-1-5 آدرسهای MAC برای مبداء و مقصد  67………………………………………………………………. ………….
 
(4-1-5 طول /  نوع  67…………………………………………………………………….. ……………………………………………
 
(5-1-5 فیلد دیتا  67………………………………………………………………………. ………………………………………………..
 
(6-1-5 دنباله چک فریم 68………………………………………………………………………………………… CRC
 
(7-1-5 فاصله بین فریمها  68……………………………………………………………….. …………………………………………..
 
(2-5 جریان دیتا داخل یک سوئیچ cut-through بهینه سازی شده  69………………… ……………… …………………..
 
منابع و ماخذ
 
منابع فارسی
 
منابع لاتین
 
چکیده انگلیسی
 
فهرست شکلها
 
عنوان                                                                                  شماره صفحه
 
شکل (1-2 نمای کلی یک شبکه اترنت  10……………………………………………………………… ………………………..
 
شکل (2-2 دست نوشته باب متکالف (طراحی اترنت)    11…………………………………………………….. ………….
 
شکل (3-2 الگوریتم عقبگرد نمایی  13……………………………………………………… …………………………………………..
 
شکل (4-2 وضعیت های ارسال سیگنال  15……………………………………………….. …………………………………………..
 
شکل (5-2 مقایسه کدینگ باینری و منچستر  19……………………………………………… ………………………………………..
 
شکل (6-2 اجزاء تشکیل دهنده لایه های اول و دوم مدل 20………………………………………………………. OSI
 
شکل (7-2 قاب فریم 23…………………………………………………………………………………………….. DIX
 
شکل (8-2 فریم آدرس ها  25………………………………………………………. …………………………………………………………
 
شکل (9-2 مقایسه فریم های پیشنهادی DIX و28……………………………………………………………….. IEEE
 
شکل (4-2 وضعیت های ارسال سیگنال  30…………………………………………………. ………………………………………..
 
شکل (1-3 مقایسه سوئیچ و هاب  37……………………………………………………………. …………………………………….
 
شکل (2-3 مفهوم لایه ای سوئیچ  44……………………………………………………………… …………………………………..
 
شکل (3-3 نمودار تاخیر زمانی انواع سوئیچ  46……………………………………………………. …………………………….
 
شکل (1-4 عملکرد سوئیچ مبتی بر روش ماتریسی  49…………………………………………………. ……………………….
 
شکل 51……………………………………………………………………………………………………………….. (2-4
 
شکل (1-5 فریم اترنت  66………………………………………………….. ……………………………………………………………………..
 
شکل (2-5 گردش دیتا داخل سوئیچ  69……………………………………………………………….. …………………………….
 
فهرست جدولها
 
عنوان                                                                       شماره صفحه
 
جدول (1-2 سیاق رشد در الگوریتم عقبگرد نمایی  16……………………………………………………………… …………
 
جدول (1-4 مقادیر جدید 60……………………………………………………………………………………. STP Cost
 
چکیده
 
با در نظر داشتن گسترش روز افـزون اسـتفاده از شـبکه هـای کـامپیوتری در کاربردهـای
 
مختلف و با ابعاد گوناگون ، بهره گیری از هاب برای اتصال این شبکه ها و گسترش آنها
 
کابری مطلوبی نـدارد. لـذا در سیسـتم هـای جدیـد بـرای افـزایش سـرعت انتقـال و
 
جلوگیری از تداخل و ترافیک شبکه از سویچ بهره گیری می گردد. سـوئیچ هـای اترنـت
 
ابزاری هستند که در لایه دوم مدل OSI بهره گیری شده و موجب جلوگیری از تـداخل و
 
افزایش سرعت انتقال دیتا می گردد. در این سمینار ما پس از مطالعه اجمالی اترنـت ،
 
عملکرد و جایگاه سوئیچ را در شبکه محلی مطالعه خواهیم نمود.
 
مقدمه
دنیای شبکه و انواع سوئیچ ها
 
سوئیچ در ادبیات شبکه های کامپیوتری عبارتست از فرآیند دریافت یک واحـد داده دارای هویـت
 
از یکی از کانالهای ورودی و هدایت آن بر روی کانال خروجی مناسب ، بنحوی که به سوی مقصد
 
نهایی خود نزدیک و رهنمون گردد.هر ابزاری که چنین رفتاری را از خود نشان دهد بطور عام یک
 
سوئیچ می باشد ؛ با این دیدگاه تمام دستگاههای زیر را می توان یک ابزار سوئیچ نامید :
 
تکرار کننده ( : (Repeater تکرار کننده ابزاری می باشد مخابراتی که سـیگنال دیجیتـال ورودی را
 
دریافت کرده و پس از تشخیص صفر ها و یکهای آن را از نو در خروجـی خـود ، بصـورت یـک
 
سیگنال دیجیتال عاری از نویز و بدون تضعیف باز تولید می ‌کند . تکرار کننده ها هیچ درکی از فریم
 
، بسته و حتی بایت ندارند و صرفا با مفهوم بیت و سطوح ولتـاژ آشـنا هسـتند . بـا تعریفـی کـه از
 
تکرار کننده گردید قطعا میتوان به این نتیجه رسید که تکرار کننده فقط لایه یکم از مدل OSI را پیاده
 
کرده می باشد و بیشتر از گیرنده / فرستنده بیت چیزی نیست . با این توصیف می توان تکرار کننـده را
 
یک سوئیچ لایه یک (  L1 Switch ) تلقی نمود.
 
هاب ( : ( Hub یک هاب معمولی دارای تعدادی خط ورودی اسـت کـه ایـن خطـوط از لحـاظ
 
الکتریکی از درون به یکدیگر وصل شده اند . فریمی که از یک خط ورودی دریافت میشود بی قید
 
و شرط بر روی تمام خطوط دیگر ارسال و منتشر خواهد گردید . هر گاه دو فـریم همزمـان بـر روی
 
هاب ارسال شوند ، تصادم رخ خواهد داد . همان اتفاقی که بر روی کابل کواکسیال می افتد . تمـام
 
خطوط ورودی هاب بایستی با سرعت یکسانی کار کنند . از این دیدگاه هاب تنهـا کـاری کـه میکنـد
 
انتقال سیگنال ورودی بر روی باس مشترک درونی هاب می باشد و هـیچ پـردازش هوشـمندی انجـام
 
نمیدهد ، هاب را با اختلاف نا چیزی شبیه تکرار کننده میدانیم . بطوری کـه هـاب بیتهـای ورودی
 
پورتها را عینا بر روی باس مشترک تکرار و تزریق می ‌کند .پس هاب نیز یک سوئیچ لایه یک اسـت
 
و از اطلاعات سرآیند فریم به هیچوجه بهره گیری نمیکند .
 
سوئیچ ( : ( Switch سوئیچ سخت افزاری می باشد که فریم های اطلاعات تولید شده توسط کارت
 
شبکه را گرفته و پس از پردازش سرآیند فریم و براساس آدرسهای MAC ، همـان آدرس سـخت
 
افزاری درج شده در درون کارت شبکه ، آنها را به سوی پرت خروجی مناسب هـدایت میکنـد . از
 
آنجایی که هیچ ارتباط الکتریکی مستقیم و بی واسطه بین پورتهای یک سوئیچ وجود ندارد پس ایـن
 
امکان هست که هر یک از پورتها با سرعت متفاوتی کار کنند .سوئیچ در درون دارای پردازنده
 
می باشد و فریمهای ورودی یا خروجی را بافر می ‌کند بدین نحو میتواند در هدایت فریمهـا هوشـمندی
 
بخرج دهد و کنترل بیشتری را اعمال کند .
 
از آنجایی که سوئیچ ها با فریمها کار میکنند و به محتوای سر آیند آنها احتیاج دارد پس بیتها پـس از
 
دریافت در لایه فیزیکی بایستی تحویل سخت افـزار لایـه بـالاتر یعنـی لایـه پیونـد داده شـوند تـا
 
پردازشهای لازم بر روی سرآیند فریم انجام گیرد . از این دیدگاه سـوئیچ ابزاریسـت کـه در لایـه 2
 
کار می ‌کند .
 
پل (  : ( Bridge پل ابزاری می باشد که دو. یا چند شبکه LAN را به هم وصل می ‌کند . شبکه ایی
 
که از طریق پل به هم وصل می شوند می توانند همگون ( مثل اترنت ) و یا غیر همگون ( اترنـت ،
 
بی سیم ، توکن رینگ یا نظایر آن ) باشند . پلها نیز شبیه سوئیچ ها بر اسـاس آدرسـهای درج شـده
 
در سرآیند فریمها کار میکنند و ملاک هدایت فریمها آدرس MAC می باشد . پس پل نیز ابـزاری
 
می باشد که در لایه 2 کار می ‌کند و می توان آن را سوئیچ لایه 2 نامید .
 
شکل زیر در یک فضای قیاسی عملکرد هاب ، سوئیچ و پل را تداعی می نماید.
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
تعداد صفحه : 116
قیمت : چهارده هزار تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: بررسی تئوری فیلترهای تطبیقی غیرخطی

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: مهندسی برق