دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی برق – کنترل

عنوان :
مطالعه روشهای کنترل پدیده سرج در کمپرسورها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
 ناپایداری های آئرودینامیکی فلو می توانند کمپرسور را بطور جدی آسیب رسانند و ناحیه عملکرد
سیستم را محدود نمایند پس بایستی برای اجتناب از آنها چاره ای اندیشید.
ناپایداری سرج عبارتست از نوسانات یکبعدی که منجر به افـزایش فـشار و فلـوی جرمـی کمپرسـور مـی
گردد.سرج ناحیه کاری سیستم را به شدت تحت تاثیر قرار داده و راندمان آن را کاهش می دهد و نهایتـا
منجر به آسیب جدی کل سیستم می گردد. این پدیده در نرخ های فلوی جرمـی کـم کمپرسـور رخ مـی
دهد و نتیجه آن ایجاد نوسانات با دامنه بزرگ در فشار و نرخ فلوی جرمی خروجی از کمپرسور می باشد.
تاکنون کارهای زیادی برای حذف مشکل سرج انجام شده می باشد و بیشتر این کارها بر اساس کـار گرایتـزر
(1976) و موره (1986) می باشند. زیرا این افراد اولین کسانی بودند که مدلهای دینامیکی را برای آنـالیز
و طراحی سیستمهای کنترل جهت سیستمهای فـشرده سـازی و پایدارسـازی آنهـا ، پیـشنهاد نمودنـد و
مدلهای ارائه شده توسط آنها بطور گسترده ای مورد بهره گیری و بهـره بـرداری سـایر محققـین ایـن زمینـه
کاری قرار گرفته می باشد. در این مجموعه هدف ما مطالعه مدلهای مختلف و همچنین کنترلرهای بکار رفتـه
جهت کنترل پدیده های ناپایداری فلو در کمپرسورها می باشد.
مقدمه:
کمپرسورها به دلیل کاربرد گسترده ای که در صنایع مختلف برای فشرده سازی و انتقال گازها دارند
از اهمیت ویژه ای بر خوردارند. پدیده سرج که یک ناپایداری فلو در کمپرسورها به حساب می آید، ناحیـه
عملکرد سیستم فشرده سازی را محدود می نماید و مانع از دستیابی به حـداکثر رانـدمان کمپرسـور مـی
گردد. پس کنترل این پدیده از مدتها قبل در کـانون توجـه محققـان قـرار گرفتـه اسـت . تـاکنون روشـهای
مختلفی جهت کنترل این ناپایداری در کمپرسورهای محوری و گریز از مرکز پیـشنهاد گردیـ ده اسـت. بـا
در نظر داشتن کاربرد کمپرسورهای محوری در موتورهای جت و هواپیما، بیشتر کارهـا در زمینـه کنتـرل سـرج
مربوط به کمپرسورهای محوری می باشد، در این مجموعه ما روشهای جدید کنترل سرج در کمپرسورهای
محوری و سانتریفیوژ را که مبتنی بر کنترل فعال می باشند مطالعه می نماییم.
مقدمه
در این مجموعه هدف ما مطالعه مدلهای مختلف و همچنین کنترلرهای بکار رفته جهـت کنتـرل پدیـده
های ناپایداری فلو در کمپرسورها می باشد. ناپایداری های آئرودینامیکی فلو می توانند کمپرسور را بطـور
جدی آسیب رسانند و ناحیه عملکرد سیستم را محدود نمایند پس بایستی برای اجتناب از آنهـا چـاره
ای اندیشید.
آغاز مدلهای استخراج شده برای سیستم های فشرده سازی محوری و گریز از مرکز را معرفی می نماییم،
سپس به مطالعه روشهای مختلف ارائه شده تا کنون برای کنترل ناپایداری سرج در کمپرسور های محوری
و گریز از مرکز می پردازیم، نهایتا مقایسه روشهای مختلف با یکدیگر و نتیجه گیری پایانی را می آوریـم و
در انتها چند مدل تجاری کنترلرهای آنتی سرج را معرفی می نماییم.
 پیشینه پژوهش
 مدل دینامیکی به دست آمده برای کمپرسور های محوری و سانتریفیوژ بر اسـاس مـدل دو حالتـه بـا
پارامترهای lumped طبق مدل ارائه شده توسط گرایتزر می باشد [10]کـه مبنـای طراحـی کنترلرهـای
آنتی سرج از گذشته تا کنون برای این کمپرسورها می باشد. در روشـهای قـدیمی کنتـرل سـرج تکنیـک
مورد بهره گیری، اجتناب از سرج بود. در این روشها از ابزارهای مختلفـی بـرای دور نگـه داشـتن نقطـه کـار
کمپرسور از ناحیه ای که در آن سرج رخ می دهد، بهره گیری می گردید . از نظر عملی خطـی بـه نـام خـط
کنترل سرج در فاصله ای دورتر از خط سرج ترسیم می گردد تا بدین وسیله یک حاشیه اجتنـاب از سـرج
در منحنی مشخصه کمپرسور به دست آید. این روش ما را مطمئن می سازد که نقطه کـار سیـستم خـط
سرج را قطع نمی کند و پس پدیده سرج به وقوع نمی پیوندد . این روش ناحیه کاری کمپرسور را به ناحیـه
ای که سیستم در وضعیت حلقه باز در آن ناحیه پایدار می باشد، محدود کرده و پس رانـدمان کـل سیـستم را
محدود می کند.
تعداد صفحه :122
قیمت: 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه الکترونیک سیستم:بازیابی تصاویر هواپیماهای جنگنده بر اساس مدل سه‌بعدی
 
 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید