متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

عنوان : مطالعه تاثیر هوش معنوی برکیفیت مراقبت پرستاری بیمارستانهای آموزشی و درمانی شهر بندرعباس 

    دانشگاه آزاد اسلامی           

پردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : M.A

گرایش: استراتژیک

موضوع:

مطالعه تاثیر هوش معنوی برکیفیت مراقبت پرستاری بیمارستانهای آموزشی و درمانی شهر بندرعباس

 

استاد راهنما:

دکتر علی علیزاده

 

سال تحصیلی: ١٣٩3  –  ١٣٩2

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

 

عنوان                                                                                                صفحه

 

چکیده   ………………………………………………………………………………………………………………..١

فصل اول  : کلیات پژوهش

١-١-مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………. 3

١-٢-اظهار مسئله  …………………………………………………………………………………………………. 4

١-٣-اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………………………….۶

١-۴-اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………… ٧

١-۵-سئوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………. 7

1-6-فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………………. 8

١-7-تعریف مفاهیم   ………………………………………………………………………………………….. ٨

فصل دوم   : مروری بر تحقیقات انجام شده

٢-١-مفهوم هوش …………………………………………………………………………………………….. ١١

٢-٢-معنویت …………………………………………………………………………………………………… 12

٢-٣-انواع هوش ………………………………………………………………………………………………. 13

٢-4-مفهوم هوش معنوی ……………………………………………………………………………………..١5

٢-5- اندازه گیری هوش معنوی ………………………………………………………………………….. 18

٢-6- مولفه های هوش معنوی  …………………………………………………………………………  19

٢-7- مولفه های هوش معنوی در اسلام ……………………………………………………………   22

٢-8-ابعاد هوش معنوی …………………………………………………………………………………….. 23

٢-9-رشد هوش معنوی …………………………………………………………………………………….. 24

٢-10-کاربرد هوش معنوی …………………………………………………………………………….   25

٢-11-مدل های هوش معنوی ………………………………………………………………………….. 26

٢-12-مفهوم کیفیت ………………………………………………………………………………………… 29

٢-13-مفهوم مراقبت در پرستاری ………………………………………………………………………. 30

٢-14-مفهوم کیفیت مراقبت پرستاری و ابعاد آن …………………………………………………… 30

٢-15-مروری بر مطالعات انجام شده ………………………………………………………………… 31

٢-16-مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………. 38

 

فصل سوم   : روش پژوهش

٣-١-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………40

3-2-روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………40

٣-3-جامعه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………… 40

٣-4-نمونه پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 41

٣-5-ابزار و روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………. ۴1

٣-6-پایایی و روایی …………………………………………………………………………………………. 42

٣-7-روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………… ۴4

٣-٨-ملاحظلات اخلاقی …………………………………………………………………………………… 44

 

فصل چهارم   : نتایج

۴-١-مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………. 46

۴-٢-آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………… 47

۴-٣-آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………56

۴-۴-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 65

 

فصل پنجم   : بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 67

5-2- بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………. 67

5-3-محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………….. 69

5-4-پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. 69

منابع ……………………………………………………………………………………………………………….. 70

 

 

عنوان                                                                                               صفحه        

جدول 1: تعارف هوش ………………………………………………………………………………………16

جدول 2: ابعاد هوش معنوی ……………………………………………………………………………….24

جدول 3: مدل هوش معنوی سیندی ویگلسورث …………………………………………………..27

جدول 4- جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………41

جدول5- سوالات مورد بهره گیری برای سنجش متغیرهای هوش معنوی ……………………..42

جدول6- پایایی پرسشنامه ها ……………………………………………………………………………..44

جدول 7- آمار توصیفی سوالات پرسشنامه هوش معنوی ………………………………………52

جدول 8- : آمار توصیفی سوالات پرسشنامه کیفیت مراقبت پرستاری ……………………..53

جدول9- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف متغیرها ………………………………………………..57

جدول 10- سطح معناداری تاثیرمتغیر تفکر انتقادی ………………………………………………61

جدول11-. سطح معناداری تاثیر متغیر ایجاد معنای شخصی…………………………………..62

جدول 12- سطح معناداری تاثیر متغیر آگاهی متعالی …………………………………………… 62

جدول13- سطح معناداری تاثیر متغیر آگاهی توسعه موقعیت هوشیاری ……………………63

جدول 14- مطالعه همبستگی بین ابعاد کیفیت مراقبت و هوش معنوی ……………………64

 

 

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                             صفحه         

                                                                                             

نمودار شماره 1- الگوی ارتباطی سطوح هوش معنوی …………………………………………..24

نمودار شماره 2- تفکیک نمونه ها بر حسب جنسیت……………………………………………..48

نمودار شماره 3- تفکیک نمونه ها بر حسب تحصیلات………………………………………….49

نمودار شماره 4- تفکیک نمونه ها بر حسب وضعیت استخدام…………………………………49

نمودار شماره 5- تفکیک نمونه ها بر حسب وضعیت تاهل…………………………………….50

نمودار شماره 6- تفکیک نمونه ها بر حسب سابقه کار……………………………………………51

نمودار شماره 7- تفکیک نمونه ها بر حسب سن…………………………………………………….58

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                             صفحه         

                                                                                             

شکل شماره 1- مولفه های هوش معنوی ……………………………………………………………..28

شکل شماره 2- مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………….38

شکل شماره 3-  نتیجه اجرای مدل پیشنهادی پژوهش با ضریب استاندارد …………………..59

شکل شماره 4-  نتیجه اجرای مدل پیشنهادی پژوهش با مقادیر معناداری (T) …………….60

 

پیوست ها

عنوان                                                                             صفحه               

                                                                                                       

پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک …………………………………………………………………………..73

پرسشنامه هوش معنوی ……………………………………………………………………………………..74

پرسشنامه کیفیت مراقبت پرستاری ………………………………………………………………………75

چکیده

این پژوهش به مقصود مطالعه تاثیر هوش معنوی بر کیفیت مراقبت های پرستاری بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر بندرعباس اجرا گردید.روش این پژوهش از لحاظ نوع هدف، توصیفی-همبستگی، برحسب نتیجه کاربردی می باشد می باشد. پرستاران شاغل در این بیمارستانها جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند.

ازمیان این جامعه آماری 215 نفر پرستار به عنوان نمونه آماری با بهره گیری از روش تصادفی طبقه ای و ازطریق فرمول کوکران انتخاب شدند و با بهره گیری از پرسشنامه پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ و پرسشنامه کیفیت مراقبت پرستاری پرسشنامه QUALPAC مورد آزمون واقع شدند.داده های گردآوری شده با بهره گیری از دو نرم افزار PLS  و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تاثیر چهار مولفه هوش معنوی (تفکر انتقادی وجودی، توسعه موقعیت هوشیاری، ایجاد معنای شخصی، آگاهی متعالی) بر کیفیت مراقبت های پرستاری معناداری نبوده و در نهایت بین هوش معنوی و کیفیت مراقبت پرستاری همبستگی ضعیفی هست.

 

کلمات کلیدی : هوش معنوی , کیفیت مراقبت, پرستار

١-١- مقدمه

 

کیفیت ارائه خدمات و تولیدات همواره مورد توجه انسانها بوده می باشد . شاید توسعه نوآوری و صنعت نیز ، برمبنای این اصل استوار باشد که بشر هیچگاه نسبت به وضع موجود خود راضی نیست و همواره کوشش در بهبود آن داشته می باشد .اهمیت کیفیت در بخش صنعت در دهه های 1950-۱۹۴۰ مورد توجه قرار گرفت و در علوم پزشکی از سا ل ۱۹۸۰ مطرح گردید(رجبی پور میبدی و همکاران، 1388)

یکی از مشاغل کلیدی و مهم در محیط های بهداشتی درمانی پرستاری می باشد(موصلی و همکاران، 1389) و پرستاران بیش از 70 درصد افراد تیم بهداشتی درمانی را تشکیل می دهند(هکاری و همکاران، 1389). در مراقبت نیز، به عنوان بخش مهم پرستاری، مورد قبول بیشتر پرستاران و محققان پرستاری بوده و مترادف اقدامات پرستاری می باشد. این مفهوم، نمونه بارز احساس، فکر و اقدام می باشد که با خود راحتی جسمانی و روانی را فراهم می کند(بالجانی و همکاران، 1391).

علاوه بر موردها ذکر گردیده، اخیراً مطالعات زیادی در زمینه تأثیر معنویت در سازمانها و بهبود عملکرد افراد

انجام شده می باشد که آن را به عنوان نیروی قدرتمندی جهت سازگاری و تطابق بهتر افراد در روبرو شدن با معضلات معرفی کرده می باشد. ورود معنویت به حرفه ها و مشاغل پدیده نوپایی می باشد که می تواند تأثیر مثبتی در بهبود عملکرد و صلاحیت افراد و ارتقاء سازمان ها داشته باشد. هوش معنوی نیز سازهای جدید می باشد که به معنای مجموعه ای از قابلیتهای فرد در ارتباط با منابع معنوی می باشد که دربردارنده نوع مؤثری از سازگاری و رفتارحل مسأله می باشد و بالاترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف شناختی، اخلاقی، هیجانی، بین فردی و … شامل می گردد و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطرافش و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید.حیطه های مختلف شناختی، اخلاقی، هیجانی، بین فردی و … شامل می گردد و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطرافش و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری مینماید  این هوش به فرد دید کلی در مورد زندگی و همه تجارب و رویدادها میدهد و او را قادر به بهره گیری از ظرفیتها و منابع معنوى براى تصمیم گیرى هاى مهم و حل مسائل روزانه می کند(کریمی مونقی و همکاران، 1390).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار

پژوهش حاضر قصد دارد، علاوه بر سنجش اندازه هوش معنوی و کیفیت مراقبت های پرستاری در بین پرستاران بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، تاثیر هوش معنوی بر کیفیت ارائه مراقبت های پرستاری در بیمارستان های مذکور را نیز مطالعه نماید.

 

١-٢- اظهار مسئله

 

هوش، مانند هوش معنوی بیانگر مجموعه مهارت ها و توانایی های مختلف می باشد که هر کدام به اشکال متفاوت در بافتهای اجتماعی و تاریخی ظاهر می شوند .والترز وگاردنر[1] عقیده دارند هوش مجموعه ای از توانایی هاست که فرد را در حل مشکلاتش توانا نموده و این راه حل ها را دریک فرهنگ خاص جای می دهد(باب الحوائجی و همکاران، 1390). معنویت نیز به عنوان یکی از ابعاد انسانیت شامل آگاهی وخودشناسی می گردد. بیلوتا معتقد می باشد معنویت، نیاز فراتر رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچه شدن با کسی غیر از خودمان می باشد، این آگاهی ممکن می باشد منجر به تجربه ای گردد که فراتر از خودمان می باشد (غباری و همکاران، 1389). هوش معنوی ترکیبی از عناصر هوش ومعنویت می باشد (باب الحوائجی و همکاران، 1390). یانگ در تعریفی اظهار می دارد “هوش معنوی ظرفیت بشر می باشد برای جستجو و پرسیدن سئوالات غایی درمورد معنای زندگی و به گونه همزمان تجربه پیوند یکپارچه بین هریک از ما و جهانی می باشد که در آن زندگی می کنیم. با هوش معنوی به حل معضلات با در نظر داشتن جایگاه معنا و ارزش آن معضلات می پردازیم. هوشی که قادریم توسط آن به کارها و فعالیتهایمان معنا و مفهوم بخشیده و با بهره گیری از آن برمعنای عملکردمان آگاه شویم و دریابیم که کدامیک از اعمالمان از اعتبار بیشتری برخوردارند و کدام مسیر در زندگی مان بالاتر و عالی تر می باشد تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازیم”(یانگ و ماو[2]، 2007). هوش معنوی سازه های معنویت و هوش را درون یک سازه جدید ترکیب می کند و به عنوان ظرفیت بشر برای پرسیدن سئوالات نهایی درمورد معنای زندگی و تجربیات همزمان و ارتباط یکپارچه بین ما و دنیایی که در آن زندگی می کنیم تعریف شده می باشد.آن یکی از هوش های چندگانه می باشد و روش های متعددی را در برمی گیرد و می تواند زندگی درونی و روح را با زندگی بیرونی و کار در دنیا، یکپارچه و متناسب سازد . (باقری وهمکاران، 1390). هوش معنوى قادر می باشد که هشیارى یا احساس پیوند با یک قدرت برتر یا یک وجود مقدس را تسهیل کند یا افزایش دهد.(معصومی و همکاران، 1388) درمورد اجزاى تشکیل دهنده ى هوش معنوی (مولفه ها) نظرات مختلفى ارائه شده می باشد.  ویگلسورث[3]( 2004)، هوش معنوی را به عنوان توانایی برای رفتار کردن همراه با دلسوزی و مهربانی و عقل و خرد با حفظ آرامش درونی و بیرونی بدون در نظر داشتن شرایط می داند.(سهرابی، 1387) نوبل و وگان[4] نیز هشت مؤلفه را برای هوش معنوی در نظر گرفتند که نشان دهنده رشد هوش معنوی می باشد. این مؤلفه ها عبارتند از درستی و صراحت، تمامیت، تواضع، مهربانی، سخاوت، تحمل، مقاومت و پایداری و تمایل به برطرف کردن نیازهای دیگران(نوبل، 2000). همچنین ابعاد هوش معنوی از نظر کینگ[5] ، مجموعه ای از توانایی ها و قابلیت های ذهنی می باشد ، که شامل : الف ) تفکر انتقادی وجودی ب) ایجاد معنای شخصی ج) آگاهی متعالی د) توسعه هوشیاری (صریحی و همکاران، 1390).درواقع این هوش بیشتر مربوط به پرسیدن می باشد تا پاسخ دادن، بدین معنا که فرد سئوالات بیشتری را در مورد خود و زندگی و جهان پیرامون خود مطرح می کند.(مک مولن[6]، 2003). بحث هوش معنوی نه تنها در حوزه های فردی بلکه در حوزه های سازمانی نیزمورد توجه می باشد و علاوه بر حوزه های روان شناختی، وارد سایر حوزه های علوم انسانی مانند مدیریت شده و به جرات می توان گفت که شاید علت تحقیقات فزاینده در حوزه معنویت نظاره تاثیر چشمگیر آن در بعد بهبود عملکرد فردی و سازمانی بوده (ساغروانی، 1389) و از طرفی سازمان هایی که به سطح بالاتری از کیفیت خدمات دست یابند، مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت و با نظر به تاثیر انکار ناپذیر کیفیت در حوزه خدمات بهداشت و درمان (رجبی پورمیبدی و همکاران، 1388) و تأثیر پرستاران ، که به عنوان بزرگترین گروه در میان کارکنان بهداشتی درمانی بوده و از دیدگاه قانونی و اخلاقی، پاسخگوی کیفیت مراقبتهای ارائه شده می باشند(بازارگادی و همکاران، 1386)، ارائه مراقبت ها و خدمات با کیفیت مناسب به عنوان یک اولویت در نظام خدمات بهداشتی درمانی به ویژه در زمینه خدمات پرستاری مطرح شده می باشد ، به طوری که در اغلب کشورها درجه بندی و اعتبار بخشی بیمارستان ها، تحت تاثیر مراقبت های پرستاری و کیفیت آن می باشد (نیشابوری و همکاران، 1389). پس با در نظر داشتن مطالب پیشگفت و باتوجه به مطالعات اندکی که دراین زمینه انجام پذیرفته پژوهشگر بر آن گردید، به این سوال اصلی پاسخ دهد که، آیا هوش معنوی برکیفیت ارائه مراقبت ها توسط پرستاران، در بیمارستان های آموزشی و درمانی شهرستان بندرعباس تاثیر دارد ؟

تعداد صفحه : 88

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***