عنوان : طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معاصرسازی بافت ارزشمند تاریخی خیابان مهدیه‌

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه‌ی آموزش عالی روزبهان ساری

غیرانتفاعی-غیرولتی

 پایان نامه برای دریافت درجه ی

 کارشناسی ارشد

رشته‌ی معماری، گرایش معماری

 عنوان

طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد معاصرسازی بافت ارزشمند تاریخی خیابان مهدیه‌ی شهرستان آمل

(نمونه‌ی موردی، خیابان مهدیه‌ی آمل، پل دوازده چشمه تا بنای میربزرگ)

 استاد راهنما

دکتر محمدجواد مهدوی‌نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

انقلاب صنعتی و توسعه‌ی فن آوری حمل و نقل در شهرها باعث گردید تا فضای مرکزی شهر اهمیت و کیفیت خود را به واسطه‌ی عبور سریع وسایل نقلیه موتوری از میان فضای شهری از دست داده و تعامل فیزیکی میان مردم شهر و محیط کالبدی اطرافشان را، نسبت به گذشته ضعیف نموده و کاهش دهد. یکی ازاین بافت‌ها که دستخوش خیابان کشی‌های دوره‌ی پهلوی و بی‌مهری‌های توسعه‌های شتابان اخیر شده می باشد، خیابان مهدیه آمل و خیابان‌ها و محله‌های اطراف آن می‌باشد. در این پژوهش خیابان مهدیه انتخاب و معضلات و نیازهای آن با روش‌های ترکیبی (مانند برداشت میدانی، مطالعه‌ی کتابخانه‌ای و اسناد سازمانی) مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته می باشد. پس از شناسایی و واکاوی داده‌های پژوهش، در راستای رفع ناهنجاری‌ها و تاکید بر رفتارها و نیازهای عابر پیاده به طراحی مجموعه پرداخته گردید.

بر اساس نتایج این پژوهش، مهم‌ترین چالش‌های بافت مذکور را که به بسیاری از نمونه‌های مشابه قابل تعمیم می باشد، در موردها زیر می‌توان بر شمرد:

آسیب‌های ناشی از سواره مدار شدن فضاهای شهری( کمبود پارکینگ، اختلاط حوزه‌های سواره و پیاده) و کاهش چشمگیر سهم شهروندان از فضاهای عمومی، فرسودگی ساختمان ها، کمبود فضاهای سبز، عدم حفاظت از بناهای تاریخی و …. می‌باشد.

مساله‌ی ذکر گردیده منجر به افزایش آشفتگی و آلودگی‌های زیستی و بصری و در نهایت کاهش کیفیت زندگی شهری و فعالیت‌های اجتماعی و انزوای روزافزون ساکنین گردیده می باشد.

 کلید واژگان: بافت تاریخی، فرسودگی، معاصرسازی، پیاده محوری، حس مکان

فهرست مطالب

فصل اول. 1

1-1 اظهار مساله. 2

1-2 اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع. 3

1-3 پرسش‌های پژوهش…. 3

اهداف… 4

1-4-1 اهداف نظری.. 4

1-4-2 اهداف عملی.. 4

1-4 چگونگی جمع آوری داده‌ها 4

فصل دوم. 5

2- مبانی نظری پژوهش…. 6

2-1 تعاریف، اصول و مبانی نظری.. 6

2-1 واژه شناسی.. 6

2-1-1 بهسازی.. 6

2-1-1-1 بازیافت… 6

2-1-1-2 مراقبت… 6

2-1-1-3 طرفداری… 6

2-1-1-4- استحکام پذیری.. 7

2-1-1-5- توان بخشی.. 7

2-1-1-6 – بهبود، سازماندهی و باز آبادانی.. 7

2-1-2  نوسازی.. 7

2-1-2-1 تجدید حیات… 7

2-1-2-2 به روز کردن (انطباق) 8

2-1-2-3 تبدیل (دگرگونی) 8

2-1-2-4 حفاظت… 8

2-1-2-5 نو شدن. 8

2-1-2-6 احیاء. 8

2-1-2-7 تعمیر. 8

2-1-3 بازسازی.. 9

2-1-3-1 تخریب… 9

2-1-3-2 پاک سازی.. 9

2-1-3-3 دوباره سازی.. 9

2-1-4 روش‌های تلفیقی.. 9

2-1-4-1 الگویابی مجدد. 9

2-1-4-2 یکپارچه سازی و وحدت مجدد. 10

2-1-4-3 اظهار متفاوت و موقعیت دوباره یافتن.. 10

2-1-4-4 بازآفرینی.. 10

2-1-4-5 نوزایی.. 10

2-2 مبانی و مفاهیم پایه. 11

2-2 -1 مولفه‌های موثر بر ادراک مکان. 11

2-2 -1-1 هویت… 11

2-2-1-2 شرایط هویت مندی.. 11

2-2-1-3 عدم احراز هویت و تبعات آن. 12

2-2-1-4 فضا 13

2-2-1-5 مکان. 13

2-2-1-6 هویت مکان. 14

2-2 -1-7 نماد یا نشانه (عامل تشخص مکان) 15

2-2 -1-8 حس مکان. 16

2-2 -1-8-1 عوامل تشکیل دهنده‌ی حس مکان. 16

2-2-2 امنیت اجتماعی.. 17

2-2-2-1 نظریه‌های مطرح در زمینه‌ی جرم و ناامنی.. 17

2-2-2-2 عوامل موثر بر بروز ناامنی.. 20

2-2-2-3 راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و ناامنی.. 21

2-2-2-3-1 تقویت عملکردهای طبیعی.. 22

2-2-2-3-2 کنترل دسترسی.. 22

2-2-2-3-3 نظارت طبیعی.. 23

2-2-2-3-4 طرفداری از فعالیت اجتماعی.. 23

2-2-2-3-5 تعمیر و نگهداری.. 23

2-2-3 فرسودگی.. 23

2-2-3-1 انواع فرسودگی.. 24

2-2-3-2 طراحی در بافت کهن شهری.. 25

2-2-3-3 بافت شهری.. 25

2-2-3-4 بافت فرسوده‌ی شهری.. 26

2-2-3-4-1 فرسودگی نسبی.. 27

2-2-3-4-2 فرسودگی کامل.. 27

2-2-3-5 عوامل پیدایش فرسودگی.. 27

2-2-3-5-1 عوامل اقتصادی.. 28

2-2-3-5-2 عوامل اجتماعی.. 28

2-2-3-5-3 عوامل کالبدی.. 29

2-2-3-5-4 عوامل مدیریتی.. 30

2-2-3-5-5 عوامل فرهنگی.. 32

2-2-3-5-6 عوامل ذهنی و روانی.. 32

2-2-3-6 شاخص فرسودگی.. 33

2-2-3-7 محله. 36

2-2-3-7-1 مرکز محله. 36

2-2-3-7-2 سیمای محله. 37

2-2-3-7-3 ظاهر و ریخت شناسی محله. 37

2-2-3-7-3-1 محله‌ی بدون طراحی.. 37

2-2-3-7-3-2 محله‌ی با طراحی قبلی.. 37

2-2-3-7-3-3 مصالح به کار رفته از گذشته. 38

2-2-3-8 طبقه بندی ابنیه واجد ارزش موجود در بافت… 38

2-2-3-8-1 معماری.. 38

2-2-3-8-2 تاریخی.. 38

2-2-3-8-3 مذهبی.. 39

2-2-3-8-4 قدمت… 39

2-2-3-9 حوزه‌ی توزیع فضایی فعالیت‌ها در عناصر تاثیرگذار در بافت    39

2-2-3-9-1 عناصر بازار و تأثیر آن در بافت… 39

2-2-3-9-2 کالبد ریخت شناسی بازار. 41

2-2-3-9-3 تأثیر‌ها و کارکردهای بازار. 43

2-2-3-9-4 فرهنگ بازار. 44

2-2-3-9-5 تحولات تاثیرگذار بر بازارهای معاصر. 47

2-2-3-9-6 بازارها در بافت جدید شهری.. 48

2-2-3-9-7 دیدگاه ها 48

2-2-3-9-7-1 دیدگاه موزه‌ای.. 48

2-2-3-9-7-2 دیدگاه نوسازی.. 49

2-2-3-9-7-3 دیدگاه بینابینی.. 49

جمع بندی.. 50

2-2-4 جلب مشارکت مردمی.. 50

2-2-4-1 ابعاد مشارکت… 51

2-2-4-1-1 اقتصادی.. 51

2-2-4-1-2 اجتماعی- برنامه ریزی.. 51

2-2-5 ابزار جلب مشارکت مردمی.. 53

2-2-5-1 اعتماد سازی.. 54

2-2-5-2 اختیار. 54

2-2-5-3 ترغیب و علاقه مند سازی مردم. 54

2-2-5-4 آگاه سازی.. 54

2-2-6 پیاده محوری.. 55

فصل سوم. 56

مروری بر ادبیات موضوع. 56

3- مروری بر ادبیات موضوع. 56

3-1 توسعه معابر و گسترش خیابان‌ها در ایران. 57

3-2 قوانین و مقررات… 57

3-2-1- تجارب انجام شده در ایران. 58

3-3 نقد کنندگان خیابان کشی‌های جدید. 59

جمع بندی.. 65

3-4 سیاست طراحی در مراکز کهن شهری.. 66

3-4-1 قرن نوزدهم.. 66

3-4-2 نیمه اول قرن بیستم.. 67

3-4-3 نیمه دوم قرن بیستم.. 68

3-5 سیر سیاست‌های ایران در طراحی در مراکز کهن شهری   72

3-5-1 پهلوی اول. 72

3-5-2 پهلوی دوم. 72

3-5-3 پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران. 75

3-5-3-1 روانبخشی (1364-1361) 75

3-5-3-2 طرحهای بهسازی بافتهای شهری (69-66) 75

3-5-3-3 محورهای فرهنگی – تاریخی.. 76

3-5-3-4 طرح تجمیع– نوسازی و بهسازی.. 76

3-5-3-5 بافت‌های فرسوده شهری.. 76

3-5-3-6 قانون نوسازی و عمران شهری.. 77

3-5-3-7 عمران و بهسازی.. 77

3-5-3-8 طرح توانمندسازی سکونت گاههای غیر رسمی   77

فصل چهارم. 80

تجزیه و تحلیل نمونه‌های موردی.. 80

4- تجزیه و تحلیل نمونه‌های موردی.. 80

4-1 لایسستر(فلامکی، منصور، 1384) 81

4-2 استکهلم (فلامکی، منصور، 1384) 82

4-3 خیابان ایستیکال (خطیر، شافعی ؛ 1385) 84

4-4- مرمت بازار شیشه گر خانه، تبریز (زنده دل ؛ 1385) 87

5- استانداردها و ضوابط طراحی(برنامه فیزیکی) 92

5-1- استانداردها و ضوابط طراحی.. 92

5-2 فضاهای موزه. 92

5-3 عرصه بندی موزه. 92

5-3-1 عرصه بندی به اعتبار بازدید کننده. 93

الف: عرصه خصوصی : 93

ب: عرصه عمومی – خصوصی: 93

5-3-2 عرصه بندی به اعتبار عملکرد. 94

5-3-2-1 فضاهای نمایشی و گالریها 94

5-3-2-1-1 نمایشگاه همیشگی.. 94

5-3-2-1-2 نمایشگاه موقت… 94

5-3-1-3 فضاهای اطلاعات و خدمات علمی و هنری.. 95

5-3-1-4 آمفی تئاتر و سالن چند منظوره. 95

5-3-1-5 کتابخانه. 95

5-3-1-6 اتاقهای بحث و مذاکره و کنفرانس…. 95

5-3-1-7 فضاهای نگهداری و مرمت… 96

5-3-1-8  انبار. 96

5-3-1-9 آزمایشگاه‌ها و فضای مرمت… 96

5-3-1-10  فضای عکاسی و لابراتوار. 97

5-3-1-11  فضاهای اداری.. 97

5-3-1-12 فضاهای خدماتی (تجاری-رفاهی) 97

5-4 نمایش آثر. 97

5-4-1 اثرفضا و بازدید. 97

5-4-2 ارتباط فضا و اثر. 98

5-4-3 ارتباط فضا و زمان. 98

5-4-4 ارتباط اثر و مخاطب… 99

5-5 فضاهای نمایش…. 99

5-5-1 ابعاد و اندازه‌ها و اشکال. 99

5-5-2 تناسبات انسانی.. 101

5-5-3 وسایل و فنون نمایش…. 101

5-5-4 تابلو. 101

5-5-5 پانوراما 102

5-5-6 جعبه آینه یا ویترین.. 102

5-5-7 سکو و تکیه گاه. 102

5-5-8 ویدئو پروژکتور. 102

5-5-9 اسلاید. 103

5-6 سیرکولاسیون در موزه. 103

5-6-1 ارتباطات و دسترسی ها 103

5-6-2 سیرکولاسیون فضاهای نمایش…. 103

5-6-3 مسیر بازدید هدایت شده (مدار گردش اجباری) 104

5-6-3-1 طرح زنجیره‌ای.. 105

5-6-3-2 طرح ستاره ای.. 105

5-6-3-3 طرح بادبزنی.. 105

5-6-3-4 مسیر بازدید آزاد (مدار گردش اختیاری) 105

5-7- نور در موزه. 106

5-7-1 نور طبیعی.. 106

5-7-2 نور مصنوعی.. 107

5 -8 امنیت آثار در موزه. 108

5 -8- 1 سرقت و اعمال خرابکارانه. 108

5 -8- 2 آتش سوزی.. 109

5 -8-3 امنیت موزه به هنگام جنگ…. 110

5 -8- 4 محافظت و نگهداری آثار. 110

5-8-5 کنترل نور. 111

5 -8- 6 محیط (رطوبت و حرارت هوا) 111

5 -8- 7 نظارت بر مسائل ناشی از پدیده‌های ارتعاشی.. 112

5-9- مصالح.. 113

فصل ششم.. 114

معرفی و تحلیل بستر طرح.. 114

6- معرفی و تحلیل بستر طرح.. 115

6-1 مازندران (طبرستان) پس از اسلام. 115

6-2 در دوران متاخر. 115

6-3 شناخت کلی شهر و استان. 115

6-3-1 شناخت ویژگی‌های طبیعی شهر آمل.. 115

6-3-1-1 شناخت پارامترهای آب و هوایی شهر. 115

6-3-1-1-1 ارتفاع. 116

6-3-1-1-2 همجواری با دریای مازندران. 116

6-3-1-1-3 موقعیت (عرض) جغرافیایی.. 117

6-3-1-1-4 جریانهای آب و هوایی موثر بر شهر آمل   117

6-3-1-1-4-1 مطالعه جریان پرفشار سیبری.. 117

6-3-1-1-4-2 مطالعه جریان اسکاندیناوی.. 117

6-3-1-1-4-3 مطالعه جریان‌های مدیترانه ای.. 118

6-3-1-1-4-4 مطالعه جریان‌های محلی.. 118

6-3-1-1-5 دما (درجه حرارت) 118

6-3-1-1-6 مطالعه موقعیت خورشید. 118

6-3-1-1-7 مطالعه اندازه بارندگی.. 119

6-3-1-1-8 مطالعه اندازه رطوبت هوا 119

6-3-1-1-9 مطالعه بادهای منطقه. 119

6-3-1-2 شناخت عوارض طبیعی منطقه. 119

6-3-1-3 شناخت عوامل آلوده کننده زیست محیطی شهر  120

6-4-2 شناخت مولفه‌های طراحی شهری (کیفیت محیط) 120

6-4-2-1 عوامل موثر بر شکل گیری منطقه‌ی تاریخی   120

6-4-2-1 عوامل طبیعی.. 120

6-4-2-2 عوامل اقتصادی.. 120

6-4-2-3 عوامل ارتباطی.. 121

6-4-2-4 عوامل دفاعی.. 121

6-5 احداث آمل و وجه تسمیه آن. 121

6-5-1 هسته‌ی اولیه شهر و چگونگی‌ی گسترش آن. 122

6-5-2 سیر تحول فضایی-کالبدی شهر آمل.. 122

6-5-2-1 سیر تحول شهر آمل قبل از اسلام. 122

6-5-2-2 سیر تحول شهر آمل بعد از اسلام تا قاجاریه  123

6-5-2-3 سیر تحول شهر در درون معاصر (پهلوی اول) 124

6-5-2-4 سیر تحول شهر در درون معاصر (پهلوی دوم) 125

6-5-3 خط آسمان. 125

6-5-4 نقشه کاربری اراضی.. 126

6-5-5 نقشه قدمت بناها 126

6-5-6 نقشه تعداد طبقات ساختمان ها 127

6-5-7 نقشه درجه بندی معابر. 127

6-5-8 جدول سوات… 128

6-5-9 گزینه‌های مفهومی.. 129

گزینه شماره 1.. 129

مزایا 129

معایب… 129

گزینه شماره 2.. 130

مزایا 130

معایب… 130

جدول مقایسه و امتیاز دهی گزینه‌های مفهومی.. 132

6-6 حوزه‌های طراحی.. 133

خیابان مهدیه. 133

6-6-1-1 تحلیل نمای اطراف سایت… 133

رسیدن به الگوواره‌ی برای نما 138

6-6-1-2 راهکارهای خیابان مهدیه. 138

6-6-2 گذر. 139

6-6-2-1 راهکارهای طراحی گذر. 139

6-6-3 سیمای جداره ها 142

6-6-4 طراحی مبلمان شهری.. 146

7- مدارک طراحی.. 148

– منابع و مواخذ. 155

1 اظهار مساله

کشور ما ایران، دارای فرهنگ بسیار متنوع و تاریخ کهنی می باشد و یکی از غنی‌ترین کشور‌های جهان از حیث ساخت فضاهای انسانی در بیشترین دوره‌های تاریخی تمدن و فرهنگ بشر و حتی ما قبل تاریخ می باشد. با برقراری ارتباط بین فرهنگ و معماری و شهرسازی، علاوه بر اینکه این آثار گرانبها را ارج مینهیم میتوانیم همانند گذشته، آثار درخشانی را به جامعه‌ی بشری عرضه داریم.

مانند‌ی فضاهای انسانی که محل تعامل اجتماعی و فرهنگی نیز می‌باشد، بافت‌ها و معابر با ارزش تاریخی می باشد که ذهن شهروندان را انباشته از خاطرات جمعی و ذهنیت‌های مشترک راجع به نوع و چگونگی حیات مدنی می‌گردانند. شبکه در هم تنیده این بافت‌ها و معابر که نتیجه سالها کوشش شهروندان برای تداوم حیات شهری می باشد، مملو از خاطرات، دلمشغولی ها، نیازها و مسائل شهروندان بوده و گویای نوع زندگی، طرز فکر، سطح اقتصادی، نوع روابط اجتماعی و سایر اشتراکات ذهنی و عینی شهروندان در مقیاس شهر می‌باشد. از دید عملکردگرایان، معابر فضایی ارتباطی می باشد که جهت دهنده، تقسیم کننده و تقویت کننده ساختار شهر می باشد. آنان که به ادارک محیط اهمیت می‌دهند راه‌ها را مهمترین عامل سازمان یافته در نقشه پرداری ذهنی بشر می‌دانند (lynch 1960). جامعه شناسان شهری حیات و مدنیت یک شهر را در ارتباط با فضاهای باز آن دانسته، جین جیکوبز (1961) در این ارتباط می‌گوید: فکر کردن به شهر یعنی به تصور در آوردن خیابان‌های معابر با برقرای مناسب تبادلات و ارتباطات کالبدی، فضایی و اجتماعی شهر می‌تواند در حیات و سرزندگی فضاهای شهری بیشترین تأثیر را داشته باشد.

خیابان‌ها بیش از آنکه سازنده ساختار کالبدی شهر باشند، بیانگر ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه می‌باشند. به همین خاطر نه می‌توان با دیدگاهی شهودی- هنری به تغییر و تزیین خیابان‌های موجود شهری پرداخت و با تصمیماتی خود محورانه حافظه جمعی را از چهره خیابان زدود و نه می‌توان به بهانه حل مسئله ترافیک سواره، مقام آنرا در حد یک “شریان عبوری” تنزل داد. امروزه تأثیر معابر به عنوان مکانی برای تعاملات اجتماعی، دیداری، برخوردها و صحنه حضور شهروندان شدیداً تضعیف شده می باشد (پاکزاد، 1383، صص 134-133).

نظر به اینکه در شهرستان آمل بافت با ارزش دوره‌ی صفوی توسط خیابان‌هایی که در دوران پهلوی احداث شده‌اند، برش خورده، معابر و خیابان به عنوان مسیری باارزش تاریخی و شایسته برای معاصرسازی و بازپیرایی به حساب می‌آیند. ازین رو در این مجال کوشش بر آن می باشد که با مطالعه بافت و معبر با ارزش تاریخی در شهرستان آمل به عنوان محملی برای تبادل فرهنگ و معماری، به نوبه‌ی خود، گام کوچکی برای بهبود وضعیت موجود بردارم.

1-2 اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع

تا کنون با دید فنی و سواره مداری تحقیقات فراوانی در خصوص ترافیک سواره و مقاوم‌سازی ساختمان‌های بافت‌فرسوده محدوده طراحی انجام گرفته، مرمت بناهای با اهمیت بازار و حواشی آن آغاز شده، اما هیچ‌گاه به صورت جامع با تکیه بر پیاده‌مداری و رفتارشناسی انسانی، مطالعه و طراحی آن صورت نپذیرفته و به مجموعه بافت و ساختار آن به عنوان یک موجود زنده که نقاط و نشانه‌ها و مکان خاطرات گوناگون دربردارد، نگاه نشده می باشد. در این پروژه با تاکید بر مراکز محلی منطبق بر الگوهای بومی و مکان‌خاطرات و حفظ نشان‌های بافتار موجود، به برنامه ریزی و طراحی و بهسازی آن پرداخته می گردد. این پروژه به عنوان یک نمونه و الگوی جدید می‌تواند در طرح‌های احیای بافت فرسوده مورد بهره گیری اجرایی واقع گردد و در سیاست‌گذاری نمونه‌های مشابه نیز راه‌گشا باشد.

همچنین می‌توان با خلق فضا و بازپیرایی بافت ارزشمند تاریخی، جهت ایجاد و بازآفرینی حوزه‌ی عمومی و جلب عموم مردم در جهت تعامل اجتماعی کوشید و با رهایی بخشیدن شهروند متمدن از فضاهای مجازی، بشر امروز را بیش از پیش به تعاملات و برخوردهای اجتماعی در فضاهای عمومی ترغیب نمود.

1-3 پرسش‌های پژوهش

1 -تعریف فضای عمومی؟

2 – اهمیت خیابان به عنوان فضای عمومی چیست؟

3- تعریف بافت باارزش تاریخی؟

4-تعریف بافت فرسوده؟

5- پیشینه مفهوم خیابان چیست؟

6 –خیابان چیست؟

7 –اصول کلی طراحی و بهسازی محیطی بافت‌های باارزش تاریخی؟

8 – خیابان شهری بشر گرای پیاده مدار چیست؟

9- جایگاه معماری به عنوان ایجادکننده‌ی محیطی برای تعامل انسانی (پیش روی فضاهای مجازی) کجاست؟

10 –تاثیر منفی تکنولوژی در برخورد و تعاملات انسانی؟

11- چگونه می‌توان بشر ایرانی را در محیطی با ارزش تاریخی به تعامل انسانی با همنوع خود واداشت (پیش روی جذابیت‌های محیط مجازی) ؟

12–اصول کلی طراحی و بهسازی محیطی خیابان‌های شهری؟

13- تجارب کشورهای دیگر در خصوص معیارهای طراحی خیابان شهری؟

تعداد صفحه : 181

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بازشناسی رابطه‌ی معماری بوم آورد و گردشگری و تأثیر متقابل این دو در مجموعه‌ی اقامتی و گردشگری

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***