متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :  روانشناسی                               

گرایش : عمومی                                                                                                          

عنوان : تأثیر تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سمنان

دانشکده روانشناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی

گرایش عمومی

عنوان

تأثیر تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه

استاد راهنما

دکتر محمود نجفی

 

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                      

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه. 2

1-2- اظهار مسأله. 4

1-3-  اهمیت و ضرورت پژوهش.. 8

1-4- اهداف پژوهش10

1-4-1- هدف اصلی پژوهش10

1-4-2- اهداف فرعی.. 10

1-5-  فرضیه های پژوهش10

1-6-  تعاریف اصطلاحات و واژه ها 11

1-6-1- تعاریف نظری متغیرها 11

1-6- 2- تعاریف عملیاتی متغیرها 11

فصل دوم: پیشینه پژوهش

 

2-1- مقدمه. 14

2-2- شادکامی.. 14

2-3- تعاریف شادکامی.. 15

2-4- اثرات شادکامی.. 17

2-5- دیدگاه های نظری در مورد شادکامی.. 18

2-6- منابع و عوامل مرتبط با شادکامی.. 21

2-6-1- شادکامی و بعد شناختی.. 21

2-6-2- شادکامی و بعد عاطفی.. 25

2-6-3- شادکامی و بعد اجتماعی.. 27

2-6-4- شادکامی و بعد جسمانی.. 29

2-7- تاب آوری.. 30

2-8- تعاریف تاب آوری.. 31

2-9- عوامل مؤثر بر تاب آوری.. 33

2-10- ویژگی های افراد تاب آور. 33

2-11- مدل های تاب آوری.. 35

2-12- چارچوب تاب آوری کامپفر. 40

2-13- تئوری های تبیین تاب آوری.. 42

2-14- خودکارآمدی.. 43

2-15- تعریف خودکارآمدی.. 46

2-16- ابعاد خودکارآمدی ادراک شده. 47

2-17- منابع خودکارآمدی.. 47

2-18- فرآیندهای واسطه خودکارآمدی.. 50

2-19- ظرفیت ها و قابلیت مؤثر در خودکارآمدی.. 54

2-20- تأثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی بر روی باورهای خودکارآمدی.. 57

2-21- تأثیر باورهای خودکارآمدی در انگیزش رفتار و انتخاب اهداف آگاهانه. 57

2-22- امیدواری.. 59

2-23- تعاریف امیدواری.. 61

2-24- نظریه امید. 62

2-25- ابعاد امیدواری از منظر نظریه امیدواری اشنایدر. 63

2-26- تأثیر موانع در پرورش امیدواری.. 65

2-27- اختصار امیدواری.. 67

2-28- پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور. 68

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

3-1- مقدمه. 72

3-2- طرح پژوهش72

3-3- جامعۀ  آماری.. 72

3-4- نمونۀ  آماری.. 72

3-5- روش نمونه گیری و روش اجرا 72

3-6- ابزار پژوهش73

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 74

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

 

4-1- مقدمه. 76

4-2-بخش اول: اطلاعات توصیفی.. 76

4-3- بخش دوم: اطلاعات استنباطی.. 77

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 81

5-2- محدودیت های پژوهش90

5-3- پیشنهادهای پژوهش90

 

منابع

 

منابع فارسی.. 93

منابع لاتین.. 96

فهرست جدول ها

     عنوان                                                                                                                                                                        صفحه

جدول 4-1 توزیع فراروانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت، پایه و رشته تحصیلی…………………………………………….76

  • جدول 4-2 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………….77

جدول 4-3 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………78

جدول 4-4 نتایج تحلیل رگرسیون شادکامی از روی تاب آوری، خودکارآمدی و امید……………………………………..78

جدول5-4  تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون شادکامی از روی آوری، خود کارامدی و  امید………………..

فهرست جدول ها

     عنوان                                                                                                                                                                        صفحه

جدول 4-1 توزیع فراروانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت، پایه و رشته تحصیلی…………………………………………….76

  • جدول 4-2 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………….77

جدول 4-3 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………78

جدول 4-4 نتایج تحلیل رگرسیون شادکامی از روی تاب آوری، خودکارآمدی و امید……………………………………..78

جدول5-4  تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون شادکامی از روی آوری، خود کارامدی و  امید………………..

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گرمسار انجام گرفت. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهرستان گرمسار در سال 1392-93 بود. تعداد 272 دانش آموز (132 پسر و 145 دختر) در پژوهش حاضر شرکت داشتند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه شادکامی آکسفورد، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شوارتز و مقیاس امید اشنایدر بود. داده های پژوهش با نرم افزار SPSS و روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که بین خودکارآمدی با شادکامی (41/0=r)، و تاب آوری با شادکامی(40/0=r)، و امید با شادکامی (38/0=r) و مؤلفه های آن (تفکر عاملی با شادکامی(31/0=r)،  و تفکر راهبردی با شادکامی (30/0=r) ارتباط مثبت و معناداری هست. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر سه متغیر تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری توانستند روی هر رفته 20 درصد از  واریانس شادکامی را به صورت معنادار پیش بینی کنند.

       کلید واژه ها: شادکامی، تاب آوری، خودکارآمدی،  امیدواری.

-1 مقدمه

در سال‌های اخیر با کارهای سلیگمن[1] در روان‌شناسی، جنبشی به نام روان‌شناسی مثبت[2] ایجاد شده می باشد. این گرایش به مطالعه نقاط مثبت و کمالات انسانی و به گونه کلی، ابعاد مثبت وجود آدمی پرداخته و بالتبع می باشد که از نقاط قوت بشر‌ها، به عنوان سپری علیه بیماری‌ها بهره گیری کند (به نقل از، ملتفت[3] و همکاران، 2010). از مفاهیم بنیادی مطرح در جنبش روان‌شناسی مثبت‌نگر، مفهوم شادکامی[4] می باشد که مطالعه علمی آن در سال‌های اخیر، توسط روان‌شناسان آغاز شده می باشد (قمری، 1389)؛ مطالعه بر روی شادکامی در دهه اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته می باشد. یکی از نتایج این توجه، معین شدن علل و عوامل روانشناختی می باشد که توسط خود افراد گزارش می شوند (کاشدان[5]، 2004). با در نظر داشتن این مطالعات، محققان به مطالعه ارتباط بین شادکامی با مجموعه ای از متغیرهای شخصیتی، اقتصادی، اجتماعی، وضعیت بهداشتی و متغیرهای دیگر پرداختند. موضوعات مربوط به شادکامی و چگونگی ادراک و شناخت آن و نیز عوامل موثر بر آن همواره مورد بحث بوده می باشد (ونکی، 1391). سلیگمن (1999) اظهار می کند که طی دهۀ 1980، تعداد چکیده های مقالات روانشناسی دربارۀ رضایت از زندگی، سلامت روان و شادکامی به 780 مقاله رسیده می باشد. گویا که طریقه توجه محققان به دردها و رنج های انسانی، در حال تغییر جهت به سوی رضایت از زندگی و شادکامی می باشد. با وجود این، مطالعات مربوط به شادکامی هنوز در مراحل ابتدایی و اولیه می باشد، به همین دلیل اگرچه مسأله نظام بخشیدن فوری به یک شاخص مربوط به شادکامی می تواند خوش بینانه باشد، اما می توان به تحقیقات گسترده تر دربارۀ این موضوع در میان مدت و نیز بلند مدت توجه نمود و برانگیخته شدن بحث ها و تفکرهای جدیدی در این زمینه را باعث گردید (شیمل[6]، 2009). در گذشته های دور برداشت افراد از شادکامی، مترادف با شانس بود؛ بدین معنی که نیرویی خارجی، شخص را تحت تأثیر قرار داده، او را به انجام کاری وادار می کند. همگام با عصر روشن نگری این باور تا حدود زیادی تغییر نمود. در این عصر عقیده بر این بود که تعقل و مسئولیت شخص به اندازه ای می باشد که او قادر خواهد بود بدون وابستگی به یک حاکم، سرنوشت خود را تعیین کند. پس، مفهوم شادکامی به مفهومی تبدیل گردید که برای همه و در زمان و مکان دست یافتنی بود. این واقعیت که ما می توانیم شاد باشیم، ما آرزو داریم شاد باشیم و ما بایستی شاد باشیم، باعث گردید که شادکامی در جوامع به یک ارزش مبدل گردد و اساس نظام بهزیستی همگانی را در جوامع ما تشکیل دهد (مک ماهون[7]، 2006).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی-عروقی

شادکامی جنبه ای از عواطف انسانی می باشد که دارای جنبه ها و تجلیلات مختلف فردی- اجتماعی، روانی- جسمانی و شناختی- عاطفی می باشد. از آنجا که شادی تأثیر کمی و کیفی زیادی بر زندگی دارد، در فرآیند تحول و توسعه مورد تأکید و توجه قرار گرفته می باشد. هدف از پژوهش های مربوط به شادکامی، مطالعه علل و فرآیندهای مولد آن می باشد، بعضی از علل آن نظیر اوقات فراغت، خلق مثبت و حتی عواملی نظیر شخصیت نیز تا حدودی قابل تغییرند. از سوی دیگر، داشتن شادی و خلق خوب پیامدهای کاربردی و عملی در زندگی و عملکرد شغلی و تحصیلی دارد. شادی فعالیت فرد را بر می انگیزد، بر آگاهی او می افزاید، خلاقیت وی را تقویت می کند و روابط اجتماعی وی را تسهیل می نماید و موجب سلامتی و طول عمر افراد می گردد (وینهوون[8]، 1993). تحقیقات نشان می دهد که شادی صرف نظر از چگونگی کسب آن می تواند سلامتی جسمانی را بهبود بخشد. افرادی که شاد هستند احساس امنیت بیشتری می کنند، آسان تر تصمیم می گیرند، دارای روحیه مشارکتی بیشتری هستند و نسبت به کسانی که با آنها زندگی می کنند، بیشتر احساس رضایت دارند (مایرز[9]، 2002). افزایش شادی فردی و اجتماعی یکی از اهداف و اولویت های بسیاری از سازمان ها بخصوص سازمان آموزش و پرورش می باشد. هدف این سازمان ایجاد شادی و افزایش شادی در دانش آموزان می باشد. شادکامی با بهره وری، رضایت تحصیلی و افزایش عملکرد دانش آموزان ارتباط دارد؛ پس افزایش اندازه شادکامی، نیاز به شناخت عوامل مرتبط با شادکامی دانش آموزان دارد. بر این اساس، هدف این پژوهش شناشایی تأثیر تاب آوری[10]، خودکارآمدی[11] و امیدواری[12] در اندازه شادکامی دانش آموزان می باشد.

1-2 اظهار مسأله

در سال های اخیر با گسترش روانشناسی مثبت نگر[13]، مطالعه شادکامی محور اساسی پژوهش های این حیطه بوده می باشد و مطالعه تجربی شادکامی توسط روان شناسان و جامعه شناسان افزایش یافته می باشد و روان شناسان علاقمند به حیطه روانشناسی مثبت نگر توجه خود را بر منابع بالقوه احساس های مثبت نظیر شادکامی معطوف کرده اند (جوسپ و لینلی[14]، 2004؛ کوهن و پرسمن[15]، 2005). روان شناسان در تعریف شادکامی، به خوشبختی ذهنی تصریح می کنند که یک اصطلاح چتری و دربرگیرندۀ انواع ارزش هایی می باشد که فرد از خود و زندگی اش به اقدام می آورد. این ارزشیابی ها، مورد هایی از قبیل خشنودی از زندگی، هیجان، خلق مثبت، فقدان افسردگی و اضطراب را شامل می گردد و جنبه های مختلف ان نیز به شکل شناخت ها و عواطف نمود می یابد (آسپینوال[16]، 2001؛ داینر[17]، 2002). طبق نظر آرجیل[18] (2003) شادکامی، از سه بخش اساسی عاطفی، شناختی و هیجانی تشکیل شده می باشد. به نظر آنها شادکامی، متضاد با افسردگی نیست اما شرط عدم افسردگی برای شادکامی لازم می باشد. در نظریه های موسوم به هدف نهایی اعتقاد بر این می باشد که شادکامی موقعی بدست می آید که افراد، به اهداف مبتنی بر ارزش ها و نیازهای خود جامۀ اقدام بپوشانند. افرادی که اهداف شان را مهم تر و احتمال موفقیت و رسیدن به آنها را بیشتر در نظر می گیرند، احساس شادکامی و خوشبختی بیشتری خواهند نمود، در حالی که افراد دارای شادکامی اندک، غرض ورزی بیشتری در هدف هایشان احساس می کنند.

یکی از متغیرهایی که تأثیر اساسی در شادکامی بازی می کند، تاب آوری می باشد. تاب آوری مفهومی گسترده می باشد که محققان تعاریف مختلف را از آن عنوان کرده اند که هر کدام به یکی از وجوه آن پرداخته اند. گارمزی و ماستن[19] (1991) به عنوان پیشگامان پژوهش در این حوزه تاب آوری را فرآیند توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز فرد علیرغم شرایط تهدید کننده تعریف کرده اند. راتر (1999) تاب آوری را فرآیندی پویا که تعادل بین عوامل خطرزا و عوامل محافظتی درونی و بیرونی و موجبات رهایی از آثار و رویدادهای ناگوار زندگی را فراهم می آورد توصیف نموده می باشد. اما این نکته مهم می باشد که در این تعاریف، تاب آوری صرفاً مقاومت منفعل در برابر آسیب ها یا شرائط تهدید کننده نیست بلکه فرد تاب آور مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود می باشد. تاب آوری قابلیت فرد در برقراری تعادل زیستی-روانی و روحی پیش روی شرایط مخاطره آمیز می باشد (کانر و دیویدسون[20]، 2003). کامپفر (1999) معتقد می باشد تاب آوری یا بازگشت به تعادل پایه[21] می باشد یا رسیدن به تعادلی بالاتر (در شرایط تهدید کننده) و قاعدتاً بایستی موجبات سازگاری موفق در زندگی را فراهم آورد. تاب آوری به واسطه کاهش هیجان های منفی و افزایش شادکامی، رضایت بیشتر زندگی را در پی دارد و به عنوان منبعی برای تسهیل غلبه بر مصائب، معضلات، مقاومت در برابر استرس و از بین بردن اثرات روانی آنها تعریف شده می باشد (پینکورارت[22]، 2009). در زمینه پیامدهای تاب آوری، شماری از پژوهش ها مانند: لازاروس[23]، 2004 و باسو[24]، 2004، به افزایش سطح شادکامی و رضایت مندی از زندگی و گروهی دیگر از پژوهش ها مانند: هامارات[25] و همکاران 2001، فوروهوالد[26] و همکاران، 2001 و باسو، 2004،  نیز  به تأثیر این متغیر در کاهش معضلات هیجانی و رضایت از زندگی تصریح کرده اند.

 

صفحه : 122

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***