متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

عنوان : نیـــاز اطلاعاتـــی و رفتار اطلاع یابی نمایندگان  دوره نهم مجلس شورای اسلامی ، ازکتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

-1. مقدمه

اهمیت و جایگاه اطلاعات در جامعه امروزی و تأثیر آن در فعالیت های اقتصاد ی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به اندازهای می باشد که بعضی از صاحبنظران، اطلاعات را در ردیف عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه)میدانند. اطلاعات مهمترین ابزار برای انجام هرنوع فعالیتی محسوب میشود و در واقع برای انجام هر کاری آغاز بایستی اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با آن به درستی شناسایی، گردآوری و بعد مراحل اجرای کار آغاز گردد.

افزایش سریع حجم اطلاعات و تخصصی ترشدن علوم، د سترسی کاربران به اطلاعات مناسب را دشوار ساخته می باشد. رشد و گسترش تولید علم باعث شده می باشد تا مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، برای تهیه و تأمین منابع اطلاعاتی مورد نیاز جامعه بهره گیری کننده (مخاطبان)، بهصورت گزینشی اقدام کنند. دانش تخصصی که حاصل اندیشه محققان و پژوهشگران دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی سراسر جهان می باشد؛ در قالب مقاله، گزارش طرحهای تحقیقاتی، کتاب و یا به صورت آنلاین از طریق شبکه های اطلاعاتی در اختیار بهره گیری کنندگان قرار میگیرد. در چنین جامع ها ی (جامعه اطلاعاتی) که همه چیز حول محور اطلاعات میگردد و همه درصدد دسترسی سریع و آسان به اطلاعات هستند، ضروری می باشد که نیازهای اطلاعاتی هر فرد یا جامعه به درستی شناسایی و برای تهیه و تأمین آنها به دقت برنامه ریزی گردد تا از اتلاف وقت، هدر رفت هزینه و انباشت اطلاعات نامرتبط جلوگیری گردد. پس، می توان گفت که نخستین اصل در فرایند اطلاع رسانی، نیازسنجی اطلاعات یا شناسایی دقیق نیازهای اطلاعاتی کاربران می باشد مطالعه نیازهای اطلاعاتی بهره گیری کنند گان یکی از وظایف خطیر متخصصان حوزه کتابداری و اطلاع رسانی میباشد.(بشیری،1385)

اطلاعات یکی از منابع ضروری سیاست گذاری و حفظ امنیت کشور به شمار می رود رساندن اطلاعات صحیح و مؤثق در زمان مناسب به شخص مناسب و درشکل قابل بهره گیری می تواند از اتلاف منابع ، وقت وانجام دوباره کاری بکاهد. (شریعتی، وزیرپورکشمیری، میرحسینی،1391) در این پژوهش به مطالعه و تجزیه تحلیل بررســی نیـــاز اطلاعاتـــی ورفتار اطلاع یابی نمایندگان  دوره نهم مجلس شورای اسلامی، ازکتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی پرداخته شده وامید می باشد نتایج حاصل از آن برای مدیران کتابخانه ها ومرکز پژوهش های مجلس و مسئولان مرتبط در ارائه خدمات و تأمین منابع مورد نیاز نمایندگان راه گشا باشد.

 

1-2.اظهار مسئله

نیازاطلاعاتی،نتیجه ظهورمشکل دریک موقعیت خاص،ویاتحت تأثیرعوامل اقتصادی،سیاسی ومحیطی ونیزمرحله تبدیل اطلاعات به دانش ویابرای حل مسئله دردوره خاص زمانی وهنگام ناهمگونی دروضعیت علمی افراداست وبرای پرکردن خلأ‌های اطلاعاتی می باشد که فرد با انجام کارتحقیقاتی به تعالی فکربه آن نیازدارد.این موتورمحرک اولیه برای فرایندبرنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری لازم می باشد.کوشش برای رفع نیازو یافتن اطلاعات برای ارضای آن ضروری می باشد،نیاز اطلاعاتی باخدمات اطلاع‌رسانی بر آورده می گردد؛ (عینی ،1384،ص11).

اگرچه اطلاع یابی فطرت بشر می باشد.اما شیوه هاونوع کوشش فردبرای رفع نیازاطلاعاتی بستگی به اندازه توان علمی، شناخت منابع و تجربیات وی درزمینه دانش اطلاع یابی دارد.تامین نیازاطلاعاتی مستلزم وجودعوامل وامکاناتی می باشد که به راحتی بتوان اطلاعات مورد نیازکاربران رادردسترس آنان قراردادوازقبل بایدمشخص ومعین گردد.مشخص کردن هدف،روش،ابزارهای جستجو،نوع اطلاعات جمله عواملی می باشد که می تواند شیوه دسترسی به اطلاعات راتسهیل نماید. (میرحسینی ؛ زارعی ،1382)

ظهورفناوریهای مهم اطلاعاتی وبروزتحولات بنیادین درچرخه سنتی اطلاعات،بسترهای جدیدی جهت تولیدواستفاده ازاطلاعات پدیدآورده که این امرخودباعث تغییرذایقه مخاطبان واستفاده کنندگان کتابخانه هاومراکزاطلاع رسانی شده می باشد(پروینی؛جلالی دیزجی،1389)

مجلس شورای اسلامی به خاطرجایگاه حاکمیتی که ازآن برخورداراست حساسیت خاصی درجامعه اسلامی ما دارد ،جایگاه تقنینی ونظارتی مجلس شورای اسلامی، این اقتضای ضروری رابرای آن ایجاد می ‌کند که به اطلاعات وسیعی دسترسی داشته باشدتابتواند به اختیارات و وظایف خودعمل نماید،یکی ازمهمترین وظایف مجلس شورای اسلامی پژوهش وتفحص می باشد که گستره آن بسیاروسیع می باشد وتقریباتمام بخش های حاکمیت راجزءدرموارداستثناءمحدودشامل می باشد که ا لبته به خاطر موضوع استقلال ویاتفکیک قوامسأله ای بروزمی کندکه تاچه حدمجلس میتوانددربدست آوردن این اطلاعات،پیش برودودرنتیجه تاچه حدمی تواندبراساس این اطلاعات،اعمال نظارت کند،وهنگامیکه مجلس نهم رامواجه باتغییرات عظیم اجرایی درسطح بالای نظام ومواجهه بادودولت کاملامتفاوت می بینیم مسأله موردبحث،بیشترخودرا نشان میدهد. مجلس نهم باتوجه به تغییراجرایی ومسائلی که دردولت پیشین با آن مواجه بوده می باشد،بیشتربایداشراف خودرابرمسائل حاکمیتی ونظارتی اثبات نمایدواین امرنیازبه اطلاعات وسیع داردکه چارچوب آن را قانون و حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص کرده می باشد اما لازم می باشد به گونه ای اقدام شودکه به بدنه نظام صدمه ای واردنشود.ازسویی نظام جمهوری اسلامی ایران به جهت گرایش های ایدئوژیک اسلامی ناب واعتقادبه ارزشهای اصیل الهی واسلامی واستقامت درمسیررسیدن به اهداف تمدن بزرگ اسلامی مواجه با هجمه های همه جانبه،سیاسی، اقتصادی وفرهنگی جامعه بین المللی اعم ازسازمانها وکشورهااست،وچون مجلس شورای اسلامی درجایگاه تقنین،لازم می باشد جهت حفظ نظام اسلامی که به فرموده امام راحل رضوان الله علیه ازاوجب واجبات می باشد، تمام کوشش،توان واستعدادخودرا ابکارگیردتاقوانین مؤثروکارآمد تصویب نمایدکه لازمه آن کوشش درجهت کسب اطلاع ازوضعیت موجوداقتصادی وسیاسی جامعه اسلامی ایران وتوطئه هاونقشه های بیگانگان دربه هم ریختن وضعیت فرهنگی،اعتقادی،اقتصادی وسیاسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به تعبیرروایت من نام لم ینم عنه:«کسی که خواب می باشد دیگران بیدارند»لذابیداری نمایندگان به رصداطلاعات داخلی وخارجی می باشد و نتیجه این بیداری اشراف برمسائل داخلی وبین المللی می باشد ودرنهایت انجام بهینه وظایف تقنینی ونظارتی توسط مجلس شورای اسلامی می باشد. مسأله این می باشد که نمایندگان مجلس درراستای انجام وظایف سنگین خودتاچه حدبایددرکسب اطلاعات ملی وبین المللی مایه بگذارندتا درقبال مسئوولیت نمایندگی مردم جامعه اسلامی پاسخگو باشند.باتوجه به شرایط کنونی دنیا ،کشورما درحال تحول می باشد ودنیای غرب نمی خواهد انقلاب اسلامی به اهداف خودبرسدوخطر اشاعه ایدئولژی وتفکر اسلام انقلابی رادرجهان درک نموده وسعی درتوقف آن دارد،پس کشورما را درمحاصره اقتصادی قرارداده می باشد درچنین شرایط مسئوایت نمایندگان مجلس ما جهت وضع قوانین اقتصادی ،سیاسی واجتماعی بایستی اشراف کامل از اوضاع جهان وتصیماتی که سیاستمداران دنیای استعماری برعلیه نظام جمهوری اسلامی ما می گیرندداشته باشند.با درنظر گرفتن اینکه کلیه رسانه های بین المللی دراختیارکشورهای غربی علی الخصوص اسرائیل وامریکااست،نمایندگان بایدآنقدردقت نمایندکه در هنگام اخذاطلاعات ازطریق رسانه های بین المللی واینترنت وسایرمنابع اطلاعاتی، اطلاعاتی رااستخراج نما یند که بتواند به آنان درهنگام تصمیم گیری کمک نماید.کسب اطلاعات جامع بستگی به عواملی داردکه دررفتاراطلاع یابی نمایندگان مجلس موثراست ودراین پژوهش به آن پرداخته می گردد.آنگاه با إرائه پیشنهاداتی موثردرجهت شناسایی خلاءهاوکاستی های احتمالی وباتسریع وتسهیل درامراطلاع رسانی وبا پیش بینی جهت بهینه سازی خدمات اطلاعاتی مراکز اطلاع رسانی وکتابخانه ها بتوان رهگشای دست اندرکاران کتابخانه ها مراکز اطلاع رسانی مجلس شدوبه نیازهای اطلاعاتی نمایندگان دوره نهم مجلس پاسخ گفت. (میرجود،1382).

1-3.فایده و اهمیت پژوهش

با در نظر داشتن تأثیر مهم مجلس شورای اسلامی در نظام اسلامی ونقش حقیقی در اداره و هدایت کشور و درست ایفاء کردن این تأثیر تاثیر عمیق و تعیین کننده ای در سرنوشت و مسیر و جهت گیری های اصلی کشور به جای می گذارد. ومجلس، بایستی پاسخگوی رای اعتمادی که بر اعضای دولت می دهند باشند. شناخت نیازهای اطلاعاتی این جامعه و ایجاد شرایط مناسب جهت رفع نیازهای آنان دراین پژوهش انجام گردد،بدین علت می باشد که تاکنون درسطح ایران ،با همه گستردگی، باتوجه شرایط سیاسی واقتصادی زمان وآگاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازآخرین اطلاعات ازاوضاع سیاسی واقتصادی ایران جهت تصمیم گیری درارائه طرح وتصویب قوانین مطابق با نیازروز به جزیک مورددرگذشته پژوهش دیگری درزمینه شناسایی نیازاطلاعاتی ورفتاراطلاع یابی نمایند گان مجلس صورت نگرفته می باشد . لذاضرورت داردکه به این امرپرداخته گردد، تاچنانچه درروند اطلاع یابی نمایندگان اگر کاستی هایی وجوددارد شناسایی ومسئولان مربوطه بتواننددر جهت رفع آن اقدام نمایند.(والی لدینی،1388)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : مقایسه کیفیت رابطه، رضایت زناشویی و شادمانی در زنان شاغل و خانه دار

پس مجلس در نظام مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی می باشد.«تسهیل در ارایه‌ی خدمات پژوهشی»، با بهره گیری از فضای مجازی تحولی عمده در فعالیت‌های کتابخانه مجلس به وجود آورده و موجی از امید را در نسل جوان دانشجو بر انگیخته می باشد. فایده اولیه و کوتاه مدت فعالیت‌های کتابخانه مجلس «کمتر شدن دغدغه و نگرانی محققان جوان و قشر تحصیل کرده دانشگاه ازمسأله دسترسی به منابع اصلی»، «صرفه جویی در وقت و هزینه‌ها»، « پایین آمدن قابل توجه هزینه پژوهش» و «به وجود آمدن فرصت‌های کافی در جهت بهره‌گیری از توانمندی‌های تحلیلی دانشجویان و محققان» می باشد والبته تأثیر درازمدت آن را می‌توان در«بالارفتن کیفیت تحقیقات حوزه مرتبط با اسناد ومدارک تاریخی وآرشیوی» درآینده تصور نمود.(کتابخانه وموزه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،1393)

1-4.اهداف پژوهش

مقدمه

پژوهشگردرپژوهش فرضیه یا اهدافی راصورت بندی کرده وعلاقه مند می باشد که آنها را آزمون کند. بدین ترتیب برای این اقدام،بایستی اطلاعاتی را جمع آوری کند. لازم می باشد جامعه آماری به دقت تعریف، روش تعیین گروه تمونه آماری وحجم نمونه آماری و روش تعیین آن، ابزارهای اندازه گیری به ویژه ویژگی ها وشواهد مربوط به روایی،اعتبار ابزار طرح پژوهش و روش های آماری تجزیه تحلیل داده ها بایستی به وضوح تبیین داده گردد.(خورشیدی،قزوینی،1381)

1-. روش پژوهش و اعتبار آن

هر قدرپژوهش پیشرفته ترو مستحکم تر باشد، به همان اندازه برمیزان دقت،هزینه و سایر منابعی که احتمالاً بایستی مصرف گردد. از این رو برای هر تصمیمی که درمورد پژوهش می گیریم ماهیت مطالعه پژوهش ممکن می باشد اکتشافی یا توصیفی باشد یا در عین حال یرای آزمون فرضیه ها به اجرا درآید.سرشت مطالعه به سطوح دانش در قلمروپژوهش مورد نظر بستگی دارد. اعتبار یا اعتماد پذیری ابزار اندازه پایایی و سازگاری آن رادراندازه گیری یک مفهوم نشان می دهد وبرای ارزیابی ابزارمفید می باشد. (سکاران،1381)

روش پژوهش : روش پژوهش پیمایشی – توصیفی تحلیلی واز نوع کاربردی می باشد روش پژوهش پیمایشی تحلیلی وقتی محقق در پی مطالعه ویژگی های افراد یک جامعه باشدیا بخواهد نظریک جامعه آماری در خصوص  پدیده فرد یا عقیده ای را مشخص کندازروش پیمایشی بهره گیری می کند. این روش برای شناخت صفات،ویژگی ها،عقاید،توجه ها،رفتارهای یک جامعه مناسب می باشد وچون ماهیت داده های این پژوهش کمی می باشد وبرای نتیجه گیری به محاسبات آماری نیاز داردبه آن پیمایشی تحلیلی گفته می گردد.

3-2. جامعه آماری

عبارت می باشد از مجموعه کامل اندازه‌های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی، در مورد گردآورده کامل واحدها، که می‌خواهیم استنباط ‌هایی راجع به آن انجام دهیم. مقصود از اقدام گردآوردن داده‌ها، استخراج نتایج درمورد جامعه می‌باشد. یا به اظهار ساده‌تر، در هر مطالعه آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می‌نامند. (دلاو،1385) جامعه آماری پژوهش حاضربه تعداد 290 نفر از نمایندگان مجلس می باشند.

3-3. نمونه گیری آماری

نمونه عبارتست از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت،یک گروه یا جامعه بزرگتر انتخاب می گردد، بطوریکه این مجموعه معّرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت،گروه یا جامعه بزرگتر باشد. نمونه می نامند: بطوریکه در گزینش نمونه رعایت نکات زیر ضروری می باشد: (نادری،نراقی،1380)

1-نمونه بایستی با در نظر داشتن اهداف پژوهش انتخاب گردد.

2-در گزینش نمونه رعایت انصاف و عدم اِعمال غرض شرط اساسی می باشد.

3-عوامل مؤثردر تعیین حجم یا اندازه نمونه مورد توجه قرار گیرد.

-4. حجم نمونه گیری

حجم نمونه از روی نوع مطالعات پژوهشی به دست می آید و برای تعیین حجم نمونه هر مطالعه پژوهشی، فرمول خاصی هست . اما آن چیز که در تعیین حجم نمونه مهم می باشد، آن می باشد که نمونه یک نقطه بهینه دارد، و آن از طریق فرمول های آماری براساس نوع مطالعه پژوهش به دست خواهد آمد.(خورشیدی،قریشی،1381)

بایدنمونه گرفته گردد وبعد نوشته گردد

 

3-5. روش و ابزار گردآوری اطلاعات

پژوهش علمی امری می باشد تجربی ،لذاباید دارای مرجعی در دنیای واقعیت ها باشد. دردنیای علم هر گونه عقیده ذهنی بایستی دربرابرواقعیت عینی قرار گیرد و به اظهار دیگر به گونه تجربی آزموده گردد. گرداوری داده ها،پژوهش را به عنوان یک فرایند تجربی مشخص می سازد. نتیجه پژوهش علمی یک قانون تجربی می باشد که نشان دهنده ارتباط ثابت رویدادها با یکدیگر می باشد . در تحقیقات کتابداری،گرداوری اطلاعات از طریق چهار روش نظاره و آزمایش،پرسشنامه،مصاحبه و نظاره اسنادی انجام می پذیرد. هر یک از این روش ها به خصوصیات موضوع مورد مطالعه و طرح تحقیقی انتخابی بستگی دارد.(خورشیدی،قریشی،1381)

در این پژوهش چگونگی اجرای ابزارو گرداوری اطلاعات پرسشنامه ای و ابزار پژوهش از نوع محقق ساخته می باشد و به صورت روایی و سنجش و نظر اساتید درست شده می باشد.

وروش پژوهش پیمایشی ،توصیفی – تحلیلی واز نوع کاربردی می باشد و شامل 23 سؤال که از سؤالات بسته و در بعضی موردها ازخیلی زیاد و تا خیلی کم بهره گیری شده می باشد.

3-5-1. اعتبار و پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات

روایی تعیین می کند ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه می گیرد و اعتبار معین می کند یک ابزار اندازه گیری تا چه اندازه سازگاری مفهوم مورد نظر را اندازه می گیرد. روایی و اعتبار مُهر تأ ییدی هستند بر استحکام علمی یک مطالعه پژوهشی .

پایایی : توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان علیرغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخگویان حاکی از پایداری آن و تغییر پذیری اندک آن می باشد. این توانایی گویای برازش ابزار می باشد زیرا که هر زمان اندازه گیری صورت  گیرد نتایج پایدار به دست می آید.(سکاران،1381)

ابزار پژوهش پرسش نامه ازنوع محقق ساخته  روایی وپایایی  از طریق ارسال پرسشنامه برای چند نظریه پرداز روایی  ارسال شده می باشد.

3-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل به مقصود تنظیم و اختصار کردن داده ها به صورت اطلاعاتی روشن،خوانا،مستدل و تفسیر پذیربه کار رود، به گونه ای که بتوان روابط موجوددر مسائل پژوهشی را کشف،مطالعه،آزمون نمود. (خورشیدی،قریشی،1381)

برای تجزیه تحلیل داده هااز نرم افزار SPSS و آزمون آماری خی دو،آزمون T بهره گیری شده می باشد.

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***