دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده فنی و مهندسی، گروه برق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق (M.Sc)

گرایش: الکترونیک

 

عنوان:

کاهش جریان نشتی در گیت قابل برنامه ریزی میدانی

 

استاد راهنما:

دکتر مهران ابدالی

 

استاد مشاور:

دکتر آرش عزیزی مزرعه

 

پاییز 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب
عنوان                                                  شماره صفحه
چکیده. 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه. 3
1-2- اظهار مساله. 6
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش. 7
1-4- اهداف پژوهش. 8
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1- معرفی گیت قابل برنامه ریزی میدانی FPGA.. 10
2-2- معرفی حافظه ها شامل SRAM  و DRAM… 11
2-3- ساختار داخلی سلول حافظه. 13
2-3-1 سلول حافظه 6 ترانزیستوری پایه. 13
2-3-2 نوشتن داده در سلول. 14
2-3-3 نگهداری داده در سلول. 16
2-3-4 خواندن داده از سلول. 17
2-4- معرفی حاشیه نویز ایستای خواندن و جریان سلول. 18
2-5- سلول بهبود یافته. 20
2-5-1 نوشتن در سلول جدید. 21
2-5-2 نگهداری داده در سلول جدید. 24
2-5-3 خواندن داده از سلول جدید. 26
2-6- مطالعه سلول جدید ارائه شده از دیدگاه تاخیر در خواندن و نوشتن   26
2-6-1 تأخیر نوشتن در سلول. 26
2-6-2 تاخیر خواندن داده از سلول. 30
2-7- مطالعه جریان نشتی در سلول حافظه. 33
2-8- مطالعه بعضی سلول های ارائه شده. 35
2-8-1 سلول با نشتی پایین و آگاه به صفر. 39
2-8-2 سلول SRAM سخت شده نسبت به صفر. 39
2-9- مطالعه سلول بهبودیافته. 43
2-10- مطالعه چالش جریان نشتی. 55
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
3-1- شبیه سازی سلول 6 ترانزیستوری پایه. 65
3-2- شبیه سازی سلول پایه در لحظه 2.5 میکروثانیه. 71
3-3- شبیه سازی سلول بهبود یافته. 73
3-4- شبیه سازی سلول بهبود یافته در زمان 2.5 میکروثانیه. 78
3-5- شبیه سازی سلول نهایی. 80
3-6- شبیه سازی سلول نهایی در لحظه 2.5 میکروثانیه. 82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقایسه و مطالعه داده ها و نتایج حاصل از شبیه سازی. 87
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری. 91
5-2- پیشنهادات. 92
منابع و ماخذ. 93
فهرست منابع فارسی. 93
فهرست منابع انگلیسی. 94
چکیده انگلیسی. 96
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                  شماره صفحه
جدول 3-1: ترانزیستورها سلول 6 ترانزیستوری پایه شامل نوع و ابعاد آن ها. 65
جدول 3-2: مشخصات پالس اعمال شده به ورودی های Bite-line و Word-line  66
جدول 3-3: ولتاژ گره های مدار در لحظه شروع به کار مدار. 66
جدول 3-4: ظرفیت خازنی گره های اصلی مدار سلول پایه. 67
جدول 3-5: مشخصات توان مصرفی ولتاژ و جریان منابع تغذیه مدار   67
جدول 3-6: نواحی کار ترانزیستورها درلحظه شروع به کار مدار   68
جدول 3-7: ظرفیت خازنی ترانزیستورها. 68
جدول 3-8: نقاط کار ترانزیستورها. 68
جدول 3-9: ولتاژ گره های  مدار در لحظه 2.5  میکروثانیه. 71
جدول 3-10: ظرفیت خازنی گره های اصلی مدار سلول پایه  در زمان 2.5 میکروثانیه. 71
جدول 3-11: توان مصرفی ولتاژ و جریان منابع تغذیه مدار در زمان 2.5 میکروثانیه. 71
جدول 3-12: نواحی کار ترانزیستورها درلحظه 2.5 میکروثانیه. 72
جدول 3-13: نقاط کار ترانزیستورها در زمان 2.5 میکروثانیه. 72
جدول 3-14: مشخصات پالس های اعمال شده به ورودی های مدار. 73
جدول 3-15: ولتاژ گره های مدار در لحظه شروع به کار. 74
جدول 3-16: ظرفیت خازنی گره های اصلی مدار سلول بهبود یافته در لحظه شروع به کار. 74
جدول 3-17: توان مصرفی ولتاژ و جریان منابع تغذیه مدار در لحظه شروع کار مدار. 74
جدول 3-18: نقاط کار ترانزیستورها در لحظه شروع به کار. 74
جدول3-19: نواحی کار ترانزیستورها درلحظه شروع به کار مدار   74
جدول 3-20: ولتاژ گره های مدار در لحظه 2.5 میکروثانیه. 78
جدول 3-21: ظرفیت خازنی گره های اصلی مدار سلول بهبود یافته در لحظه 2.5 میکروثانیه. 78
جدول 3-22: توان مصرفی ولتاژ و جریان منابع تغذیه مدار در لحظه 2.5 میکروثانیه. 78
جدول 3-23: نواحی کار ترانزیستورها درلحظه 2.5 میکروثانیه. 78
جدول 3-24: نقاط کار ترانزیستورها در لحظه 2.5 میکروثانیه. 79
جدول 3-25: ولتاژ گره های مدار در لحظه شروع به کار مدار. 80
جدول 3-26: ظرفیت خازنی گره های اصلی مدار سلول بهبود یافته در لحظه شروع به کار مدار. 81
جدول 3-27: توان مصرفی ولتاژ و جریان منابع تغذیه مدار در لحظه شروع به کار مدار. 81
جدول 3-28: نواحی کار ترانزیستورها درلحظه شروع به کار مدار   81
جدول 3-29: نقاط کار ترانزیستورها در لحظه شروع به کار مدار   81
جدول 3-30: ولتاژ گره های مدار در لحظه 2.5 میکروثانیه. 82
جدول 3-31: ظرفیت خازنی گره های اصلی مدار سلول بهبود یافته در لحظه 2.5 میکروثانیه. 82
جدول 3-32: توان مصرفی ولتاژ و جریان منابع تغذیه مدار در لحظه 2.5 میکروثانیه. 82
جدول 3-33: نواحی کار ترانزیستورها درلحظه  2.5 میکروثانیه   83
جدول 3-34: نقاط کار ترانزیستورها در لحظه 2.5  میکروثانیه. 83
جدول 3-35: مقایسه جریان نشتی ترانزیستور شماره 2 در سلول بهبود یافته و سلول نهایی در زمان نگهداری داده 2.5 میکروثانیه. 87
جدول 3-36: مقایسه توان مصرفی تغذیه درسلول بهبود یافته و نهایی در زمان نگهداری داده در سلول 2.5 میکروثانیه. 87
فهرست شکل ها
عنوان                                                  شماره صفحه
شکل 1-1: سوئیچ های مسیریابی. 3
شکل 1-2: جداول صحت. 4
شکل 1-3: مالتی پلکسر چهار ورودی. 4
شکل 1-4: سلول های حافظه مشخص کننده ورودی ها. 5
شکل 1-5: سلول عملیات خواندن نوشتن و ذخیره سازی داده های دودویی جهت برنامه ریزی تراشه گیت قابل برنامه ریزی میدانی. 6
شکل 2-1: نمونه ای از حافظه ها و ابعاد آن ها. 11
شکل 2-2: بلوک دیاگرام یک FPGA. 12
شکل 2-3: معکوس کننده. 14
شکل 2-4: قسمت ها و اجزای تشکیل دهنده سلول 6 ترانزیستوری پایه   15
شکل 2-5: مسیر ورود داده به سلول و فیدبک مثبت نگهداری داده در سلول   16
شکل 2-6: مسیر جریان سلول 6 ترانزیستوری پایه. 18
شکل 2-7: مقایسه حاشیه نویز ایستای خواندن در سلول مطلوب و نا مطلوب   19
شکل 2-8: شماتیک مداری سلول بهبود یافته. 21
شکل 2-9: مراحل خواندن و بارگذاری داده 1 از ورودی و ذخیره در سلول   22
شکل 2-10: مراحل خواندن و بارگذاری داده 0 از ورودی و ذخیره در سلول   23
شکل 2-11 مسیر حلقه فیدبک مثبتی که داده 1 را در سلول نگهداری می کند. 23
شکل 2-12: شکل موج سیکل نوشتن داده در سلول. 24
شکل 2-13: جریان های نشتی سلول جدید در حالت نگهداری داده صفر در سلول. 25
شکل 2-14: خازن های پارازیتی ترانزیستور ها در گره ST. 27
شکل 2-15: خازن CST که مجموع خازن های متصل به گرهST  می باشد   30
شکل2-16: مدار معادل سلول در زمان خواندن داده 1. 31
شکل 2-17: مقایسه متوسط جریان نشتی در سلول پایه و سلول جدید   34
شکل 2-18: مقایسه متوسط جریان نشتی با کاهش ولتاژVDD و بدون کاهش ولتاژ VDD در سلول جدید. 34
شکل 2-19: مشخص کردن مسیر جریان نشتی در سلول در حالتی که داده 1 در سلول جدید ذخیره شده. 35
شکل 2-20: مقایسه ابعاد در طراحیlayout  سلول حافظه 6 ترانزیستوری پایه و سلول ارائه شده جدید. 36
شکل2-21: طرح layout مربوط به سلول حافظه آگاه به صفر با جریان نشتی کم. 39
شکل 2-22: طراحی layout مربوط به سلول سخت شده نسبت به صفر پایه   41
شکل 2-23: طراحی layout مربوط به سلول سخت شده بهبود یافته. 41
شکل 2-24 طراحی مربوط به layout سلول سخت شده سلول سخت شده به گونه کامل نسخه کامل شده. 42
شکل 2-25: طراحی مربوط به layout سلول سخت شده به گونه کامل. 43
شکل 2-26: شماتیک مداری سلول جدید. 44
شکل 2-27: ذخیره ماندن داده 1 منطقی در سلول. 46
شکل 2-28: ذخیره ماندن داده 0 منطقی درسلول. 47
شکل2-29: مسیر حلقه های فیدبک نگهدارنده داده 0 و 1 در سلول   48
شکل 2-30: حالت اولیه سلول که داده صفر در سلول ذخیره شده و آماده تغییر داده به صفر از طریق مسیر های مشخص شده. 51
شکل2-31: تغییر حالت داده صفر منطقی در سلول به یک و تغییر وضعیت ترانزیستورها. 51
شکل2-32: حالت اولیه سلول که داده یک در آن ذخیره شده و آماده تغییر داده به صفر از طریق مسیر های مشخص شده. 53
شکل 2-33: تغییر حالت داده یک منطقی در سلول به صفر و تغییر وضعیت ترانزیستورها. 54
شکل2-34: ارتباط جریان نشتی و پشته کردن ترانزیستورها به شکل سری   56
شکل 2-35: پشته کردن ترانزیستورها در سلول جدید. 57
شکل 2-36: چگونگی قرارگیری سلول حافظه جدید در معماری سوییچ مسیریابی   58
شکل 2-37: چگونگی قرارگیری سلول حافظه جدید در معماری جدول جستجو ، برگرفته از مرجع. 59
شکل 3-1: طریقه انجام شبیه سازی و بدست آوردن خروجی و مطالعه شرایط برای مقایسه. 64
شکل 3-2: شماتیک مداری سلول 6 ترانزیستوری پایه. 65
شکل 3-3: خروجی گره Bite-line  که به عنوان ورودی به مدار اعمال شده   69
شکل 3-4: خروجی گره Word-line  که به عنوان ورودی به ترانزیستورهای فعال کننده اعمال     می گردد. 69
شکل 3-5: ولتاژ گره ST در طول پالس های اعمال شده به مدار از طریق ورودی. 70
شکل 3-6: ولتاژ گره STB در طول پالس های اعمال شده به مدار از طریق ورودی. 70
شکل 3-7: شماتیک مداری سلول بهبود یافته ارائه شده. 73
شکل3-8: خروجی گره Bite-line  که به عنوان ورودی به مدار اعمال شده   76
شکل 3-9: خروجی گره Word-line  که به عنوان ورودی به ترانزیستورهای فعال کننده اعمال      می گردد. 76
شکل 3-10: ولتاژ گره ST در طول پالس های اعمال شده به مدار از طریق ورودی در سلول جدید. 77
شکل 3-11: ولتاژ گره STB در طول پالس های اعمال شده به مدار از طریق ورودی در سلول جدید. 77
شکل 3-12: شماتیک مداری سلول نهایی و چگونگی قرار گرفتن ترانزیستورهای پشته شده به شکل سری. 80
شکل3-13: خروجی گره Bite-line  که به عنوان ورودی به مدار اعمال شده   84
شکل 3-14: خروجی گره Word-line  که به عنوان ورودی به ترانزیستورهای فعال کننده اعمال می گردد. 84
شکل 3-15: ولتاژ گره ST در طول پالس های اعمال شده به مدار از طریق ورودی در سلول جدید. 85
شکل 3-16: ولتاژ گره STB در طول پالس های اعمال شده به مدار از طریق ورودی در سلول جدید. 85
شکل 3-17: مسیر جریان نشتی در هنگام ذخیره سازی داده در زمان 2.5 میکروثانیه درسلول بهبود یافته و سلول نهایی. 89
فهرست نمودارها
عنوان                                                  شماره صفحه
نمودار 5-1: مقایسه توان مصرفی تغذیه سلول نهایی و بهبودیافته درزمان نگهداری داده در سلول 2.5 میکروثانیه. 88
نمودار 5-2 مقایسه جریان نشتی ترانزیستور شماره 2 در سلول بهبود یافته و سلول نهایی در زمان نگهداری داده در سلول 2.5 میکروثانیه   88

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق کنترل:تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر روی شبکه‌های صنعتی به منظور پیادهسازی حلقه‌های کنترل گسترده با انعطاف پذیری بالا

چکیده

در پژوهش که پیشرو داریم بر آنیم تا با در نظر داشتن نیاز روزافزون به بهره گیری و بهره گیری از مدارهای الکترونیکی دیجیتال و نیاز به بهینه سازی جهت بهبود عملکرد که شامل مصرف توان کمتر، سرعت بالاتر، اشغال فضای کمتر و عملکرد بهتر می باشد با ایجاد تغییراتی در یکی از قسمت های یک ابزار بسیارکاربردی و مفید در طراحی و پیاده سازی مدارهای دیجیتال یعنی گیت قابل برنامه ریزی میدانی سبب بهبود عملکرد این ابزار شویم. در این پژوهش باتوجه به این نکته که عمده مصرف توان این ابزار در سلول های حافظه صرف می گردد و در نظر داشتن این نکته که بخش عمده ساختمان اجزای تشکیل دهنده تراشه شامل بلوک های منطقی قابل پیکربندی که خود شامل سوییچ های مسیریابی و جداول جستجو می باشند که حجم زیادی از این قسمت ها را سلول های حافظه تشکیل می دهند و باتوجه به این نکته که بخش عمده اتلاف توان را جریان نشتی ترانزیستورهای سلول حافظه در زمان بیکاری ایجاد میکنند با کاهش این جریان نشتی سبب کاهش توان مصرفی ایستا در سلول حافظه و در نهایت کل تراشه گیت قابل برنامه ریزی میدانی شویم و با کاهش مصرف توان دراین ابزار سبب بهبود عملکرد آن شویم.
 
کلمات کلیدی: آرایه گیت قابل برنامه ریزی میدانی، بلوک منطقی قابل پیکربندی، سوییچ مسیریابی، جدول جستجو، سلول حافظه، جریان نشتی

مقدمه

کاهش ابعاد مدارات دیجیتال و ترانزیستورها یکی از چالش های امروزه در طراحی و ساخت مدارات مجتمع می باشد که با در نظر داشتن نیاز روزافزون به بهره گیری از مدراهای مجتمع این چالش، کاهش ابعاد همراه با عوامل ناخواسته از قبیل افزایش جریان نشتی در ساختمان و معماری این مدارها می باشد. با در نظر داشتن این نکته که یکی از ابزارهای مورد بهره گیری در ساخت و طراحی سیستم­های دیجیتال گیت قابل برنامه ریزی میدانی می باشد که این ابزار در ساخت و طراحی بسیاری از سیستم ها کاربرد دارد                          (Lamoureux  and Luk 2008, 338-345). این ابزار دارای اجزای مختلفی می باشد که قابلیت پیکر بندی و برنامه­ریزی را دارا می باشد (Lamoureux  and Luk 2008, 338-345; Naji 2004, 1055-1081).
یکی از توانمندی­های گیت قابل برنامه این می باشد که می توان هر مدار دیجیتالی را توسط این ابزار پیاده سازی نمود. گیت قابل برنامه ریزی میدانی از بلوک های های منطقی قابل پیکربندی “1” تشکیل شده می باشد (Lamoureux  and Luk 2008, 338-345). علاوه بر مورد ذکر گردیده در قسمت قبل اجزای دیگری نیز درگیت قابل برنامه ریزی میدانی از قبیل واحدهای محاسباتی و رابط های ورودی وخروجی که به شکل بلوک های مجزایی هستند و سوییچ های مسیریابی شکل 1-1 ،”2″ می باشند که کار این ابزار برقراری ارتباط بین بلوک های منطقی می باشد.

شکل 1-1: سوئیچ های مسیریابی

 
ساختار بلوک های منطقی قابل پیکربندی شکل 1-2 شامل جداول صحت”3″ می باشد که در انواع تجاری این ابزار جداول صحت شکل 1-3 معمولا دارای 4 ورودی بوده این جداول صحت قابلیت برنامه ریزی انواع توابع دیجیتال ترکیبی 4 ورودی را دارا می باشند (Ebrahimi et al 2011, 12–20).

شکل 1-2: جداول صحت

 
یکی از قسمت های اصلی در جداول صحت سلول های حافظه “4”می باشند که جداول درستی توابع دیجیال را نگهداری می کنند بر اساس محتویات سلول های حافظه و انتخاب سلول های مورد نظر که به ورودی یک مالتی پلکسر اعمال می گردند یک بردار به ورودی تابع دیجیتال اعمال می گردد که این بردار شامل مقادیر جدول صحت می باشد.
 
 

شکل 1-3: مالتی پلکسر چهار ورودی

 
بخش دیگری که از سلول­های حافظه در معماری بلوک های منطقی قابل پیکربندی بهره گیری می کند   سوییچ­های مسیریابی که ارتباط بین بلوک ها را میسر می سازند.
تعداد صفحه : 122
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: مهندسی برق