وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع

عنوان:

یک مدل تلفیقی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره برای مکان یابی ساختمان های دانشگاه

: مطالعه موردی دانشگاه گنبد

 استاد راهنما: پروفسور ایرج مهدوی

استاد راهنما: دکتر بابک شیرازی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش… 2

1-1  مقدمه.. 2

 1-2 اظهار مسأله اساسی پژوهش… 2

 1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 3

 1-4 جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش… 4

 1-5 اهداف مشخص پژوهش… 4

 1-6 سؤالات پژوهش… 4

 1-7  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی… 4

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش… 6

 2-1 مقدمه.. 7

 2-2 تصمیم گیری… 8

 2-2-1 مراحل تصمیم گیری… 10

 2-2-2  انواع تصمیم گیری… 10

 2-2-3  روش های تصمیم گیری… 11

 2-2-4 انواع مدل های تصمیم گیری… 11

 2-3 تصمیم گیری چند معیاره. 11

 2-3-1  انواع مدل های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) 12

2-3-1-1 تصمیم گیری چند هدفه (MODM). 12

2-3-1-2 تصمیم گیری چند شاخصه ( ). 12

2-3-1-3  انواع روش های تصمیم گیری چند شاخصه.. 14

2-3-1-4  روش مجموع ساده وزین  (SAW). 15

2-3-1-5 علت های بکارگیری تصمیم گیری چند معیاره. 15

 2-3-1-6  لزوم تصمیم گیری چندمعیاره در پروژه ها و مسائل مختلف… 16

2-4 جانمایی… 16

2-4-1 مدل QAP. 18

2-5 تفاوت بین الگوریتم های دقیق وهیورستیک ومتاهیورستیک…. 20

2-6 الگوریتم ژنتیک…. 24

2-6-1  تاریخچه.. 24

2-6-2  کاربرد های الگوریتم ژنتیک…. 24

2-6-3 مزایای بکارگیری الگوریتم ژنتیک…. 25

2-6-4 معایب الگوریتم ژنتیک…. 26

2-6-5 واژگان الگوریتم ژنتیک…. 26

2-6-6  مفاهیم کلیدی در الگوریتم ژنتیک…. 27

2-7 جمع بندی… 37

فصل سوم: روش پژوهش… 39

3-1 مقدمه.. 39

3-2 روش پژوهش… 39

3-3 سوالات پژوهش… 41

3-4 اهداف پژوهش… 41

3-5 روش های گردآوری اطلاعات… 41

 3-6  اعتبار سنجی… 42

3-7  روش حل مدل.. 42

3-8 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها. 42

3-9 جمع‌بندی… 42

 فصل چهارم: محاسبات و یافته های پژوهش… 45

4-1  مقدمه.. 45

4-2  داده های مورد نیاز مدل.. 45

4-3 محدوده زمانی ومکانی پژوهش… 45

4-4  داده های جمع آوری شده. 45

4-5 حل مسئله QAP با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک…. 53

4-6 نتایج حاصل از حل مسئله با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک…. 57

4-6-1  نتایج حاصل از الگوریتم اول.. 57

4-6-2 نتایج حاصل از الگوریتم دوم.. 65

4-6-3 مقایسه دو الگوریتم.. 73

4-7 بهره گیری از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب استقرار برتر. 75

4-8 جمع بندی… 79

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 82

5-1 مقدمه.. 82

5-2 تحلیل نتایج حاصل از حل مدل.. 82

5-3  نتیجه گیری… 90

5-4  پیشنهادات کاربردی… 90

5-5  پیشنهادات تحقیقات آتی… 91

منابع  و مراجع.. 92

پیوست اول تبیین الگوریتم اول برای مسئله QAP. 96

پیوست دوم تبیین الگوریتم دوم برای حل مسئله QAP. 106

11  مقدمه

مسئله استقرار تسهیلات یکی از مسائل مهم دربرنامه ریزی تسهیلات می باشد که درزمینه های مختلفی از قبیل سازمان­­های صنعتی، مدیریت بیمارستان وجانمایی­ خطوط تولید کاربرد دارد. تاکنون الگوریتم های زیادی برای حل این گونه مسائل پیشنهاد شده می باشد بعضی از این الگوریتم ها فقط با داده های کیفی و بعضی با داده­های کمی کارمی­کنند. ناتوانی درتأثیر دادن همزمان مقادیر کمی وکیفی باعث کاهش کیفیت طرح استقرارمی گردد. به نوعی که بعضی از شاخص های کیفی مهم در استقرار وارد طرح نمی گردد. همچنین دربعضی مواقع ممکن می باشد که نتوان این مقادیر کمی وکیفی را به گونه قطعی تعیین نمود. بهره گیری از نظریه مجموعه های فازی دربرنامه ریزی تسهیلات باعث می گردد که بتوان با ترکیب داده­های کمی وکیفی مؤثر برجانمائی، کیفیت طرح استقرار را بهبود داد [3].

در پژوهش پیش رو برای طرح جانمایی مناسب ساختمانهای دانشگاه از برنامه ریزی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره بهره می­گیریم تا بتوانیم بهترین جواب را از مقایسه نتایج بدست­آمده از این دو روش انتخاب کنیم. برنامه ریزی ریاضی به مقصود در نظر گرفتن شاخص های کمی و تصمیم گیری چند معیاره به مقصود در نظر گرفتن شاخص های کیفی مورد بهره گیری قرار می گیرد.

21-2 اظهار مسأله اساسی پژوهش

واژه جانمایی به مدلسازی، فرمولسازی و حل آن دسته از مسایلی تصریح دارد که به دنبال یافتن بهترین مکان جهت استقرار مراکز و تسهیلات هستند. به بیانی دیگر جانمایی عبارتست از انتخاب جایی برای تسهیلات جدید. در واقع به مقصود حل مسایل مکان یابی با در نظر داشتن شرایط متفاوت موجود در فضای مسئله، مدل­های بسیار متنوعی در کتب و پژوهش های گذشته به چشم میخورد که می توان بعد از شناسایی ویژگی­ها و عوامل موثر بر مسئله (اعم از اینکه جانمایی تک واحدی می باشد یا چند واحدی و برای مکان صنعتی یا تجاری می باشد و از این قبیل) با بهره گیری از یکی یا ترکیبی از مدل ها اقدام به حل مسئله مربوطه نمود. به عنوان مثال می توان از مدل های حداکثر پوشش، حداکثر تراکم، وزن دهی یا ارزش دهی به عوامل کیفی، مدل های تصادفی یا مبتنی بر احتمال و مدل های پویا نام برد. انجام مطالعات جانمایی درست و مناسب، علاوه بر تاثیر اقتصادی بر عملکرد تسهیلات، اثرات اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه محل احداث خود خواهد داشت. در ضمن ویژگیهای منطقه ای نیز به عنوان عوامل کلیدی موثر در تعیین محل در مسایل جانمایی محسوب می شوند.

همچنین در پژوهش های مختلف از مدل هایی از قبیل ترکیب تصمیم گیری چند معیاره وسیستم اطلاعات جغرافیایی[1] (GIS)، از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح و یا تلفیق تصمیم گیری چند معیاره و برنامه ریزی عدد صحیح مختلط،روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی  و در نهایت از ادغام روش های مدل های تصمیم گیری چندمعیاره [2] (MADM) با مدل های تصمیم گیری چند هدفه[3] (MODM) در جهت حل مسئله جانمایی بهره گیری شده می باشد.

در این پژوهش در نظر داریم با در نظر داشتن عوامل مختلفی که در چیدمان ساختمانهای دانشگاه موثراست رویه ای که توانایی در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی را داشته باشد پیشنهاد نماییم و با وضعیت فعلی مقایسه، و بهترین را انتخاب کنیم.

31-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

طراحی چیدمان تسهیلات یک تأثیراساسی درعملکرد کل سیستم دارد وهمیشه به عنوان یک نکته کلیدی برای بهبود بهره وری سیستم های تولیددرنظر گرفته شده می باشد. مسئله جانمایی تسهیلات[4] (FLP) به گونه کلی در ارتباط با معیارهای کمی مانند شکل، هزینه انتقال مواد، مجاورت و تقاضای فضا ومعیارهای کیفی از قبیل انعطاف پذیری، همسایگی وکیفیت تمرکز دارد.

انتخاب محل مناسب تسهیلات پراکنده یکی از وظایف مهم در زمینه‌ی جانمایی می باشد. جانمایی (مکان‌یابی) را انتخاب مکان برای یک یا چند مرکز جدید، با در نظر گرفتن سایر مراکز و محدودیت‌های موجود می‌دانند به‌گونه‌ای ‌که هدف ویژه‌ای بهینه گردد. این هدف می‌تواند هزینه حمل و نقل، ارائه خدمات عادلانه به مشتریان و غیره باشد. انجام مطالعات جانمایی نیازمند تخصص‌هایی مانند: پژوهش در عملیات، روشهای تصمیم‌گیری، جغرافیا (زمین شناسی و آب و هوا)، اقتصاد مهندسی، علوم کامپیوتر، ریاضی، بازاریابی، طراحی شهر و … می باشد. به گونه کلی جانمایی، فعالیتی می باشد که استقرارهای فضایی و غیر فضایی یک سرزمین را جهت انتخاب مکان مناسب برای کاربری خاص مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. بشر در جهت تحمل هزینه کمتر،حصول سود بیشتر و سهولت دسترسی به منابع، مکان فعالیت خود را انتخاب می نماید. لیکن باپیچیده تر شدن عوامل موثر بر جانمایی، به ناچار به بهره گیری از روشهای علمی ومدرن (خصوصا بعداز جنگ جهانی دوم) رو آورده می باشد. دراین راستا تئوریها، نظریه ها ومدلها ی مختلفی ارائه شده می باشد که هرکدام دارای مزایا ومعایبی بوده وبرای کاربردهای خاصی در نظر گرفته شده می باشد. اغلب این نظریه ها در کمی کردن عوامل موثر بر فرایند مکان یابی تاکید دارد.

در این زمینه چیدمان مناسب ساختمانها و دانشکده های دانشگاه از اهمیت زیادی برخوردار می­باشد به طوری که تمام امکانات دانشگاه به راحتی در دسترس باشند و به کمترین اندازه رفت و آمد نیاز باشد.

41-4 جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش

در این طرح مقایسه عملکردی بین تصمیم گیری چند معیاره با برنامه ریزی ریاضی صورت پذیرفته تا کاستی های هر روش مشخص شده و بهترین چیدمان با در نظر داشتن تجمیع مزایای این روش ها انتخاب گردد.

51-5 اهداف مشخص پژوهش

انتخاب بهترین مکان برای ساختمانها و دانشکده های دانشگاه

61-6 سؤالات پژوهش

بهترین چیدمان ساختمانها توسط برنامه ریزی ریاضی کدام می باشد؟

بهترین چیدمان ساختمانها توسط تکنیک های تصمیم گیری کدام می باشد؟

بهترین چیدمان ساختمانها از بین چیدمان موجود و چیدمان های انتخاب شده کدام می باشد؟

تعداد صفحه : 128

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه:مدل دینامیک ریاضی برای مسئله ی برنامه ریزی انتخاب سفارشات به منظور ماکسیمم کردن تعداد سفارشات تکمیل شده

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***